Напрями підготовки. Спеціальності

  Технології харчування

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.051701 Харчові технології та інженерія     

 

Сучасне виробництво конкурентоспроможної продукції базується на впровадженні нової техніки, інноваційних технологій, забезпеченні високої якості та безпечності продукції за економічності її виготовлення. 

Рівень вирішуваних професійних завдань бакалавра з харчових технологій та інженерії: 

 • планування та підготовка технологічного процесу виробництва;
 • корегування технологічного режиму і рецептур в залежності від технологічних властивостей сировини;
 • вдосконалення технологічних операцій;
 • забезпечення якості готової продукції;
 • розробка технологічної документації;
 • організація кадрового забезпечення у виробничому підрозділі;
 • організація технологічного процесу у виробничому підрозділі;
 • забезпечення дотримання технологічних параметрів у виробничому підрозділі;
 • обґрунтування та добір методів контролю;
 • контроль якості сировини і готової продукції.

Бакалавр з харчових технологій та інженерії за умови набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: проектно-технологічна, організаційно-управлінська, маркетингова.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Основні напрями професійної діяльності бакалавра з харчової технології та інженерії – інженерно-технічна, проектна, виробничо-технологічна, організаційна, інженерно-дослідна.

Бакалаври з харчових технологій та інженерії спроможні працювати у структурних підрозділах підприємств харчової промисловості різних галузей та закладах ресторанного господарства.

Професійна діяльність бакалавра з харчових технологій та інженерії на первинних посадах полягає в:

 • організації діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства, координації роботи їх структурних підрозділів;
 • організації виробництва харчових продуктів;
 • забезпеченні відповідного рівня якості продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;
 • вивченні та аналізі маркетингової діяльності й розробленні комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування галузей харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • плануванні та проектуванні підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • проектуванні технологічних процесів виробництва продукції підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства та вдосконаленні технологічних режимів і технологічних операцій;
 • володінні практичними навичками роботи з комп‘ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій, проведенні відповідних розрахунків;
 • розробленні короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • застосуванні інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств та закладів;
 • володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Бакалавр напряму підготовки "Харчові технології та інженерія" здатний займати наступні посади: 
майстер виробничої дільниці, майстер виробничої лабораторії, майстер зміни, начальник зміни, інженер-технолог, інженер з підготовки та організації виробництва, інженер з якості, інженер із стандартизації,  інженер з охорони праці, інженер з підготовки кадрів, інспектор з контролю якості продукції, помічник керівника підприємства, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.05170112 Технології харчування        
   

 

Фахівці спеціальності "Технологія харчування"призначені для роботи на посадах спеціалістів-професіоналів (нижчого, середнього та вищого в ієрархічній структурі організації) в закладах ресторанного господарства, підприємствах сфери торгівлі та послуг (включаючи структурні підрозділи) різних потужностей, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, зовнішньоекономічних організаціях та інших підприємствах. Вони можуть також працювати в маркетингових фірмах, центрах інформаційних технологій, проектних організаціях, в центрах зайнятості, консалтингових фірмах, довірчих товариствах (трастах), інвестиційних і страхових компаніях.
Спеціалісти можуть бути залучені до роботи в  підприємствах та організаціях ресторанного господарства; в харчових блоках здравниць, лікувальних закладів; в кулінарних цехах;  в лабораторіях: виробничих, санітарно-харчових, забезпечення безпеки життя, здоров`я споживача; в науково-дослідних інститутах та проектно-конструкторських бюро; в системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності:

 • виробничо-технологічна;
 • організаційно-управлінська;
 • інженерно-дослідна та адміністративно-господарська.

Фахівці призначені  для виконання виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, комерційної, маркетингової діяльності в підприємствах та організаціях ресторанного господарства різних форм власності, галузях харчової промисловості, які здійснюють виробництво продуктів харчування, кулінарних та кондитерських виробів, в сфері консюмеризму, а також проектно-конструкторської, науково-дослідної та педагогічної діяльності в наукових і навчальних закладах.

Посади: технолог; завідувач виробництва, головний кулінар, шеф-кухар; начальник зміни, начальник цеху, директор з виробництва; начальник (завідувач) технологічної харчової лабораторії, начальник (завідувач) санітарно-технологічної лабораторії, інженер лаборант; інженер-проектувальник, технолог проекту; головний адміністратор, адміністратор; інженер зі стандартизації, інженер з метрології, інженер з якості.

Магістр

Спеціальність:        8.05170112 Технології харчування      
   

 

У професійній підготовці магістрів за спеціальністю "Технологія харчування" ХДУХТ ставить за мету забезпечити якісно новий рівень підготовки на основі компетентного підходу; підготувати фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби вітчизняного та іноземного споживача.
Фахівці призначені для роботи на посадах спеціалістів-професіоналів (нижчого, середнього та вищого в ієрархічній структурі організації) в закладах ресторанного господарства, підприємствах сфери торгівлі та послуг (включаючи структурні підрозділи) різних потужностей, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, зовнішньоекономічних організаціях та інших підприємствах. Вони можуть також працювати в маркетингових фірмах, центрах інформаційних технологій, проектних організаціях, в центрах зайнятості, консалтингових фірмах, довірчих товариствах (трастах), інвестиційних і страхових компаніях, в науково-дослідних інститутах, випробувальних лабораторіях, в закладах освіти.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності

науково-дослідницька;
викладацька;
виробничо-технологічна;
організаційно-управлінська;
інженерно-дослідна та адміністративно-господарська;
науково-дослідна та педагогічна діяльність в наукових і навчальних закладах.

Професійна діяльність магістра зі спеціальності «Технології харчування»  на первинних посадах полягає в: організації та керуванні виробничо-технологічним процесом на підприємстві ресторанного господарства; самостійному прийняті рішень; переважно оперативному і тактичному (з елементами стратегії) управлінні первинними лінійними підрозділами на всіх стадіях виробничого процесу виробництва кулінарної продукції; керівництві підлеглими, кваліфікація яких не вища за спеціалістів та бакалаврів.

Посади: технолог підприємства, технолог проекту, кулінар, завідувач відділу (науково-дослідного, проектного); завідувач (начальник) відділу (проектного), завідувач лабораторії, керівник бригади (дослідної організації), начальник відділу стандартизації, начальник дослідної лабораторії, начальник лабораторії, начальник науково-дослідного сектора, начальник цеху дослідного виробництва, завідувач проектного відділу, інженер-дослідник, інженер з впровадження нової техніки і технології; керуючий підприємством харчування, директор – розпорядник, інженер-технолог, директор центру метрології і стандартизації; викладач спеціальних дисциплін; завідувач підприємства ресторанного господарства;керівник виробничої практики, заступник директора професійного училища, навчально-виробничого комбінату, коледжу; директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми).

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра технології харчування. Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 23 викладача, з яких 5 професорів (з них 3 докторів технічних наук), 11 доцентів (з них 9  кандидатів технічних наук). Питома вага викладачів, які мають вчений ступінь, становить 85 %.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчально-ознайомча практика складається з двох частин:

 • Комп'ютерна практика проводиться у комп'ютерних класах навчально-наукового центру нових інформаційних технологій.
  Метою практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої професійної діяльності.
 • Професійно-орієнтована практика проводиться на сучасних підприємствах харчування та торгівлі та установах, що здійснюють діяльність на споживчому ринку.
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків прийняття самостійних рішень при здійсненні конкретних економічних операцій в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань і творчого їх застосовування у практичній діяльності.

Бакалаврську практику

 • студенти 3-4 курсів проходять як внутрішньовузівську у формі "Комплексного тренінгу" та "Тренінгу з економіки підприємства", які передбачено програмою наскрізної практичної підготовки студентів напряму підготовки "Економіка підприємства".
  Мета даної практики – апробування та узагальнення набутих теоретичних знань.

Переддипломна практика спеціаліста є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю "Економіка підприємства", яка проводиться на підприємстві.

 • Метою практики є оволодіння студентами теоретичними і практичними основами управління та інструментарієм здійснення економічної діяльності, формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок прийняття самостійних управлінських рішень у майбутній практичній роботі за фахом.
 • Базами практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами. Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.

Переддипломна практика магістра включає: виробничу та науково-педагогічну практику.

 • Метою виробничої переддипломної практики магістрів є закріплення усього комплексу отриманих теоретичних знань і набуття навичок роботи за обраною спеціальністю, збір та підготовка практичних матеріалів для виконання дипломної роботи, проведення окремих напрямків наукових досліджень, а також практичне впровадження результатів власних наукових досліджень та розроблених методик на конкретних підприємствах.
 • Метою педагогічної переддипломної практики є ознайомлення студентів з основами педагогічної роботи у навчальному закладі, навчальною та навчально-методичною роботою, набуття педагогічного досвіду з підготовки та проведення різних форм занять, впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес. Базами виробничої практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами.

  Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.