Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування


Науково-дослідна робота

 

mainfoto

Основними завданнями науково-дослідної роботи кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування є розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; удосконалення системи навчання і виховання; широке використання інтелектуального потенціалу кафедри для забезпечення розвитку науки в університеті, зміцнення наукового співробітництва з провідними науковими центрами, виконання бюджетних і госпдоговірних робіт; науково-практична діяльність, впровадження наукових розробок у виробництво і навчальний процес.

Наукова діяльність кафедри є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, аспірантів, студентів, спрямованою на вивчення актуальних проблем хімії і хімічних основ харчових технологій, здорового харчування, підвищення якості харчової сировини і готової продукції, удосконалення методів їх контролю, товарознавчих аспектів безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Серед основних напрямів наукових досліджень кафедри слід зазначити наступні:

- дослідження біохімічних та фізико-хімічних властивостей модельних систем з сировини тваринного і рослинного походження під час сушіння для формування функціонально-технологічних властивостей сушеної продукції за умов використання сушіння зміщаним теплопідводом;

- оптимізація структури харчування населення з використанням натуральної сушеної продукції тваринного і рослинного походження для домашнього харчування, закладів ресторанного господарства та харчування людей в специфічних кліматичних і виробничих умовах;

- наукове обґрунтування умов одержання солюбілізованого масла та розробка науково обґрунтованих технологій харчових продуктів з його використанням;

- модернізація існуючих і розробка нових методик дослідження хімічного складу і властивостей харчових систем.

Новизна та високий рівень науково-технічних розробок кафедри підтверджено отриманими за останніх 5 років (2012 - 2016 рр.) 28 охоронними документами і патентами на винаходи, публікаціями 5 монографій, 2 підручників, один з яких згрифом МОН України, 19 навчальних посібників, 5 з яких з грифом МОН України, 84 статті і 121 тези доповіді, 15 впроваджень у виробництво і 27 ― у навчальний процес; виконаною науково-дослідною роботою з 7 госпдоговірних тем загальною вартістю 41000 гривень.