Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі


banner science

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Наукові дослідження кафедри спрямовані на економічні проблеми, які на сьогодні є найбільш актуальними для підприємств торгівлі та ресторанного господарства, а також на вдосконалення підходів до професійної підготовки висококваліфікованих фахівців. Наукова діяльність зорієнтована на висвітлення та вирішення проблем ефективного управління підприємствами торговельної галузі, забезпечення їх конкурентоспроможності, формування та використання потенціалу підприємств торгівлі з урахуванням найбільш ефективних способів залучення фінансових ресурсів. Вибір напрямків досліджень здійснюється на основі виявлених практичних потреб підприємств сфери торгівлі та ресторанного господарства до зростання результативності діяльності та прагнення здійснити наукове обґрунтування шляхів вирішення конкретних проблем господарської діяльності з найбільшою ефективністю за умови сучасного стану економічного середовища.

 

НДР

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

Фінансові аспекти розвитку суб’єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки України:

 • управління грошовими потоками підприємств ресторанного господарства та торгівлі
 • фінансова стійкість підприємств торгівлі;
 • прогнозування банкрутства підприємств торгівлі;
 • антикризове управління підприємством роздрібної торгівлі.

Ефективність діяльності суб’єктів господарювання на споживчому ринку:

 • пріоритетні напрямки розвитку внутрішньої торгівлі України у сучасних умовах ринкової трансформації галузі;
 • підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в умовах розвитку ринкових відносин;
 • оцінка конкурентоспроможності торговельного підприємства на споживчому ринку;
 • економічне обґрунтування асортиментної політики торговельного підприємства

Держбюджетна тематика:

 • "Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства" (тема №2-13БО). Період виконання роботи (2 роки): з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.
 • "Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари" (тема №2-09БО (0109U000355)). Період виконання роботи (2 роки): з 01.01.2009 р. по 31.12.2010 р.

Бюджетна тематика:

 • "Забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств в умовах інноваційної економіки"(тема 03-13-14Б (0113U001073)) . Період виконання роботи (2 роки): з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р.
 • "Управління торговельною інфраструктурою регіонального споживчого ринку" (тема №02-13-14Б). Період виконання роботи (2 роки): з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

 Госпдоговірна тематика:

 • "Комплексна оцінка ресурсного потенціалу торговельного підприємства" (2014-2015 рр.);
 • "Оцінка ресурсного потенціалу підприємства торгівлі на основі вартісного підходу" (2013-2014 рр.);
 • "Оцінювання результативності реалізації ресурсного потенціалу підприємства торгівлі" (2013 р.);
 • "Оцінка ресурсного потенціалу підприємства торгівлі" (2012-2013 рр.);

 

Наукові школи

На протязі багатьох років на кафедрі працює наукова школа, основними напрямками діяльності якої є виявлення та розв’язання проблем управління ефективністю діяльності суб’єктів господарювання на споживчому ринку та дослідження фінансових аспектів розвитку суб’єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки України. З урахуванням означених напрямків наукової школи формувалася і тематика наукових досліджень, основні з яких були пов’язані з дослідженням економіко-організаційних аспектів розвитку торгівлі на різних сегментах споживчого ринку, оцінкою конкурентоспроможності підприємств торгівлі, дослідженням складових потенціалу торговельного підприємства, обґрунтуванням асортиментної, інвестиційної політики торговельних підприємств, антикризового управління тощо.

Наукова школа кафедри стала підґрунтям для подальшого розвитку вчених кафедри. Захистили докторські дисертації та започаткували свої наукові школи професори Чорна М.В., Гросул В.А., Краснокутська Н.С. Сьогодні над докторськими дисертаціями працюють професор Кушнір Т.Б. та доцент Бугріменко Р.М.

Під керівництвом провідних викладачів на кафедрі проводиться відповідна робота з підготовки кадрів для університету та інших вищих навчальних закладів та установ України. Загальна кількість аспірантів та здобувачів, що працювали на базі кафедри останні роки, становить біля 20 осіб.

Про високий якісний науковий рівень викладачів кафедри свідчать запрошення провідних фахівців кафедри до наукового співробітництва з іншими навчальними закладами та активна співпраця викладачів кафедри зі спеціалістами галузі. Викладачі кафедри активно співпрацюють зі спеціалістами Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, а також з працівниками економічних служб підприємств торгівлі, ресторанного господарства, харчової промисловості м. Харкова та Харківської області.

Наукові гуртки

Важливим напрямком підготовки висококваліфікованих спеціалістів галузі є організація викладачами кафедри науково-дослідної роботи студентів усіх курсів та факультетів, найбільш активну участь у якій беруть студенти економічного факультету.

На кафедрі постійно діють два наукові студентські гуртки:

 • "Проблеми управління фінансами в підприємствах харчування та торгівлі" (керівник д.е.н, проф. Чорна М.В.)
 • "Актуальні проблеми розвитку підприємств харчування та торгівлі" (керівник к.е.н., проф. Дядюк М.А.).

Студенти денного відділення виконують дослідження за індивідуальними напрямками роботи, а також збір статистичного матеріалу для виконання держбюджетних та госпдоговірних тем кафедри. Зібраний матеріал стає реальною основою написання курсових і дипломних робіт, звітів. Найбільш цікаві проблеми та результати наукових досліджень виносяться на обговорення на засіданнях наукового гуртка, семінарських заняттях, рекомендуються на наукові студентські конференції ХДУХТ та інших ВНЗ України.

Одним із важливих напрямків науково-дослідної роботи студентів є організація предметних олімпіад та конкурсів. Щорічно викладачами кафедри організовується проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін на 2-3-4-5-му курсах економічного факультету. Студенти  беруть активну участь у наукових конференціях ХДУХТ та інших ВНЗ, за результатами яких публікуються статті й тези доповідей.

 

Монографії

За останні десять років на кафедрі вийшло друком біля 50 монографій, які присвячено вирішенню різних проблем функціонування підприємств торгівлі та ресторанного господарства: управління грошовими потоками підприємств ресторанного господарства та торгівлі; фінансовою стійкістю підприємств торгівлі; прогнозування банкрутства підприємств торгівлі; антикризове управління підприємством роздрібної торгівлі; оцінці ефективності діяльності суб’єктів господарювання на споживчому ринку; підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі та ресторанного господарства в умовах розвитку ринкових відносин; оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства на споживчому ринку; економічного обґрунтування цінової та асортиментної політик торговельного підприємства тощо.

 • Власова, Н. О. Економіка та організація господарської діяльності торгових ринків [Текст] : монографія / Н. О. Власова, С. М. Сукачова. – Харків : ХДУХТ, 2006. – 186 с.
 • Власова, Н. О. Формування оптимальної структури капіталу у підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, Л. І. Безгінова. – Харків : ХДУХТ, 2006. – 160 с.
 • Чорна, М. В. Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі [Текст]: монографія / Чорна М.В., Філіпішина Л.М.. – Харків : ХДУХТ, 2007. – 176 с.
 • Власова, Н. О. Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі [Текст]: монографія / Н. О. Власова, В. А. Гросул, Ю. Є. Чирва. – Харків : ХДУХТ, 2007. – 209 с.
 • Гросул, В. А. Соціально-економічна стійкість підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст]: монографія / В. А. Гросул. – Харків : ХДУХТ, 2007. – 303 с.
 • Власова, Н. О. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, І. Ю. Мелушова. – Харків : ХДУХТ, 2008. – 280 с.
 • Власова, Н. О. Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, М. В.Чорна, С. О. Зубков. – Харків : ХДУХТ, 2008. – 267 с.
 • Власова, Н. О. Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, Л. О. Мельник. – Харків : ХДУХТ, 2008. – 161 с.
 • Власова Н. О. Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами [Текст] : монографія / Н. О. Власова, В. А. Гросул, О. М. Филипенко, В. М. Калашніков. – Харків: ХДУХТ, 2009. – 244 с.
 • Власова, Н. О. Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова, Н. М. Смольнякова, Т. С. Мазепа. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 189 с.
 • Гросул, В. А. Управління розвитком торговельно-виробничого підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] : монографія / В. А. Гросул. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 370 с.
 • Краснокутська Н. С.Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації [Текст] : монографія / Лігоненко Л. О., Богославець Г. М., Піратовський Г. Л., Височин І. М., Трубей О. М., Краснокутська Н. С. ; ред. Л. О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 334 с.
 • Краснокутська, Н. С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження [Текст] : монографія / Н. С. Краснокутська. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 247 с.
 • Гросул, В. А. Оцінка ефективності функціонування підприємств торгівлі з позицій ключових стейкхолдерів [Текст] : монографія / В. А. Гросул, Н. Е. Аванесова. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 230 с.
 • Власова, Н. О. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі  [Текст] : монографія / Н. О. Власова, Т. С. Пічугіна, П. В. Смірнова. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 222 с.
 • Чорна, М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] : монографія / М. В. Чорна. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 427 с.
 • Чорна, М. В. Оцінка конкурентостійкості торговельного підприємства [Текст] : монографія / М. В. Чорна, Ю. А. Овчаренко. – Харків : ХДТУБА, 2010. – 177 с.
 • Круглова, О. А. Маркетингові комунікації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств торгівлі на міжнародному ринку [Текст] : монографія /  Т. В. Андросова, О. А. Круглова, О. В. Кот, Т. В. Шталь. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 174 с.
 • Власова, Н. О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства [Текст] : монографія / Т. В. Андросова, Н. О. Власова, О. А. Круглова, Н. В. Михайлова. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 219 с.
 • Власова, Н. О. Формування ефективної системи обслуговування споживачів у підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, О. А. Круглова, О. С. Шуміло. – Харків : АдвАтм, 2011. – 132 с.
 • Власова, Н. О. Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, О. В. Носова, Н. С. Краснокутська, О. С. Маковоз. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 189 с.
 • Власова, Н. О. Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями в підприємствах оптової торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, Л. Л. Носач. – Харків : ХДУХТ, 2011. – 229 с.
 • Чорна, М. В. Формування ефективної інвестиційної політики підприємства [Текст] : монографія / М. В.Чорна, С. В. Глухова – Харків : Шейнина О.В., 2011. – 210 с.
 • Власова Н. О. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку [Текст] : монографія / Власова Н. О., Колчкова О. В. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 247с.
 • Власова Н. О. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Власова Н. О., Пічугіна Т. С., Круглова О. А., Гайдар Н. О. – Харків : Монограф, 2012. – 196 с.
 • Власова Н. О. Формування дивідендної політики торговельного підприємства [Текст] : монографія / Власова Н.О., Круглова О.А., Віннікова В.В. – Харків : Монограф, 2012. – 216 с.
 • Власова Н. О. Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари [Текст] : монографія / Власова Н.О., Безгінова Л.І., Гросул В.А., Дядюк М.А., Зубков С.О., Краснокутська Н.С., Кушнір Т.Б., Мелушова І.Ю., Мілаш І.В., Смольнякова Н.М., Сукачова С.М., Филипенко О.М., Чорна М.В. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 375 с.
 • Гросул В. А. Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Гросул В. А., Попова Л. О., Корженко К. А. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 231 с.
 • Краснокутська Н.С. Управління потенціалом торговельного підприємства [Текст] : монографія /  Краснокутська Н.С. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 247 с.
 • Економічний механізм підприємства:  теоретико-методичні та прикладні аспекти : монографія / [О. В. Обнявко, А. Л. Сабадирьова, Н. С. Краснокутська та ін.]; за ред. О. В. Обнявко. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 660 с.
 • Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства [Текст] : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.
 • Чорна М. В. Формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємств [Текст] : монографія / М.В.Чорна, Г.І. Забродська. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 124 с.
 • Власова Н. О. Економічний механізм регулювання підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі : монографія / Н. О. Власова, М. В. Чорна, М. В. Бєляєва. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 157 с.
 • Власова Н. О. Цінова політика підприємств торгівлі продовольчими товарами: ефективність та формування : монографія / Власова Н. О., Смольнякова Н. М., Краснокутська Н. С., Круглова О. А., Волосов А. М. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 218 с.
 • Торговельне підприємництво: інструментарій підвищення ефективності господарювання : монографія / Л. О. Лігоненко, Н. С. Краснокутська [та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2013. – 288 с.
 • Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. –258 с.
 • Чорна М. В. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі: монографія / М. В. Чорна, І. О. Жувагіна. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 154 с.
 • Краснокутська Н. С. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова. – Харків : Видавець Іванченко І.С., 2014. – 144 с.
 • Сучасні проблеми і перспективи розвитку підприємств України : монографія / За заг. ред. О.С. Іванілова ; Кушнір Т.Б. та ін. – Харків : ХНУБА, 2014. – 336 c.
 • Кушнір Т. Б. Формування системи хлібозабезпечення регіонального споживчого ринку : монографія / Т. Б. Кушнір, В. Ю. Халіна – Х. : ХДУХТ, 2014. – 234 с.

Каталоги видань

 
 За останні 10 років на кафедрі вийшли друком більше тисячі різних типів видань праць викладачів. Наразі триває опрацювання каталогу публікацій кафедри.
 
Зведений каталог

Зведений каталог місить записи про усі типи видань, що відображать діяльність викладчів кафедри: звіти з НДР, дисертації, автореферати, монографії, статті, тези доповідей, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання.

Каталог наукових публікацій представлених у наукометричних базах

У каталозі представлено наукові праці викладачів кафедри, що проіндексовані у наукометричних базах: Scopus, Ebscohost, Econlit, Cabell's Directory, Proquest, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, InfoBase Index, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Соціонет, Open Access Library, J-Gate, Академия Google, Research Bible.

 

1Про кафедру
Викладачі
3Навчальний процес
Дисципліни
Графіки консультування ...
Графік консультацій on-line
4Наукова діяльність
Науково-дослідна робота
Наукові школи
Наукові гуртки
Монографії
Контакти