Загальна інформація


Загальна інформація

Наукова робота в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності та провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності.

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є: одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

Основними пріоритетними науковими напрямами в університеті визначено:

 • дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; створення нових прогресивних технологій переробки харчових продуктів;
 • дослідження з питань удосконалення технології, процесів та апаратів харчових виробництв;
 • дослідження асортименту та якості товарів; розробка нових та вдосконалення існуючих методів досліджень;
 • дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі;
 • інформаційні системи обліку, аналізу та фінансів у стратегії розвитку ринкових структур; дослідження у сфері інформаційних ресурсів та технологій;
 • дослідження з питань охорони довкілля тощо.
 • У 2015 році університетом пройдено процедуру перереєстрації як наукової установи, яким надається підтримка держави, та отримано свідоцтво №01993 серія ВГ від 17 вересня 2015 р. про внесення до Державного реєстру наукових установ.
В університеті сформовані та функціонують 21 наукова школа. Наукові розробки переважно спрямовані на створення прогресивних технологій харчової продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів.
 
Активно розвиваються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття. Широкого практичного застосування набули розробки зі створення:
 • продуктів функціонального призначення;
 • продуктів із використанням нетрадиційної сировини;
 • натуральних плодоовочевих продуктів;
 • продуктів швидкого приготування;
 • натуральних імітованих продуктів харчування;
 • харчових біологічно активних добавок та безпечних імуномоделюючих продуктів із їх використанням;
 • продуктів, отриманих за рахунок енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

У науково-дослідній роботі в 2015 р. узяли участь 100% професорсько-викладацького складу (354 особи, серед них 34 доктори наук, 200 кандидатів наук). У науково-дослідному секторі працювала 201 особа. Про авторитетність вчених університету свідчить участь їх в роботі в конкурсних комісій різного рівня, опонування дисертацій та інше. Серед найбільш авторитетних завдань є робота в таких наукових інституціях:

 • членами Комітету з державних премій України з напряму "Харчова та легка промисловість" є проф. Черевко О.І. та проф. Пивоваров П.П.;
 • членами експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертацій  з напряму "Технологія харчової та легкої промисловості" є проф. Черевко О.І. та проф. Дейниченко Г.В.;
 • до складу двох секцій наукової ради МОН України "Біологія, біотехнології, харчування" та "Економіка" включено 4 представника ХДУХТ (проф. Михайлов В.М., проф. Гринченко О.О., проф. Головко М.П., проф. Чорна М.В.), яким надано право проводити експертизу наукових проектів і звітів за темами, що фінансуються МОН України;
 • проректора з наукової роботи Михайлова В.М. обрано до складу Президії ради проректорів із наукової роботи та директорів наукових установ МОН України.

У 2015 докторантурі та аспірантурі навчалися 7 докторантів та 76 аспірантів, здійснено прийом до аспірантури 14 осіб, із них 7 осіб за денною і 7 за заочною формою навчання. До докторантури зараховано 4 особи. Закінчили аспірантуру 18 осіб, докторантуру – 2. В трьох спеціалізованих вчених радах було захищено 18 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Для проведення досліджень використано наявну матеріально-технічну базу – 14 науково-дослідних лабораторій і 5 наукових центрів, при цьому поточного року почала функціонувати науково-дослідна лабораторія "Фізико-хімічних методів дослідження харчових систем". Відповідно до договорів про співпрацю використовувалася також база окремих академічних установ.

У 2015 році виконувалось 125 наукових робіт, у т.ч. 7 держбюджетних за планом МОН України; 49 госпдоговірних робіт різного напрямку; 42 роботи за індивідуальними планами викладачів університету (не фінансовані); 27 робіт з надання наукових послуг.

Тематика і напрями досліджень відповідають пріоритетним державним напрямам і запитам суб’єктів господарської діяльності. За рахунок коштів державного бюджету працювало 7 наукових колективів, які створені представниками 14 кафедр університету, тобто 54% від їх загальної кількості. Заключний звіт підготовлено за фундаментальною НДР № 1-13 ФБ (0111U000159) "Вивчення процесів механохімії та кріодеструкції гетерогенних дрібнодисперсних рослинних каротиноїдних біосистем при розробці нанотехнологій заморожених продуктів".

Проміжні звіти підготовлено за такими темами:

 • фундаментальна НДР (комплексна з ОНАХТ) № 6-15 ПК (0115U000359c) "Теорія і техніка сушіння термолабільної сировини в установках змішаного енергопідводу";
 • прикладна НДР (комплексна з НУХТ) № 5-15 ПК (0113U001118c) "Обґрунтування технологій та режимів мембранного розділення у процесах концентрування біологічних рідин та водопідготовки";
 • прикладна НДР № 1-15 БО (0113U001114) "Розробка інноваційних технологій оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини і оптимізація процесів та обладнання для їх виробництва";
 • прикладна НДР № 2-15 БО (0113U001115) "Розробка науково обґрунтованих технологій харчової продукції підвищеної харчової цінності з використанням структуроутворювачів різного походження";
 • прикладна НДР № 3-15 БО(0113U001116) "Інноваційні технології формування інформаційно-аналітичних ресурсів управління підприємницькою діяльністю";
 • прикладна НДР № 4-15 БО (0113U001117) "Формування системи адаптаційного управління підприємств торгівлі".

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень становить 1478,1 тис. грн,  фінансування із загального фонду  становить 936,1 тис. грн, зі спеціального фонду становить 515 тис. грн., за госпдоговірною тематикою отримано 515 тис. грн. За результатами досліджень актами підтверджено 450 упроваджень науково-технічної продукції, із них 212 – у виробництво та 238 – у навчальний процес. При цьому відповідно 46 і 77 – упровадження за фінансованими тематиками.

У 2015 р. опубліковано 60 монографій, 3 підручники та 59 навчальних посібників. Кількість статей і тез доповідей складає близько 2,3 тис. од., із них 142 – у зарубіжних виданнях, 216 публікацій у міжнародних наукометричних базах. Видано 2 збірники наукових праць (по 2 випуски кожен); 5 збірників тез доповідей наукових конференцій. Подано 85 заявок і отримано 68 охоронних документів, із них 7 патентів на винахід, 13 позитивних рішень. Продано 9 ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності на суму 34 тис. грн.

На основі плідної співпраці ХДУХТ із провідними підприємствами харчової промисловості та закладами ресторанного господарства м. Харкова в поточному році створено навчально-науковий виробничий кластер, до складу якого входить університет, ТОВ "КАПСУЛАР" та ТОВ "ТАЙФУН-2000". Учасники цього кластера взяли участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів України". Отримали диплом лауреата в номінації "Продовольчі товари" за інноваційний продукт "Олії, жири та суміші жирові капсульовані".

Ефективно працює одна з нових інноваційних структур університету − Науково-дослідний центр "Економічні дослідження проблем розвитку підприємництва в Україні", яким у межах реалізації Програми підтримки розвитку підприємництва в м. Харкові на 2012–2015 роки під патронатом Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради проведено 5 круглих столів щодо вирішення проблем розвитку підприємництва, міжнародний бізнес-форум, форум школярів та ін. Результатом такої системної роботи є залучення Науково-дослідного центру до масштабного проекту Харківської міської ради, що пов’язаний із дистанційним консультуванням суб’єктів підприємницької діяльності з використанням інтернет-ресурсу "Інвестиційний портал м. Харкова".

Відповідно до укладеного договору про співробітництво між університетом і Департаментом спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради, проводилася спільна робота щодо формування іміджу "Харків – спортивна столиця України". Запропоновано маркетингову концепцію формування спортивного іміджу м. Харкова.

На замовлення Казахського економічного університету виконується розробка проектів нормативних документів для підготовки бакалаврів у сфері ресторанної справи і готельного бізнесу (за першим етапом роботи освоєно 44,6 тис. грн).

Розробки, упроваджені кондитерською фабрикою "Солодкий світ" включені до сухих пайків військовослужбовців України. На міжнародному рівні були визнані розробки науковців університету, за які отримано Золоту медаль та грамоту Альянсу кулінарів середземноморських та європейських регіонів Міжнародного кулінарного фестивалю BISERMORA (Хорватія); диплом І Всеукраїнського фестивалю "Дні української кухні" (м. Львів).

В університеті проведено 5 наукових конференцій науково-педагогічного складу (із них 3 міжнародні), 1 студентську конференцію. Також було проведено 26 міжкафедральних наукових семінарів, Всеукраїнський семінар, присвячений проблемам повноцінного харчування, низку круглих столів з економічних питань. Узято участь у 13 виставках міжнародного та регіонального рівнів, серед них "Наукові пікніки", "Ніч науки" та ін. Досягненнями участі у виставках були грамоти, дипломи, подяки.

За високі показники в науковій роботі значну кількість співробітників було заохочено Подяками МОН України та Харківського міського голови, департаментів Харківської обласної державної адміністрації, ХДУХТ. Професор. Погарська В.В. отримує іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації у галузі технічних наук ім. Г.Ф. Проскури, Бочуля, К.С., Балабай Т.В. –  стипендію Кабінету Міністрів України, Тютюкова. Д.О. – стипендію Президента України.
У науковій роботі брали участь 740 студентів, з них з оплатою працювали 22 студенти.

На базі ХДУХТ проведено: студентську наукову конференцію; другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв"; другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі науки "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції"; конкурс рекламних робіт молоді "Ми за українські товари!".  Студенти університету також узяли участь у наукових конференціях, що проводилися у ВНЗ Києва, Харкова, Полтави, Луцька, Тернополя, Ірпіня, Могильова (Білорусь), Кутаїсі (Грузія) та ін. Студентами опубліковано близько 1000 наукових статей і тез доповідей.

6 кращих студентів університету отримують іменні стипендії державногорівня та регіонального рівня – також 6 студентів.

Усі ми працюємо для того, щоб наш навчальний заклад гідно відповідав на виклики сучасності, підтримуючи свій високий професійний рівень та інтегруючись у європейський освітньо-науковий простір.

Звіт з НДР університету за 2016 рік