Кафедра хімії, мікробіології та гігієни харчування


Наукові школи

"НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МІЖМОЛЕКУЛЯРНИХ ВЗАЄМОДІЙ, ТЕРМОДІНАМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ХІМІЧНИХ СПОЛУК У ХАРЧОВИХ СИСТЕМАХ"

З 2014 року наукову школу «Наукове обґрунтування міжмолекулярних взаємодій у харчових системах», діяльність якої очолював к.х.н., проф. Савгіра Ю.О. перейменовано на «Наукове обґрунтування міжмолекулярних взаємодій, термодинамічна стабільність окремих хімічних сполук у харчових системах». Керівництво школою здійснює д.т.н., проф. Євлаш В.В.

Тематика наукових досліджень на сьогодні включає:

- дослідження механізму та закономірностей гелеутворення у харчових системах;

- вивчення механізму міжмолекулярної взаємодії в желейних харчових системах;

- спектральні методи дослідження міжмолекулярних взаємодій харчових біополімерів;

- теоретичні розрахунки та експериментальне визначення стійкості емульсій на основі синтезованих емульгаторів;

- вивчення поверхневих властивостей харчових речовин;

-наукове обґрунтування технології продуктів харчування з використанням солюбілізованого масла та впровадження солюбілізованих речовин у технології харчових продуктів, що містять водо- і маслорозчинні вітаміни;

- наукове обґрунтування технології прискореного виробництва кукурудзяного крохмалю;

- удосконалення методик хімічного аналізу для багатокомпонентних харчових систем.

- термодинамічна стабільність окремих хімічних сполук.

У звітному році на кафедрі загальної та харчової хімії плідно працювала міжкафедральна науково-дослідна лабораторія, діяльність якої була спрямована на подальше удосконалення науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих вчених і спеціалістів, організації ефективної навчальної пошукової діяльності магістрів.

Результати діяльності наукової школи:

-кількість наукових праць:

монографій,                                          — 10/1*,

у тому числі англійською мовою         — 3/-;

навчальних посібників                         — 10/(98,3 обл.-вид. арк.);

з них електронних посібників                    — 2/(81,9 обл.-вид. арк.);

статей                                                     — 211/14 (4,95 обл.-вид. арк.);

тез доповідей                                         — 136/30 (2,51 обл.-вид. арк.);

патентів на винаходи (корисні моделі)         — 42/11;

-впроваджено розробок у виробництво        — 34/5;

-впроваджено розробок у навчальний

процес                                                   — 20/4;

-кількість захищених кандидатських

дисертацій, в межах яких надано

наукові консультації                                — 13/8.

* — у чисельнику наведено загальну кількість, у знаменнику — у 2015 р.

«НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ З ОЗДОРОВЧИМИ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ»

КЕРІВНИК: д.мед.н., професор кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування ДУДЕНКО Ніна Василівна

Основні напрямки діяльності:

  • Розробка технології виробництва продуктів підвищеної біологічної цінності
  • Наукові основи технології харчових добавок та кулінарної продукції для людей з порушенням вуглеводного обміну та з надмірною вагою
  • Наукове обґрунтування технології продуктів, збагачених біологічно-активними речовинами
  • Створення продуктів з оздоровчими та лікувально-профілактичними властивостями для споживачів з різними патологіями.

Результати діяльності:

Кількість публікацій:

- підручники – 15;

- навчальні посібники -  8;

- монографії – 1;

- статті –189;

- тези доповідей –342;

- патенти –24.

Впровадження розробок:

- розроблено та затверджено СанПіН – 1;

- випущено партій дослідної продукції,

  найменувань - 25;

Розроблена продукція була представлена на виставках: 24.

Кількість захищених дисертацій:

                докторських      -  3;

                кандидатських – 9.