Напрями підготовки. Спеціальності

  Фінанси і кредит

  

Бакалавр: Фінанси і кредит

Напрям підготовки:        6.030508 Фінанси і кредит              
Спеціалізація:   Фінанси і кредит    

 

Напрямок діяльності бакалавра – аналіз та планування фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ; фінансове посередництво; страхування та страхові послуги; управління інвестиційними процесами суб’єктів господарювання; діяльність на фінансовому ринку; виконання широкого кола послуг фінансово-кредитного характеру: консалтингових, інвестиційних, страхових, лізингових, факторингових, трастових та ін., що надаються банківськими та небанківськими фінансово-кредитними установами.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань -діяльність з формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави та суб’єктів господарювання; здійснення фінансово-економічних розрахунків та оцінка основних фінансово-кредитних показників діяльності підприємств, організацій, установ; складання фінансових кошторисів; володіння основними засобами та методами фінансового контролю і фінансового аудиту; засвоєння основних методів фінансового аналізу, планування та прогнозування.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Місцем професійної діяльності бакалавра з фінансів і кредиту можуть бути фінансові відділи державних та місцевих адміністрацій; бюджетні та комерційні установи; економічні та фінансові служби підприємств і організацій; банки, фондові біржі, брокерські та дилерські компанії, страхові, фінансові та інвестиційні компанії, кредитні спілки; трастові, майнові, пенсійні фонди, консалтингові фірми та інші фінансово-кредитні установи.

Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності, як економіст з фінансової роботи, економіст з банківської справи, економіст з планування, економіст з інвестиційної діяльності, державний податковий інспектор, страховий агент, інспектор кредитний, фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець з управління активами, інспектор обмінного пункту, інспектор з соціальної допомоги.

Бакалавр: Оподаткування

Напрям підготовки:        6.030508 Фінанси і кредит              
Спеціалізація:   Оподаткування      

 

Напрямок діяльності бакалавра – управління, нагляд та контроль у сфері оподаткування суб’єктів господарювання; забезпечення виконання підприємствами своїх податкових та інших зобов’язань перед бюджетами усіх рівнів, фінансово-кредитними організаціями, контрагентами; фінансовий контроль за надходженням та обігом грошових коштів, своєчасним і повним справлянням податків, зборів і обов’язкових платежів; фінансовий моніторинг та комплексний аналіз стану фінансово-господарської діяльності підприємств; взаємодія з податковими, казначейськими, бюджетними, аудиторськими структурами по різних аспектах фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - спеціалізація «Оподаткування» надає можливість фахівцям добре розбиратися в професійних аспектах економіко-правової та фінансово-податкової сфер діяльності суб’єктів господарювання; досліджувати та аналізувати закономірності розвитку та реформування податкової системи держави; управляти податковими процесами, міжбюджетними відносинами в державі відповідно до законодавчих та нормативних актів України; управляти фінансовим станом підприємства та оцінювати податкові ризики; здійснювати внутрішній податковий контроль та вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Місцем професійної діяльності фахівців з оподаткування можуть бути органи Міністерства фінансів, Державної податкової та Державної казначейської служб України, податкові інспекції, фінансові відділи державних та місцевих адміністрацій, бюджетні та комерційні установи, економічні та фінансові служби підприємств і організацій.

Бакалавр з оподпткування орієнтований на такі сфери діяльності, як контроль за своєчасністю та повнотою обчислення та сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів; оперативну роботу з платниками податків, зборів і обов’язкових платежів; контроль за платниками мита з товарів, які переміщуються через кордон.

Бакалаври з оподаткування можуть працювати на наступних посадах –керівник структурних підрозділів органів Державної податкової служби, державний податковий інспектор, податковий аналітик, фахівець з податкового планування, інспектор-ревізор, економіст з фінансової роботи, економічний радник, інспектор з соціальної допомоги

Спеціаліст

Спеціальність:        7.03050801 Фінанси і кредит           

 

Напрямки діяльності спеціаліста – планово-економічна, фінансово-аналітична, організаційно-економічна, науково-дослідна робота; володіння методами та засобами наукового дослідження, аналізу та оцінки стану і розвитку фінансово-кредитних відносин на макро- та мікрорівнях; фінансове управління, планування, прогнозування, фінансовий аналіз і контроль в підприємствах різних форм власності, в бюджетних, комерційних, фінансово-кредитних організаціях та установах.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань – фінансове планування та прогнозування; аналіз та оцінка показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання; складання перспективних та поточних планів фінансово-господарської діяльності підприємств, бюджетування; оперування фінансовими результатами, аналіз показників фінансової звітності підприємств, планування прибутку та його розподіл; обробка та аналіз економічної інформації щодо функціонування та розвитку страхового, валютного, фондового ринків; аналіз фінансових документів, складання фінансових кошторисів і звітів; здійснення фінансово-економічних розрахунків та оцінка основних фінансово-кредитних показників діяльності підприємств, організацій, установ з використанням економіко-математичних методів; володіння основними засобами та методами фінансового контролю і фінансового аудиту; науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників:

  • організації і установи Міністерства фінансів і Державної казначейської служби України, органи Державної податкової служби України;
  • фінансові відділи державних та місцевих адміністрацій;
  • економічні та фінансові служби підприємств і організацій;
  • банківські та небанківські фінансово-кредитні установи: банки, фондові та валютні біржі, брокерські та дилерські компанії, страхові, фінансові та інвестиційні компанії, кредитні спілки, трастові, майнові, пенсійні фонди, консалтингові фірми та інші фінансово-кредитні установи.

Посади: начальник фінансового відділу, начальник планово-економічного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу, головний економіст, економіст з фінансової роботи, економіст з банківської справи, економіст з планування, економіст з інвестиційної діяльності, економіст-аналітик, економічний радник, консультант з фінансово-економічних питань, державний податковий інспектор, страховий агент, інспектор кредитний, фахівець з біржових операцій, фахівець з депозитарної діяльності, фахівець з управління активами.

Магістр

Спеціальність:        8.03050801 Фінанси і кредит            

 

Напрямки діяльності магістра– організаційно-управлінська, планово-економічна, фінансово-аналітична, організаційно-економічна, науково-дослідна робота; володіння методами та засобами наукового дослідження, аналізу та оцінки стану і розвитку фінансово-кредитних відносин на макро- та мікрорівнях; управління державними та місцевими фінансами, процесами формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держави та суб’єктів господарювання; стратегічне управління, планування та прогнозування; фінансовий аналіз і контроль в бюджетних, комерційних, фінансово-кредитних організаціях та установах; володіння знаннями в галузі міжнародних фінансово-економічних відносин, передовими методами керівництва трудовими колективами.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань – розробка та реалізація стратегічних і тактичних цілей функціонування державних та корпоративних фінансів; досконале володіння господарським та фінансово-кредитним механізмом в умовах ринкових відносин; знання актуальних проблем в сфері подальшого удосконалення форм і методів фінансової роботи, методики та практики застосування податкового та бюджетного законодавства, планування доходів та витрат бюджетів різних рівнів; фінансове планування та прогнозування, аналіз та оцінка фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та бюджетних установ; обробка та аналіз економічної інформації щодо функціонування та розвитку фінансового ринку; здійснення фінансово-економічних розрахунків та оцінка фінансово-кредитних показників діяльності підприємств та установ з використанням економіко-математичних методів дослідження; науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

  • організації і установи Міністерства фінансів і Державної казначейської служби України, органи Державної податкової служби України;
  • освітні, наукові, консультаційні організації та установи;
  • органи державного та муніципального управління, фінансові відділи державних та місцевих адміністрацій;
  • економічні та фінансові служби підприємств;
  • банківські та небанківські фінансово-кредитні установи.

Посади: головний і провідний спеціаліст, керівник відділу управління, начальник фінансового відділу, начальник планово-економічного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу, фінансовий директор, головний економіст, економіст з фінансової роботи, фінансовий менеджер, економіст з банківської справи, економіст з планування, економіст з інвестиційної діяльності, економіст-аналітик, економічний радник, консультант з фінансово-економічних питань, державний податковий інспектор, державний ревізор-інспектор, науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра фінансів. Науковий потенціал кафедри складають 17 осіб, з яких 5 професори, 3 доктори наук, 5 доцентів, 4 старших викладачі, 3 асистента. Питома вага викладачів, які мають вчений ступінь становить 53%. На кафедрі викладається 34 дисципліни для студентів економічних спеціальностей університету

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методики викладання та впроваджують у навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

 Навчальний тренінг з «Університетської освіти» передбачає вивчення студентами принципів і положень кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти; запровадження кредитно-модульної системи в систему вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації; ознайомлення із завданнями, які стоять перед вищою освітою України у звязку із входженням до Болонського процесу; адаптацію законодавства, структурних змін освіти; запровадження Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи ECTS. Навчальний тренінг “Університетська освіта” – це “візитна картка” спеціальності “Фінанси і кредит”. Він розкриває студентам дійсний стан і перспективи розвитку обраної спеціальності, а також готувати їх до наступного опанування дисциплін навчального плану. Мета навчального тренінгу підготовка студентів до навчання у вищому навчальному закладі відповідно до сучасних інтеграційних процесів міжнародної освіти в контексті Болонської декларації.

 Навчальний тренінг з інформатики проводиться у комп’ютерних класах науково-навчального центру нових інформаційних технологій. Метою комп’ютерної практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої діяльності.

 Навчальний тренінг із статистики підвищує рівень підготовки фахівців, є основою для виконання різних видів навчальної роботи, а також полегшує адаптацію до самостійної практичної діяльності. Метою тренінгу зі статистики є закріплення знань, отриманих під час теоретичного навчання, набуття навичок систематизації економічної інформації, її обробки та аналізу.

 Фінансово-аналітичний тренінг. Метою тренінгу є закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення нормативних та вибіркових дисциплін за спеціальністю фінанси і кредит, формування професійних умінь щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Переддипломна практика є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю «Фінанси і кредит». Студенти отримують знання у галузі їх майбутньої професійної діяльності. Мета переддипломної практики полягає в оволодінні студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління підприємством; набуття професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій. Кафедра підтримує постійні зв`язки з провідними підприємствами усіх галузей господарства, різних форм організації бізнесу та власності, з якими укладено договори про проведення переддипломної практики.