Кафедра маркетингу і комерційної діяльності


 DSC 3058 1 2

Маркетинг як яскравий сутнісний прояв ринкових відносин з’являється на пострадянському просторі в 90-і роки ХХ століття. Укорінення маркетингової філософії бізнесу актуалізувало необхідність підготовки фахівців нової генерації, здатних до ухвалення обґрунтованих рішень у конкурентних умовах. Ринкова трансформація економіки України вимагала адекватних змін у вищій школі, на виклик яких, у тогочасній Харківській державній академії технології та організації харчування в 1995 році створюється кафедра маркетингу і комерційної діяльності, фундаторами якої стали Т.М. Парцирна та Є.В. Ромат.

Сучасна місія кафедри полягає в підготовці компетентних фахівців у галузі стратегічного та оперативного маркетингу, інформаційних маркетингових систем, маркетингової аналітики, рекламної діяльності, які мають цілісний, системний, інноваційно-спрямований світогляд, здатних ефективно застосовувати інструментарій маркетингу і реклами в діяльності організації на будь-яких ринках, включаючи електронні.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами магістра на базі бакалаврату та на базі здобутої кваліфікації спеціаліста відповідного профілю на денній та заочній формі навчання.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує виконання всіх напрямів навчальної та наукової роботи кафедри на рівні, що відповідає вимогам вищої школи й рівню акредитації Університету.

23% (3 особи) мають науково-педагогічний стаж більше 20 років; 54% (7 осіб) мають науково-педагогічний стаж більше 10 років