Кафедра менеджменту організацій


Про кафедру

Kafedra 1

Кафедра менеджменту організацій є випусковою за спеціальністю 073 "Менеджмент" спеціалізаціями «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», "Управління персоналом" освітніх кваліфікацій – бакалавр, магістр (денна і заочна форми).

Головна мета творчого колективу кафедри менеджменту організацій, який знаходиться у постійному пошуку нових сучасних форм, методів і технологій навчання - це формування висококваліфікованих креативних фахівців за програмами підготовки бакалавра та магістра, готових до високоефективної інтелектуальної діяльності. Випускники спеціальності одержують міцні теоретичні знання, вміння, навички та компетенції у галузі менеджменту, що надає їм великі можливості в управлінні структурними підрозділами, підприємствами, організаціями, установами державної та недержавної форми власності.

Кафедра має ділові дружні стосунки з спорідненими кафедрами інших ВНЗ. Це участь у наукових, науково-практичних конференціях, рецензування науково-дослідних розробок, консультації викладачів, здобувачів, аспірантів, участь у роботі рад із захисту дисертацій, що дозволяє постійно обмінюватись науковою та практичною інформацією, передовим досвідом, новими досягненнями у сфері менеджменту.

Практична підготовка фахівців на кафедрі проводиться з метою набуття студентами вмінь, пов’язаних із реалізацією функцій управління, а також практичних навичок із розв’язання певних проблем у сфері менеджменту підприємств. Базами практики є підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, близького зарубіжжя.

Кафедрою менеджменту організацій приділяється багато уваги студентській науковій роботі: студенти беруть участь у наукових гуртках, олімпіадах, виконанні наукових тем кафедри. Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту організацій широко впроваджуються в діяльність підприємств та навчальний процес під час викладання лекцій, проведення практичних, семінарських занять, індивідуальної роботи, керівництва курсовими та магістерськими роботами студентів.

Ураховуючи вимоги Болонського процесу щодо інтеграції у світову та європейську системи освіти, університет увійшов до міжнародних освітніх організацій, веде міжнародне співробітництво з 27 закордонними університетами, до якого кафедрою активно залучаються майбутні менеджери.

Менеджмент організацій – це комплекс науки, практики, мистецтва, знань, вмінь та навичок, який включає питання організації, лідерства, керівництва групами,  підприємствами, організаціями, питання розробки та прийняття рішень, організації їх виконання та контролю. Це також питання соціального розвитку груп, трудових колективів, соціально-психологічного і соціально-етичного регулювання їхньої діяльності. Вмінню вирішувати ці питання в реальному житті і навчають студентів викладачі кафедри менеджменту організацій.