logo kaf

Кафедра економіки та управління є однією з провідних кафедр університету, діяльність якої спрямована на підготовку висококваліфікованих управлінців для різних галузей національної економіки.  

 


Про кафедру

Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив  викладачів, науковців, докторантів та аспірантів, до складу якого входять 9 професорів, з яких 4 доктори наук, 6 доцентів, 6 старших викладачів. Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Гросул Вікторія Анатоліївна.

Основними сферами діяльності кафедри  є: 

  • навчально-виховна діяльність (здійснення навчально-виховного процесу, запровадження інноваційних освітянських технологій навчання з урахуванням потреб ринку праці в конкурентоспроможних та креативних фахівцях);
  • методична робота (робота щодо актуалізації навчальних планів, посилення їх наукової та практичної складової для формування у студентів професійних та інших компетенцій, підготовка підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів);
  • наукова діяльність (організація наукових дослідження з актуальних питань теорії і практики економіки та управління, підготовка аспірантів та популяризація наукових знань через проведення науково-практичних конференцій, семінарів і публікацію наукових збірників і монографій). 

Концепцією діяльності кафедри є підготовка конкурентоспроможних і креативних фахівців інноваційного типу, що забезпечується навчанням в умовах інтеграції освіти, науки й виробництва.

Підготовка фахівців з вищою освітою  здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами на таких рівнях

- бакалаврський рівень за спеціалізаціями

  • «Менеджмент підприємницької діяльності» (спеціальність 073 «Менеджмент»);
  • «Економічна безпека бізнесу» (спеціальність 051«Економіка »);

- магістерський рівень за спеціалізаціями:

  • «Бізнес-адміністрування» (спеціальність 073«Менеджмент»);
  • «Управління розвитком бізнесу» (спеціальність 051«Економіка»). 

Нині кафедра економіки та управління є випусковою з підготовки магістрів з бізнес-адміністрування – фахівців у галузі управління та однією з провідних кафедр університету з підготовки фахівців для роздрібної та оптової торгівлі, митної служби, ресторанного і готельного бізнесу, переробних і харчових виробництв, податкових, економічних і фінансових служб.

Пріоритетними напрямками діяльності кафедри є:

  • підвищення професійної компетентності й розвиток творчого потенціалу професорсько-викладацького складу;
  • створення навчальних інформаційно-консультаційних засобів з дистанційним доступом до навчальних матеріалів;
  • підвищення наукового рівня знань і задоволення потреб підприємств харчової та переробної промисловості, торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу в удосконаленні науково-методичного інструментарію обґрунтування управлінських рішень для забезпечення результативності їх діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри  постійно удосконалює програми навчання,  активно працює над розробкою навчально-методичного забезпечення дисциплін, що відповідають сучасним потребам майбутніх фахівців, відображають результати наукової діяльності. З початку заснування кафедри результатом наукової та навчально-методичної роботи стало видання понад 45 монографій, 160 навчальних та навчально-методичних посібників, 750 наукових статей і тез доповідей. Викладачі кафедри підтримують наукові зв’язки з зарубіжними колегами. У різний час спільні заходи реалізовано з викладачами центру провідних досліджень з вищої і прикладної математики Мултанського університету ім. Бахауддна Захарія (Пакистан), університетів Китаю, Польщі, Словенії, Іспанії, Білорусії.

На кафедрі значна увага приділяється науковій роботі. Під керівництвом проф. Гросул В.А. функціонує наукова школа, в межах якої проводяться дослідження з управління розвитком підприємств, а саме адаптаційного управління, управління фінансово-економічною безпекою, формування конкурентного потенціалу підприємств, а також проблем інтенсифікації навчального процесу з використанням мережних технологій та формування інформаційно-освітнього середовища навчального закладу. Для  активізації науково-дослідної роботи молоді діють наукові гуртки «Управління розвитком бізнесу», «Логістичні та маркетингові аспекти упаковки споживчих товарів», «Інтернет-технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі». За участі кафедри відкрито «StartUp-центр ХДУХТ»; студенти приймають участь у національних і міжнародних проектах, спрямованих на активізацію молодіжного підприємництва.

Сьогодні перед колективом кафедри стоять нові завдання, визначені пріоритетними напрямками розвитку освіти в університеті, її інтеграції у світовий та європейський освітній простір. Виконуючи свою місію, кафедра і надалі здійснюватиме роботу з удосконалення освітньої та наукової діяльності в межах програмних засад розвитку університету і відповідно до актуальних тенденцій вищої освіти.

Історія

Історія кафедри

Історія кафедри економіки та управління бере свій початок з 1985 р.

Біля витоків створення кафедри стояли завідувач кафедрою бухгалтерського обліку та обчислювальної техніки  к.е.н., доц. Левін Іоганн Ілліч (1968-1975) та к.т.н., доц. Мендєлєєв Ілля Соломонович (1976-1984). Розвиток інформаційних технологій та зростання потреб галузі у висококваліфікованих фахівцях з управління підприємствами торгівлі та харчування зумовили створення в навчальному закладі у 1985 р. нового підрозділу – кафедри обчислювальної техніки та засобів управління. З часом назва підрозділу була змінена на кафедру інформаційних технологій (1998 р.), а згодом – на кафедру інформаційних систем і технологій (2010 р.).

Кафедру у різний час очолювали талановиті науковці та педагоги: к.т.н., доц. Гнатюк Анатолій Йосипович (1985-1987); к.т.н., доц. Шишкін Віктор Миколайович (1987-1997); д.фіз.-мат.н., проф. Ісаєв Олександр Олексійович (1997-1998); к.е.н., доц. П’ятигорська Євгенія Дмитрівна (1998-2002); к.т.н., доц. Кір'яков Юрій Костянтинович (2002-2009); к.фіз.-мат.н., доц. Рибін Олег Миколайович (2009-2013). Враховуючи потреби суспільства, викладачі кафедри особливу увагу приділяли проблемам інформатизації освіти та комп’ютеризації навчального процесу в університеті. За більшістю дисциплін кафедрою однією з перших було створено електронні та інтерактивні навчально-методичні комплекси, презентовані на науково-методичних конференціях і виставках та успішно імплементовані у навчальний процес.

Колектив кафедри 2009-2012 рр.

У 2014 році у результаті реорганізації  було створено кафедру прикладної економіки та інформаційних систем, яка об’єднала провідних викладачів кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, кафедри маркетингу та комерційної діяльності і кафедри інформаційних систем і технологій.

Відповідно до вимог часу у 2016 році її перейменовано у кафедру економіки та управління. Детальніше про сьогодення кафедри економіки та управління можна дізнатися на вкладці «Про кафедру».

 

Колектив кафедри

 Колектив кафедри 

Кафедра сьогодні – це висококваліфікований колектив  викладачів, науковців, докторантів та аспірантів, до складу якого входять 9 професорів, з яких 4 доктори наук, 6 доцентів, 6 старших викладачів. Фахівці кафедри викладають дисципліни з економіки та управління, інформаційних систем та технологій в бізнесі на всіх факультетах університету, в ННІХТБ, в Інституті післядипломної бізнес-освіти, магістратурі та аспірантурі.

 Основний склад кафедри:

ГРОСУЛ Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

05Навчання: у 1989 році Гросул Вікторія Анатоліївна поступила на денне відділення економічного факультету до Харківського інституту громадського харчування, який закінчила у 1994 році (диплом з відзнакою). З вересня 1994 року розпочала педагогічну діяльність у зазначеному вищому навчальному закладі на посаді асистента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі.  У 1995 році поступила до денної аспірантури Харківської державної академії технології та організації харчування. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук достроково захистила 28 квітня 1998 року у спеціалізованій Вченій Раді Харківської державної академії технології та організації харчування, диплом ДК № 001077.

 Педагогічна діяльність:   з квітня 1998 р. по серпень 1998 р. працювала на посаді асистента, з вересня 1998 по серпень 1999 р. – на посаді старшого викладача, з вересня 1999 р. призначена доцентом кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. Вчене звання доцента отримала у 2002 році (протокол № 1/52-Д від 26.02.2002 р., атестат ДЦ 004162). З вересня 2004 року вступила до докторантури ХДУХТ, яку закінчила у 2007 році. З вересня 2007 року працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. 23.02.2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій Вченій Раді Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (диплом ДД № 008274).  З 1.03.2010 року призначена на посаду професора кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. Вчене звання професора тієї ж кафедри отримала у 2011 році (атестат професора 12ПР №006987). З 1.09.2014 р. по теперішній час працює завідувачем кафедри економіки та управління.

 Викладає дисципліни:  "Логістичні системи", "Інноваційний менеджмент", "Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами", "Управління інвестиційними проектами".

 Наукові інтереси: полягають в дослідженні й удосконаленні фінансово-економічних аспектів розвитку суб'єктів господарювання на споживчому ринку та управління ефективністю їх діяльності. За цими напрямами нею створена наукова школа, в межах якої розроблено 19 держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних тем (3 під керівництвом Гросул В.А.), результати яких обговорювались на наукових конференціях різного рівня, у тому числі, міжнародних, були впроваджені в практику господарювання підприємств України та навчальний процес.  Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій, продовжують наукові дослідження аспіранти, здобувачи та докторанти.

14.05.2010 р. Гросул Вікторія Анатоліївна обрана академіком Академії економічних наук України.У 2011 році за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Гросул В.А. нагороджена Почесною Грамотою Міносвіти України (наказ від 18.05.2011р. №228-к).

Гросул В.А. відома у науково-педагогічній спільноті України. Вона є заступником голови спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі; членом спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; членом редколегії збірників наукових праць університету та членом редколегії наукового фахового видання, включеного до науково метричних баз – «Торгівля і ринок України». Вікторія Анатоліївна постійно передає свій досвід вченого і педагога, приділяє значну увагу наданню допомоги молодим викладачам, науково-дослідній роботі студентів, забезпечує тісний зв'язок з випускниками економічного факультету. Дипломні та науково-дослідні роботи студентів неодноразово ставали переможцями конкурсів студентських робіт м. Харкова, України та відзначені дипломами Харківської міської та обласної держадміністрацій.

Основні науково-методичні роботи :  за результатами наукових досліджень проф. Гросул В.А. опубліковано 19 монографій, 179 наукових статей та 75 тез доповідей на наукових конференціях. П рофесор Гросул В.А. постійно знаходиться у творчому пошуку вдосконалення навчального процесу, його науково-методичного забезпечення, займається розробкою та впровадженням новітніх технологій навчання в навчальний процес. Під її керівництвом і безпосередньою участю створено навчально-методичні комплекси дисциплін та електронні підручники, які були презентовані на різних виставках і конференціях, отримали схвалення науково-педагогічної спільноти. Результати науково-методичної роботи знайшли втілення в 23 навчальних посібниках (у тому числі 10 – з грифом Міністерства освіти і науки України), 76 методичних рекомендаціях.

scopus3   ResearcherID  ORCID logo with tagline.svg Google Scholar logo

КРУГЛОВА Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, професор

04У 1988 році закінчила Харківській інститут громадського харчування за спеціальністю "Економіка торгівлі". У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг на тему "Ефективність управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі". Вчене звання доцента присвоєно у 2005 р. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1989 р., з вересня 2014 р. – на посаді професора кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.

Викладає дисципліни: "Економіка торгівлі", "Економічна діагностика", "Управління ефективністю функціонування закладів ресторанного господарства". Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами кафедри.

Наукові інтереси: ефективність функціонування та розвитку суб’єктів торговельного підприємництва в Україні. 

Основні науково-методичні роботи .

Google Scholar logo

 

ЄСІНОВА Ніна Ігорівна, кандидат технічних наук, професор

Nina

Працює в університеті з 1978 р., з 1996 року на кафедрі економічної теорії та права.

Кандидат технічних наук з 1990 р., професор ХДУХТ з 2002 р., проректор з виховної роботи з 2009 р.

Загальний стаж роботи 49 років, з них науково-педагогічний 37 років.

Викладає дисципліну "Економіка праці та соціально-трудові відносини".

Має 188 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографія, 7 навчальних посібників, 32 навчально-методичних розробок, 147 статей та тез доповідей, 3 авторських свідоцтва.

Нагороджена нагрудними знаками МОН України "Відмінник освіти України" (2002 р.) і "Петро Могила" (2012 р.).

 

 

 

ФИЛИПЕНКО Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, професор

15У 1985 році закінчила навчання у Вінницькому політехнічному інституті за спеціальністю "Конструювання і виробництво радіоапаратури".У 1995 році закінчила навчання у Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю "Маркетинг". У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств харчування то торгівлі.У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1995 року на посаді асистента, з 2000 року на посаді старшим викладачем кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, з 2001 року на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування то торгівлі, з 2014 року на посаді професора кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.З 2003 року здійснює керівництво 5 аспірантами (здобувачами).

Викладає дисципліни: "Управління проектами", "Реінжиніринг бізнес-процесів", "Економіка підприємств", "Економетрика", "Інформаційні системи та технології".

Наукові інтереси:  стратегічні аспекти розвитку підприємств торгівлі та ресторанного бізнесу. Автор більш 170 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні науково-методичні роботи.

Google Scholar logo

 

ДЯДЮК Марина Анатоліївна, кандидат економічних наук, професор

daduk

У 1982 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі».

Працює на посаді професора кафедри економіки та управління з 2017 р.

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – "Економіка торгівлі та послуг" (2002 р.), тема дисертації: «Економічна оцінка та визначення прийнятного рівня операційно-фінансового ризику у підприємствах роздрібної торгівлі».

Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2005 р.).

Викладає дисципліни: "Організація операційної діяльності", "Стратегічне управління", "Стратегічне управління підприємством". Професор Дядюк М.А. керує науково-дослідною роботою студентів, магістрантів та аспірантів.

Наукові інтереси: антикризове управління підприємством, ризик-менеджмент. Дядюк М.А. є автором 140 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій, 6 навчальних посібників, 43 навчально-методичні розробки, 85 статей та тез доповідей.. 

Основні науково-методичні роботи.

Google Scholar logo

 

CИНИЦИНА Галина Анатоліївна, кандидат економічних наук, професор

07У 1986 році з відзнакою закінчила Харьківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Водопостачання і каналізація». Протягом 1990-1991 року навчалась на спеціальному факультеті перепідготовки кадрів Харківського інституту громадського харчування за спеціальністю «Прогресивні технології продукції громадського харчування» та отримала кваліфікацію «Інженер-технолог громадського харчування та харчових виробництв». У жовтні 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1991 року на посаді викладача-стажиста кафедри організації торгівлі; з грудня 1996 р. – асистентом кафедри маркетингу і комерційної діяльності. З лютого 1998 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри маркетингу і комерційної діяльності, а з вересня 1998 р. призначена на посаду доцента тієї ж кафедри, де працювала до серпня 2014 року. З 01.09.14 року призначена на посаду професора кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.

Викладає дисципліни: "Логістика","Інфраструктура товарного ринку". Під її керівництвом захищено 1 дисертаційну роботу.

Н аукові інтереси: логістичні та маркетингові аспектами упаковки споживчих товарів. Автор більш 80 праць наукового та навчально-методичного характеру. Керує студентським науковим гуртком "Функціонування логістичних систем постачання, виробництва та збуту в сучасних умовах господарювання".

О сновні науково-методичні роботи

 

ЧАГОВЕЦЬ Віта Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент

12У 1982 р. закінчила з відзнакою Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю "Організація механізованої обробки економічної інформації". У 1989 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.21 - економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями. Науково-педагогічну діяльність у Харківському державному університеті харчування та торгівлі  розпочала з 1993 р.: 1993-1997 рр. - на посаді асистента кафедри обчислювальної техніки; 1997-1998 рр. - на посаді старшого викладача; з 1998 р. - на посаді доцента. У 2000 р. їй присвоєно вчене звання доцента. З вересня 2014 р. по теперішній час працює доцентом кафедри прикладної економіки та інформаційний систем ХДУХТ. 

Викладає дисципліни: "Інформатика", "Інформаційні системи та технології", "Інформаційні системи та технології на підприємствах","Інформаційні системи та технології в міжнародному бізнесі", "Інформаційні технології в наукових дослідженнях".

Наукові інтереси: моделювання економічних та технологічних процесів, розробка мультимедійних програмних засобів активізації навчання, інформаційно-комунікаційних Інтернет-ресурсів, використання сучасних Інтернет-технологій, розробка засобів дистанційного навчання, створення дистанційних курсів. Автор більше 150 праць наукового та навчально-методичного характеру.

О сновні науково-методичні роботи

   Google Scholar logo

СТОЯН Євген Юрійович, кандидат технічних наук, доцент

08У 1983 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю "Прикладна математика". У 1989 р. зарахован асистентом до штату кафедри обчислювальної техніки та засобів управління Харківського інституту громадського харчування. У 1991 р. в спеціалізованій Вченій раді  Харківський інститут радіоелектроніки захистил дисертацію на тему "Оптимизация размещения станций контроля и предупреждения при проектировании автоматизированных информационных систем идентификации опасных явлений природы (на примере цунами)" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.25.05 "Информационные системы и процессы", 05.13.01 "Управление в технических системах".

Викладає дисципліни "Інформатика", "Інформатика та КТ", "Інформатика та інформаційні технології", "Інформаційні системи і технології у фінансах", "Інформаційні системи і технології в оподаткуванні".

Н аукові інтереси :  застосування сучасних програмних засобів. Автор більше 100 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Основні науково- методичні роботи

 

СУКАЧОВА-ТРУНІНА Сніжана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент

09У 1998 р. закінчила навчання у Харківській державній академії технології та організації харчування та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Економіка підприємства". У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка торгівлі та послуг». У 2009  р. присвоєне вчене звання доцента. 

 У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 1998 р.: 1998-2003 рр. - на посаді асистента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, 2003-2006 рр. - на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, з 2006 р. - на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, з 2014 р. - на посаді доцента кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.

Викладає дисципліни"Логістика", "Економіка біржової торгівлі", "Ризик і страхування", "Електронна комерція".

Наукові інтереси: економіка та організація діяльності підприємств торгівлі, управління персоналом підприємства, управління оборотними активами підприємства.  Є автором більше, ніж 90 науково-методичних праць.

Основні науково-методичні роботи

Google Scholar logo

 

ЗУБКОВ Сергій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент

13

У 2003 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

 Працює на посаді доцента кафедри економіки та управління з 2016 року.

 Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2008 р.), тема дисертації: «Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі».

 Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2013).

 Викладає дисципліни "Стратегічне управління", "Економіко-математичні методи і моделі", "Інформаційний консалтинг".

 Коло наукових інтересів пов’язано зі стратегічними аспектами діяльності підприємства.

 Має 114 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій, 3 навчальних посібника, 25 навчально-методичних розробок, 82 статей та тез доповідей.

 Є науковим керівником однієї дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Перелік публікацій

Google Scholar logo ResearcherID ORCID logo with tagline.svg  ResearchGate Logo

КОЛЄСНІК Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, старший викладач

14У 2006 р. закінчила навчання у Харківському державному університеті харчування та торгівлі. У 2014 р. захистила дисертацію «Формування фінансової стратегії підприємств роздрібної торгівлі» на здобуття ступеня кандидата економічних наук. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з 2013 р. на посаді асистента кафедри менеджменту організацій, з 2014 р. на посаді старшого викладача кафедри прикладної економіки та інформаційних систем.

Викладає дисципліни: "Формування бізнес-моделі підприємства", "Підприємництво", "Бізнес-планування інвестиційного розвитку", "Економетрика".

Наукові інтереси :  бізнес-планування, фінансова безпека підприємств, формування бізнес-моделі підприємства, формування фінансової стратегії підприємства, управління інвестиційними проектами. Є автором 34 наукових праць.

Основні науково-методичні роботи

Google Scholar logo

БАЛАМУТ Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, старший викладач

11У 2009 р. закінчила навчання у ХДУХТ. У квітні 2014 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук. У Харківському державному університеті харчування та торгівлі працює з грудня 2013 р. на посаді асистента, з вересня 2014 р. на посаді ст. викладача. З 2015 р. Голова Ради молодих вчених Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Викладає дисципліни: " Економіка та організація інноваційної діяльності", "Логістика", "Логістичні системи", "Internet в бізнесі, "Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами",  " Інноваційний менеджмент",  " Економіка торгівлі".

Наукові інтереси: управління економічною стійкістю підприємств, інноваційна дільність, економіка сталого розвитку, логістика. Автор понад 30 наукових праць та науково-методичних розробок, співавтор колективних монографій, навчального посібника.

Основні науково-методичні роботи

Google Scholar logo

 

 

СИБІРЯКОВА Ірина Григоріївна, старший викладач

sibiryakovaУ 1974 році закінчила із відзнакою Білоруський державний університет, математичний факультет за спеціальністю математика та отримала кваліфікацію математик. У 1974-1976 роках працювала інженером математиком-програмістом в Інституті математики АН БРСР. У 1976-1989 роках працювала математиком-програмістом, потім інженером обчислювального центру у Харківському інституті радіоелектроніки. З січня 1989 року працює у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на посадах старшого інженера-програміста, провідного інженера-програміста, начальника сектору навчально-обчислювального центру. У 1995 р. - зарахована до штату кафедри обчислювальної техніки та засобів управління Харківського інституту громадського харчування старшим викладачем Харківської державної академії торгівлі та організації харчування (тепер Харківського державного університету харчування та торгівлі). З вересня 2014 року працює старшим викладачем кафедри прикладної економіки та інформаційний систем ХДУХТ.

Викладає дисципліни : "Інформатика та КТ","Інформаційні технології та системи", "Інформатика та інформаційні технології","Інформаційні технології в закладах ресторанного господарства".

Наукові інтереси: інформаційні технології та системи, ERP та сучасні системи управління підприємством, ефективні механізми прийняття рішень у системах управління, програмні системи контролю знань, дистанційні засоби навчання. Автор більш 120 наукових та науково-методичних публікацій.

Основні науково-методичні роботи

 

 

СМОКОВА Людмила Миколаївна, старший викладач

06У 1984 році закінчила Харківській інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія і організація громадського харчування". В 1995 році закінчила Вищу школу підприємництва Харківської державної академії технології та організації харчування та набула другу вищу освіту за спеціальністю "Маркетинг " спеціалізація "Комерційна діяльність". З 1995 року - асистент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ХДУХТ, з 2001 року - старший викладач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ХДУХТ. З вересня 2014 року працює старшим викладачем кафедри прикладної економіки та інформаційний систем ХДУХТ.

Викладає дисципліни: "Економіка підприємств", "Економіка торгівлі", "Економіка біржової торгівлі", "Ризик та страхування". Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Наукові інтереси: ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства.

 Основні науково-методичні роботи

 

 

 

ТІМЧЕНКО Ольга Дмитрівна, старший викладач

03У 1994 році закінчила Харківській інститут громадського харчування за спеціальністю "Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні" з присвоєнням кваліфікації "економіст". З вересня 2001 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі. Восени 2017 р. займає посаду старшого викладача кафедри економіки та управління.

Викладає дисципліни "Економіко-математичне моделювання". Здійснює керівництво курсовими, дипломними роботами, переддипломною практикою студентів.

Наукові інтереси: розвиток та управління роздрібного товарообороту торговельного підприємства.

 Основні науково-методичні роботи

 

 

 

  

Допоміжний склад кафедри: АЛЕНІЧКІНА Олена Євгенівна, старший лаборант

10 У 1989 року – зарахована лаборантом до штату кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського інституту громадського харчування, з 2002 року переведена старшим лаборантом цієї ж кафедри.

 З вересня 2014 року –  працює старшим лаборантом кафедри економіки та управляння.