ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ   СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
073 Менеджмент   Менеджмент організацій і адміністрування
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
241 Готельно-ресторанна  справа

Склад студентського наукового товариства

Голова студентського наукового товариства:

Лещотна Т.О., студ. гр. ГРС-52с

Члени НТ:

Власова І.Г., студ. гр. МО-13
Гончарова С.І., студ. гр. МО-13
Ільїчова Х.А., студ.  гр. МВ-23
Тараканова А.О., студ. гр. МВ-23
Фісенко К.В., студ. гр. ГРС-33
Пришивалко В.В., студ. гр. ГРС-33
Родіонова Ю. В., студ. гр. ГРС-33
Бєлова П.С., студ. гр. ГРС-61м
Аллен К.Г., студ. гр. ГРС-61м
Ямпольська К.Ю., студ. гр. МВ-41м

 

Науково-дослідна робота студентів

Визначальними тенденціями розвитку освітньої системи у сучасних умовах є орієнтація на підготовку конкурентоспроможних фахівців, модернізацію навчального процесу з використанням елементів наукової діяльності.

НДРС у навчальному процесі є обов’язковою і визначається навчальними планами спеціальностей. Виконання науково-дослідної роботи у процесі вивчення навчальних дисциплін відбувається при оптимальному співвідношенні репродуктивних і творчих завдань, індивідуальних і колективних форм організації процесу навчання, максимальному насиченні занять ситуаційними завданнями.

Важливою складовою в роботі кафедр факультету є розробка тематики науково-дослідної роботи студентів. Теми та плани науково-дослідних робіт, які обрано студентами, узгоджуються керівниками – викладачами кафедр факультету менеджменту. Визначеним напрямам науково-дослідної роботи кафедр відповідають розроблені тематики курсових та дипломних робіт, проектів студентів за всіма спеціальностями на факультеті . Актуальним є внесення елементів наукових досліджень і при проведенні практик та закордонних стажувань студентів. Студенти факультету менеджменту за період проходження переддипломної практики виконують індивідуальні завдання дослідницького характеру.

НДРС  в позанавчальний час є ефективним засобом об’єктивного виявлення обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулюванні потреби у творчому оволодінні знаннями.

Серед форм наукових досліджень, до яких залучаються студенти  в позанавчальний час виділяють їх роботу в гуртках, дискусійних клубах тощо. На факультеті менеджменту функціонує 14 гуртків, в яких студенти здобувають інноваційні знання в галузі готельного, ресторанного господарства та торгівлі, набувають навики виконання науково-дослідних робіт із використанням наукової бази університету, набувають досвід підготовки публікацій, презентації результатів власних досліджень, практичної реалізації отриманих розробок.

Сучасна парадигма освіти в Україні передбачає створення умов для залучення обдарованої молоді до активних наукових досліджень. На факультеті функціонує студентське наукове товариство з числа талановитої молоді, метою якого є активізація навчально-дослідної діяльності студентів, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень. Члени наукового товариства приймають активну участь в організації проведення олімпіад, наукових студентських конференцій, студентських наукових робіт.

План НДРС


з/п
Назва Термін виконання
 1. Виконання науково-дослідної роботи за держбюджетною тематикою Протягом року
 2. Виконання науково-дослідної роботи за госпдоговірною тематикою Протягом року
 3. Організація наукової діяльності студентів на кафедрах факультету менеджменту Протягом року
 4. Залучення органів студентського самоврядування до організації наукової діяльності студентів Протягом року
 5. Організація роботи наукових гуртків на кафедрах факультету менеджменту Протягом року
 6. Впровадження результатів наукових розробок у виробництво та навчальний процес Протягом року
 7. Організація видавничої діяльності викладачів факультету у наукових виданнях Протягом року
 8. Проведення наукових семінарів і конференцій зареєстрованих у МОН України Протягом року
 9. Проведення олімпіад з навчальних дисциплін серед студентів факультету Лютий 2017 року
 10. Проведення олімпіад за спеціальностями серед студентів факультету Лютий 2017 року
 11. Участь студентів факультету у II етапі Всеукраїнської олімпіади за спеціальностями факультету менеджменту Березень
2017 року
 12. Участь викладачів та студентів факультету у Всеукраїнських науково-практичних конференціях Протягом року

Наукові гуртки

Формування цільових регіональних програм розвитку сфери харчування населення
Науковий керівник - д.е.н., проф. Яцун Л.М.
Проблеми розміщення торгівельних мереж у населених пунктах
Науковий керівник - к.е.н., доц. Селютін В.М.
Проблеми сертифікації послуг готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник - д.т.н., проф. Малюк Л.П.
Сучасні форми організації роботи підприємств готельно-ресторанного господарства
Науковий керівник - к.т.н., проф. Кононенко Т.П.
Тенденції розвитку туристично-рекреаційних комплексів світу
Науковий керівник - к.т.н., проф. Полстяна Н.В.
Управління якістю послуг готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник - к.т.н., доц. Давидова О.Ю.
Спеціальні форми обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства в сучасних умовах
Науковий керівник - доц. Варипаєва Л.М.
Логістика та логістичні системи в готельно-ресторанному бізнесі
Науковий керівник - к.т.н., доц. Балацька Н.Ю.
Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства в туризмі
Науковий керівник - ст. викл. Калєнік К.В.
Сучасний дизайн в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
Науковий керівник - ст. викл. Федак В.І.
Світові та національні проблеми менеджменту у сфері торгівлі
Науковий керівник - д.е.н., проф. Пічугіна Т.С.
Сучасний менеджмент підприємств торгівлі та ресторанного господарства в умовах кризи
Науковий керівник - к.е.н., проф. Забродська Л.Д.
Перспективи розвитку ресторанного бізнесу України
Науковий керівник - к.е.н., доц. Ткачова С.С.
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності послуг підприємств ресторанного господарства
Науковий керівник - к.е.н., доц. Чатченко О.Є.
Історико-культурологічний
Науковий керівник - ст. викл. Лемешева Н.А.
Мовознавство
Науковий керівник - доц. Сапожнікова Л.Я.
Теорія та практика менеджменту
Науковий керівник - к.е.н., доц. Безгінова Л.І.

Студентські наукові конференції, конкурси, олімпіади

2 квітня 2015 р. у Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді".      Докладніше...