Про кафедру

Сьогодення

Кафедра процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва є випусковою за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" (освітній ступінь "бакалавр") та спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" (освітній ступінь "магістр"). Кафедра готує висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, готельно-ресторанного господарства.

Постійний творчий пошук науково-педагогічного персоналу забезпечує високий рівень підготовки студентів університету, зокрема інженерів механічного та технологічного напрямів ННІХТБ.

Кафедра активно співпрацює з провідними фахівцями галузі для вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу шляхом врахування вимог майбутніх роботодавців; набуття досвіду та практичної реалізації результатів наукових досліджень.

Швидко зростає професійний рівень колективу кафедри.
Сьогодні її науковий потенціал представляють 3 професори, доктори наук; 10 доцентів, кандидатів наук; 1 старший викладач, кандидат наук та 8 аспірантів.

Творчий доробок кафедри вельми солідний:

 • поставлено понад 30 навчальних дисциплін;
 • опубліковано більше 20 монографій, 30 підручників та навчальних посібників;
 • винахідницька діяльність дозволила отримати 150 патентів, патентів на корисні моделі і авторські свідоцтва на винаходи, на нові види харчових продуктів та напівфабрикати, нові пристрої та апарати;
 • розроблено понад 30 нормативно-технічних документів;
 • видано понад 100 методичних вказівок;
 • опубліковано понад 700 статей у наукових фахових виданнях.

За нашими підручниками "Процеси і апарати харчових виробництв", "Автоматизація виробничих процесів", "Інтелектуальна власність", "Патентознавство" навчаються студенти усіх галузевих ЗВО України.

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вдосконалення процесів і обладнання харчових виробництв за такими актуальними напрямами:

 • розробка і вдосконалення технологій продуктів харчування та обладнання для їх виробництва;
 • наукове обґрунтування і розробка прогресивних процесів та обладнання для виробництва жарених кулінарних виробів;
 • дослідження процесів обробки сільськогосподарської сировини електрофізичними методами та створення нових апаратів для їх реалізації;
 • наукове обґрунтування процесів та удосконалення обладнання для переробки дикорослої плодово-ягідної сировини;
 • удосконалення процесів та апаратів в виробництві нових високов’язких харчових продуктів;
 • удосконалення процесів переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини з використанням НВЧ-нагрівачів;
 • розробка схем розподілу сільськогосподарської птиці та створення нових технологій напівфабрикатів та кулінарних виробів;
 • розробка технологій кулінарної продукції з використанням відбракованої риби

Кафедральний колектив широко відкритий для партнерства з колегами − як виробничниками, так і науковцями, освітянами, користь від якого обопільна. До кола цього професійного спілкування входять Харківська бісквітна фабрика, Харківський молочний комбінат,  "Хладопром", макаронна фабрика, Національний університет харчових технологій, Одеська національна академія харчових технологій, Полтавський університет економіки і торгівлі, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка та ін.

До наукових досліджень кафедри активно залучаються студенти, результати яких вони представляють у своїх доповідях на наукових конференціях і публікують у збірниках наукових праць.
Найкращі дипломні проекти студентів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт, де щорічно посідають призові місця.

Постійно розширюється матеріально-технічна база спеціалізованих лабораторій, виготовляються нові експериментальні стенди для дослідження і вдосконалення процесів і апаратів харчових виробництв. 

Кафедра неодноразово доводила свій потужний науковий та навчальний потенціал. Тому пріоритетним напрямом роботи був і залишається розвиток наукових шкіл кафедри та підготовка кваліфікованих кадрів для плідної праці в складних сучасних умовах у відповідних галузях економіки та промисловості як в Україні, так і за її межами.

Новини

zahist ZIV

14.05.2021 р.

ВІТАЄМО шановного докторанта, доцента кафедри Інну Василівну Золотухіну із успішним захистом докторської дисертації!

 

for mag

 

dvd

28 лютого 2021 р. відбудеться День відкритих дверей у режимі конференції Zoom

perez ZIV

25 лютого 2021 р. відбувся науковий семінар за напрямом дисертаційної роботи докторанта Золотухіної І.В.

procesiv ustat 23062021 0001

17 грудня 2020 р. відбувся захист дипломних проектів магістрантів кафедри

У січні 2020 року відбулися зміни у складі кафедр Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі. Після злиття кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв з кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва в університеті з’явилась єдина кафедра – процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва, що є випусковою за спеціальностями 131 Прикладна механіка (ступінь вищої освіти – бакалавр) та 133 Галузеве машинобудування (ступінь вищої освіти – магістр).

На протязі 2019/2020 навчального року професорсько-викладацький склад кафедри процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва працював у відповідності до штатного розкладу, затвердженого ректором університету.

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 2019/2020 навчальному році  проводилось відповідно до плану організаційно-методичної роботи кафедри. У  звітному році видано 18 навчально-методичних розробок.

Науково-методичні видання кафедри за звітний період представлені 2 виданнями – колективною монографією (приймали участь доц. Загорулько О.Є. та доц. Загорулько А.М.) та навчальним посібником обсягом 12,6 др. арк. за авторством доц. Дмитревського Д.В., доц. Горєлкова Д.В., ст. викл. Гузенка В.В., доц. Червоного В.М.

У 2019-2020 навч. році к.т.н, доцент Червоний В.М. склав іспит на знання англійської мови за рівнем В2 та отримав вчене звання доцента.

Усі викладачі кафедри були керівниками наукової роботи студентів з підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію ХДУХТ у 2019/2020 навчальному році.

Тематика та напрямки дипломного проектування мають безпосередній зв'язок з науково-дослідною роботою діючих підприємств. Для успішного проведення самостійної роботи студентів на кафедрі та у бібліотеці університету є у достатній кількості навчальна та навчально-методична література.

На протязі навчального року викладачами кафедри проводилася робота з рецензування звітів, авторефератів, дисертацій, методичних вказівок.

У звітному році відповідно до плану роботи було проведено 20 засідань кафедри. На засіданнях кафедри розглядаються наступні питання: затвердження індивідуальних планів викладачів, графіків взаємовідвідування занять, консультацій, екзаменаційних білетів тощо.

Виховна робота кафедри проводилась в різних напрямках: консультаційна допомога, аналіз причин неуспішності, робота зі студентами у гуртожитку тощо. Викладачі кафедри приймали активну участь у профорієнтаційній роботі.

Штат навчально-допоміжного персоналу укомплектований у складі двох завідуючих лабораторій. За своєю освітою та практичним стажем роботи персонал відповідає посадам, які вони займають.

З метою підвищення якості освіти на кафедрі процесів та устаткування харчової і готельно-рестораної індустрії ім. М.І. Беляєва застосовуються сучасні мультимедійні технології викладання з використанням двох мультимедійних проекторів для візуального супроводу лекційних та практичних занять з дисциплін кафедри.

Планується подальше удосконалення роботи кафедри у 2020/2021 році за такими напрямками:

-     видання колективної монографії «Інноваційні технології оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини та обладнання для їх реалізації», навчального посібника «Устаткування підприємств харчування. Практикум. Ч.3. Торговельне та холодильне устаткування» для студентів за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 181 «Харчові технології»;

-     активізація роботи щодо впровадження системи «E-front» для студентів заочного відділення за такими дисциплінами кафедри: «Гідравлика та гідропневмопривід», «Технологічне обладнання харчових виробництв з основами автоматизації», «Технологічне обладнання галузі» (освітня програма «Технології харчових продуктів тваринного походження»), «Проектування технологічних процесів машинобудівних виробництв». Поширювати наповнення системи «E-front» для впровадження в навчальний процес для розвитку компетентностей за дисциплінами кафедри: «Основи інженерної діяльності» (к.т.н., ст. викл. Гузенко В.В.), «Устаткування закладів ресторанного господарства» (к.т.н., доц. Дмитревський Д.В.);

-     підвищення рівня володіння іноземними мовами з метою здачі іспиту з отримання документу В2 для присвоєння вченого звання доцента викладачами Шевченком А.О., Прасол С.В., Гузенком В.В.;

-     продовження технічного оснащення лабораторій, а саме придбання пароконвектомата для лабораторії теплового устаткування з метою підвищення рівня підготовки студентів за дисциплінами «Теплове обладнання», «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Устаткування закладів ГРГ»;

активізація роботи із залучення випускників шкіл, коледжів з різних регіонів України з метою вступу до університету, а саме Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Запорізької та інших областей із застосуванням різноманітних заходів та нових форм профорієнтаційної роботи: висвітлення інформації на  сайті кафедри, проведення Днів відкритих дверей, пробних тестувань в коледжах, залучення студентів коледжів для проходження практики, тобто надання цій роботі системного характеру.

Історія

Кафедра процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва створена на підставі наказу № 109 від 31 грудня 2019 р. на базі кафедри "Устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва" та кафедри "Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв".

Історія кафедри бере свій початок у 1969 році із заснування кафедри обладнання при інституті громадського харчування. Першим завідувачем кафедри стає молодий, 30-тирічний, перспективний кандидат технічних наук Бєляєв Михайло Іванович. З цього часу співробітники кафедри постійно займаються технічною підготовкою фахівців галузі. У складі кафедри 3 викладача: Федоров Ігор Миколайович, Петрова Нінель Федорівна, Рижова Неллі Вікторівна. Кафедра розташовувалася в приміщенні корпусу інституту по вул. Чернишевського.

У 1970-1973 р.р. викладацький склад кафедри устаткування підприємств громадського харчування поповнюється новими фахівцями. На кафедру після закінчення інженерно – технологічного факультету приходять Каширцев В.І. , Одарченко М.С., Титов А.Н., Левик В.А., Попов Л.М., а також фахівці з виробництва та інших вузів: Коган П. Я., Кіптела Л.В., Купрін Б.П., Березюк М.В., Галій Е.Р. Лабораторії кафедри в цей час розташовуються в напівпідвальному приміщенні по вул. Дзержинській.

У період з 1974-1977 р.р. кафедра поповнюється новими випускниками свого ж вузу: Сафоновим В.В., Міхно Ю.О., Черевком О.І., Сімовьяном С.В., Постновим Г.М., Єфімовою В.О., Афуковою Н.А., а також фахівцями з інших ВУЗів: Сароявою Е.А., Шапошниковим Т.Б., Кузнєцовим С.Н. Викладацький склад кафедри – 23 людини. Кафедра також запрошує викладачів з інших вузів і виробництва. Дисципліни кафедри читаються студентам усіх факультетів інституту: технологічного, економічного, товарознавчої, бухгалтерського обліку на денній, заочній та вечірній формах навчання.

У період становлення кафедри за успіхи в навчальній і науковій роботі завідувач кафедри Бєляєв Михайло Іванович нагороджується орденом «Знак пошани». У 1978 році кафедра отримує нові лабораторії по вул. Клочківська, які оснащуються сучасними навчальними стендами, технологічним, холодильним та ваговимірювальним обладнанням. У цьому ж році завідувач кафедрою Бєляєв М.І. стає проректором з наукової роботи, в 1981 році він захищає докторську дисертацію, і вже на наступний рік йому присвоюють звання професора. У березні 1988 року в Харківському інституті громадського харчування проходили перші демократичні вибори ректора. Одним з кандидатів був Бєляєв М.І., який і став першим обраним ректором. У 1991 році Михайло Іванович був обраний членом-кореспондентом ВАСГНІЛ.

У серпні 1990 року з ініціативи ректора інституту Бєляєва М.І. був заснований Інженерно-механічний факультет, який готує кадри за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв». Цим часом від кафедри устаткування підприємств громадського харчування виділяються в самостійні підрозділи: кафедра процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, охорони праці та екології.

Кафедра процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв була утворена на підставі наказу № 109 від 31 серпня 1990 р. Від початку і до березня 2015 р. кафедру очолював провідний вчений в галузі харчової промисловості доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, Міжнародної академії холоду, Інженерної академії України, ректор ХДУХТ Черевко Олександр Іванович. Протягом терміну з 2015 р. до 2018 р. кафедрою керувала доктор технічних наук, професор Кіптела Людмила Василівна та з 2018 р. по 2019 р. до об'єднання на чолі кафедри була кандидат технічних наук, доцент Бабкіна Ірина Володимирівна.

Кафедри за існування інженерно-механічного факультету і з часом переіменованого на факультет обладнання та технічного сервісу були одними з провідних і активно брали участь у підготовці фахівців інженерів – механіків харчових виробництв.

У дев’яності роки після смерті Михайла Івановича Беляєва кафедрою устаткування громадського харчування керували доцент Каширцев В.І., професор Сафонов В.В., професор Пахомов П.Л. У цей же період в самостійну одиницю виділяється кафедра холодильної техніки і холодильної технології. На семи кафедрах університету працюють співробітники – викладачі кафедри обладнання. Склад кафедри постійно змінюється, на зміну першим викладачам приходить нове молоде покоління наукових кадрів. 

У жовтні 2014 року кафедра, яка довготривалий час носила назву «Устаткування підприємств харчування» була за поданням керівництва університету перейменована у «Кафедру устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва».

З 1996 року колектив кафедри очолює доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, академік Української технологічної академії Дейниченко Григорій Вікторович.

Наразі нова об'єднана кафедра є випусковою і відіграє провідну роль в освітній діяльності університету: підвищенні класності майбутніх фахівців; поліпшенні системи викладання; розробці та впровадженні новітніх технологій навчання, які передбачають широке використання комп'ютерної техніки у курсовому та дипломному проектуванні; складанні типових програм з окремих курсів, розробці авторських курсів тощо.

Протягом років колектив кафедри плідно працює над удосконаленням освітнього процесу. Фундаментом для забезпечення якісного навчання є чотири навчальні та дві науково-дослідні лабораторії, які постійно модернізуються, поповнюються новими експериментальними стендами для дослідження нових напрямків удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв.

Предметом гордості є результати роботи науковців кафедри.

У 2006 р. за роботу "Створення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів", яка стала підсумком 20-річної праці наукового колективу під керівництвом професора Черевка О.І., було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (Указ Президента України № 1103/2006 від 20.12.2006).


Винахідницькі успіхи відзначено двома срібними медалями ВДНГ СРСР, дипломом ІІ ступеня виставки "Наука Харківщини".


У 2009 році наукові розробки кафедри, що були представлені в рамках загальної експозиції ХДУХТ на V Всеукраїнському конкурсі "Кращий вітчизняний товар 2009 року" в номінації "Інноваційні розробки", було нагороджено медаллю.


У 2010 році міжкафедральний соціально-економічний проект "Здорове харчування" під керівництвом професора Черевка О.І. визначено кращим у конкурсі "Харківські ініціативи".


У 2011 р. д-р техн. наук, професор Михайлов В.М. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за результатами наукової роботи "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання".


Кафедра систематично виступає ініціатором проведення обласних семінарів "Інноваційні технології для харчової промисловості" для представників м'ясопереробної, молокопереробної, овочепереробної, молочної, хлібобулочної та кондитерської промисловості.


За результатами наукових досліджень з 1990 р. аспірантами і здобувачами кафедри захищено понад 10 докторських дисертацій і 30 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри

На кфедрі працюють:

3 професори доктори наук;
10 доцентів кандидатів наук;
1 старший викладач кандидат наук;
2 завідуючих лаборатороями

 

ДЕЙНИЧЕНКО Григорій Вікторович, д-р техн. наук, професор, завідуючий кафедрою

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, академік Української технологічної академії

Закінчив Донецький інститут радянської торгівлі  у 1983 р. На кафедрі працює з 1989 року.

У 1997 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Наукове обґрунтування та розробка технологій продуктів харчування підвищеної харчової цінності на основі нежирної молочної сировини» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни «Теплове обладнання», «Устаткування в ресторанному господарстві»  «Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії», «Інтелектуальна власність»,  «Патентознавство».

Є автором 4 підручників, 22 навчальних посібників, 20 монографій,  понад 700 наукових публікацій, понад 160 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, 36 нормативних документів, 142 навчально-методичних робіт.

Підготував 5 докторів наук та 17 кандидатів наук за спеціальностями 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», 05.18.16 – «Технологія харчової продукції».

ЧЕРЕВКО Олександр Іванович, д-р техн. наук, професор, ректор університету

cherevko

Завідуючий кафедрою процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв з 1990 р. по 2015 р., доктор технічних наук, професор, ректор університету.

Олександр Іванович Черевко – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії холоду, академік Інженерної академії України.

У 1974 р. з відзнакою закінчив Харківський інститут громадського харчування і відтоді вся його трудова та наукова діяльність пов'язана з рідним інститутом, нині Харківським державним університетом харчування та торгівлі, де він пройшов шлях від асистента кафедри обладнання до ректора університету – з 1991 р.

Наукові інтереси полягають у вдосконаленні процесів, апаратів та обладнання харчових виробництв, розробці нових технологій переробки сільськогосподарської сировини (рослинної та тваринницької) та виробництва продуктів харчування.     Докладніше...

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович, д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

Валерій Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

У 1985 р. закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія та організація громадського харчування".

З 1991 р. вся трудова діяльність Михайлова В.М. пов'язана з рідним навчальним закладом, нині Харківським державним університетом харчування та торгівлі, де він працював на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, заступника декана факультету, доцента, виконуючого обов'язки декана факультету, проректора з наукової роботи – з 2004 р.

Наукові інтереси Михайлова В.М. полягають у вдосконаленні процесів, апаратів та обладнання харчових виробництв, розробці енерго- та ресурсоефективних технологій переробки сільськогосподарської сировини та виробництва харчової продукції.     Докладніше...

 

ЗОЛОТУХІНА Інна Василівна, канд. техн. наук, доцент

ziv

ЗОЛОТУХІНА Інна Василівна

доцент кафедри, кандидат технічних наук

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 2000 р. На кафедрі працює з 2000 року.

У 2006 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої десертної продукції» за спеціальністю 05.18.16 –  технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни «Устаткування в галузі», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Інтелектуальна власність», «Технічні засоби митного контролю».

Є автором 2 підручників, 3 навчальних посібників, 2 монографій, понад 100 наукових публікацій, 8 патентів на винаходи та корисні моделі, 21 навчально-методичної роботи.

Підготувала 1 кандидата наук за спеціальністю 05.18.16 – «Технологія харчової продукції».

ДМИТРЕВСЬКИЙ Дмитро В'ячеславович, канд. техн. наук, доцент

ddv

ДМИТРЕВСЬКИЙ Дмитро В'ячеславович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

Дмитро В'ячеславович закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2007 р. На кафедрі працює з 2007 року.

У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Удосконалення процесу очищення бульбоплодів та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни  «Устаткування в ресторанному господарстві», «Теплове обладнання», «Технічні засоби митного контролю», «Технічне забезпечення технологічних процесів у ресторанній справі», «Інтелектуальна власність».

Є автором 8 навчальних посібників, 2 монографії, понад 120 наукових публікацій, 9 патентів на винаходи та корисні моделі,  12 навчально-методичних робіт.

ЗАГОРУЛЬКО Андрій Миколайович, канд. техн. наук, доцент

zam

ЗАГОРУЛЬКО Андрій Миколайович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

Андрій Миколайович закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2012 році за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв». На кафедрі працює з 2015 року.

У 2016 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Удосконалення процесу ІЧ-сушіння плодово-ягідної сировини та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Кандидат технічних наук з 2017 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Автоматизація виробничих процесів», «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорні системи управління», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Розрахунок і конструювання обладнання малих харчових виробництв», «Технологічне обладнання галузі», «Гідравлічні машини та мережі», «Автоматизація енергетичних установок», «Теоретична механіка» та «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка»

Загальна кількість опублікованих праць за результатами науково-дослідної роботи складає 115 найменування, з них: 102 наукових, у тому числі наукові праці опубліковані у 19 вітчизняних, 13 міжнародних рецензованих фахових виданнях і 13 проіндексовані у наукометричній базі SCOPUS та 1 у Web of Science), 25 тез, 2 патенти на винахід та 26 патентів на корисну модель, 2 монографії і розділ колективної монографії мовами Європейських країн.

Є співавтором 11 навчально-методичних праць, серед яких 3 навчальні посібники, 2 лабораторних практикумів та 4 методичних вказівок.

Працює над підвищенням своєї наукової та педагогічної кваліфікації, вивчає літературу за фахом, відвідує заняття провідних викладачів кафедри, постійно приймає участь у роботі кафедральних науково-методичних семінарів, приймає активну участь у виконанні держбюджетних та госпдоговорних НДР кафедри. Виконує профорієнтаційну роботу в середніх навчальних закладах м. Харкова та Харківської області. Виконує обов’язки куратора.

ЗАГОРУЛЬКО Олексій Євгенович, канд. техн. наук, доцент

kiptela

ЗАГОРУЛЬКО Олексій Євгенович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 1997 р. закінчив інженерно-механічний факультет Харківської державної академії технології та організації харчування та отримав кваліфікацію інженера-механіка обладнання харчових виробництв.

У лютому 1999 року стає інженером кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

У 1999-2002 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

З вересня 2000 р. аспірантуру поєднував з роботою на посаді асистента кафедри.

З 2 грудня 2002 року працює інженером кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

24 жовтня 2003 року захистив дисертацію “Розробка процесу та удосконалення обладнання для виробництва фруктових паст з використанням дикоплодної сировини” на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”.

З 2 лютого 2004 року переведений асистентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

З 31.12.2004 р. прийнятий по контракту старшим викладачем кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв до обрання за конкурсом.

З 26.03.2005 р. обраний за конкурсом старшим викладачем тієї ж кафедри по контракту.

1 вересня 2006 року призначений доцентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв до обрання за конкурсом.

З 13.03.2007 року працює доцентом тієї ж кафедри за контрактом у зв’язку з обранням за конкурсом.

ЛЯШЕНКО Богдан Віталійович, канд. техн. наук, доцент

kiptela

ЛЯШЕНКО Богдан Віталійович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 1997 р. закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування та отримав кваліфікацію інженера-механіка обладнання харчових виробництв. В листопаді 1997 року стає інженером кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв” Харківської державної академії технології та організації харчування. З грудня 1998 року по лютий 2001 року навчався в аспірантурі ХДАТОХ денної форми навчання за спеціальністю процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. З грудня 2001 року працює інженером кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв” Харківського державного університету харчування та торгівлі.

У жовтні 2002 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”. З вересня 2004 року працює на посаді старшого викладача кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв”.

1 вересня 2006 року призначений доцентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв до обрання за конкурсом. З 13.03.2007 року працює доцентом тієї ж кафедри за контрактом у зв’язку з обранням за конкурсом.

Загальний стаж роботи Ляшенко Б.В. складає 23 років, з них науково-педагогічний – 15 років.

Ляшенко Б.В. виконує всі види навчальної роботи в повному обсязі на денному та заочному відділеннях факультету обладнання та технічного сервісу, та інженерно-технологічному факультеті. Активно працює над методичним забезпеченням навчального процесу з дисциплін, що викладає. Бере активну участь у науково-дослідній і науково-методичній роботі кафедри, у міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях, конференціях професорсько-викладацького складу університету. Постійно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Працює над підвищенням своєї наукової та педагогічної кваліфікації, вивчає літературу за фахом, відвідує заняття провідних викладачів кафедри, постійно приймає участь у роботі кафедральних науково-методичних семінарів, приймає активну участь у виконанні держбюджетних та госпдоговорних НДР кафедри. Виконує профорієнтаційну роботу в середніх навчальних закладах м. Харкова та Харківської області. Виконує обов’язки куратора на факультеті обладнання та технічного сервісу.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості України та високий професіоналізм Ляшенко Б.В. було нагороджено у 2014 р. грамотою департаменту агропромислового розвитку Харківської ОДА.

МАЯК Ольга Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент

kiptela

МАЯК Ольга Анатоліївна

доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 1996 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю “Технологія громадського харчування” та здобула кваліфікацію інженера-технолога харчових виробництв.

У жовтні 2003 року була зарахована до денного відділення аспірантури за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв” на кафедру процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв Харківського державного університету харчування та торгівлі з відривом від виробництва.

З вересня 2006 року працювала на посаді асистента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв ХДУХТ.

В жовтні 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за темою “Удосконалення апарату для виробництва пастоподібних концентратів напоїв на основі овочевої сировини” за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв”.

З вересня 2009 року переведена старшим викладачем кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв ХДУХТ.

У вересні 2010 року прийнята на посаду доцента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв ХДУХТ.

Загальний трудовий стаж Маяк О.А. 24 роки, науково-педагогічний стаж – 12 років.

Маяк О.А. приділяє значну увагу створенню методичних розробок, що забезпечують аудиторну та самостійну роботу студентів. Під час роботи в університеті нею в співавторстві видано чотири навчальних посібника: «Розрахунок машин та апаратів харчових виробництв», “Гідравліка та гідравлічні машини”, лабораторний практикум з курсу «Процесів і апаратів харчових виробництв», “Реологія в процесах виробництва харчових продуктів.

Маяк О.А. активно займається науково-дослідною роботою.

Брала участь у конкурсі “Молода людина року – 2007” м. Харкова. За результатами конкурсу отримала 3 місце в номінації “Наукова діяльність”. Нагороджена дипломом та цінними подарунками.

Маяк О.А. бере активну участь у науково-дослідній і науково-методичній роботі кафедри, постійно працює над удосконаленням наукової та педагогічної кваліфікації.

Приймала активну участь у роботі педагогічних майстерень, тренінгів, ділових ігор та презентацій під час роботи школи-семінару у центрі педагогічної майстерності в НТУ “ХПІ”: X Міжнародна школа-семінар “Сучасні педагогічні технології в освіті” (м. Харків, НТУ “ХПІ” 31 січня – 2 лютого 2012 р.)

Перебуваючи з 2008 р. на посаді секретаря збірника наукових праць ХДУХТ, Маяк О.А бере активну участь у науковій роботі університету.

Маяк О.А. виконує обов’язки куратора. Проводить зі студентами роботу по зміцненню дисципліни на заняттях, активізує самостійну роботу, заохочує до виявлення активної позиції щодо участі в житті університету.

За сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків і досягнуті успіхи в роботі з нагоди 8 березня відзначена грамотами та грошовими заохоченнями (накази № 23-ОС від 01.03.2007 р., № 27-ОС від 02.03.2009 р., № 31-ОС від 03.03.2010 р., № 26-ОС від 04.03.2013 р.)

ШЕВЧЕНКО Андрій Олександрович, канд. техн. наук, доцент

kiptela

ШЕВЧЕНКО Андрій Олександрович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 2005 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі і здобув кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки магістра по спеціальності 8.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв". Після чого вступив на денне відділення аспірантури ХДУХТ за спеціальністю 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв". 22 листопада 2012 р. успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук та 01 березня 2013 р. отримав відповідний диплом.

З вересня 2006 року по серпень 2013 р. працював на посаді асистента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, з вересня 2013 р. по липень 2015 р. працював старшим викладачем та з вересня 2015 р. по теперішній час працює доцентом тієї ж кафедри.

Андрій Олександрович є лектором 3-ох курсів: "Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних та складських робіт", "Технологічне обладнання галузі", "Гідравліка та гідропневмопривід". Також викладає "Процеси та апарати харчових виробництв", "Автоматизація виробничих процесів", "Розрахунок і конструювання обладнання малих харчових виробництв". Має опубліковані 18 навчально-методичних праць та публікацій.

Виконує науково-дослідну роботу за тематиками кафедри. Загальна кількість опублікованих праць науково-дослідної роботи складає 97 найменувань. Працює над розміщеннями технологічних профілей мережі NTTN. Бере участь з доповідями в науково-практичних конференціях та виставках всеукраїнського та університетського рівнів, а також у наукових заходах за межами ХДУХТ.

ПРАСОЛ Світлана Володимирівна, канд. техн. наук, доцент

kiptela

ПРАСОЛ Світлана Володимирівна

доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 2008 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі і здобула кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки магістра по спеціальності 8.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв", після чого вступила на денне відділення аспірантури ХДУХТ за спеціальністю 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв". 21травня 2014 р. успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук та 26 червня 2014 р. отримала відповідний диплом.

З грудня 2011 року по червень 2014 р. працювала на посаді асистента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв та з вересня 2014 р. по теперішній час працює старшим викладачем тієї ж кафедри. Михайлова С.В. читає лекції, проводить лабораторні заняття, консультації, перевірку домашніх та контрольних робіт, приймає заліки. Є лектором двох курсів "Транспортне та допоміжне обладнання" та "Експлуатація обладнання харчових виробництв". Також викладає "Процеси та апарати харчових виробництв", "Технологічне обладнання харчових виробництв". Працює зі студентами факультету обладнання та технічного сервісу та Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу. Заняття проводить на якісному науково-методичному рівні, доступно викладає навчальний матеріал. Здійснює керівництво курсовими проектами. Михайлова С.В. приділяє значну увагу створенню навчальних посібників та методичних розробок, що забезпечують як самостійну, так і аудиторну роботу студентів.

Загальна кількість навчально-методичних праць складає 10. Загальна кількість опублікованих праць за результатами науково-дослідної роботи складає 60 найменувань. Михайлова С.В. бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та постійно працює над удосконаленням наукової та педагогічної кваліфікації. Брала участь з доповідями в науково-практичних конференціях та семінарах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів та у наукових заходах за межами ХДУХТ. Взагалі взято участь у роботі 12 конференцій, 1 семінарі та на 5 виставках. Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри.

ГОРЄЛКОВ Дмитро Вікторович, канд. техн. наук, доцент

gdv

ГОРЄЛКОВ Дмитро Вікторович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2004 р. На кафедрі працює з 2004 року.

У 2009 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка ресурсозберігаючого процесу очищення плодів перцю солодкого та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 –  процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни «Теплове обладнання», «Механічне обладнання», «Інтелектуальна власність», «Обладнання підприємств торгівлі».

Є автором 2 підручників, 4 навчальних посібників, 3 монографій,  понад 170 наукових публікацій, 11 патентів на винаходи та корисні моделі, 33 навчально-методичних робіт.

ЧЕРВОНИЙ Віталій Миколайович, канд. техн. наук, доцент

chvn

ЧЕРВОНИЙ Віталій Миколайович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2007 р. На кафедрі працює з 2007 року.

У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Удосконалення процесу емульгування жирів за допомогою ультразвуку та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни «Теплове обладнання», «Устаткування в ресторанному господрастві», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Інтелектуальна власність».

Є автором 5 навчальних посібників, 3 монографій,  понад 100 наукових публікацій, 14 патентів на винаходи та корисні моделі, 26 навчально-методичних робіт.

ГУЗЕНКО Василь Володимирович, канд. техн. наук, старший викладач

gvv

ст. викладач кафедри, кандидат технічних наук

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2009 р. На кафедрі працює з 2009 року.

У 2013 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Удосконалення процесу виробництва пектинового концентрату та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає дисципліни «Устаткування в ресторанному господарстві», «Теплове обладнання».

Є автором 3 монографій, більше 82 наукових публікацій, 5 патентів на винаходи та корисні моделі.

БУЄРОВА Ірина Валеріївна, завідувач лабораторії

kiptela

БУЄРОВА Ірина Валеріївна

завідувач лабораторії

В 1984 році почала трудову діяльність у Харківському інституті громадського харчування. Спочатку працювала лаборантом НДС, керівником якого був Черевко Олександр Іванович, з 1985 року перейшла на кафедру обладнання підприємств харчування, завідувачем якої був Беляєв Михаїл Іванович.

В 1985 році вступила до Харківського інституту громадського харчування та в 1990 році закінчила інститут.

З 1989 по 1993 р. працювала старшим лаборантом кафедри обладнання підприємств харчування, а з 1995 року завідуючою лабораторії цієї кафедри.

З вересня 1997 року по теперішній час працює завідуючою лабораторії кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

СОЛОНЧУК Любов Миколаївна, завідувач лабораторії

sln

СОЛОНЧУК Любов Миколаївна

завідувач лабораторії

Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2007 р. за спеціальністю “Товарознавство та експертиза в митній справі”. На кафедрі працює з 2002 року.

Є автором 5  навчально-методичних розробок та 5 наукових робіт

Лабораторії та кабінети

На кафедрі функціонують 2 науково-дослідні лабораторії:

 • Лабораторія удосконалення процесів та обладнання харчових виробництв № 229, площа 35 м2.
  Керівник – д.т.н., проф. Михайлов В.М.
  Лабораторія оснащена приладами та обладнанням відповідно з тематикою наукових досліджень. В лабораторії встановлено наступне обладнання:

       - прилад «Реотест», який дозволяє досліджувати структурно-механічні властивості харчових продуктів, лабораторно-промисловим апаратом мембранним для ультра- і мікрофільтрації в тангенціальному потоці;
       - апарат для концентрування (сушіння) харчових систем із використанням НВЧ-нагрівання та вакуумування. Конструкція апарата передбачає можливість змінювати глибину вакуумування в робочій камері, а також забезпечувати постійне перемішування сировини в процесі обробки та відбирати рідину;
       - вертикальна циліндрична ІЧ-сушарка. Призначена для сушіння рослинної сировини ІЧ-хвилями. Вертикальна форма сушарки забезпечує рівномірність розподілу теплової енергії на приймальних поверхнях;
       - експериментальна установка досліджень ЕКН. Установка представляє собою теплоізольовану робочу ємність з розташованими всередині електродами, між якими розміщується дослідних зразок. До електродів подається електричний струм визначених параметрів (напруги, типу, форми, частоти). Установка дозволяє вимірювати напругу та силу струму, потужність нагрівання та температуру в різних шарах дослідного зразку, тривалість процесів, визначати раціональні параметри комбінованого жаріння в ЕКН.

 • Нанотехнологій харчових продуктів № 125, площа 32 м2.
  Керівник – д.т.н., проф. Г.В. Дейниченко.
  Оснащена сучасним устаткуванням для проведення досліджень з наукової тематики кафедри.

Кабінети та лабораторії кафедри:

 1. Лабораторія технічних засобів митного контролю № 118, площа 66 м2.
  Відповідальний – к.т.н., доц. Дмитревський Д.В.
  Для проведення лабораторних робіт з курсу «Технічні засоби митного контролю» викладачі користуються наступними приладами: детекторами валют, коштовних каменів, дорогоцінних металів, металошукачами, ультрафіолетовими ліхтарями. Дисципліни у достатні мірі забезпечені наочними посібниками, плакатами, які знаходяться у цій лабораторії. Також лабораторія №118 оснащена касовими апаратами та ваговимірювальним обладнанням, яке призначене для проведення занять з дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі».

 2. Лабораторія механічного устаткування № 120, площа 66 м2.
  Відповідальний – к.т.н., доц. Горєлков Д.В.
  У лабораторії знаходиться необхідне обладнання для проведення лабораторних та практичних занять з курсу «Устаткування в галузі», «Механічне обладнання». Постійно здійснюється профілактичний огляд, технічний та поточний ремонт обладнання, яке знаходиться в лабораторії.

 3. Лабораторія теплового устаткування № 122, площа 74 м2.
  Відповідальний – к.т.н., доц. Червоний В.М.
  Лабораторія в основному оснащена секційно-модульованим тепловим обладнанням, плакатами та стендами, які призначені для проведення лабораторних та практичних занять з курсу «Теплове обладнання», «Устаткування закладів ресторанного господарства». Обладнання знаходиться в робочому стані, технічний ремонт обладнання та поточний ремонт обладнання здійснюється постійно.

 4. Кабінет дипломного проектування № 122а, площа 31 м2.
  Відповідальний – к.т.н., доц. Дмитревський Д.В.
  Кабінет оснащений 5 комп’ютерами, 2 принтерами, 1 сканером, за допомогою яких студенти мають можливість виконувати курсові та дипломні проекти.

 5. Лабораторія процесів та апаратів харчових виробництв № 227, площа 70 м2.
  У лабораторії окрім дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» проводяться заняття з курсу «Технологічне обладнання харчових виробництв», «Технологічне обладнання малих переробних і харчових виробництв», «Устаткування підприємств харчових виробництв». У цій лабораторії діють учбові установки для проведення лабораторних робіт: вивчення опору; вивчення режимів течії рідин; гравітаційне осадження; фільтрування; вивчення реологічних характеристик харчових продуктів; вивчення теплообмінника; конвективна сушарка; вивчення масляного пресу; вивчення сепарації молока; установка для вивчення процесів перемішування; вакуум-котел. Планується підготовка установки з курсу «Процеси та апарати харчових виробництв» по темі «Мембранні методи поділу» та «Вивчення сорбційних процесів». Лабораторія обладнана вакуум-випарним апаратом, конвективною сушаркою, збивалкою «Саварія-751», стерилізатором К-75, а також маслопресом. На цьому обладнанні викладачі проводять лабораторні та практичні заняття.

 6. Кабінет з технологічних основ машинобудування» №220, площа 31 м2.
  Обладнано  настінним екраном, проектором, комутатором, а також плакатами з курсу «Технологічні основи машинобудування», а також з дисципліни «Механізація ВРТС-робіт».

 7. Лабораторія автоматизації виробничих процесів №223, площа 70 м2.
  Відповідальний – к.т.н., доц. Загорулько А.М.
  На цій площі розміщено лабораторні стенди для проведення лабораторних робіт з курсів «Автоматизація виробничих процесів» та «Автоматизація харчових виробництв». Лабораторія автоматизації виробничих процесів оснащена приладами для проведення лабораторних занять, в тому числі вертикальним роторно-плівковим апаратом. Він застосовується для концентрування рідких плодово-ягідних та овочевих сумішей. У звітному році лабораторія оснащена лабораторною установкою «Durus IC10DDR 112». Вона застосовується для дослідження перехідного процесу системи при двопозиційному регулюванні. Лабораторію було оновлено новими приладами, а саме: ваги лабораторні загального призначення ТВТВ 404316 НЕ; термометр біометаличний ТБ, який призначено для виміру температури різних середовищ; пірометр Тesto830-Т-4. На базі лабораторії автоматизації виробничих процесів було засновано науково-дослідну лабораторію «Удосконалення обладнання для концентрування органічної сировини».
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРО КАФЕДРУ
Сьогодення
Історія
Колектив кафедри
Лабораторії
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Дисципліни
Навчальні ресурси
Графіки консультування ...
Практика
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідна робота
Наукові школи
Наукові гуртки
Видання
АБІТУРІЄНТАМ