Університет сьогодні

Місія Харківського державного університету харчування та торгівлі  полягає у  виконанні замовлення суспільства на компетентних, креативних, конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в епоху інформаціології та нанотехнологій.

Стратегія

 

Загальні відомості

Харківський державний університет харчування та торгівлі - один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, а також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Університет здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за 13 спеціальностями та ступеня вищої освіти магістр за 10 спеціальностями та 21 освітньою програмою..

Суспільне визнання університету формується високим рівнем професійності й творчості науково-педагогічного колективу, в якому питома вага докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів становить 66%.

В університеті працюють:
2 дійсні члени Української академії наук,
2 члени-кореспонденти Інженерної академії України,
2 члени академії економічних наук України,
1 академік Міжнародної Кадрової академії,
3 академіка Міжнародної академії холоду,
2 академіка Української технологічної академії,
3 заслужених діяча науки і техніки України,
5 заслужених працівників освіти України,
8 лауреатів Державної премії України,
41 відмінник освіти України.

Сформовані та успішно функціонують:

  • 20 наукових шкіл
  • аспірантура, докторантура
  • три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з технічних та економічних наук. 

Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20 країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.

Харківський державний університет харчування та торгівлі це не тільки освітянський і науковий центр:
окрім знань університет надає випускникам глибокі моральні орієнтири, виховує у них корпоративний дух патріотизму, лідерства й конкурентоздатності. Наші випускники – цілеспрямовані, амбіційні, креативні особистості, здатні навчатися впродовж життя.

Система управління

Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів України, Статуту ХДУХТ.

Управління університетом здійснюється згідно із Законом України "Про вищу освіту", розділ VII на підставі "Статуту ХДУХТ", пункт 4.

Управління діяльністю ХДУХТ здійснюють:
Ректор
 Проректори за напрямами діяльності
Директори інститутів, декани факультетів
Наглядова рада
Вчена рада ХДУХТ, Вчені ради інститутів та факультетів
 Студентський парламент
Конференція трудового колективу

Суспільні організації:
 
Первинна профспілкова організація працівників ХДУХТ
 Первинна профспілкова організація студентів ХДУХТ


Матеріальна база

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової соціально-побутових потреб студентів:
4 навчальні корпуси загальною площею навчальних приміщень 24950,4 кв. м.
Наукова бібліотека із загальним фондом понад 350 тисяч примірників, яка має зручні абонементи, затишні читальні, електронний каталог бібліотечних ресурсів
Центр нових інформаційних технологій, до складу якого входять оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою 5 комп'ютерних класів, онлайн-студія, лабораторія дистанційного навчання
Палац студентів "Сучасник" на 500 місць для проведення урочистостей, наукових конференцій, зустрічей, зборів трудового колективу, студентських конкурсів КВК та інших заходів
Музей, у якому зібрані документи та експонати, що відображають славетну історію та сьогодення університету, знайомлять із здобутками провідних вчених, викладачів та фахівців за роки його існування
Фізкультурно-оздоровчий комплекс: 4 спортивні зали з тренажерами та спортивний майданчик для тренувань з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, інших видів спорту
2 студентські гуртожитки на 472 та 500 ліжко-місць
Їдальня та буфети 
Центр первинної та медико-санітарної допомоги і 2 медичних пункти надають медичні послуги студентам та працівникам  університету