Кафедра міжнародної економіки, економічної теорії та праваКафедра міжнародної економіки організована у 2003 році і є випусковою 

з напряму підготовки «Міжнародна економіка»

 

Нова система господарювання потребує фахівців, які володіють широкими та глибокими знаннями, пов’язаними з науковим забезпеченням реалізації зовнішньоекономічної стратегії держави, розвитком міжнародних економічних зв’язків, поточним і перспективним плануванням та регулюванням зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. У відповідь на проблеми виявлення та вивчення цих потреб, а також пошук засобів їх ефективного задоволення у 1999 році розпочалася підготовка фахівців з напрямку «Міжнародна економіка» зі спеціалізацією для торгівлі та громадського харчування,  а у 2003 році було створено кафедру міжнародної економіки яку очолила кандидата економічних наук, професор Андросова Т.В.  

 

image001

 

Завідувач кафедри за період з 2003 по 2014 роки
Андросова Тетяна Василівна

 

Відпочатку важливим напрямом діяльності кафедри було використання нових підходів до професійно-практичної підготовки фахівців на основі розвитку соціального партнерства з підприємцями та представниками бізнесу; популяризація досягнень української та світової науки з проблем управління соціально-економічними процесами в сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності.

 

Кафедра історично розвивається у наступних напрямах:

 • створення умов для пріоритетного розвитку особистості на основі вивчення історії, мови, культури, економіки, традицій та звичаїв нації;
 • дотримання належного рівня якості державної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • наскрізна комп'ютеризація навчального процесу, яка є підґрунтям ефективного використання інформаційного забезпечення, активних форм навчання та інноваційних технологій;
 • впровадження нових інтерактивних технологій навчання у процес освітньої діяльності;
 • спільна розробка з відповідними кафедрами ХДУХТ та іншими ВНЗ Харкова, Києва, Донецька, інших міст України програмно-навчальних комплексів різного рівня складності, опанування світового досвіду фінансової діяльності та оволодіння міжнародними стандартами оформлення фінансово-бухгалтерської документації, аналізом її змісту;
 • розробка широкого спектру наукових, науково-методичних посібників;
 • створення навчальних планів та програм курсів на рівні державних стандартів освіти;
 • удосконалення методичної та наукової діяльності викладачів, забезпечення умов для роботи викладачів;
 • підготовка нової генерації економістів-міжнародників, формування методологічної та кваліфікаційної зрілості фахівців;
 • надання умов кожному студенту для постійного підвищення професійного рівня, оволодіння новими спеціальностями;
 • формування та становлення фізично здорової особистості, створення оптимальних умов навчання та проживання студентів.
 
На сьогоднійшній день кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Кот Олена Володимирівна
 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами магістра на базі бакалавратувідповідного профілю на денній та заочній формі навчання. 

 Науково-педагогічний склад кафедри це 19 висококваліфікованих фахівців з вагомим науковим потенціалом і авторськими методиками, з них 6 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук, доцентів

 kaf me

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує виконання всіх напрямів навчальної та наукової роботи кафедри на рівні, що відповідає вимогам вищої школи й рівню акредитації Університету.

Це розкривається:

- у кількості та змістовності наукових розробок;
- у рівні підготовки та викладання навчального матеріалу;
- у підвищенні ефективності навчального процесу;
- у високій якості підготовки фахівців.

 Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує кваліфікацію з використанням таких новітніх форм: робота у складі Науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України; наукове стажування в наукових центрах Національної академії наук Міністерства освіти і науки України; участь у роботі міжнародної кадрової академії, акредитованої при Європейській мережі національних інформаційних центрів по академічному визнанню та мобільності ЮНЕСКО та  Ради Європи; робота у складі спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Підготовку фахівців магістерського рівня з міжнародної економіки в університеті відрізняють якісно нові, поглиблені спеціальні курси та науково-дослідницька робота із пропонованих магістерських програм, що адаптовані до потреб регіону та підприємств-замовників, передові форми організації навчального процесу, апробація отриманих результатів наукових досліджень на практиці.