Атестація здобувачів вищої освіти

АТЕСТАЦІЯ здійснюється відповідно до:
Законів України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності"
Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій"
Державних та галузевих стандартів освіти, стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань освіти
Статуту Харківського державного університету харчування та торгівлі
Положення "Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у ХДУХТ"

 

Атестація випускників проводиться в Університеті за акредитованими спеціальностями та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.
Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.

 

АТЕСТАЦІЯ випускників проводиться у наступних формах:

За освітнім рівнем бакалавр:

  • комплексний державний іспит зі спеціальності
  • або комплексний державний іспит зі спеціальності та захист випускної роботи (проекту) бакалавра.

За освітнім рівнем спеціаліст:

  • захист випускної дипломної роботи (проекту) спеціаліста
  • або комплексний державний іспит зі спеціальності та захист випускної дипломної роботи (проекту)  спеціаліста.

За освітнім рівнем магістр:

  • захист магістерської дипломної  роботи (проекту)
  • або комплексний державний іспит зі спеціальності та захист магістерської дипломної  роботи (проекту);
  • або єдиний державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (абзац 3 п.2 ст. 6 Закону України "Про вищу освіту").