Напрями підготовки. Спеціальності

  Технології зберігання, консервування та переробки молока

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.051701 Харчові технології та інженерія     

 

Сучасне виробництво конкурентоспроможної продукції базується на впровадженні нової техніки, інноваційних технологій, забезпеченні високої якості та безпечності продукції за економічності її виготовлення. 

Рівень вирішуваних професійних завдань бакалавра з харчових технологій та інженерії: 

 • планування та підготовка технологічного процесу виробництва;
 • корегування технологічного режиму і рецептур в залежності від технологічних властивостей сировини;
 • вдосконалення технологічних операцій;
 • забезпечення якості готової продукції;
 • розробка технологічної документації;
 • організація кадрового забезпечення у виробничому підрозділі;
 • організація технологічного процесу у виробничому підрозділі;
 • забезпечення дотримання технологічних параметрів у виробничому підрозділі;
 • обґрунтування та добір методів контролю;
 • контроль якості сировини і готової продукції.

Бакалавр з харчових технологій та інженерії за умови набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: проектно-технологічна, організаційно-управлінська, маркетингова.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Основні напрями професійної діяльності бакалавра з харчової технології та інженерії – інженерно-технічна, проектна, виробничо-технологічна, організаційна, інженерно-дослідна.

Бакалаври з харчових технологій та інженерії спроможні працювати у структурних підрозділах підприємств харчової промисловості різних галузей та закладах ресторанного господарства.

Професійна діяльність бакалавра з харчових технологій та інженерії на первинних посадах полягає в:

 • організації діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства, координації роботи їх структурних підрозділів;
 • організації виробництва харчових продуктів;
 • забезпеченні відповідного рівня якості продукції підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;
 • вивченні та аналізі маркетингової діяльності й розробленні комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування галузей харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • плануванні та проектуванні підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • проектуванні технологічних процесів виробництва продукції підприємств харчової промисловості і закладів ресторанного господарства та вдосконаленні технологічних режимів і технологічних операцій;
 • володінні практичними навичками роботи з комп‘ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій, проведенні відповідних розрахунків;
 • розробленні короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • застосуванні інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств та закладів;
 • володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Бакалавр напряму підготовки "Харчові технології та інженерія" здатний займати наступні посади: 
майстер виробничої дільниці, майстер виробничої лабораторії, майстер зміни, начальник зміни, інженер-технолог, інженер з підготовки та організації виробництва, інженер з якості, інженер із стандартизації,  інженер з охорони праці, інженер з підготовки кадрів, інспектор з контролю якості продукції, помічник керівника підприємства, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока        
   

 

Професійне спрямування спеціальності "Технології зберігання, консервування та переробки молока" передбачає підготовку фахівців для консервної галузі, характер діяльності яких вимагає принципово нової підготовки, поєднання класичних підходів з інноваційними рішеннями.
Спеціаліст призначений для роботи на промислових підприємствах галузі, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності: для виконання проектних і науково-дослідних робіт, пов'язаних із дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій виробництва харчових продуктів.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності:

 • організаційно-технологічна;
 • проектно-технологічна;
 • науково-дослідна;
 • організаційно-управлінська.

Професійна діяльність спеціаліста зі спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки молока» первинних посадах полягає в:

 • організації та керуванні виробничо-технологічним процесом на підприємствах харчової промисловості;
 • самостійному прийнятті технічних рішень;
 • оперативному і тактичному (з елементами стратегії) управлінні первинними лінійними підрозділами на всіх стадіях технологічного процесу виробництва продукції;вивченні та аналізі маркетингової діяльності й розробленні комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємств харчової промисловості;
 • вивченні та аналізі маркетингової діяльності й розробленні комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства;
 • розробленні короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємств харчової промисловості;плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових).

Посади: технолог, головний технолог, завідувач виробництва; начальник зміни, начальник цеху, директор з виробництва, начальник (завідувач) технологічної харчової лабораторії, начальник (завідувач) санітарно-технологічної лабораторії, інженер-лаборант, начальник відділу стандартизації, інженер-проектувальник, головний технолог проекту, головний адміністратор, інженер з стандартизації, інженер з метрології, інженер з якості.

Магістр

Спеціальність:        8.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока      
   

 

Магістр за спеціальністю "Технології зберігання, консервування та переробки молока" призначений для роботи на промислових підприємствах галузі, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності: для виконання проектних і науково-дослідних робіт, пов'язаних із дослідженням технологічних процесів, впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій виробництва харчових продуктів, а також у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах відповідного профілю на певних посадах: заступник головного інженера, головний технолог, заступник головного технолога, начальник цеху, завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер з циклу дисциплін спеціального призначення, завідувач навчальної лабораторії тощо.
В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у аналітичній, прогностичній, організаційно-мотиваційній, контрольній, інформаційній, науково-дослідницькій роботі, що пов’язані з функціонуванням та розвитком підприємств різних видів економічної діяльності, а також педагогічній та науково-методичній діяльності.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності

організаційно-технологічна;
проектно-технологічна;
науково-дослідна;
організаційно-управлінська;
педагогічна.

Посади: головний технолог, завідувач виробництва; начальник зміни, директор з виробництва, начальник (завідувач) технологічної харчової лабораторії, начальник (завідувач) санітарно-технологічної лабораторії, інженер-лаборант, начальник відділу стандартизації, інженер-проектувальник, головний технолог проекту, головний адміністратор, інженер з стандартизації, інженер з метрології, інженер з якості, керівник науково-дослідних підрозділів, науковий співробітник, викладач навчального закладу I-IV рівнів акредитації та ін.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра технологій переробки плодів, овочів і молока. До її складу входить 14 викладачів, з яких 3 доктори та професори, 3 доценти, 3 старших викладача та 5 асистентів.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчально-ознайомча практика складається з двох частин:

 • Комп'ютерна практика проводиться у комп'ютерних класах навчально-наукового центру нових інформаційних технологій.
  Метою практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої професійної діяльності.
 • Професійно-орієнтована практика проводиться на сучасних підприємствах харчування та торгівлі та установах, що здійснюють діяльність на споживчому ринку.
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків прийняття самостійних рішень при здійсненні конкретних економічних операцій в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань і творчого їх застосовування у практичній діяльності.

Бакалаврську практику

 • студенти 3-4 курсів проходять як внутрішньовузівську у формі "Комплексного тренінгу" та "Тренінгу з економіки підприємства", які передбачено програмою наскрізної практичної підготовки студентів напряму підготовки "Економіка підприємства".
  Мета даної практики – апробування та узагальнення набутих теоретичних знань.

Переддипломна практика спеціаліста є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю "Економіка підприємства", яка проводиться на підприємстві.

 • Метою практики є оволодіння студентами теоретичними і практичними основами управління та інструментарієм здійснення економічної діяльності, формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок прийняття самостійних управлінських рішень у майбутній практичній роботі за фахом.
 • Базами практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами. Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.

Переддипломна практика магістра включає: виробничу та науково-педагогічну практику.

 • Метою виробничої переддипломної практики магістрів є закріплення усього комплексу отриманих теоретичних знань і набуття навичок роботи за обраною спеціальністю, збір та підготовка практичних матеріалів для виконання дипломної роботи, проведення окремих напрямків наукових досліджень, а також практичне впровадження результатів власних наукових досліджень та розроблених методик на конкретних підприємствах.
 • Метою педагогічної переддипломної практики є ознайомлення студентів з основами педагогічної роботи у навчальному закладі, навчальною та навчально-методичною роботою, набуття педагогічного досвіду з підготовки та проведення різних форм занять, впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес. Базами виробничої практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами.

  Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.