Загальна інформація

Пріоритетним і визначальним вектором освітньої діяльності ХДУХТ є надання вищої освіти не як суми знань, а як формування фахівця з глибокими знаннями, що мають теоретичне обґрунтування і практичну значущість.

 

Основні принципи системи освіти університету:

Престижність навчання в університеті
Адекватність світовим стандартам за змістом
 підвищення академічного, наукового рівнів освіти та її соціально-прикладного значення
 фундаментальність і багатоступеневість освітньої та професійної підготовки фахівців

Шлях розвитку університету характеризується постійним пошуком нових форм і методів викладання та засвоєння знань. Перехід до системи освіти, що відповідає сучасним запитам людини, суспільства і держави, потребам розвитку інноваційної економіки, міжнародним зобов’язанням України у сфері освіти, здійснюється на основі Концепції освітньої діяльності ХДУХТ.

Основні елементи концепції інноваційної освіти в університеті:

 Реалізація системи ступеневої інтегрованої неперервної освіти
Структура освіти в університеті включає професійно-технічну, вищу (за освітніми рівнями "бакалавр", "магістр" та освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"), післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту.

 Удосконалення змісту освіти
Формування і структуризація навчальних планів відповідно до принципів Болонського процесу уніфікація напрямів підготовки.
Запровадження кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (ЄКТС).
Відкриття нових спеціальностей, розробка варіативних компонентів стандартів освіти університету.

 Широке використання активних методів навчання, інноваційних навчальних технологій
для формування творчого стилю діяльності майбутнього фахівця і суттєвого підвищення мотивації, глибини і повноти оволодіння професією; активізації науково-дослідної роботи.

 Цілеспрямована всеохоплююча інформатизація навчання
Широке впровадження у систему освіти методів і засобів інформаційних і комунікаційних технологій;
створення на їх основі інформаційно-освітнього середовища;
формування предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення електронного навчання;
надання можливостей  використання засобів і сервісів середовища та доступу до веб-ресурсів суб'єктам освітнього процесу.

Забезпечення навчального процесу науково-методичними матеріалами нового покоління

Інтеграція навчання, наукових досліджень, виховної роботи

 Розвиток навичок самоосвіти студентів, організація їх самостійної роботи
Організація самостійної роботи студентів – це пошук взаєморозуміння різних поколінь, це встановлення зв'язків між свободою і відповідальністю, це узгодження прагнень викладачів і інтересів студентів, це побудова "освітньої зустрічі", в якій формується самостійність як головна мета освіти, як особлива якість професійної свідомості майбутнього спеціаліста.

Скорочення питомої ваги аудиторних годин обумовило початок відходу від дидактичної парадигми авторитарного навчання і становлення демократичної парадигми. При цьому відбулися радикальні зміни професіональної позиції викладача, який тепер виступає в процесі навчання як консультант, помічник, а студент – як партнер.