Напрями підготовки. Спеціальності

  Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.051701 Харчові технології та інженерія     

 

Сучасне виробництво конкурентоспроможної продукції базується на впровадженні нової техніки, інноваційних технологій, забезпеченні високої якості та безпечності продукції за економічності її виготовлення. 

Рівень вирішуваних професійних завдань бакалавра з харчових технологій та інженерії: 

 • планування та підготовка технологічного процесу виробництва;
 • корегування технологічного режиму і рецептур в залежності від технологічних властивостей сировини;
 • вдосконалення технологічних операцій;
 • забезпечення якості готової продукції;
 • розробка технологічної документації;
 • організація кадрового забезпечення у виробничому підрозділі;
 • організація технологічного процесу у виробничому підрозділі;
 • забезпечення дотримання технологічних параметрів у виробничому підрозділі;
 • обґрунтування та добір методів контролю;
 • контроль якості сировини і готової продукції.

Бакалавр з харчових технологій та інженерії за умови набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: проектно-технологічна, організаційно-управлінська, маркетингова.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Основні напрями професійної діяльності бакалавра з харчової технології та інженерії – інженерно-технічна, проектна, виробничо-технологічна, організаційна, інженерно-дослідна.

Бакалаври з харчових технологій та інженерії спроможні працювати у структурних підрозділах підприємств харчової промисловості різних галузей та закладах ресторанного господарства.

Професійна діяльність бакалавра з харчових технологій та інженерії на первинних посадах полягає в:

 • організації діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства, координації роботи їх структурних підрозділів;
 • організації виробництва харчових продуктів;
 • забезпеченні відповідного рівня якості продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;
 • вивченні та аналізі маркетингової діяльності й розробленні комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування галузей харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • плануванні та проектуванні підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • проектуванні технологічних процесів виробництва продукції підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства та вдосконаленні технологічних режимів і технологічних операцій;
 • володінні практичними навичками роботи з комп‘ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій, проведенні відповідних розрахунків;
 • розробленні короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • застосуванні інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств та закладів;
 • володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Бакалавр напряму підготовки "Харчові технології та інженерія" здатний займати наступні посади: 
майстер виробничої дільниці, майстер виробничої лабораторії, майстер зміни, начальник зміни, інженер-технолог, інженер з підготовки та організації виробництва, інженер з якості, інженер із стандартизації,  інженер з охорони праці, інженер з підготовки кадрів, інспектор з контролю якості продукції, помічник керівника підприємства, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.05170104 Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса        
   

 

В межах спеціальності "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса" майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок в виробничо-технологічній, організаційно-управлінської та комерційної діяльності на підприємствах м’ясопереробної галузі різних форм власності, а також проектно-конструкторської, науково-дослідної та педагогічної в наукових установах та закладах вищої і середньої освіти.
Спеціальність орієнтована на підготовку фахівця заявленої спеціальності та  передбачає всебічний розвиток студента як особистості, його розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору; збагачення на цій основі інтелектуального, творчого потенціалу українського народу, формування фахівців з вищою освітою здатних організовувати технологічний процес виробництва продукції м’ясної промисловості з урахуванням наукових рекомендацій, новітніх технологій, хімічного складу цих продуктів і фізіологічних норм їх споживання, а також здатних забезпечити реалізацію продукції, що виробляється з урахуванням законів ринкової економіки, бачити перспективи розвитку підприємства, розширення сфери його діяльності.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності:

 • виробничо-технологічна;
 • організаційно-управлінська;
 • інженерно-дослідна та адміністративно-господарська;
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність в наукових і навчальних закладах.

Посади: генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни та ін.);директор навчально-виробничого комбінату; директор ( начальник, інший керівник) підприємства; начальник лабораторії з контролю виробництва; начальник лабораторії метрології; начальник ( завідувач) виробничої лабораторії; начальник служби; начальник цеху; директор з матеріально - технічного постачання; завідувач бази; завідувач складу; завідувач  центрального складу; інженер – технолог; начальник інспекції; начальник  сектора; керівник групи.

Магістр

Спеціальність:        8.05170104 Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса      
   

 

Фахівці спеціальності "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса" призначені для роботи на посадах спеціалістів-професіоналів підприємствах різних потужностей, форм власності та організаційно-правових форм господарювання, зовнішньоекономічних організаціях та інших підприємствах. Вони можуть також працювати в маркетингових фірмах, центрах інформаційних технологій, проектних організаціях, в центрах зайнятості, консалтингових фірмах, інвестиційних, страхових компаніях в науково-дослідних інститутах, випробувальних лабораторіях, в закладах освіти.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності

науково-дослідницька;
викладацька;
виробничо-технологічна;
організаційно-управлінська;
інженерно-дослідна та адміністративно-господарська;
науково-дослідна та педагогічна діяльність в наукових і навчальних закладах.

Посади: провідний фахівець галузі, керівник підприємства, заступник директора підприємства, начальник підрозділів підприємства, директор лабораторії, директор професійного навчального закладу, інженер з організації керування виробництвом, викладач вищого навчального закладу, директор малої торгівлі, начальник відділу матеріально-технічного постачання.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра технології м'ясаї м'яса. Науково-педагогічний склад кафедри технології м'яса нараховує 8 викладачів, з яких 4 мають вчений ступінь та вчене звання, 3 – вчений ступінь. Питома вага викладачів, які мають вчений ступінь, становить 88%.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює навчально-виховну, методичну та науково-дослідну роботу, підготовку науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації, що спрямована на одержання та систематизацію нових знань, удосконалення методик викладання, впровадження у навчальний процес інноваційних технологій, розробку та впровадження нових конкурентоспроможних ресурсозберігаючих технологій, методів проектування підприємств та є передумовою формування національної інноваційної політики держави.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчально-ознайомча практика складається з двох частин:

 • Комп'ютерна практика проводиться у комп'ютерних класах навчально-наукового центру нових інформаційних технологій.
  Метою практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої професійної діяльності.
 • Професійно-орієнтована практика проводиться на сучасних підприємствах харчування та торгівлі та установах, що здійснюють діяльність на споживчому ринку.
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків прийняття самостійних рішень при здійсненні конкретних економічних операцій в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань і творчого їх застосовування у практичній діяльності.

Бакалаврську практику

 • студенти 3-4 курсів проходять як внутрішньовузівську у формі "Комплексного тренінгу" та "Тренінгу з економіки підприємства", які передбачено програмою наскрізної практичної підготовки студентів напряму підготовки "Економіка підприємства".
  Мета даної практики – апробування та узагальнення набутих теоретичних знань.

Переддипломна практика спеціаліста є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю "Економіка підприємства", яка проводиться на підприємстві.

 • Метою практики є оволодіння студентами теоретичними і практичними основами управління та інструментарієм здійснення економічної діяльності, формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок прийняття самостійних управлінських рішень у майбутній практичній роботі за фахом.
 • Базами практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами. Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.

Переддипломна практика магістра включає: виробничу та науково-педагогічну практику.

 • Метою виробничої переддипломної практики магістрів є закріплення усього комплексу отриманих теоретичних знань і набуття навичок роботи за обраною спеціальністю, збір та підготовка практичних матеріалів для виконання дипломної роботи, проведення окремих напрямків наукових досліджень, а також практичне впровадження результатів власних наукових досліджень та розроблених методик на конкретних підприємствах.
 • Метою педагогічної переддипломної практики є ознайомлення студентів з основами педагогічної роботи у навчальному закладі, навчальною та навчально-методичною роботою, набуття педагогічного досвіду з підготовки та проведення різних форм занять, впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес. Базами виробничої практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами.

  Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.