ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
241 Готельно-ресторанна  справа
242 Туризм

 

Науково-дослідна робота

Визначальними тенденціями розвитку освітньої системи у сучасних умовах є орієнтація на підготовку конкурентоспроможних фахівців, модернізацію навчального процесу з використанням елементів наукової діяльності.

НДРС у навчальному процесі є обов’язковою і визначається навчальними планами спеціальностей. Виконання науково-дослідної роботи у процесі вивчення навчальних дисциплін відбувається при оптимальному співвідношенні репродуктивних і творчих завдань, індивідуальних і колективних форм організації процесу навчання, максимальному насиченні занять ситуаційними завданнями.

Важливою складовою в роботі кафедр факультету є розробка тематики науково-дослідної роботи студентів. Теми та плани науково-дослідних робіт, які обрано студентами, узгоджуються керівниками – викладачами кафедр факультету менеджменту. Визначеним напрямам науково-дослідної роботи кафедр відповідають розроблені тематики курсових та дипломних робіт, проектів студентів за всіма спеціальностями на факультеті . Актуальним є внесення елементів наукових досліджень і при проведенні практик та закордонних стажувань студентів. Студенти факультету менеджменту за період проходження переддипломної практики виконують індивідуальні завдання дослідницького характеру.

НДРС  в позанавчальний час є ефективним засобом об’єктивного виявлення обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулюванні потреби у творчому оволодінні знаннями.

Серед форм наукових досліджень, до яких залучаються студенти  в позанавчальний час виділяють їх роботу в гуртках, дискусійних клубах тощо. На факультеті менеджменту функціонує 14 гуртків, в яких студенти здобувають інноваційні знання в галузі готельного, ресторанного господарства та торгівлі, набувають навики виконання науково-дослідних робіт із використанням наукової бази університету, набувають досвід підготовки публікацій, презентації результатів власних досліджень, практичної реалізації отриманих розробок.

Сучасна парадигма освіти в Україні передбачає створення умов для залучення обдарованої молоді до активних наукових досліджень. На факультеті функціонує студентське наукове товариство з числа талановитої молоді, метою якого є активізація навчально-дослідної діяльності студентів, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень. Члени наукового товариства приймають активну участь в організації проведення олімпіад, наукових студентських конференцій, студентських наукових робіт.

Викладачі кафедр факультету приймають активну участь в роботі експертних та спеціалізованих рад. Підвищення кваліфікації викладачів кафедр проводиться шляхом навчання в аспірантурі, роботі над докторськими та кандидатськими дисертаціями.  У 2019 році кількість докторантів склала – 1 особа, аспірантів – 3 особи.  Були захищені 3 кандидатські дисертації.

Враховуючи актуальність партнерства кафедр факультету менеджменту з підприємцями міста викладачі факультету приймали участь у виконанні 5 госп. договірні теми, відсоток виконання наукових робіт склав 100%
Протягом багатьох років колективи кафедр факультету плідно працюють з провідними підприємствами готельного і ресторанного господарства, торгівлі, що сприяє впровадженню результатів наукових досліджень у виробництво.  Найбільш активно цю роботу проводять кафедри менеджменту організацій та менеджменту ЗЕД і туризму, готельного і ресторанного бізнесу, що підтверджується актами.

Позитивним моментом організації наукової роботи на факультеті є розробка викладачами кафедри менеджменту організацій та готельно-ресторанного бізнесу – 8  корисних моделей, деклараційних патентів що підтверджується свідоцтвами. Крім того, викладачами кафедри Готельно-ресторанного бізнесу були розроблені дві технологічні пропозиції у мережі трансферу технологій.
Викладачі кафедр факультету активно здійснюють видавничу діяльність. За результатами наукових досліджень викладачами факультету у 2019 році опубліковано:
-    монографій 20 – значна частина з них розроблена на кафедрах готельного і ресторанного бізнесу, менеджменту ЗЕД, а також на кафедрі суспільних та гуманітарних дисциплін.
-    статей, тез доповідей – 281, з них 11 у зарубіжних виданнях, та 52 у науково-метричній базі даних.

Наукові праці викладачів кафедр факультету менеджменту активно цитуються у наукометричних, бібліографічних та реферативних базах даних Scopus, Web of Sience, Google Sсholar.

Позитивною тенденцією є активна участь викладачів кафедр факультету в роботі конференцій на міжнародному на національному рівні.
Крім того, кафедрою готельного і ресторанного бізнесу була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи», яка проводилася у Болгарії, м.Варна.

Значна увага на факультеті приділяється науково-дослідній роботі зі студентами. Кількість студентів, які приймали участь у науково-дослідній роботі склала 250 осіб (80%).

Спостерігається тенденція з публікацій за участю студентів. У 2019 році було опубліковано 188 статей та тез доповідей, що становить на 13,2% більше ніж минулого року.

Активну участь приймають студенти факультету у проведенні олімпіад. В І турі Всеукраїнської олімпіади прийняли участь 224 студенти, у ІІ турі 4 особи.

Таким чином, чітка організація науково-дослідної роботи на факультеті сприяє підвищенню творчої активності викладачів  та студентів.

План НДРС


з/п
Назва Термін виконання
 1. Виконання науково-дослідної роботи за держбюджетною тематикою Протягом року
 2. Виконання науково-дослідної роботи за госпдоговірною тематикою Протягом року
 3. Організація наукової діяльності студентів на кафедрах факультету менеджменту Протягом року
 4. Залучення органів студентського самоврядування до організації наукової діяльності студентів Протягом року
 5. Організація роботи наукових гуртків на кафедрах факультету менеджменту Протягом року
 6. Впровадження результатів наукових розробок у виробництво та навчальний процес Протягом року
 7. Організація видавничої діяльності викладачів факультету у наукових виданнях Протягом року
 8. Проведення наукових семінарів і конференцій зареєстрованих у МОН України Протягом року
 9. Проведення олімпіад з навчальних дисциплін серед студентів факультету Лютий 2020 року
 10. Проведення олімпіад за спеціальностями серед студентів факультету Лютий 2020 року
 11. Участь студентів факультету у II етапі Всеукраїнської олімпіади за спеціальностями факультету менеджменту Березень
2020 року
 12. Участь викладачів та студентів факультету у Всеукраїнських науково-практичних конференціях Протягом року

Наукові гуртки

Формування цільових регіональних програм розвитку сфери харчування населення
Науковий керівник - д.е.н., проф. Яцун Л.М.
Проблеми розміщення торгівельних мереж у населених пунктах
Науковий керівник - к.е.н., доц. Селютін В.М.
Проблеми сертифікації послуг готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник - д.т.н., проф. Малюк Л.П.
Сучасні форми організації роботи підприємств готельно-ресторанного господарства
Науковий керівник - к.т.н., проф. Кононенко Т.П.
Тенденції розвитку туристично-рекреаційних комплексів світу
Науковий керівник - к.т.н., проф. Полстяна Н.В.
Управління якістю послуг готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник - д.е.н., проф. Давидова О.Ю.
Спеціальні форми обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства в сучасних умовах
Науковий керівник - доц. Варипаєва Л.М.
Логістика та логістичні системи в готельно-ресторанному бізнесі
Науковий керівник - к.т.н., доц. Балацька Н.Ю.
Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства в туризмі
Науковий керівник - к.е.н., доц. Калєнік К.В.
Сучасний дизайн в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник - ст. викл. Федак В.І.
Світові та національні проблеми менеджменту у сфері торгівлі
Науковий керівник - д.е.н., проф. Пічугіна Т.С.
Сучасний менеджмент підприємств торгівлі та ресторанного господарства в умовах кризи
Науковий керівник - к.е.н., проф. Забродська Л.Д.
Перспективи розвитку ресторанного бізнесу України
Науковий керівник - к.е.н., доц. Ткачова С.С.
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності послуг підприємств ресторанного господарства
Науковий керівник - к.е.н., доц. Чатченко О.Є.
Історико-культурологічний
Науковий керівник - ст. викл. Лемешева Н.А.
Мовознавство
Науковий керівник - доц. Сапожнікова Л.Я.
Теорія та практика менеджменту
Науковий керівник - к.е.н., доц. Безгінова Л.І.