Кафедра управління безпечністю та якістю товарів


Персонал кафедри

 

Одарченко Дмитро Миколайович, завідувач кафедри, д.т.н., професор

4Одарченко Дмитро Миколайович в 1999 році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» і отримав кваліфікацію товарознавець-експерт. В 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. В 2007 році присвоєне вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи товарів. На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 2010 року. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою: «Розвиток методології та методів оцінки якості та автентичності сировини в технологіях заморожених напівфабрикатів та харчових продуктів» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів у спеціалізованій вченій раді Одеської національної академії харчових технологій.
З жовтня 2015 року професор кафедри.
У 2015 році пройшов підвищення кваліфікації на базі Харківського торгово-економічного інституту КНТЕУ з 14.05.15 по 14.06.15).
У 2016 році пройшов закордонне стажування в Чеській республіці в Prague Institute for Qualification Enhancement з 24 квітня по 30 квітня 2016 р. з отриманням сертифікату про участь в міжнародному та практичному семінару «Методологія та методи наукових досліджень».
Загальна кількість наукових праць, які виконано за весь період роботи, складає 355 публікацій, з них 263 наукових та 92 навчально-методичного характеру, у тому числі, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, 2 підручника, 27 патентів України на корисну модель, монографій – 6, наукових праць – 124 статті, з яких: 104 у наукових фахових виданнях України, серед яких 7 – у фахових виданнях України, що включено до міжнародних наукометричних баз; 13 – у виданнях України, що включено до міжнародних наукометричних баз; 128 тез доповідей.
З 02.09.2019 р. – професор, завідувач кафедри .
Викладає дисципліни: Товарознавство (харчові продукти), Експертиза товарів, Організація торгівлі, Міжнародна торгівля.

Одарченко Микола Семенович, к.т.н., професор

Одарченко Микола Семенович в 1969 році закінчив Харківський інститут громадського харчування. З 1970 року працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Пройшов трудовий шлях від асистента до професора, завідувача кафедри. У 1979 році закінчив аспірантуру у Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Московському технологічному інституті харчової промисловості.
З 1989 по 2011 роки працював деканом товарознавчого факультету.
У 1992 році будучі на посаді декана товарознавчого факультету створив та очолив кафедру охорони праці та екології харчових виробництв. У 1999 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри охорони праці та екології підприємств харчування.
У грудні 2010 року кафедру охорони праці та екології харчових виробництв було реорганізовано у кафедру товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки.
Він є провідним професором, лектором, на високому науково-педагогічному рівні здійснює керівництво дипломними роботами, аспірантами, бере участь в державній атестації випускників.
Підготував 4 кандидата наук. На сьогодні керує виконанням дисертаційних робіт 2 аспірантів. Одарченко М.С. є постійним керівником бюджетних та госпдоговірних робіт кафедри.
За результатами науково-педагогічної роботи є автором більше 170 статей, тез доповідей, авторських свідоцтв та патентів на винаходи, понад 200 методичних розробок, 3 навчальних посібників та 3 підручників. Підручник Одарченка М.С. “Охорона праці на підприємствах харчування” був висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2002 року, і увійшов в десятку кращих підручників України.
Одарченко М.С. є членом Науково-методичної комісії України з торговельних спеціальностей, членом експертної ради за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво. Екологічна безпека, членом Вченої ради факультету товарознавства і торговельного підприємництва, членом Вченої Ради університету.За сумлінну працю був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.). Одарченко М.С. є дипломантом першого обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (1999 р.). У 2007 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». За високий професіоналізм та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців неодноразово був нагороджений почесними грамотами міської та обласної державної адміністрацій.

Волошин Павло Валентинович, к.т.н., доцент

В 1998 році закінчив біологічний факультет Харківського національного університету ім. Каразіна (кафедри фізіології человека та кафедра екології). Отримав другу вищу освіту (Вища школа підприємництва). На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 1998 року, де займав посади від асистента до доцента кафедри. В 1999 році вступив до аспірантури, та в 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.16. В 2007 році отримав вчене звання доцента. 
Викладає дисципліни: «Основи екології», «Екологічна експертиза», «Екологічна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці».
Наукові інтереси: форсайтні дослідження, сучасні реабілітаційні технології, екологічний моніторинг та експертиза.

Карбівнича Тетяна Василівна, к.т.н., доцент

2В 1995 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» та отримала диплом з відзнакою. На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 1995 року. Пройшла шлях від старшого лаборанта до доцента кафедри. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 “Товарознавство харчових продуктів”. З 1 березня 2013 року призначена заступником декана з виховної роботи факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю. Є Вченим секретарем Вченої ради та членом науково-методичної комісії факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю.
Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту», «Безпечність товарів», «Формування якості товарів».
Наукові інтереси: формування якості товарів в процесі виробництва, безпечність та якість продуктів переробки плодів та овочів.

Михайлик Володиимир Іванович, ст. викладач

3В 1978 році закінчив Харківський інститут радіоеліктороніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», кваліфікація: інженер-електрик. На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 2003 року. 

Викладає дисципліни: "Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту" «Цивільний захист», «Охорона праці», «Засоби контролю якості».
Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання, програмування.

Сподар Катерина Іванівна, к.т.н., ст. викладач

spodarЗакінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі в 2011 році за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг». З 2011 року працює на кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, а з 2012 року, за сумісництвом, – методист факультету товарознавства і торговельного підприємництва.
В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 “Товарознавство харчових продуктів” на тему: «Удосконалення товарознавчої оцінки свіжих томатоовочів та формування споживних властивостей продуктів їх переробки». Є членом Вченої ради факультету товарознавства і торговельного підприємництва.
Викладає навчальні дисципліни «Організація торгівлі», «Управління безпечністю товарів», «Міжнародна торгівля», «Контроль безпечності товарів».
Наукові інтереси: товарознавча оцінка томатних овочів, нові методи експертизи, системи управління безпечністю товарів.

Гасай Євгенія Леонідівна, к.т.н., ст. викладач

1Гасай Євгенія Леонідівна у 2011 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі та здобула кваліфікацію магістра з експертизи товарів та послуг.  У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів на тему «Розроблення фізичних методик для товарознавчої оцінки продовольчої сировини тваринного походження». Трудовий шлях розпочала у вересні 2011 року – асистент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки. З вересня 2014 року і по теперішній час – старший викладач.
Викладає дисципліни «Товарознавство (Харчові продукти)», «Спецкурс із зберігання», «Управління якістю товарів», «Кваліметрія»
Наукові інтереси: формування якості замороженої сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів; методологія та методи оцінки якості продукції тваринного походження, управління якістю та безпечністю товарів.

Сергієнко Аліна Олександрівна, асистент

Сергієнко Аліна Олександрівна у 2011 році `закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр і отримала диплом з відзнакою.
На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 2011 року на посаді асистента.
Є аспірантом кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки заочної форми навчання за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
Викладає дисципліни: «Екологічна експертиза виробництва харчових продуктіві»; «Оцінка якості води»; «Товарознавство (Харчові продукти)»; «Екологічна безпека».
Наукові інтереси:
- прогресивні способи заморожування, розморожування харчових продуктів та напівфабрикатів;
- оцінка якості сировини та заморожених напівфабрикатів;
- екологічні аспекти виробництва харчових продуктів.
Є куратором академічних груп ТУ-43 та ТР-53, приймає участь у профорієнтаційній роботі кафедри, роботі наукових та науково-методичних семінарів та ін.

Піддубний Василь Вікторович, асистент

5Піддубний Василь Вікторович у 2002 році `закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.
З 2003 року працював на кафедрі охорона праці та екології харчових підприємств на посаді асистента. На даний час працює на посаді завідуючого лабораторії кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки.
Викладає дисципліни: «Охорона праці»; «Основи охорони праці»; «Охорона праці в галузі»; «Екологічна експертиза виробництва харчових товарів»; «Оцінка якості води».
Наукові інтереси:
- прогресивні способи заморожування, розморожування харчових продуктів та напівфабрикатів;
- товарознавча оцінка якості заморожених напівфабрикатів;
- екологічні аспекти виробництва харчових продуктів.
Є куратором академічних груп ТУ-40 та ТР-50, приймає участь у профорієнтаційній роботі кафедри, роботі наукових та науково-методичних семінарів та ін.

Соколова Євгенія Борисівна, асистент

Соколова Євгенія Борисівна у 2013 році `закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Управління безпечністю та якістю товарів» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Також закінчила вищу школу підприємництва за спеціальністю «Маркетинг».
Працювала з 2012 року лаборантом на кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, а з 2013 року працює на посаді асистента.
Є аспірантом кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки заочної форми навчання за спеціальністю 05.18.15 – «Товарознавство харчових продуктів».
Викладає дисципліни: «Організація торгівлі»; «Експертиза в міжнародній торгівлі»; «Міжнародна торгівля»; «Торговельні мережі»; «Засоби контролю якості».
Наукові інтереси:
- прогресивні способи заморожування, розморожування та сушіння харчових продуктів та напівфабрикатів;
- товарознавча оцінка якості заморожених напівфабрикатів;
Є куратором академічних груп ТУ-44 та ТР-54, приймає участь у профорієнтаційній роботі кафедри, роботі наукових та науково-методичних семінарів та ін.