Кафедра фінансів  та обліку


Силабуси навчальних дисциплін


Комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін

за освітнім рівнем "магістр"

галузь знань 07 "Управління та адміністрування"


спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Дипломна робота

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних робіт

Тематика дипломних робіт


спеціальність 071 Облік і оподаткування

 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Управлінські інформаційні системи в обліку, аудиті та оподаткуванні

Програма

Робоча програма

Конспект лекцій

Робочий зошит

Методичні вказівки та тематика курсових робіт

Стратегічний облік

Програма

Робоча програма