Університет сьогодні

Місія Харківського державного університету харчування та торгівлі: 

Надання вищої освіти за світовими стандартами.
Забезпечення високопрофесійною випереджаючою освітою громадян України протягом усього життя.
Підтримка високого наукового потенціалу як фундаменту розбудови української держави.
Підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців для сфери торгівлі, харчових та переробних виробництв, готельного та ресторанного бізнесу та туристичних комплексів, аудиторських та фінансових служб, проведення експертизи товарів та послуг, в т.ч. у митній справі, обслуговування обладнання та устаткування підприємств торгівлі, харчової промисловості та ресторанного бізнесу.
Дотримання академічної мобільності студентства та викладачів.
Виховання студентської молоді на засадах української державності, патріотизму, демократичних і загальнолюдських цінностей.
Культурно-освітня взаємодія та інтеграція в межах європейського та світового співробітництва.

Зберігаючи старовинні традиції українського народу, працюємо для сьогодення та майбутніх поколінь!

 

Загальні відомості

Харківський державний університет харчування та торгівлі - один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців нової генерації для переробних і харчових виробництв, торгівлі, ресторанного і готельного бізнесу, туристичного бізнесу, експертних лабораторій, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, викладачів закладів освіти І-ІV рівнів акредитації.

Історія розвитку університету вражає стабільністю галузевої спрямованості. Змінювалися статуси, але не змінювалась галузева спрямованість підготовки фахівців, затребуваних на ринку праці.

У складі університету - 2 інститути, 2 факультети та 18 кафедр, 3 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, діють 17 наукових шкіл.

Університет здійснює підготовку здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр -  за 12 спеціальностями, магістр за 10 спеціальностями, освітньо-наукового ступеня доктор філософії - за 5 спеціальностями та доктор наук - за 5 спеціальностями.

В університеті сформовано потужний науково-педагогічний колектив - 257 осіб, з яких 31 доктор наук, 34 професори, 148 кандидатів наук та 103 доценти, який забезпечує підготовку компетентних і конкурентоспроможних фахівців та здійснюють наукові дослідження.

В університеті працюють:
Кавалер ордену "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів
Кавалер ордену "Княгині Ольги" ІІІ ступеня
5 осіб нагороджено Знаком МОНУ "Петро Могила"
1 особа нагороджена нагрудним знаком Міністерства економіки України  "За сумлінну працю"
7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки
 4 заслужених діяча науки і техніки України
Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України
2 дійсних члени Української академії наук
Академік і 2 члени-кореспонденти Інженерної академії наук
2 члени Академії економічних наук України
Академік Міжнародної кадрової академії
3 академіка Міжнародної академії холоду
2 академіка Міжнародної технологічної академії
1 член Національної спілки журналістів України
2 члени експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНУ з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості
3 члени науково-методичної комісії МОНУ за спеціальностями
 Заслужений працівник народної освіти
3 заслужених працівників освіти України
34 відмінника освіти України
 4 лауреати Премії Президента України для молодих вчених
3 особи нагороджено нагрудними знаками МОНУ "За наукові досягнення"
13 осіб нагороджено нагрудними знаками "За наукові та освітні досягнення"
 Почесний громадянин міста Харкова

Високий рівень професіоналізму та творчості науково-педагогічного колективу забезпечили суспільне визнання університету.

Система управління

Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів України, Статуту ХДУХТ.

Управління університетом здійснюється згідно із Законом України "Про вищу освіту", розділ VII на підставі "Статуту ХДУХТ", пункт 4.

Управління діяльністю ХДУХТ здійснюють:
Ректор
 Проректори за напрямами діяльності
Директори інститутів, декани факультетів
Наглядова рада
Вчена рада ХДУХТ, Вчені ради інститутів та факультетів
 Студентський парламент
Конференція трудового колективу

Суспільні організації:
 
Первинна профспілкова організація працівників ХДУХТ
 Первинна профспілкова організація студентів ХДУХТ


Матеріальна база

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової соціально-побутових потреб студентів:
4 навчальні корпуси загальною площею навчальних приміщень 24950,4 кв. м.
Наукова бібліотека із загальним фондом понад 350 тисяч примірників, яка має зручні абонементи, затишні читальні, електронний каталог бібліотечних ресурсів
Центр нових інформаційних технологій, до складу якого входять оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою 5 комп'ютерних класів, онлайн-студія, лабораторія дистанційного навчання
Палац студентів "Сучасник" на 500 місць для проведення урочистостей, наукових конференцій, зустрічей, зборів трудового колективу, студентських конкурсів КВК та інших заходів
Музей, у якому зібрані документи та експонати, що відображають славетну історію та сьогодення університету, знайомлять із здобутками провідних вчених, викладачів та фахівців за роки його існування
Фізкультурно-оздоровчий комплекс: 4 спортивні зали з тренажерами та спортивний майданчик для тренувань з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, інших видів спорту
2 студентські гуртожитки на 472 та 500 ліжко-місць
Їдальня та буфети 
Центр первинної та медико-санітарної допомоги і 2 медичних пункти надають медичні послуги студентам та працівникам  університету