logo kaf

Кафедра економіки та управління є однією з провідних кафедр університету, діяльність якої спрямована на підготовку висококваліфікованих управлінців для різних галузей національної економіки.  

 


Про кафедру

Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив  викладачів, науковців, докторантів та аспірантів, до складу якого входять 6 професорів, з яких 2 доктори наук, 7 доцентів, 1 старший викладач. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Гросул Вікторія Анатоліївна.

Основними сферами діяльності кафедри  є: 

 • навчально-виховна діяльність (здійснення навчально-виховного процесу, запровадження інноваційних освітянських технологій навчання з урахуванням потреб ринку праці в конкурентоспроможних та креативних фахівцях);
 • методична робота (робота щодо актуалізації навчальних планів, посилення їх наукової та практичної складової для формування у студентів професійних та інших компетенцій, підготовка підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів);
 • наукова діяльність (організація наукових дослідження з актуальних питань теорії і практики економіки та управління, підготовка аспірантів та популяризація наукових знань через проведення науково-практичних конференцій, семінарів і публікацію наукових збірників і монографій). 

Концепцією діяльності кафедри є підготовка конкурентоспроможних і креативних фахівців інноваційного типу, що забезпечується навчанням в умовах інтеграції освіти, науки й виробництва.

Підготовка фахівців з вищою освітою  здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами на таких рівнях

- бакалаврський рівень за спеціалізаціями

 • «Економіка підприємства» (спеціальність 051 «Економіка»);
 • «Цифрова економіка» (спеціальність 051«Економіка »);

- магістерський рівень за спеціалізаціями:

 • «Бізнес-адміністрування» (спеціальність 073«Менеджмент»);
 • «Економіка підприємства» (спеціальність 051«Економіка»). 

рівень доктора філософії за спеціальністю

 • «Економіка» (спеціальність 051 «Економіка»);

Нині кафедра економіки та управління є випусковою з підготовки магістрів з бізнес-адміністрування – фахівців у галузі управління та однією з провідних кафедр університету з підготовки фахівців для роздрібної та оптової торгівлі, митної служби, ресторанного і готельного бізнесу, переробних і харчових виробництв, податкових, економічних і фінансових служб.

Пріоритетними напрямками діяльності кафедри є:

 • підвищення професійної компетентності й розвиток творчого потенціалу професорсько-викладацького складу;
 • створення навчальних інформаційно-консультаційних засобів з дистанційним доступом до навчальних матеріалів;
 • підвищення наукового рівня знань і задоволення потреб підприємств харчової та переробної промисловості, торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу в удосконаленні науково-методичного інструментарію обґрунтування управлінських рішень для забезпечення результативності їх діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри  постійно удосконалює програми навчання,  активно працює над розробкою навчально-методичного забезпечення дисциплін, що відповідають сучасним потребам майбутніх фахівців, відображають результати наукової діяльності. З початку заснування кафедри результатом наукової та навчально-методичної роботи стало видання понад 45 монографій, 160 навчальних та навчально-методичних посібників, 750 наукових статей і тез доповідей. Викладачі кафедри підтримують наукові зв’язки з зарубіжними колегами. У різний час спільні заходи реалізовано з викладачами центру провідних досліджень з вищої і прикладної математики Мултанського університету ім. Бахауддна Захарія (Пакистан), університетів Китаю, Польщі, Словенії, Іспанії, Білорусії.

На кафедрі значна увага приділяється науковій роботі. Під керівництвом проф. Гросул В.А. функціонує наукова школа, в межах якої проводяться дослідження з управління розвитком підприємств, а саме адаптаційного управління, управління фінансово-економічною безпекою, формування конкурентного потенціалу підприємств, а також проблем інтенсифікації навчального процесу з використанням мережних технологій та формування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Для  активізації науково-дослідної роботи молоді діють наукові гуртки «Управління розвитком бізнесу», «Логістичні та маркетингові аспекти упаковки споживчих товарів», «Інтернет-технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі». За участі кафедри відкрито «StartUp-центр ХДУХТ»; студенти приймають участь у національних і міжнародних проектах, спрямованих на активізацію молодіжного підприємництва.

Сьогодні перед колективом кафедри стоять нові завдання, визначені пріоритетними напрямками розвитку освіти в університеті, її інтеграції у світовий та європейський освітній простір. Виконуючи свою місію, кафедра і надалі здійснюватиме роботу з удосконалення освітньої та наукової діяльності в межах програмних засад розвитку університету і відповідно до актуальних тенденцій вищої освіти.

Історія

Історія кафедри

Історія кафедри економіки та управління бере свій початок з 1985 р.

Біля витоків створення кафедри стояли завідувач кафедрою бухгалтерського обліку та обчислювальної техніки  к.е.н., доц. Левін Іоганн Ілліч (1968-1975) та к.т.н., доц. Мендєлєєв Ілля Соломонович (1976-1984). Розвиток інформаційних технологій та зростання потреб галузі у висококваліфікованих фахівцях з управління підприємствами торгівлі та харчування зумовили створення в навчальному закладі у 1985 р. нового підрозділу – кафедри обчислювальної техніки та засобів управління. З часом назва підрозділу була змінена на кафедру інформаційних технологій (1998 р.), а згодом – на кафедру інформаційних систем і технологій (2010 р.).

Кафедру у різний час очолювали талановиті науковці та педагоги: к.т.н., доц. Гнатюк Анатолій Йосипович (1985-1987); к.т.н., доц. Шишкін Віктор Миколайович (1987-1997); д.фіз.-мат.н., проф. Ісаєв Олександр Олексійович (1997-1998); к.е.н., доц. П’ятигорська Євгенія Дмитрівна (1998-2002); к.т.н., доц. Кір'яков Юрій Костянтинович (2002-2009); к.фіз.-мат.н., доц. Рибін Олег Миколайович (2009-2013). Враховуючи потреби суспільства, викладачі кафедри особливу увагу приділяли проблемам інформатизації освіти та комп’ютеризації навчального процесу в університеті. За більшістю дисциплін кафедрою однією з перших було створено електронні та інтерактивні навчально-методичні комплекси, презентовані на науково-методичних конференціях і виставках та успішно імплементовані у навчальний процес.

Колектив кафедри 2009-2012 рр.

У 2014 році у результаті реорганізації  було створено кафедру прикладної економіки та інформаційних систем, яка об’єднала провідних викладачів кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, кафедри маркетингу та комерційної діяльності і кафедри інформаційних систем і технологій.

Відповідно до вимог часу у 2016 році її перейменовано у кафедру економіки та управління. У 2020 році внаслідок реорганізаціїї відбулося злиття кафедр економіки та управління й кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного утворено кафедру економіки та управління.

 

Колектив кафедри

 Колектив кафедри 

Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив  викладачів, науковців, докторантів та аспірантів, до складу якого входять 6 професорів, з яких 2 доктори наук, 7 доцентів, 1 старший викладач. Фахівці кафедри викладають дисципліни з економіки та управління, інформаційних систем та технологій в бізнесі на всіх факультетах університету, в ННІЕФ, ННІХТБ, магістратурі та аспірантурі.

 Основний склад кафедри:

ГРОСУЛ Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

05Навчання: у 1989 році Гросул Вікторія Анатоліївна поступила на денне відділення економічного факультету до Харківського інституту громадського харчування, який закінчила у 1994 році (диплом з відзнакою). З вересня 1994 року розпочала педагогічну діяльність у зазначеному вищому навчальному закладі на посаді асистента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі.  У 1995 році поступила до денної аспірантури Харківської державної академії технології та організації харчування. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук достроково захистила 28 квітня 1998 року у спеціалізованій Вченій Раді Харківської державної академії технології та організації харчування, диплом ДК № 001077.

 Педагогічна діяльність:   з квітня 1998 р. по серпень 1998 р. працювала на посаді асистента, з вересня 1998 по серпень 1999 р. – на посаді старшого викладача, з вересня 1999 р. призначена доцентом кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. Вчене звання доцента отримала у 2002 році (протокол № 1/52-Д від 26.02.2002 р., атестат ДЦ 004162). З вересня 2004 року вступила до докторантури ХДУХТ, яку закінчила у 2007 році. З вересня 2007 року працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. 23.02.2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій Вченій Раді Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (диплом ДД № 008274).  З 1.03.2010 року призначена на посаду професора кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. Вчене звання професора тієї ж кафедри отримала у 2011 році (атестат професора 12ПР №006987). З 1.09.2014 р. по теперішній час працює завідувачем кафедри економіки та управління.

 Викладає дисципліни:  "Логістичні системи", "Інноваційний менеджмент", "Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами", "Управління інвестиційними проектами".

 Наукові інтереси: полягають в дослідженні й удосконаленні фінансово-економічних аспектів розвитку суб'єктів господарювання на споживчому ринку та управління ефективністю їх діяльності. За цими напрямами нею створена наукова школа, в межах якої розроблено 19 держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем (3 під керівництвом Гросул В.А.), результати яких обговорювались на наукових конференціях різного рівня, у тому числі, міжнародних, були впроваджені в практику господарювання підприємств України та навчальний процес.  Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій, продовжують наукові дослідження аспіранти, здобувачи та докторанти.

14.05.2010 р. Гросул Вікторія Анатоліївна обрана академіком Академії економічних наук України.У 2011 році за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Гросул В.А. нагороджена Почесною Грамотою Міносвіти України (наказ від 18.05.2011р. №228-к).

Гросул В.А. відома у науково-педагогічній спільноті України. Вона є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі; членом спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; членом редколегії збірників наукових праць університету та членом редколегії наукового фахового видання, включеного до науково метричних баз – «Торгівля і ринок України». Вікторія Анатоліївна постійно передає свій досвід вченого і педагога, приділяє значну увагу наданню допомоги молодим викладачам, науково-дослідній роботі студентів, забезпечує тісний зв'язок з випускниками економічного факультету. Дипломні та науково-дослідні роботи студентів неодноразово ставали переможцями конкурсів студентських робіт м. Харкова, України та відзначені дипломами Харківської міської та обласної держадміністрацій.

Основні науково-методичні роботи :  за результатами наукових досліджень проф. Гросул В.А. опубліковано 19 монографій, 179 наукових статей та 75 тез доповідей на наукових конференціях. П рофесор Гросул В.А. постійно знаходиться у творчому пошуку вдосконалення навчального процесу, його науково-методичного забезпечення, займається розробкою та впровадженням новітніх технологій навчання в навчальний процес. Під її керівництвом і безпосередньою участю створено навчально-методичні комплекси дисциплін та електронні підручники, які були презентовані на різних виставках і конференціях, отримали схвалення науково-педагогічної спільноти. Результати науково-методичної роботи знайшли втілення в 23 навчальних посібниках (у тому числі 10 – з грифом Міністерства освіти і науки України), 76 методичних рекомендаціях.

scopus3   ResearcherID  ORCID logo with tagline.svg Google Scholar logo

КРУГЛОВА Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, професор

04У 1988 році закінчила Харківській інститут громадського харчування за спеціальністю "Економіка торгівлі". У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг на тему "Ефективність управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі". Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1989 р., з вересня 2014 р. – на посаді професора кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.

Викладає дисципліни: "Економіка торгівлі", "Економічна діагностика", "Управління ефективністю функціонування закладів ресторанного господарства". Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами кафедри.

Наукові інтереси: ефективність функціонування та розвитку суб’єктів торговельного підприємництва в Україні. 

Основні науково-методичні роботи .

Google Scholar logo  scopus3 ResearcherID

 

ЄСІНОВА Ніна Ігорівна, кандидат технічних наук, професор

Nina

Працює в університеті з 1978 р., з 1996 року на кафедрі економічної теорії та права.

Кандидат технічних наук з 1990 р., професор ХДУХТ з 2002 р., проректор з виховної роботи з 2009 р.

Загальний стаж роботи 49 років, з них науково-педагогічний 37 років.

Викладає дисципліну "Економіка праці та соціально-трудові відносини".

Має 188 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографія, 7 навчальних посібників, 32 навчально-методичних розробок, 147 статей та тез доповідей, 3 авторських свідоцтва.

Нагороджена нагрудними знаками МОН України "Відмінник освіти України" (2002 р.) і "Петро Могила" (2012 р.).

 

 

 

ФИЛИПЕНКО Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, професор

15У 1985 році закінчила навчання у Вінницькому політехнічному інституті за спеціальністю "Конструювання і виробництво радіоапаратури".У 1995 році закінчила навчання у Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю "Маркетинг". У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств харчування то торгівлі.У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1995 року на посаді асистента, з 2000 року на посаді старшим викладачем кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, з 2001 року на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування то торгівлі, з 2014 року на посаді професора кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.З 2003 року здійснює керівництво 5 аспірантами (здобувачами).

Викладає дисципліни: "Управління проектами", "Реінжиніринг бізнес-процесів", "Економіка підприємств", "Економетрика", "Інформаційні системи та технології".

Наукові інтереси:  стратегічні аспекти розвитку підприємств торгівлі та ресторанного бізнесу. Автор більш 170 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні науково-методичні роботи.

Google Scholar logo

 

CИНИЦИНА Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, професор

07У 1986 році з відзнакою закінчила Харьківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Водопостачання і каналізація». Протягом 1990-1991 року навчалась на спеціальному факультеті перепідготовки кадрів Харківського інституту громадського харчування за спеціальністю «Прогресивні технології продукції громадського харчування» та отримала кваліфікацію «Інженер-технолог громадського харчування та харчових виробництв». У жовтні 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1991 року на посаді викладача-стажиста кафедри організації торгівлі; з грудня 1996 р. – асистентом кафедри маркетингу і комерційної діяльності. З лютого 1998 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри маркетингу і комерційної діяльності, а з вересня 1998 р. призначена на посаду доцента тієї ж кафедри, де працювала до серпня 2014 року. З 01.09.14 року призначена на посаду професора кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.

Викладає дисципліни: "Логістика","Інфраструктура товарного ринку". Під її керівництвом захищено 1 дисертаційну роботу.

Н аукові інтереси: логістичні та маркетингові аспектами упаковки споживчих товарів. Автор більш 80 праць наукового та навчально-методичного характеру. Керує студентським науковим гуртком "Функціонування логістичних систем постачання, виробництва та збуту в сучасних умовах господарювання".

О сновні науково-методичні роботи

 

СУКАЧОВА-ТРУНІНА Сніжана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

09У 1998 р. закінчила навчання у Харківській державній академії технології та організації харчування та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Економіка підприємства". У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка торгівлі та послуг». У 2009  р. присвоєне вчене звання доцента. 

 У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1998 р.: 1998-2003 рр. - на посаді асистента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, 2003-2006 рр. - на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, з 2006 р. - на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, з 2014 р. - на посаді доцента кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.

Викладає дисципліни"Логістика", "Економіка біржової торгівлі", "Ризик і страхування", "Електронна комерція".

Наукові інтереси: економіка та організація діяльності підприємств торгівлі, управління персоналом підприємства, управління оборотними активами підприємства.  Є автором більше, ніж 90 науково-методичних праць.

Основні науково-методичні роботи

Google Scholar logo

 

ЗУБКОВ Сергій Олександрович, доктор економічних наук, доцент

13

У 2003 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

 Працює на посаді професора кафедри економіки та управління з 2019 року.

 Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2008 р.), тема дисертації: «Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі».

 Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2013).

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2020 р.), тема дисертації: «Методологія формування стратегії розвитку підприємств торгівлі».

 Викладає дисципліни "Стратегічне управління", "Економіко-математичні методи і моделі", "Інформаційний консалтинг".

 Коло наукових інтересів пов’язано зі стратегічними аспектами діяльності підприємства.

 Має 114 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій, 3 навчальних посібника, 25 навчально-методичних розробок, 82 статей та тез доповідей.

 

Перелік публікацій

Google Scholar logo ResearcherID  scopus3  ORCID logo with tagline.svg  ResearchGate Logo

БАЛАМУТ Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

11У 2009 р. закінчила навчання у ХДУХТ. У квітні 2014 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з грудня 2013 р. на посаді асистента, з вересня 2014 р. на посаді ст. викладача. З 2015 р. Голова Ради молодих вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Викладає дисципліни: " Економіка та організація інноваційної діяльності", "Логістика", "Логістичні системи", "Internet в бізнесі, "Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами",  " Інноваційний менеджмент",  " Економіка торгівлі".

Наукові інтереси: управління економічною стійкістю підприємств, інноваційна дільність, економіка сталого розвитку, логістика. Автор понад 30 наукових праць та науково-методичних розробок, співавтор колективних монографій, навчального посібника.

Основні науково-методичні роботи

Google Scholar logo

 

 

БУГРІМЕНКО Роман Михайлович, канд, екон. наук, доцент

kiptela

 

У 1999 році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Економіка підприємства».
 
Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2006 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – "Економіка торгівлі та послуг" (2004 р.), тема дисертації «Ефективність політики управління фінансуванням обігових активів торговельних підприємств».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2008).
 
Викладає дисципліни «Економіка і планування діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства», «Кредитування підприємств», «Підприємницькі мережі та торговельні системи».
 
Коло наукових інтересів пов’язано з фінансовими аспектами діяльності підприємства.
 
Має 94 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника, 25 навчально-методичні розробки, 65 статей та тез доповідей.
 
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.).
 
 

МИХАЙЛОВА Олена Влентинівна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

У 1988 році закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Економіка торгівлі» та присвоєно кваліфікацію економіста.
 
Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2015 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2015 р.), тема дисертації: «Ефективність політики формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі».
 
Викладає дисципліни "Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств", "Оцінка бізнесу".
 
Коло наукових інтересів пов’язано з формуванням оборотних активів підприємства.
 
Має 44 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 2 навчальних посібника, 25 статей та тез доповідей.
 
 

СМІРНОВА Поліна Василівна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

У 2000 році закінчила  Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом з відзнакою).

Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2011 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2009 р.), тема дисертації: «Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2013 р.).
 
Викладає дисципліни "Управління витратами", "Економіка підприємств".
 
Коло наукових інтересів пов’язано з фінансовими аспектами діяльності підприємства.
 
Має 67 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 1 навчальний посібник, 15 навчально-методичні розробки, 49 статей та тез доповідей.
 

Перелік публікацій

ШИНКАР Світлана Миколаївна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

ШИНКАР Світлана Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Перелік публікацій

 

 

 

 

 

ВОЛОСОВ Анатолій Михайлович, канд. екон. наук, доцент

kiptela

 У 1988 році закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Економіка торгівлі».

З вересня 1994 року працює на посаді старшого викладача.
 
Викладає дисципліни „Економіка підприємства”, „Економіка туризму та готельного господарства”, „Економіка торгівлі та ресторанного господарства”, „Тренінг з економіки підприємства”.
 
Наукові інтереси зорієнтовані як на вивченні сучасних проблем і тенденцій розвитку підприємств галузі, так і загальноекономічних.
 
Має 124 наукові та навчально-методичні праці, в тому числі 5 монографій, 3 навчальних посібника, 31 навчально-методичну розробку, 85 статей та тез доповідей.
 

Перелік публікацій

СМОКОВА Людмила Миколаївна, старший викладач

06У 1984 році закінчила Харківській інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія і організація громадського харчування". В 1995 році закінчила Вищу школу підприємництва Харківської державної академії технології та організації харчування та набула другу вищу освіту за спеціальністю "Маркетинг " спеціалізація "Комерційна діяльність". З 1995 року - асистент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ХДУХТ, з 2001 року - старший викладач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ХДУХТ. З вересня 2014 року працює старшим викладачем кафедри прикладної економіки та інформаційний систем ХДУХТ.

Викладає дисципліни: "Економіка підприємств", "Економіка торгівлі", "Економіка біржової торгівлі", "Ризик та страхування". Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Наукові інтереси: ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства.

 Основні науково-методичні роботи

 

 

 

ТІМЧЕНКО Ольга Дмитрівна, доцент

03У 1994 році закінчила Харківській інститут громадського харчування за спеціальністю "Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні" з присвоєнням кваліфікації "економіст". З вересня 2001 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. Восени 2017 р. займає посаду старшого викладача кафедри економіки та управління.

Викладає дисципліни "Економіко-математичне моделювання". Здійснює керівництво курсовими, дипломними роботами, переддипломною практикою студентів.

Наукові інтереси: розвиток та управління роздрібного товарообороту торговельного підприємства.

 Основні науково-методичні роботи

 

 

 

  

Допоміжний склад кафедри: АЛЕНІЧКІНА Олена Євгенівна, старший лаборант

10 У 1989 року – зарахована лаборантом до штату кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського інституту громадського харчування, з 2002 року переведена старшим лаборантом цієї ж кафедри.

 З вересня 2014 року –  працює старшим лаборантом кафедри економіки та управляння.

{slider ЗАЙЦЕВА Наталія Валеріївна, старший лаборант|closed|red}