Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

Про кафедру


Завідуюча кафедрою
кандидат економічних наук, професор,
Відмінник освіти України,
Заслужений працівник освіти

УШАКОВА Наталія Григорівна
 

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії організована 1 січня 2020 року на базі кафедр міжнародної економіки та економічної теорії та права.

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії є базовим структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки та фінансів Харківського державного університету харчування та торгівлі, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю міжнародні економічні відносини та міжгалузевою групою спеціальностей.

Кафедра має статус випускової і відповідає за підготовку фахівців спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами магістра на базі бакалаврату та на базі здобутої кваліфікації спеціаліста відповідного профілю на денній та заочній формі навчання.

Пріоритетними напрямами розвитку кафедри є:

 • підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу кафедри через постійне самовдосконалення та самоосвіту;
 • використання результатів наукових досліджень як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;
 • робота з модернізації навчального процесу шляхом подальшого впровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, їх забезпечення відповідними науково-методичними та дидактичними матеріалами;
 • забезпечення динамічності індивідуальної траєкторії науково-педагогічної діяльності викладачів згідно змін у навчально-інформаційному середовищі вищої школи та в рамках програми розвитку Університету;
 • здійснення наукових досліджень в межах тематики наукової школи кафедри;
 • активізація наукової співпраці з фахівцями у сфері міжнародного бізнесу щодо покращення зв’язків з виробництвом у напрямку комерціалізації об’єктів наукових досліджень за замовленням підприємств; використання залучених коштів на формування інноваційної інфраструктури ХДУХТ;
 • підвищення якості апробації результатів досліджень викладачів кафедри шляхом проведення наукових конференцій, круглих столів, розширення географії участі у міжнародних науково-практичних конференціях, публікацій у міжнародних виданнях;
 • продовження роботи з публікації результатів наукових досліджень викладачів та аспірантів кафедри у колективних монографіях, виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази даних;
 • активізація договірної діяльності із зарубіжними ЗВО з питань міжнародної наукової співпраці;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами викладачів кафедри.

Колектив кафедри

Професорсько-викладацький колектив кафедри налічує 10 осіб, з яких 2 професори, 4 доценти, 2 старших викладачі, 2 асистенти. Рівень кваліфікації професорсько-викладацького персоналу кафедри має показник: 62% від загального складу кафедри мають науковий ступінь та вчене звання кандидатів економічних наук. Якісний склад викладачів забезпечує ефективне виконання усіх завдань навчальної та наукової роботи кафедри.

 

УШАКОВА Наталія Григорівна, завідуюча кафедрою, канд. екон. наук, професор

У 1979 р. закінчила з відзнакою Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціальністю "Політична економія". З 1979 року працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, де пройшла трудовий шлях від асистента до професора, завідуючої кафедрою міжнародної економіки та економічної теорії. Кандидат економічних наук (1985 р.), доцент (1991 р.), професор (2004 р.).

"Відмінник освіти України" (2002 р.), дипломант обласного конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" (2003 р.), "Заслужений працівник освіти" (2008 р.).

Нагороджена нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення" (2017 р.). та, неодноразово, нагороджена Почесними грамотами міської ради та обласної державної адміністрації, ректорату Університету.

Ушакова Н.Г. є керівником наукової школи кафедри міжнародної економіки та економічної теорії «Методологічні та прикладні аспекти міжнародних економічних відносин», яка започаткована у 2020 році. Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

З 2019 р. є членом громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників Європейської інтеграції».

Має 178 опублікованих праць: 6 монографій, 2 підручника, 34 навчальних та навчально-методичних посібників, з яких 6 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 43 навчально-методичних розробок, 27 наукових статей, з яких 1 стаття входить до міжнародних науковометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection та 66 тез доповідей на науково-практичні, науково-методичні конференції різних рівнів.

АНДРОСОВА Тетяна Василівна, канд. екон. наук, професор

androsova

У 1979 р. закінчила з відзнакою Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціальністю "Політична економія". З 1979 року працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, де пройшла трудовий шлях від асистента до професора, директора Навчально-наукового інституту економіки та фінансів.

Кандидат економічних наук (1986 р.), доцент (1991 р.), професор (2001 р.). 

З 1991 року працювала деканом економічного факультету.

У 2003 році створила кафедру міжнародної економіки. 

З січня 2020 року і по теперішній час є директором Навчально-наукового інституту економіки та фінансів Харківського державного університету харчування та торгівлі.

"Відмінник освіти України" (1997 р.), "Заслужений працівник освіти" (2008 р.), дипломант обласного конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" (2012 р.). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.) та, неодноразово, почесними грамотами міської ради та обласної державної адміністрації, ректорату Університету.

Андросова Т.В. була керівником наукової школи «Теоретичні та прикладні аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання в умовах міжнародної конкуренції». Під її науковим керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.

Є співавтором комплексного дослідження на замовлення Харківської міської ради «Концепція стратегії розвитку м. Харкова до 2030 року».

Має понад 290 наукових та навчально-методичних робіт, з них: 29 навчальних посібників (в т.ч. 5 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів), 13 монографій, 81 навчально-методична розробка, 165 наукових праць, у тому числі і ті, які входять до міжнародних науковометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection.

ГРИНЬКО Павло Леонідович, д-р екон. наук, доцент

grynko p

У 2008 році закінчив Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана за спеціальністю «Міжнародна економіка». У 2015 році закінчив Інститут післядипломної бізнес-освіти ХДУХТ за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2019 році закінчив ХДУХТ за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

З вересня 2012 року працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри міжнародної економіки ХДУХТ.

У 2014 р. в ХДУХТ захистив дисертацію за темою «Управління грошовими потоками в торговельних підприємствах».
У 2018 році отримав сертифікат рівня В2, який підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою (Сертифікат № 0062013010).

У 2020 р. захистив докторську роботу за темою «Методологія управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки».

Приймає участь в проектних групах, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» першого та другого освітньо-професійних рівнів «бакалавр» та «магістр».

За останні п’ять років опубліковано 64 праці, з них 6 монографій, 17 статей, з яких 14 статей у наукових виданнях з імпакт-фактором, 29 тез доповідей, 6 навчальних посібників, 6 навчально-методичних робіт.

У 2017 р. отримав Подяку від науково-консалтингової компанії «Consilium» (м. Варшава, Польща) за активну участь у розвитку міжнародних зв’язків, значний внесок у розвиток економічної науки та сприяння впровадженню наукових досягнень у Польщі.

Нагороджений почесними грамотами ректорату ХДУХТ за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів навчання, значні досягнення у прикладних наукових дослідженнях.

ЗАРЕЦЬКА Лілія Миколаївна , старший викладач

Працює в університеті з 1993 р. У 1990 р закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію викладача політичної історії.
У 2012 р. закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

З 1996 р. прийнята на посаду асистента кафедри політичної економії, з 2005 р. – старшого викладача кафедри економічної теорії. З 2020 р. працює на кафедрі міжнародної економіки та економічної теорії.

За час роботи на кафедрі проводила заняття з дисциплін: "Історія економіки та економічної думки", "Основи економічної теорії", "Державне регулювання економіки", "Національна економіка", "Макроекономіка", "Соціальна відповідальніст", "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства".

Загальний стаж роботи – 30 років, у тому числі науково-педагогічний в ХДУХТ – 24 роки.

Розроблено і опубліковано 6 навчально-методичних посібників, 13 навчально-методичних розробок, 25 наукових статей та 15 тез доповідей на науково-практичні, науково-методичні конференції різних рівнів.

КУЛІНІЧ Оксана Андріївна, канд. екон. наук, доцент

Випускниця Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю "Менеджмент невиробничої сфери". Захистила дисертацію в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Кандидат економічних наук з 2003 року, доцент кафедри з 2008, працює на посаді доцента кафедри міжнародної економіки та економічної теорії

Науково-педагогічний стаж роботи – 21 рік.

За період роботи видано 151 публікацію, з яких 109 наукових та 42 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни "Економічна теорія", "Економіка зарубіжних країн", «Міжнародна економіка», «Країнознавство», «Регіональна економіка», «Міжнародний бізнес».

ПОМІНОВА Ірина Іванівна, канд. екон. наук, доцент

pominova

У 1994 році закінчила економічний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ ім. В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Економічна теорія».

Науково-педагогічний стаж роботи – 26 років. З 1994 по 1999 рр. працювала асистентом кафедри економічної теорії ХДАТОХ (нині ХДУХТ), з 2000 року – старший викладач кафедри економічної теорії та права, з 2015 року – доцент кафедри економічної теорії та права, з 2020 року – доцент кафедри міжнародної економіки та економічної теорії.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію з економічної теорії у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за темою: «Вища освіта як інституційно-господарська платформа розвитку інтелектуального капіталу».

Викладає дисципліни: «Політична економія», «Економічна теорія», «Міжнародне ціноутворення», «Теорія і практика зовнішньої торгівлі», «Міжнародна економічна діяльність України».

Кількість друкованих праць – 128, з яких навчально-методичних – 39 (серед них 10 навчальних та навчально-методичних посібників), 35 наукових статей, 1 – у наукометрічній базі Scopus; 6 монографій у співавторстві та ін.

Коло наукових інтересів:

 • інтелектуальний капітал,
 • цифровізація економічних процесів,
 • поведінкова економіка,
 • глобалізація вищої освіти,
 • глобальні економічні рейтинги.

ТІЩЕНКО Оксана Олегівна, канд. екон. наук, доцент

 

ФЕДОРЕНКО Неля Миколаївна, старший викладач

У 1995 р. закінчила Харківську державну академію харчування та торгівлі за спеціальністю "Облік та аудит".

З 2003 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та права. 

Загальний та науково-педагогічний стаж роботи складає 25 років.

Має 112 наукових та навчально-методичних праць, з яких 51 наукового та 61 навчально-методичного характеру.

До основних навчальних дисциплін належать: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Регіональна економіка".

ІЛЬЧЕНКО Маргарита Олександрівна, асистент

ilchenko

У 2010 р. закінчила з відзнакою обліково-фінансовий факультет Харківського державного університету харчування та торгівлі за спеціальністю «Облік і аудит».

В університеті працює з 2010 р. на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, з 2020 р. – переведена на кафедру міжнародної економіки та економічної теорії, де працює до теперішнього часу на посаді асистента.

2020 р. – з відзнакою закінчила навчально-науковий інститут економіки та фінансів Харківського державного університету харчування та торгівлі за спеціальністю «Маркетинг».

Науково-педагогічний стаж роботи – 10 років.

Кількість друкованих праць – 55, з яких навчально-методичних – 16 (з них 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України), наукових – 39 (з них 15 наукових статей).

Викладає дисципліну "Зовнішньоекономічна діяльність підприємств".

ТВЕРДОХЛІБ Катерина Олександрівна, асистент

 

2Про кафедру
Про кафедру
Колектив кафедри
2Навчальний процес
Дисципліни
Практика
3Наукова діяльність
Науково-дослідна робота викладачів
Науково-дослідна робота студентів
Наукова школа
Міжнародна діяльність
2Видання
Монографії
Навчальні та навчально-методичні посібники
ВСТУПНИКАМ
КОНТАКТИ

Завідуюча кафедрою:
кімн. № 310
(057)349-45-72

Викладацька:
кімн. № 315
(057)349-45-54

e-mail:
economteor@hduht.edu.ua

Skype:
 hduht_economteor