Кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів


Науково-дослідна робота


 Науково-дослідна робота кафедри виконується у тісному контакті з Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Інститутом тваринництва НААН України, Iнститутом овочівництва і баштанництва НААН України, Полтавським університетом економіки і торгівлі та іншими провідними установами України із залученням промислових підприємств: ВАТ «Ямпільський консервний завод», ТОВ «Агрофірма імені Шевченка», АТЗТ «Хладопром», ТОВ «Пік і К», ПП «Новожанівський м’ясокомбінат», Березівський та Чугуївський заводи мінеральних вод, Харківський завод шампанських вин та ін.

 

В лабораторії кріоскопії, управління якістю та екологічної безпеки проводиться науково-дослідна робота за наступними напрямами:
- Формування якості харчових продуктів і напівфабрикатів при виробництві та зберіганні;
- Наукові основи формування якості харчових продуктів при консервуванні холодом;
- Підвищення якості експертизи продукції та напівфабрикатів;
- Розробка методів експертизи продукції та напівфабрикатів з сировини рослинного та тваринного походження;
- Екологічна безпека харчових виробництв.

               

В лабораторії проблем безпечності та екологічної експертизи води та харчових продуктів проводиться науково-дослідна робота за наступними напрямами:
- оцінка якості та підготовка води для підприємств харчової промисловості;
- екологічний моніторинг та форсайт;
- розробка установок бактерицидного знезараження води та безалкогольних напоїв;
- розробка технології та установок УФ-знезараження рідких харчових продуктів;
- розробка технології та УФ-знезараження стічних вод на підприємствах харчових виробництв;
- проведення незалежної експертизи якості води та безалкогольних напоїв.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НДР КАФЕДРИ:

Отримано понад 45 охоронних документів (патентів України на корисну модель);

розроблено 15 технічних умов і технологічних інструкцій, опубліковано понад 1000 статей та тез доповідей.


Захищено 10 дисертаційних робіт, з них: 8 – на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 2 – на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ЗА БЮДЖЕТНИМИ
ТА ГОСПДОГОВІРНИМИ ТЕМАТИКАМИ


Бюджетна тема06-14-15Б «Товарознавча оцінка напівфабрикатів плазм з рослинної сировини та формування якості харчової продукції на їх основі» (керівник – к.т.н., доцент Одарченко Д.М.),
Мета роботи – товарознавча оцінка напівфабрикатів плазм з рослинної сировини та розширення асортименту харчової продукції на їх основі.
В межах даної НДР було вирішено наступні завдання:
1. Проведено товарознавчу оцінку якості ягід журавлини та калини, томатних овочів та культивованих грибів  сировини для виробництва заморожених напівфабрикатів за органолептичними та фізико-хімічними показниками.
2. Обґрунтовано прийоми отримання фаз продуктів, що характеризуються зворотністю по відношенню до заморожування-розморожування та розроблено принципову схему отримання заморожених напівфабрикатів з ягід, овочів та грибів. Встановлено, що досягнення фазово зворотних систем досягається шляхом застосування операцій заморожування-розморожування-центрифугування з повторюваністю 4 рази.
3. Досліджено хімічний склад, органолептичні та фізико-хімічні показники якості розроблених рідких та твердих фаз з культивованих грибів глива, шиїтаке та печериці, а також томатних овочів, дикорослих ягід.
4. Визначено показники безпечності розроблених напівфабрикатів з рослинної сировини, а саме: мікробіологічні показники, вміст токсичних елементів та радіонуклідів. Встановлено, що за вказаними показниками усі досліджувані зразки відповідають встановленим нормам.
5. Проведено комплекс експериментальних досліджень з визначення функціонально-технологічних показників розроблених рідких та твердих фаз, на основі чого запропоновано перспективні шляхи їх використання та переробки у харчову продукцію.

 

Бюджетна тема № 06-14-14Б «Оцінка якості та безпеки міського середовища м. Харкова» (Керівник – к.т.н., проф. Одарченко М.С.), заключний звіт.
Мета роботи – визначення показників безпеки міського середовища та джерел антропогенного впливу у м. Харкові.
В межах НДР було вирішено наступні завдання:
- вивчено систему загальних показників, які визначають доцільність та ефективність екологічного моніторинг великих міст;
- визначено перелік найсуттєвіших показників, які є економічно, соціально та екологічно доцільними при проведенні моніторингових досліджень великих міст, в тому числі – м. Харкова та Харківської області;
- показано взаємозв’язок базових параметрів стану якості навколишнього середовища та соціальних параметрів якості життя;
- розроблено алгоритм схематизації взаємозв’язків між ключовими показниками якості та безпеки довкілля і соціальним станом;
- шляхом соціологічного опитування встановлено комплекс параметрів суспільної оцінки змін параметрів безпеки та якості середовища як складових комплексного показника якості життя у великому місті;
- створено алгоритм моніторингових досліджень, що дозволяє у короткий термін та з адекватними економічними затратами проводити експрес-оцінку кореляції параметрів безпеки середовища та показників якості життя у великому місті;
- розроблено типовий алгоритм форсайтного дослідження комплексної оцінки показників якості та безпеки навколишнього природного середовища у агроценозі великого міста, а також алгоритм форсайтного дослідження і прогнозування стану безпеки приміських водоймищ та джерел питної води, та навколишнього антропогенно-природного комплексу;
- визначено модельні районі форсайтних досліджень міських та приміських екосистем м. Харкова для виконання наступних етапів досліджень.

 

Госпдоговірна тема36-13-14Д «Розроблення системи оцінювання якості на напівфабрикат перцю солодкого»(заключний звіт).
Науковий керівник: к.т.н., доцент Одарченко А.М.
Мета роботи – розроблення системи оцінювання якості на напівфабрикат перцю солодкого для управління технологічним процесом консервування холодом.
Розроблена система являє собою порядок розташування вимірюваних показників (органолептичних, фізико-хімічних, теплофізичних) та їх аналіз, обумовлений правилами, закономірностями, об’єднаними категоріями властивостей (безпечності, надійності, термічної зворотності тощо).
Результати науково-дослідної роботи можуть бути використані підприємствами харчової промисловості для управління технологічним процесом консервування холодом.
Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – використання розроблених рекомендацій для виробництва заморожених напівфабрикатів на основі перцю солодкого в практиці ТОВ «ПІК І К».

 

Госпоговірна тема11-14Д «Розроблення електрофізичної методики для оцінки якості замороженого мяса птиці» (керівник – к.т.н., доц. Одарченко Д.М.).
Електрофізична методика заснована на відмінностях в електропровідності рідких фаз, виділених зі свіжої та замороженої продовольчої сировини тваринного походження.
В результаті виконання теми буде розроблено та адаптовано для підприємства-замовника методику оцінки якості замороженого м’яса птиці.

 

Госпоговірна тема12-14Д «Розроблення оптичної методики для оцінки якості заморожених продуктів птахівництва та риболовства»(керівник – к.т.н., доц. Одарченко Д.М.).
Оптична методика заснована на здатності розсіювати та поляризувати світло рідкими фазами, виділеними зі свіжої та замороженої продовольчої сировини тваринного походження.
В результаті виконання теми буде розроблено та адаптовано для підприємства-замовника методику оцінки якості заморожених продуктів птахівництва та риболовства.