Кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів


Персонал кафедри

 

Одарченко Дмитро Миколайович, завідувач кафедри, д.т.н., професор

4Одарченко Дмитро Миколайович в 1999 році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» і отримав кваліфікацію товарознавець-експерт. В 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів. В 2007 році присвоєне вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи товарів. На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 2010 року. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою: «Розвиток методології та методів оцінки якості та автентичності сировини в технологіях заморожених напівфабрикатів та харчових продуктів» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих та охолоджених харчових продуктів у спеціалізованій вченій раді Одеської національної академії харчових технологій.
З жовтня 2015 року професор кафедри.
У 2015 році пройшов підвищення кваліфікації на базі Харківського торгово-економічного інституту КНТЕУ з 14.05.15 по 14.06.15).
У 2016 році пройшов закордонне стажування в Чеській республіці в Prague Institute for Qualification Enhancement з 24 квітня по 30 квітня 2016 р. з отриманням сертифікату про участь в міжнародному та практичному семінару «Методологія та методи наукових досліджень».
Загальна кількість наукових праць, які виконано за весь період роботи, складає 355 публікацій, з них 263 наукових та 92 навчально-методичного характеру, у тому числі, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, 2 підручника, 27 патентів України на корисну модель, монографій – 6, наукових праць – 124 статті, з яких: 104 у наукових фахових виданнях України, серед яких 7 – у фахових виданнях України, що включено до міжнародних наукометричних баз; 13 – у виданнях України, що включено до міжнародних наукометричних баз; 128 тез доповідей.
З 02.09.2019 р. – професор, завідувач кафедри .
Викладає дисципліни: Товарознавство (харчові продукти), Експертиза товарів, Організація торгівлі, Міжнародна торгівля.

Одарченко Микола Семенович, к.т.н., професор

Одарченко Микола Семенович в 1969 році закінчив Харківський інститут громадського харчування. З 1970 року працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Пройшов трудовий шлях від асистента до професора, завідувача кафедри. У 1979 році закінчив аспірантуру у Московському інституті народного господарства ім. Г.В. Плеханова та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Московському технологічному інституті харчової промисловості.
З 1989 по 2011 роки працював деканом товарознавчого факультету.
У 1992 році будучі на посаді декана товарознавчого факультету створив та очолив кафедру охорони праці та екології харчових виробництв. У 1999 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри охорони праці та екології підприємств харчування.
У грудні 2010 року кафедру охорони праці та екології харчових виробництв було реорганізовано у кафедру товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки.
Він є провідним професором, лектором, на високому науково-педагогічному рівні здійснює керівництво дипломними роботами, аспірантами, бере участь в державній атестації випускників.
Підготував 4 кандидата наук. На сьогодні керує виконанням дисертаційних робіт 2 аспірантів. Одарченко М.С. є постійним керівником бюджетних та госпдоговірних робіт кафедри.
За результатами науково-педагогічної роботи є автором більше 170 статей, тез доповідей, авторських свідоцтв та патентів на винаходи, понад 200 методичних розробок, 3 навчальних посібників та 3 підручників. Підручник Одарченка М.С. “Охорона праці на підприємствах харчування” був висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2002 року, і увійшов в десятку кращих підручників України.
Одарченко М.С. є членом Науково-методичної комісії України з торговельних спеціальностей, членом експертної ради за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво. Екологічна безпека, членом Вченої ради факультету товарознавства і торговельного підприємництва, членом Вченої Ради університету.За сумлінну працю був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.). Одарченко М.С. є дипломантом першого обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (1999 р.). У 2007 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». За високий професіоналізм та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців неодноразово був нагороджений почесними грамотами міської та обласної державної адміністрацій.

Ковалевська Надія Сергіївнач, к.е.н., доцент, професор кафедри

Ковалевська Надія Сергіївна у 1999 році закінчила обліково-економічний факультет Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала кваліфікацію економіст.
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (за видами економічної діяльності) на тему: «Облік і внутрішній аудит послуг підприємств готельного господарства (диплом ДК 009817 від 26.10.2012 р.).
У 2015 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі (атестат 12ДЦ 041743 від 26.02.2015 р.).
Викладає дисципліни: «Аудит систем якості»; «Мерчандайзинг». «Міжнародна торгівля»; «Інноваційна діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу»; «Оптово-посередницька діяльність».
Наукові інтереси:
-    Інновації в готельно-ресторанному бізнесі;
-    Аудит систем якості товарів;
-    Оптово-посередницька діяльність харчових підприємств.
Приділяє всебічну увагу активізації індивідуальної роботи зі студентами з метою покращення їх знань та розв’язання проблем, пов’язаних з навчальною діяльністю. Виховну роботу серед студентської молоді розглядає як важливу складову частину викладацької діяльності та виконує за різними формами, а саме: проводить бесіди, диспути, консультації зі студентами; бере участь разом зі студентами у культурних та спортивних заходах; залучає студентів старших курсів факультету до профорієнтаційної роботи під час проведення Днів кафедри. Щоб оволодіти технікою індивідуального спілкування зі студентами, постійно працює над підвищенням своєї педагогічної майстерності..

Карбівнича Тетяна Василівна, к.т.н., доцент

2В 1995 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Товарознавство і торгівля продовольчими товарами» та отримала диплом з відзнакою. На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 1995 року. Пройшла шлях від старшого лаборанта до доцента кафедри. В 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 “Товарознавство харчових продуктів”. З 1 березня 2013 року призначена заступником декана з виховної роботи факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю. Є Вченим секретарем Вченої ради та членом науково-методичної комісії факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю.
Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту», «Безпечність товарів», «Формування якості товарів».
Наукові інтереси: формування якості товарів в процесі виробництва, безпечність та якість продуктів переробки плодів та овочів.

Михайлик Володиимир Іванович, ст. викладач

3В 1978 році закінчив Харківський інститут радіоеліктороніки за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», кваліфікація: інженер-електрик. На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 2003 року. 

Викладає дисципліни: "Безпека життєдіяльності та основи цивільного захисту" «Цивільний захист», «Охорона праці», «Засоби контролю якості».
Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання, програмування.

Сподар Катерина Вікторівна, к.т.н., доцент

spodarЗакінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі в 2011 році за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг». З 2011 року працює на кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, а з 2012 року, за сумісництвом, – методист факультету товарознавства і торговельного підприємництва.
В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 “Товарознавство харчових продуктів” на тему: «Удосконалення товарознавчої оцінки свіжих томатоовочів та формування споживних властивостей продуктів їх переробки». Є членом Вченої ради факультету товарознавства і торговельного підприємництва.
Викладає навчальні дисципліни «Організація торгівлі», «Управління безпечністю товарів», «Міжнародна торгівля», «Контроль безпечності товарів».
Наукові інтереси: товарознавча оцінка томатних овочів, нові методи експертизи, системи управління безпечністю товарів.

Соколова Євгенія Борисівна, к.т.н., доцент

Соколова Євгенія Борисівна у 2013 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління безпечністю та якістю товарів» та здобула кваліфікацію магістра з управління безпечністю та якістю товарів. Також у цьому ж році отримала диплом спеціаліста про перепідготовку за спеціальністю «Маркетинг», та здобула кваліфікацію «Економіст з маркетингу».
У 2016 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Організація оптової та роздрібної торгівлі» та здобула кваліфікацію спеціаліста з організації оптової та роздрібної торгівлі.
У грудні 2017 році закінчила заочну аспірантуру за спеціальністю 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів». 10 грудня 2019 року відбувся захист дисертаційної роботи на тему «Формування товарознавчих властивостей замороженого напівфабрикату для смузі на основі плодово-ягідної сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
Викладає дисципліни: «Організація торгівлі»; «Товарознавство. Харчові продукти»; «Кваліметрія».
Наукові інтереси:
-    прогресивні способи заморожування, розморожування та сушіння харчових продуктів та напівфабрикатів;
-    товарознавча оцінка якості заморожених напівфабрикатів;
Є куратором академічних груп, виконує усі види навчального навантаження: читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття, керує курсовими та дипломними роботами студентів, приділяє увагу інноваціям у навчальному процесі. приймає участь у роботі наукових та навчально-методичних семінарів та ін.

Сергієнко Аліна Олександрівна, асистент

Сергієнко Аліна Олександрівна у 2011 році `закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Експертиза товарів та послуг» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр і отримала диплом з відзнакою.
На кафедрі товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки працює з 2011 року на посаді асистента.
Є аспірантом кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки заочної форми навчання за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів.
Викладає дисципліни: «Екологічна експертиза виробництва харчових продуктіві»; «Оцінка якості води»; «Товарознавство (Харчові продукти)»; «Екологічна безпека».
Наукові інтереси:
- прогресивні способи заморожування, розморожування харчових продуктів та напівфабрикатів;
- оцінка якості сировини та заморожених напівфабрикатів;
- екологічні аспекти виробництва харчових продуктів.
Є куратором академічних груп ТУ-43 та ТР-53, приймає участь у профорієнтаційній роботі кафедри, роботі наукових та науково-методичних семінарів та ін.