Кафедра товарознавства в митній справі


 Науково-дослідна робота

          НДР 128

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на удосконалення асортименту та споживних властивостей, дослідження якості та впливу різних факторів на товарознавчі властивості товарів, підвищення їх конкурентоспроможності в ринкових умовах. До роботи залучені усі викладачі кафедри, лаборантський склад та значний гурт студентів.

Головко за приладом

Результати науково-дослідної роботи обговорюються на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, публікуються в збірниках наукових праць, оформлюються у вигляді нормативної документації. Викладачі кафедри працюють у напрямку удосконалення тематичної та пошукової бази за обраним студентом напрямком досліджень, а саме над забезпеченням студентів необхідною документацією, методичними вказівками; підготовкою лабораторної бази для проведення експериментальної частини (придбання реактивів, підготовки необхідних приладів, розробка нових методик та ін.). Основні тематичні напрями, що визначають індивідуальні теми дослідних робіт, складено відповідно до кваліфікаційних характеристик спеціальності.

Фото НДР Пенкіна

Дослідження присвячується питанням експертизи якості продуктів із поліпшувачами, нових і традиційних виробів з використанням місцевої сировини, поглибленій оцінці якості, дослідженню змін споживних властивостей товарів в процесі їх товаропросування, методам запобігання ввезенню в Україну неякісної, екологічно небезпечної продукції, прогнозуванню попиту новорозроблених вітчизняних товарів серед іноземних споживачів, порядку проведення визначення конкурентоспроможності та забезпеченню ефективної роботи митних органів на сучасному економічному етапі розвитку держави, визначенню митної вартості та нарахуванню мита та митних платежів, визначенню положення традиційного чи нового товару згідно УКТ ЗЕД та ін. Результати своєї науково-дослідної роботи, проведеної під керівництвом викладачів, студенти доповідають на конференціях та публікують у наукових виданнях нашого та інших ВНЗ.

НДР Акмен

Серед чисельного контингенту факультету є багато тих, хто має відмінні успіхи у навчанні, приймає активну участь у науковій студентській роботі, громадсько-суспільному житті університету та факультету.

Виставка 121
 
Виставка 224
Кафедра товарознавства в митній справі щорічно приймає участь в пілотному проекті «Ніч науки», де викладачі кафедри пропонують гостям відвідати виставку-демонстрацію дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння (представлення різних видів дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, розповідь про властивості, умови використання, зберігання та фальсифікації); демонстрацію відеороликів про сучасний стан якості непродовольчих товарів; характеристику експрес-методів визначення якості непродовольчих товарів, порівняльне тестування продукції різної цінової категорії; демонстрацію лабораторної роботи зі створення квіткових композицій.
_________________________________________________________________________________
 
 

На кафедрі набувають подальшого розвитку дослідження аспірантів щодо наукових основ ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів із оздоровчими власивостями. На технічні рішення, запропоновані аспірантами кафедри, одержано патенти України на корисні моделі та винаходи, що є запорукою майбутнього успішного захисту дисертаційни робіт.

Керівництво університету урочисто поздоровило аспірантів з новими науковими здобутками, з побажаням натхнення, подальших звершень та затребуваності розробок на ринку.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри та аспірантів постійно впроваджуються у навчальний процес. Аспірантами кафедри організовано "Круглий стіл", де вони представили наочно звої актуальні наукові розробки, розповіли здобувачам вищої освіти, магістрам про новітні тенденції розвитку харчової індустрії. 

На завершення "Круглого столу" відбулясь дегустація нової продукції 

_________________________________________________________________________________________________________

Аспіранти кафедри провели для студентів-магістрів ділову гру "Талант підприємця". Студенти набули необхідних вмінь побудови стратегії бізнесу, ведення ділових переговорів та укладання міжнародних бізнес-договорів. 

_______________________________________________________________________________________________________

 Відбулося впровадження наукових розробок викладачів, аспірантів та магістрів кафедри у роботу харчових виробництв. Про практичну реалізацію наукової роботи отримано акти апробації, що є підтвердженням актуальності та своєчасності наукових досліджень аспірантів кафедри.

_____________________________________________________________________________________________________

Основні положення дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів кафедри доповідаються, обговорюються та отримують позитивні відгуки на щорічних науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном.

 
 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

 • Наукові основи створення і дослідження комбінованих харчових білкових продуктів для масового, лікувального і профілактичного харчування на основі нового виду білка тваринного і рослинного походження і однозначність їх кодування за кодом УКТ ЗЕД;
 • Якість та безпека товарів народного споживання;
 • Обґрунтування і розробка нових харчових продуктів спеціального призначення, дослідження їх якості і умов їх переміщення через митний кордон;
 • Контроль якості продукції у процесі виробництва та зберігання;
 • Товарознавча характеристика та підвищення якості борошняних та кондитерських виробів;
 • Розробка рекомендацій по удосконаленню упаковки та маркування промислових (непродовольчих) товарів при їх переміщенні через митний кордон;
 • Розробка нових методів та приладів для дослідження пористої структури рослинної сировини та харчових продуктів, а також натуральної і штучної шкіри;
 • Товарознавча оцінка якості рослинної сировини і формування споживчих властивостей продукції на її основі;
 • Дослідження процесу формування декоративних властивостей та подовження строків зберігання квітково-декоративної продукції; 
 • Формування якості продовольчих товарів з використанням йодовмісних добавок;
 • Удосконалення якості аксесуарів для інтерʼєрів приміщень;
 • Збагачення кондитерських виробів на гемове залізо, оцінка споживчих властивостей непродовольчих товарів;
 • Теоретичні і практичні аспекти підвищення якісних характеристик промислових (непродовольчих) товарів;
 • Теоретичні і практичні аспекти покращення споживчих властивостей квіткової продукції та квіткових аксесуарів

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

      З 2005 року на кафедрі  товарознавства в митній справі виконувалась 51 науково-дослідна тема, у тому числі 2 на замовлення Міністерства освіти і науки України, отримано 110 авторських свідоцтва і патентів на винаходи, видано 38 монографій, підручників і навчальних посібників, розроблено 6 нормативних документів, опубліковано більше 360 статей та 530 тез доповідей.

obr 1

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З ДЕРЖБЮДЖЕТНОЇ ТЕМАТИКИ

Тема № 1-11 ФБ «Математичне моделювання рецептур харчових продуктів і страв оздоровчої та лікувальної дії» (фундаментальна).Замовник: Міністерство освіти і науки , молоді та спорту України. Науковий керівник: д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Черевко О.І. Виконавці: кафедра товарознавства в митній справі, кафедра вищої математики, кафедра гігієни харчування та мікробіології.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З БЮДЖЕТНОЇ ТЕМАТИКИ

 

Тема № 09-20-21Б (держреєстрація 0118U007226) «Удосконалення споживних властивостей та розширення асортименту виробів паперової промисловості» .

Науковий керівник: к.т.н. Сорокіна С.В. доцент каф. товарознавства в митній справі.

Відповідальний виконавець к.т.н., доц.. Акмен В.О.

Виконавці: д.т.н., проф. Головко М.П., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., д.т.н., проф. Головко Т.М., к.т.н., доц. Колесник В.В., к.т.н., доц. Полупан В.В., ст. викл. Юрченко М.А., студенти-магістри Пенкін А.К., Полупан В.С.

Тема № 15-19-19Б (держреєстрація 0118U007226) «Формування якості деревостружкових плит для забезпечення безпеки під час використання».

Науковий керівник: к.т.н., доц. Акмен В.О, доцент каф. товарознавства в митній справі

Відповідальний виконавець к.т.н., доц. Сорокіна С.В.,

Виконавці: д.т.н., проф. Головко М.П., д.т.н., проф. Захаренко В.О., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., к.т.н., доц. Головко Т.М., к.т.н., доц. Колесник В.В., к.т.н., доц. Полупан В.В., ст. викл. Юрченко М.А. студенти – Латка С.Ю., Фабричний Д.В.

Тема 07-17-18Б (0116U008442) «Комплексна та безвідходна переробка гідробіонтів прісноводних водойм».

Науковий керівник: Головко М. П., д.т.н., проф.

Виконавці:Бакіров М.П., к.т.н., доц.; Полупан В.В., к.т.н., доц.; Головко Т.М., к.т.н., доц.; Крикуненко Л.А.,асп.

Тема 08-17-18Б(0116U008443)«Науково-практичні аспекти і шляхи інтенсифікації захисту квітково-декоративної продукції протягом її вирощування».

Науковий керівник: Сорокіна С.В., к.т.н., доц.

Виконавці: к.т.н., доц. Акмен В.О., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., к.т.н. Колесник В.В., ст. викл. Юрченко М.М., студенти.

Тема 07-16-17Б (0115U006797) «Розробка технології напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням».

Науковий керівник: Головко М. П., д.т.н., проф.

Виконавці: Погожих М. І., д.т.н., проф.; Захаренко В. О., д.т.н., проф.; Головко Т. М., к.т.н., доц.; Полупан В.В., к.т.н., доц.; Бакіров П.О., к.т.н., доц.; Геліх А. О., асп.

Тема шифр 10–15–16Б № 0114U006532 «Формування якості алкогольних та слабоалкогольних напоїв нового покоління».

Науковий керівник – к.т.н., доцент Пенкіна Н.М.

Список виконавців – доц. Сорокіна С.В., доц. Акмен В.О., ст. викл. Колесник В.В., асп. Татар Л.В.

Тема 09–14–15Б (0113U008392) «Формування якості збивних кондитерських виробів зі стевією та еламіном».

Науковий керівник – к.т.н., проф. Дюкарева Г.І.

Список виконавців – асп. Соколовська О.О.

Тема 15-14-15Б(0113U008398)Формування якості соусів оздоровчого призначення, збагачених на селен.

Керівник – д.т.н., проф. Головко М.П.

Виконавці:к.т.н., доц. Головко Т.М.,асп. Полупан В.В.,асп. Бакіров М. П.,асп. Применко В.Г.,д.т.н., проф. Захаренко В.О.,к.т.н., доц. Пенкіна Н.М.,к.т.н., доц. Сорокіна С.В.,к.т.н., доц. Колесник Т.Л., к.т.н., доц. Шевченко О.Є.,ст. викл. Акмен В.О.,ст. викл. Мячиков О.В.,асист. Колесник В.В.

Тема 01-13-14Б (0113U002000) Формування якості бісквітів з еламіном та стевією.

Керівник − к.т.н., проф. Дюкарева Г.І.,

Виконавці:асп. Гасанова А.Е.;студенти.

Тема 12-12-13Б (0111U009495) «Формування якості напоїв за рахунок антиоксидантів рослинної сировини регіону лісостепу та полісся України».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Головко М.П. Список виконавцівк.т.н., доцентПенкіна Н.М., к.т.н., доцентГоловко Т.М., асистент КолесникВ.В., асистент Юрченко М.А., студ. гр. ТТМ-29Суркова М.В., Суркова К.В., студ. Гр. ТТМ-28 Чернова Т.В., Сидоренко А.С.

Тема 11-11-12Б (0110u006622) «Наукове обґрунтування та розробка системи забезпечення якості та безпечності харчових продуктів».

Науковий керівник – д.т.н., проф.. Головко М.П.

Виконавці: к.т.н., доц. Серік М.Л., к.т.н., доц. Головко Т.М., асп. Полупан В.В., асп. Бакіров М.О.

Тема 31-11-12Б (0110U008046) Товарознавчі аспекти розробки класифікації квіткових аксесуарів.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Сорокіна С.В.;

Виконавці: д.т.н., проф. Головко М.П., д.т.н., проф. Захаренко В.О., ст. викл. Акмен В.О., к.т.н., доц. Шевченко О.Є., студенти – Сидорчук Л.В., Лаврик Л.О.

Тема 01-10-11Б (0109U008628) «Теоретичні аспекти формування споживчих властивостей борошняної продукції та методологія управління її асортиментним складом.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Михайлов В.М.

Виконавці: к.т.н., доц. Чуйко А.М., асистент Чуйко М.М.

Тема 02-10-11Б (0109U008629) «Формування якості зефіру з використанням вітамінно-йодного комплексу».

Науковий керівник: к.т.н., професор Дюкарева Г.І.

Виконавці: доц. Головко Т.М., асп. Білецька Я.А., ст. викл. Акмен В.О., к.т.н., доцент Колесник Т.Л., студенти товарознавчого факультету – Теліга Р.Ю., Гончарова К.О.

Тема 12-10-11 Б (0109U008639) «Підвищення експертизи пористих харчових продуктів шляхом розробки та впровадження фізичних методів їх дослідження».       

Науковий керівник – д.т.н., проф. Захаренко В.О.

Виконавці – ст. викл. М’ячикова О.В., ст. викл. Іванова А.А., студентка Сергійчик Т.Г.

Тема 13-10-11Б (0109U008638) «Теоретичні та практичні аспекти удосконалення споживчих властивостей аксесуарів для горщикових квітів і розробка методичних рекомендацій щодо оцінки їх якості» .

Науковий керівник: к.т.н., доцент Сорокіна С.В.

Виконавці: к.т.н., доц. Чуйко А.М., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., студенти – Тарасенко О.С., Сидорчук Л.В, Чирідник О.О.

Тема 11-10-11Б (0109U008638) «Товарознавчі аспекти удосконалення якості заморожених напівфабрикатів перших страв» .

Науковий керівник: к.т.н., доцент Одарченко А.М.

Виконавці: к.т.н., доц. Одарченко Д.М., к.т.н., доц. Сорокіна С.В., ст. викладач Карбівнича Т.В., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., студенти – Бабіч А.О., Буток О.С., Буц Т.М., Гасай Є.Л., Звягінцева Г.Л., Сподар К.В.

Тема 07-08-09Б (0107U010146) «Товарознавчі аспекти удосконалення якості паштетів підвищеної біологічної цінності» .

Науковий керівник – к.т.н., доц. Дюкарева Г.І.

Виконавці: аспірант Головко Т.М., к.т.н., асистент Шевченко О.Є.

Тема 10-07-09 Б (0106U012039) «Дослідження пористих харчових продуктів при їх зберіганні».

Науковий керівник – к.т.н., доц. Захаренко В.О.

Виконавці – ст. викл. Іванова А.А.

Тема 11-07-09Б (0106U012040) «Виявлення ефекту впливу енергії комплексів пірамід на якісні характеристики об’єктів дослідів».

Науковий керівник: ст. викл. М’ячиков О.В.

Виконавці: к.т.н., доцент М’ячикова Н.І., к.ф-м.н., професор Князев Ю.Р., к.т.н., доцент Чуйко А.М.

Тема 02-08-09Б (0107U010150) «Товарознавчі властивості заморожених начинок із плодової пектиновмісної сировини» .          

Науковий керівник: к.т.н., доцент Одарченко Д.М.,

Відповідальний виконавець: асп. Євтушенко А.В.,      Виконавці: к.т.н., доцент Одарченко А.М., к.т.н., доцент Сорокіна С.В., ст. викладач Карпенко З.П., асист. Піддубний В.В..

Тема 9-06-08 Б (0105U007674) „Підвищення бар’єрних властивостей ковбасних оболонок” .

Науковий керівник – к.т.н., доц. Онищенко В.М.

Виконавці: к.т.н., доц. Шубіна Л.Ю., ст. викл. Карпенко З.П., асп. Островерх І.С., студенти – Писарєва В.С., Повелиця О.С, Нестеренко Я.Ю.

Тема 8-05-07 Б (0105U002060) „Товарознавчі аспекти поліпшення споживчих властивостей морозива”.

Науковий керівник - к.т.н., доц. Дюкарева Г.І.

Виконавці: к.т.н., доц. Чуйко А.М., к.т.н., доц. Сорокіна С.В., асист. Акмен В.О., асп. Шевченко О.Є., студенти.

Тема 3-05-06 Б „Удосконалення якості пористих харчових продуктів”.

Науковий керівник - к.т.н., доц. Захаренко В.О.

Виконавці: к.т.н., доц. Афанасьєва В.А., к.т.н., доц. Сафонова О.М., к.ф-м.н., професор Князев Ю.Р., асист. Черевична Н.І., студенти - Майорова О.Ф., Нагорний О.Ю., Павлюк Р.О., Грязнова Ю.О.

Тема 9-05-06Б „Дослідження впливу торсіонного поля створеного геометричними та топологічними фігурами (ефект форми) на якість харчових продуктів” .

Науковий керівник - ст. викл. М’ячиков О.В.

Виконавці: к.ф-м.н., проф. Князев Ю.Р., ст. викл. М’ячикова Н.І., студенти - Севрюкова Т.Н.

Тема 5-03-05Б „Дослідження впливу способів обробки натуральних оболонок на товарознавчу характеристику ковбасних виробів”.

Науковий керівник - к.т.н., доц. Шубіна Л.Ю.

Виконавці: ст. викл. Онищенко В.М., ст. викл. Карпенко З.П., студенти – Галушко Р.Ю., Кульбак М.Е., Філатова О.М., Панков М.В., Гордієнко Ю.М., Катасонов П.М., Монаєнко Є.В.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З ГОСПДОГОВІРНОЇ ТЕМАТИКИ

 

Тема № 11-20-21Д (0118U006791) «Удосконалення споживних властивостей та розширення асортименту виробів паперової промисловості».

Замовник: ФОП «Масленіков Н.Н.»

Науковий керівник: к.т.н. доц. Колесник В.В.

Виконавці: д.т.н., проф. Головко М.П., к.т.н., доц.. Сорокіна С.В., к.т.н., доц. Акмен В.О., д.т.н., проф. Головко Т.М., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., к.т.н., доц. Полупан В.В., ст. викл. Юрченко М.А.

Тема № 419 «Проект технологічної документації (проект технологічних карт) для харчоблоків закладів освіти, що підпорядковуються відділу освіти, культури та спорту виконавчого комітету Мереф’янської Міської Ради».

Замовник: Відділ освіти, культури та спорту Мереф’янської міської ради.

Науковий керівник: керівник к.т.н., доц. Полупан В.В, доцент каф. товарознавства в митній справі

Виконавці: к.т.н., доц. Сорокіна С.В., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., к.т.н., доц. Колесник В.В., к.т.н., доц. Акмен В.О.

Тема № 13–18–19 Д «Розробка проекту нормативної документації (проект ТУУ на сушені овочі)» .

Замовник: ТОВ «ІНДАМТРИАЛ ТЕХНОЛОДЖИС-КОВ»

Науковий керівник: д.т.н., проф. Головко М.П.

Виконавці: доц. Головко Т.М., проф. Захаренко В.О., проф. Дюкарева Г.І., ст. викл. Юрченко М.А., студенти гр. ТТ-25 Москалюк Є.Ф., Тарак А.О.

Тема № 11-18Д (0118u006826) «Розробка рекомендацій щодо формування зовнішнього вигляду прилеглої території» .

Замовник: ФОП «Масленніков О.С.»

Науковий керівник: Колесник В.В., к.т.н.

Виконавці: к.т.н., доц. Сорокіна С.В., к.т.н., доц. Акмен В.О., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., к.т.н., доц. Полупан В.В., магістри гр. ТТМ-23 Кальницька О.О., гр. ТТМ-24 Шушман Н.В.

Тема № 27-17-18Д «Розробка проекту нормативної документації на добавки збагачуючі мінерало-органічні для технології продуктів спеціального призначення» .

Замовник: Приватне підприємство «Продлайн».

Науковий керівник: д.т.н., проф. Головко М.П.

Виконавці: к.т.н., доц. Головко Т.М., д.т.н., проф. Захаренко В.О., к.т.н., доц. Дюкарева Г.І., к.т.н. Полупан В.В., ст. викл. Юрченко М.А.

Тема № 7-17Д (0117U006471) «Розробка рекомендацій щодо кольорового оформлення, оцінки якості та оптимізації умов зберігання сувенірної та поліграфічної продукції» .

Замовник: ФОП «Масленніков О.С.»

Науковий керівник: Колесник В.В., к.т.н.

Виконавці: к.т.н., доц. Сорокіна С.В., к.т.н., доц. Акмен В.О., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., студ. Заплітняк Є.В., студ. Забара Д.О., студ. Кальницька О.О.

Тема № 22–16–17 Д «Розробка проекту нормативної документації на технологію соусів емульсійного типу, які збагачені на сполуки йоду» .

Замовник: Приватне підприємство «Продлайн».

Науковий керівник: д.т.н., проф. Головко М.П.

Виконавці: к.т.н., доц. Головко Т.М., д.т.н., проф. Захаренко В.О., к.т.н., проф. Дюкарева Г.І., ст. викл. Юрчеко М.А.;

Тема № 16–16–17 Д «Розробка рекомендацій з методів оформлення прилеглої території та вирощування декоративно-квіткової продукції» .

Замовник: ТОВ «ЕЛІТКЕРАМ»

Науковий керівник: Акмен В.О., к.т.н., доцент

Виконавці: к.т.н., доц. Сорокіна С.В., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., ст. викл. Колеснік В.В., асп. Татар Л.В., магістр Снитко А, магистр Заплетняк Є., магистр Тутевич В., магістр Масловська К., студ. Кальницька О.;

Тема № 27–15–16 Д (№ 0116U000805) «Розробка проекту нормативної та технологічної документації на добавки дієтичні селен-білкові» .

Замовник: ТОВ ВЗФ «Зоря Дніпропетровська» Коваль В.Г.

Науковий керівник: Головко М.П., д.т.н., проф.

Виконавці: к.т.н., доц. Головко Т.М., асп. Применко В.Г.

Тема шифр 19-15-16 Д № 0115U004984 «Розробка новітніх методів визначення якості натуральних та штучних шкір» .

Замовник: ФОП «Густилін Вячесла Вікторович»

Науковий керівник: Колесник Т.Л., к.т.н., доц.

Виконавці: д.т.н., проф. Захаренко В.О.

Тема шифр 14–15Д № 0115U001890 «Розробка рекомендацій щодо інноваційних підходів до використання рослинної сировини у сучасному виробництві» .

Науковий керівник – к.т.н., доц. Пенкіна Н.М.

Список виконавців – к.т.н., доц. Сорокіна С.В., к.т.н., доц. Акмен В.О., ст. викл. Колеснік В.В., асп. Татар Л.В.

Тема шифр 11–15Д № 0115U001719 «Розробка технології напівфабрикату з молюска прісноводного та кулінарної продукції з його використанням».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Головко М. П.

Список виконавців – асп. Геліх А.О., к.т.н., доц. Головко Т. М.

Тема № 6-14 Д «Нові види купажів біологічно активних добавок на основі натуральної рослинної та тваринної сировини. Дослідження їх впливу на життєдіяльність біологічних об’єктів.»

Науковий керівник – к.т.н., доц. Пенкіна Н.М.

Список виконавцівасист. Колесник В.В., аспір. Татар Л.В., студенти – Суркова К.В., Суркова М.В.

Тема № 13–14Д «Розробка проекту нормативно-технічної документації на збивні кондитерські вироби зі стевією та еламіном».

Науковий керівник – к.т.н., проф. Дюкарева Г.І.

Список виконавцівСоколовська О.О.

Тема №18-14Д «Розробка проекту нормативної документації на м’ясні драглеві вироби в оболонці».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Головко М.П.

Список виконавцівд.т.н., проф. Головко М.П., д.т.н., проф. Захаренко В.О., к.т.н., доцент Головко Т.М., к.т.н., доцент Колесник Т.Л., к.т.н.,асистент Полупан В.В., асистент Бакіров М.П., асистент Юрченко М.А., аспірант Скляр А.О.

Тема № 21-14 Д «Розробка рекомендацій з формування декоративно-квіткових композицій із заданими споживними властивостями» .

Науковий керівник – к.т.н., доц. Сорокіна С.В.

Список виконавцівк.т.н., доц. Акмен В.О., студенти – Федосеєнко К.І., Талаєва О.Є. та Філобок Д.І.

Тема № 18-13Д «Математичне моделювання балансу мінеральних речовин у органічних об’єктах».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Головко М.П.

Список виконавцівд.т.н., проф. Захаренко В.О., к.т.н., доц. Головко Т.М., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., к.т.н., доц. Колесник Т.Л., ст. викл. М’ячиков О.В., асистент Колесник В.В., асистент Юрченко М.А., аспіранти Полупан В.В. та Бакіров М.П.

Тема № 20-13Д «Розробка рекомендацій по формуванню споживних властивостей квітково-декоративних прикрас для оздоблення та естетичного оформлення прилеглої території».

Науковий керівник – к.т.н., доц. Сорокіна С.В.

Список виконавцівк.т.н., доц. Шевченко О.Є., ст. викл. Акмен В.О., студенти – Федосеєнко К.І. та Талаєва О.Є.

Тема № 16-13 Д «Розробка проекту нормативно-технічної документації на бісквіти з еламіном та стевією».

Науковий керівник – к.т.н., проф. Дюкарева Г.І.

Список виконавців аспірант Гасанова А.Є.

Тема № 40-13-14Д «Розробка пропозиції щодо організації раціонального процесу просування товарів та послуг від постачальника до споживача».

Науковий керівник – д.т.н., проф. Головко М.П.

Список виконавцівасистент Колесник В.В.

Тема № 36-12 Д «Розробка рекомендацій щодо використання рожевого перця «Schinus molle» при виготовленні різних страв». Керівник – ст. викл. М’ячиків О.В. Виконавці: д.т.н., проф. Головко М.П., к.т.н., доц. Пенкіна Н.М., к.т.н., доц. Колесник Т.Л., асист. Колесник В.В.

Тема № 26-12 Д „Розробка рекомендацій з формування якості та асортименту квіткових аксесуарів для оформлення прилеглої території”. Науковий керівник – к.т.н., доц. Сорокіна С.В. Виконавці: ст. наук. співроб. Акмен В.О., к.т.н., доц. Шевченко О.Є.

Тема №30-08-11Д. «Розробка рекомендацій щодо енергозберігаючої технології безконтактного способу очищення ювелірних виробів». Керівник: ст. викл. М’ячиков О.В. Виконавці: к.т.н., доцент Сорокіна С.В., к.т.н., доцент Колесник Т.Л., к.т.н. доцент Шевченко О.Є., ст. викл. Карпенко З.П.

Тема № 30-11Д. «Розробка проекту нормативно-технічної документаії на напівфабрикати кулінарні (суповий набір)».Керівник: д.т.н., проф., Головко М.П. Виконавці: д.т.н., проф., Головко М.П., к.т.н., доцент Колесник Т.Л.

Тема № 24-11 Д. «Розробка рекомендацій з формування якості та асортименту квіткових аксесуарів для оформлення приміщення». Керівник: к.т.н., доцент Сорокіна С.В. Виконавці: к.т.н., доц. Сорокіна С.В., ст. викл. М’ячиков О.В.

Тема №30-08-11Д. «Розробка рекомендацій щодо енергозберігаючої технології безконтактного способу очищення ювелірних виробів». Керівник: ст. викл. М’ячиков О.В. Виконавці: к.т.н., доцент Сорокіна С.В., к.т.н., доцент Колесник Т.Л., к.т.н. ст. викл. Шевченко О.Є., ст. викл. Карпенко З.П.

Тема №5-10Д. «Розробка проекту нормативно технічної документації на зефір з використанням вітамінно-йодного комплексу».Науковий керівник: к.т.н., професор Дюкарева Г.І.Виконавці: асп. Білецька Я.А.

Тема № 5-07-08 Д „Розробка способу інактивації мікрофлори зовнішнього середовища при зберіганні харчових продуктів”. Науковий керівник - ст. викл. М’ячиков О.В.Виконавці: к.т.н., доц. Дюкарева Г.І., к.т.н., доц. Чуйко А.М., асп. Чуйко М.М., асп. Головко Т.М., Голованьова С.П.

Тема № 7-06-07Д «Формування захисних властивостей натуральних оболонок під час виробництва ковбасної продукції у підприємствах ресторанного господарства» . Науковий керівник – к.т.н., доцент Шубіна Л.Ю.Виконавці: к.т.н., доцент Онищенко В.М. (відповідальний виконавець), ст. викл. Карпенко З.П., асп. Ниценко Н.І.

Тема №10-06 Д „Проект технічних умов на біологічно активну добавку до раціону харчування “Біомагік” з ягід чорноплідної горобини” . Науковий керівник - к.т.н., доц. Чуйко А.М. Виконавці: к.т.н., доц. Чуйко А.М.

*    Наукові основи створення і дослідження комбінованих харчових білкових продуктів для масового, лікувального і профілактичного харчування на основі нового виду білка тваринного і рослинного походження і однозначність їх кодування за кодом УКТ ЗЕД;

*    Якість та безпека товарів народного споживання;

*    Обґрунтування і розробка нових харчових продуктів спеціального призначення, дослідження їх якості і умов їх переміщення через митний кордон;

*    Контроль якості продукції у процесі виробництва та зберігання;

*    Товарознавча характеристика та підвищення якості борошняних та кондитерських виробів;

*    Розробка рекомендацій по удосконаленню упаковки та маркування промислових (непродовольчих) товарів при їх переміщенні через митний кордон;

*    Наукові основи підвищення якості продуктів харчування і промислових (непродовольчих) товарів з пористою структурою;

*    Розробка нових методів та приладів для дослідження пористої структури рослинної сировини та харчових продуктів, а також натуральної і штучної шкіри;

*    Товарознавча оцінка якості рослинної сировини і формування споживчих властивостей продукції на її основі;

*    Дослідження процесу формування декоративних властивостей та подовження строків зберігання квітково-декоративної продукції;

*    Формування якості продовольчих товарів з використанням йодовмісної добавки - еламін;

*    Удосконалення якості аксесуарів для інтерʼєрів приміщень;

*    Збагачення кондитерських виробів на гемове залізо, оцінка споживчих властивостей непродовольчих товарів;

*    Теоретичні і практичні аспекти підвищення якісних характеристик промислових (непродовольчих) товарів;

*    Теоретичні і практичні аспекти покращення споживчих властивостей квіткової продукції та квіткових аксесуарів