Напрями підготовки. Спеціальності

 Облік і аудит

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.030509 Облік і аудит       

 

Напрямок діяльності бакалавра – підготовка під керівництвом спеціаліста планово-економічних розрахунків та інформації щодо обґрунтування управлінських рішень в галузі функціонування та розвитку підприємницьких структур різних видів економічної діяльності.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - комплексний економічний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів; діагностика конкурентного середовища підприємства, аналіз стану та динаміки попиту; розробка поточних та оперативних планів підприємства (підрозділу), організація планової роботи; організація праці персоналу підприємства (підрозділу) та ін.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Професійна діяльність полягає у:

 • дослідженні тенденцій і перспектив розвитку підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм;
 • застосуванні й удосконаленні економічних методів управління, управління інноваційними та інвестиційними процесами на підприємстві;
 • дослідженні зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності з метою розробки стратегії розвитку підприємства;
 • здійсненні розрахунків основних економічних показників роботи підприємств та аналізу ефективності його господарсько-фінансової діяльності;
 • опрацюванні основних методів планування та прогнозування діяльності підприємства;
 • формуванні комерційних зв'язків, взаємодії з діловими партнерами;
 • вмінні розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення діючого економічного механізму;
 • забезпеченні розширеного самовідтворення підприємства на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку;
 • розробці програми та реалізації роботи зі створення економічної служби; проведенні консультативної діяльності та ін.

Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності, як організація, аналіз, планування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Він підготовлений для роботи у якості економістів з праці, збуту, планування, матеріально-технічного забезпечення, фінансової роботи, керівників підрозділів підприємств, дилерів та брокерів з товарних та фінансових операцій, фахівців податкових служб та ін.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.03050901 Облік і аудит    

 

"Економіка підприємства" – основна спеціальність з напряму "Економіка підприємства".
В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у аналітичній, прогностичній, організаційн-мотиваційній, контрольній, інформаційній роботі, що пов’язані з функціонуванням та розвитком підприємств різних видів економічної діяльності.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності:

 • аналітична передбачає комплексний економічний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів; аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства, діагностику конкурентного середовища підприємства;
 • прогностична – розробка поточних та оперативних планів підприємства (підрозділу), планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових), обґрунтування доцільності реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, прогнозування динаміки попиту, формування оптимального асортименту продукції, обґрунтування стратегії розвитку підприємства, складання статистичної та оперативної звітності, автоматизація планово-економічних розрахунків;
 • організаційно-мотиваційна – організацію операційної діяльності, планування на підприємстві, удосконалення планової та облікової документації, організацію процесів управління, праці персоналу підприємства (підрозділу), забезпечення умов праці, формування організаційної культури та іміджу підприємства;
 • контрольна – контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва, контроль за ходом виконання планових завдань, а також за результатами їх виробничо-господарської діяльності, контроль усіх видів розрахунків, контроль охорони праці та техніки безпеки, норм природоохоронного законодавства;
 • інформаційна – забезпечення власних інформаційних потреб, підготовка інформації на запит керівництва.

Посади: економіст з праці, інженер з організації та нормування праці, фахівець з аналізу ринку праці, економіст із збуту, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець з раціоналізації виробництва, економіст з фінансової роботи економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст обчислювального центру, економічний радник, консультант з економічних питань, науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва), фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, викладач-стажист, методист, старший державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами.

Магістр

Спеціальність:        8.03050901 Облік і аудит            

 

"Економіка підприємства" – основна спеціальність магістра з напряму "Економіка підприємства".
В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у аналітичній, прогностичній, організаційно-мотиваційній, контрольній, інформаційній, науково-дослідницькій роботі, що пов’язані з функціонуванням та розвитком підприємств різних видів економічної діяльності, а також педагогічній та науково-методичній діяльності.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності

аналітична передбачає комплексний економічний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів; аналіз ресурсів, підготовка інформації на запит керівництва, забезпечення власних інформаційних потреб;
прогностична – розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності, планування та прогнозування діяльності підприємства; планування ресурсного забезпечення підприємства, обґрунтування доцільності реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, прогнозування динаміки попиту, формування оптимального асортименту продукції, складання статистичної та оперативної звітності, автоматизація планово-економічних розрахунків;
організаційно-мотиваційна – організація колективної праці по досягненню місії підприємства, організацію операційної діяльності, планування на підприємстві; розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
управлінська – організація процесів управління та прийняття управлінських рішень, організація антикризового управління підприємством, організація праці персоналу підприємства (підрозділу) та забезпечення умов праці, формування організаційної культури та іміджу підприємства;
контрольна – контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва, контроль за ходом виконання планових завдань, а також за результатами їх виробничо-господарської діяльності, контроль усіх видів розрахунків, контроль охорони праці та техніки безпеки, норм природоохоронного законодавства;
науково-дослідна - участь в організації наукового дослідження, проведення наукових досліджень, здійснення консультаційної діяльності;
освітня – навчання персоналу, педагогічна діяльність (здійснення процесу викладання), науково-методичне забезпечення навчального процесу, контролювання результатів освітньої діяльності.

Посади: асистент, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, молодший науковий співробітник, методист з економічної освіти, науковий співробітник, економіст з праці, інженер з організації та нормування праці, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець з раціоналізації виробництва, економіст з фінансової роботи, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст із збуту, економіст обчислювального центру, економічний радник, консультант з економічних питань, науковий співробітник (економіка), оглядач з економічних питань, науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва), науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва), фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, інспектор кредитний.

Випускові кафедри

Випусковими є кафедри Бухгалтерського обліку та аудиту і Економічного аналізу та статистики.

Науковий потенціал кафедри бухгалтерського обліку та аудиту складають 25 викладачів, з яких: 5 професорів, 13 доцентів, 6 ст. викладачів та 1 асистент. 80% загальної чисельності викладачів мають стаж науково-педагогічної роботи більше 10 років, з яких 20% - мають науковий ступінь доктора економічних наук та звання професора; 76% – мають вчені звання та ступені. 85 % співробітників кафедри є випускниками ХДУХТ.

+ інформація про 2 кафедру

Передумовою надання економічних знань європейського рівня є висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри, який використовує сучасні методики та інноваційні методи навчання, творчо відноситься до удосконалення освітньої діяльності та впровадженню результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчально-ознайомча практика складається з двох частин:

 • Комп'ютерна практика проводиться у комп'ютерних класах навчально-наукового центру нових інформаційних технологій.
  Метою практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої професійної діяльності.
 • Професійно-орієнтована практика проводиться на сучасних підприємствах харчування та торгівлі та установах, що здійснюють діяльність на споживчому ринку.
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків прийняття самостійних рішень при здійсненні конкретних економічних операцій в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань і творчого їх застосовування у практичній діяльності.

Бакалаврську практику

 • студенти 3-4 курсів проходять як внутрішньовузівську у формі "Комплексного тренінгу" та "Тренінгу з економіки підприємства", які передбачено програмою наскрізної практичної підготовки студентів напряму підготовки "Економіка підприємства".
  Мета даної практики – апробування та узагальнення набутих теоретичних знань.

Переддипломна практика спеціаліста є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю "Економіка підприємства", яка проводиться на підприємстві.

 • Метою практики є оволодіння студентами теоретичними і практичними основами управління та інструментарієм здійснення економічної діяльності, формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок прийняття самостійних управлінських рішень у майбутній практичній роботі за фахом.
 • Базами практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами. Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.

Переддипломна практика магістра включає: виробничу та науково-педагогічну практику.

 • Метою виробничої переддипломної практики магістрів є закріплення усього комплексу отриманих теоретичних знань і набуття навичок роботи за обраною спеціальністю, збір та підготовка практичних матеріалів для виконання дипломної роботи, проведення окремих напрямків наукових досліджень, а також практичне впровадження результатів власних наукових досліджень та розроблених методик на конкретних підприємствах.
 • Метою педагогічної переддипломної практики є ознайомлення студентів з основами педагогічної роботи у навчальному закладі, навчальною та навчально-методичною роботою, набуття педагогічного досвіду з підготовки та проведення різних форм занять, впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес. Базами виробничої практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами.

  Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.