Загальна інформація

Н ормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту""Про освіту""Положення про організацію освітнього процесу в Харківському державному університеті харчування і торгівлі", освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів.

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково-методичних і науково-педагогічних заходів та спрямована на здобуття особами, які навчаються в університеті, сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей у відповідній галузі знань, за певною кваліфікацією на певному рівні вищої освіти.

Освітній процес базується на принципах наступності, доступності, систематичності, відкритості, науковості, гуманізму, демократизму, безперервності, створення умов для освіти протягом життя, національного характеру освіти, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій, міжнародної інтеграції тощо.

Відповідно до ст. 48 Закону України "Про вищу освіту" мовою викладання в університеті є державна мова. Освітній процес організовується з урахуванням науково-педагогічного потенціалу, навчально-методичної та матеріально-технічної бази університету, сучасних інформаційних технологій. Він орієнтований на формування освіченої  та гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки.