НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ХАРЧОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ та БІЗНЕСУ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ >     181 Харчові технології      СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
бакалавр, магістр   магістр
Харчові технології в ресторанній індустрії
  Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів   Технології харчових продуктів тваринного походження   Харчові технології продуктів з рослинної сировини та молока для підприємств харчового бізнесу   Дієтичне харчування та харчова безпека
131 Прикладна механіка   142 Енергетичне машинобудування   133 Галузеве машинобудуваня
бакалавр   бакалавр   магістр
Обладнання переробних і харчових виробництв   Холодильні машини і установки   Обладнання переробних і харчових виробництв
    Обладнання систем охолодження та кондиціювання
serik2    
ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ

кандидат технічних наук, доцент
СЕРІК Максим Леонідович
 
"Шановні друзі! Протягом багатьох років індустрія харчування є передовою галуззю економіки України. Стрімко розширюється ринок продуктів харчування щодня наповнюється новою продукцією і послугами. Все це забезпечується кваліфікованими технологами, підготовка яких і здійснюється в нашому Інституті..."     Детальніше...

ДЕКАНАТ
Заступники декана
(057)349-45-76, кімната 325

fedak Заступник декана з науково-методичної роботи та інноваційних технологій навчання
ФЕДАК Наталя Василівна,
кандидат технічних наук, професор
  murlikina Заступник декана з навчально-виховної роботи 
МУРЛИКІНА Наталя Віталіївна,
кандидат технічних наук, доцент
  kravchenko Заступник декана з навчально-наукової роботи та практичної підготовки
КАСАБОВА Катерина Рубенівна,
кандидат технічних наук, доцент
  budarina
Діловод відділу
  навчально-виховної та методичної роботи денної форми навчання 
БУДАРІНА Аліна Ігорівна
  rizhkova
Методист відділу навчально-виховної та методичної роботи заочної форми навчання

РИЖКОВА Галина Олексіївна
  pizhkova l
Діловод відділу навчально-виховної та методичної роботи денної форми навчання 

РИЖКОВА Єлізавета Іллівна
  shmikova
Секретар-друкарка відділу навчально-виховної та методичної роботи
 
ШМИКОВА Євгенія Віталіївна

Сьогодення

Інститут створено у серпні 2009 року на базі інженерно-технологічного факультету. 

На сьогоднішній день НН ІХТБ є найбільшим за чисельністю викладачів та студентів і найбільш потужним за науковим потенціалом структурним підрозділом ХДУХТ. Чисельність студентської молоді, яка навчається на факультеті на денній, заочній формах навчання у ХДУХТ та філіях, складає 1600 осіб. Випуск інженерів-технологів за 48 років склав більше одинадцяти тисяч фахівців, у тому числі магістрів.

У високопрофесійному науково-педагогічному колективі інституту працює 75 викладачів, серед яких 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 12 професорів і докторів наук, 43 доценти і кандидати наук.

Інститут об’єднує 7 випускових кафедр:

 • "Харчових технологій в ресторанній індустрія";
 • "Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів";
 • "Харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні;
 • "Технології м’яса";
 • "Процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва";
 • "Енергетичного машинобудування, інженерних та фізико-математичних дисциплін";
 • "Хімії, мікробіології та гігієни харчування".

Інститут здійснює підготовку за ступенями вищої освіти "бакалавр"  та "магістр".

В Інституті створено одну з найпотужніших в університеті матеріально-технічних баз, засновано та ефективно працює 8 науково-дослідних лабораторій.

У НН ІХТБ  сформувалися та плідно займаються науковими дослідженнями шість наукових шкіл, діяльність яких очолюють провідні науковці галузі: доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Пивоваров П.П., доктор технічних наук, професор Перцевий Ф.В., доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Гринченко О.О., доктор технічних наук, професор Лисюк Г.М., доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Павлюк Р.Ю.

Лише за останніх 15 років колективами кафедр Інституту надруковано більше 40 монографій, 50 підручників і навчальних посібників, 2000 статей та тез доповідей, отримано 360 патентів та авторських свідоцтв, у тому числі 8 патентів на винаходи у провідних країнах світу, затверджено 330 одиниць нормативної документації.

Пріоритетні напрями наукових досліджень, які активно розвиваються науковцями Інституту, є:

 • раціональне використання сировини, залучення в технологічний цикл виробництва продукції нетрадиційних видів сировини;
 • розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва харчової продукції індустріальними методами;
 • регулювання технологічних властивостей сировини;
 • дослідження впливу різноманітних засобів обробки на якість і безпеку продукції, що випускається;
 • розробка технологічних принципів виробництва продукції швидкого приготування;
 • дослідження властивостей харчових добавок, розробка теоретичних і практичних основ їх використання у складі продуктів харчування;
 • розробка продукції оздоровчого призначення зі зниженою калорійністю, підвищеною харчовою цінністю, збагаченою вітамінами, мінеральними речовинами, біологічно активними добавками;
 • розробка продукції лікувально-профілактичного призначення.

Результатом плідної наукової роботи було одержання 2 Державних премій України в галузі науки і техніки (2006 та 2012 роки) у межах наукових шкіл д.т.н., проф. Павлюк Р.Ю. та д.т.н., проф. Пивоварова П.П.

Колективи кафедр Інституту, враховуючи передовий досвід зарубіжних і вітчизняних колег, запроваджують новітні форми і методи навчання, педагогіки. Підтвердженням високої кваліфікації співробітників університету, якості підготовки сучасних фахівців є участь наших викладачів і студентів у міжнародних та іншого рівня виставках і конкурсах професійної майстерності, дегустаціях, нарадах, бізнес-форумах, ярмарках, конференціях.

Практична підготовка студентів є обов’язковою частиною освітньо-професійної програми здійснення процесу підготовки кваліфікованих фахівців вищих навчальних закладів. Для організації різних видів практики кафедрами укладаються договори з провідними підприємствами ресторанного господарства, галузей харчової промисловості м. Харкова, інших міст України, за кордоном.

Багато уваги приділяється розвитку міжнародних зв’язків з науковими закладами та виробничими корпораціями Європи, а саме Польщі, Іспанії, Франції. Протягом останніх років плідну роботу було проведено в рамках сумісних наукових досліджень із вченими Економічної академії ім. Оскара Ланге (м. Вроцлав, Польща), набули подальшого розвитку науково-дослідні роботи з провідними установами Франції – інститутом "Activ Internation", фірмою "Iparlat", інститутом холоду та криогенних технологій; Іспанії – інститутом "Azti", "Transucrania S.A.", "Kissia" (Іспанія), "Angulas Agyinaga S.A.", США.

Також в Інституті продовжує розвиватися співпраця з внутрішніми та закордонними партнерами:

 • Харківським регіональним центром метрології, стандартизації та сертифікаціі;
 • Науково-дослідним центром сертифікації якості та коледжем при ньому в Нюрнберзі (Німеччина);
 • Академією туризму м. Москви (Росія);
 • інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН (м. Харків);
 • Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (м. Київ);
 • Інститутом мікробіології і токсикології НАНУ (м. Київ);
 • кафедрами технології жирів Національного технічного університету «ХПІ» (м. Харків);
 • Музеєм археології та етнографії Слобідської України ХНУ ім. В.Н. Каразіна (м. Харків);
 • НВП "КРІАС-1";
 • Харківським міжобласним Центром клінічної генетики та пренатальної діагностики;
 • Харківським Представництвом Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна – дітям";
 • підприємствами харчової промисловості НВФ "Фіпар", ЗАТ "Фіторія";
 • Харківським НДІ медичної радіології МОЗ України, Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАНУ, Фізико-технічним інститутом низьких температур НАНУ, Інститутом тваринництва НААНУ, Інститутом технічної теплофізики НАНУ, Національним університетом харчових технологій (м. Київ), Одеською національною академією харчових технологій, Київським торговельно-економічним університетом, Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та справах населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством економіки України, Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України тощо.

У межах науково-технічної співдружності з практикою набули подальшого розвитку контакти викладачів кафедр з робітниками підприємств харчопереробних галузей, ресторанного господарства.

Результати наукових досліджень широко обговорюються серед науковців України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Це сприяє популяризації наукових досліджень кафедр Інституту та університету в цілому, підвищенню кваліфікації викладачів та аспірантів, впровадженню наукових розробок у виробництво.

На сьогодні перспективи і напрями розвитку НН ІХТБ невід’ємні від розвитку й удосконалення наукового та освітнього простору нашої держави, Європейського Співтовариства і пов’язані з вирішенням завдань підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи.

Історія

Історія Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ почалася з 1967 р. із започаткування інженерно-технологічного факультету. Історія розвитку найчисельнішого за кількістю студентів факультету була стрімкою, багатогранною, невід’ємною від історії самого університету і пов’язана з необхідністю підготовки фахівців вищої кваліфікації для роботи на підприємствах громадського харчування, харчової промисловості, а також для перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів галузі громадського харчування. У 2009 році згідно з наказом ректора було підвищено статус інженерно-технологічного факультету та створено на його основі Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу.

Значний і різноманітний обсяг роботи виконувався колективом факультету, і крім навчального навантаження, викладачі займалися науково-дослідною роботою, надавали консультації та практичну допомогу фахівцям галузі. Починаючи з 1968 року, при міському Управлінні громадського харчування було організовано постійно діючий семінар інженерів-технологів і завідувачів виробництвом підприємств громадського харчування, керівником якого була завідувач кафедри технології та устаткування підприємств громадського харчування Загоскіна Л.Г.

Кафедра розвивала зв’язки з профільними міністерствами, академічними та навчальними інститутами держави. Фахову майстерність викладачі підвищували на провідних підприємствах громадського харчування Москви, Талліна, Риги, Києва, Ялти, Євпаторії, Сочі. В аспірантурах найкращих вищих навчальних закладів Києва, Москви, Ленінграда (нині Санкт-Петербург), Академії наук СРСР вони мали можливість підвищити кваліфікацію і професійну підготовку.

Перші кроки розвитку факультету пов’язані з діяльністю Беляєва М.І., доктора технічних наук, професора, ректора університету з 1989 р. до 1991 р., Загоскіної Л.Г., Бердичевського В.Х., Федорова І. М., Васильченко Н.С., Матюшової Ю.Г., Шильмана Л.З., Румянцевої Л.А., Подяконової Л.О. (Попової Л.О.), Беляєвої Л.М., Юріної О.В., Манєлової Л.Д., Батухтіної В.К., Матяш К.Т., Терещенко Л.В., Цовми Л.П., Старчаєнко О.Т., Татаринової О.В., Черкашиної Л.В., Віріч Л.Я., Соловйової Н.В. та багатьох інших.

Із 1967 р. упродовж більше десяти років тривало становлення професорсько-викладацького колективу факультету і перспективними випускниками — Черевко О.І., Пивоваровим П.П., Малюк Л.П., Перцевим Ф.В., Крайнюк Л.М., Шалько В.І., Терещенко Л.В., Самохваловою О.В., Димитрієвич Л.Р. та іншими було розпочато невгамовний творчий, плідний викладацький та науковий шлях.

У становленні та формуванні факультету приймали участь його декани:

 • Мольський М.В.,  кандидат економічних наук, доцент (196–1972 рр.)
 • Цупіло В.Я.,  кандидат технічних наук, доцент (1972–1974 рр.)
 • Шумілов С.М., кандидат фізико-математичних наук, професор (1974–1991 рр.)
 • Попов Л.М., кандидат технічних наук, професор (1991–1996 рр.)
 • Малюк Л.П.,  доктор технічних наук, професор (1996–1998 рр.)
 • Крайнюк Л.М., кандидат технічних наук, професор (1998–2013 рр.)
 • Серік М.Л., кандидат технічних наук, доцент (з 2013 р. по теперішній час)

На посаді заступника декана інженерно-технологічного факультету з 1.09.1975 р. по 1.09.2005 р. плідно працював кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри енергетики та фізики Князєв Ю.Р. Впродовж 40 років активно працювали на цій посаді також Загоскіна Л.Г., Шильман Л.З., Юріна О.В., Артеменко С.В., Попов Л.М., Полстяна Н.В., Галієв Е.Ф. та інші.

Наші випускники

НН ІХТБ пишається своїми випускниками, які працюють на 23-х кафедрах університету та складають його керівництво:

Черевко О.І. (випуск 1974 р.), ректор, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук Національного прогресу, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, зав. кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв
Михайлов В.М. (випуск 1985 р.), проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор кафедри апроцесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Єсінова Н.І. (випуск 1971 р.), проректор з виховної роботи ХДУХТ, кандидат технічних наук, професор
Крайнюк Л.М. (випуск 1976 р.), директор Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу (1998–2013 рр.), кандидат технічних наук, професор кафедри технології харчування
Гринченко О.О. (випуск 1984 р.), доктор технічних наук, професор., зав. кафедри технології харчування, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Одарченко М.С. (випуск 1969 р.), кандидат технічних наук, професор, зав. кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки
Артеменко В.С. (випуск 1977 р.), директор Інституту післядипломної бізнес-освіти ХДУХТ, кандидат технічних наук, професор
Малюк Л.П. (випуск 1972 р.), зав. кафедри готельного і ресторанного бізнесу, доктор технічних наук, професор
Янчева М.О. (випуск 1996 р.), зав. кафедри технології м’яса, кандидат технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Яцун Л.М. (випуск 1979 р.), зав. кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму, кандидат економічних наук, професор
Полстяна Н.В. (випуск 1975 р.), заст. декана факультету менеджменту, кандидат технічних наук, доцент

Рейтинг стипендіатів

 •  Рейтинг стипендиатів ННІХТБ 

 

 

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА !

Повідомляємо, що 17.12.2020 року відбулися вибори директора Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу ХДУХТ.
На посаду номінувався Серік Максим Леонідович.
У виборах директора взяли участь 94 делегата з 98 за списком (явка 95,9%).
Результати голосування «за» - 94 голоси, «проти» - 0 голосів, недійсні бюлетені відсутні.
Вітаємо Серіка М.Л. з обранням на посаду директора Інституту!


 • 15.12.2020 р. о 1500 оголошено збори трудового колективу ННІХТБ з приводу звітування чинного директора  Серіка М.Л. за період з 2015 по 2020 рр. та презентації його програми розвитку Інституту. Збори відбудуться у дистанційному форматі на платформі ZOOM. Ідентифікатор конференції 770 6128 0898, пароль 2020.
 • 17.12.2020 р. з 900 до 1700 у холі біля деканату ННІХТБ відбудеться таємне голосування за претендентів. У голосуванні приймають участь всі співробітники Інституту з числа науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу, хто працює в Інституті за основним місцем роботи та делегати з числа здобувачів вищої освіти.
 • Пропонується для ознайомлення Звіт директора ННІХТБ ХДУХТ Серіка М.Л. про результати діяльності на посаді з 2015 по 2020 рік та Програма розвитку Інституту на період з 2021 по 2026 рік.