Загальна інформаціяЗагальна інформація

Наукова робота в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності та провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності.

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Науково-інноваційна діяльність в Університеті є багатоплановою і розглядається з позиції забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти як постійне джерело оновлення змісту освіти і отримання нових наукових знань, а також розробки нових технологій, зразків нової продукції з метою прискорення розроблення, виробництва та впровадження сучасної високотехнологічної продукції, трансферу технологій на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Університет проводить дослідження в таких сферах: переробка сільськогосподарської продукції в підприємствах малого і середнього бізнесу; розробка нових конкурентоспроможних технологій харчових продуктів для раціонального, лікувально-профілактичного, дитячого, геродієтичного харчування; розробка і дослідження процесів і апаратів для харчових виробництв, торгівлі, підприємств харчування; експертиза харчової і сільськогосподарської продукції; екологічні проблеми і охорона праці; розробка нормативної і проектної документації різноманітних видів товарів і послуг; удосконалювання форм управління і методів господарювання; удосконалення автоматизації контролю та аналізу господарської діяльності; розробка і впровадження новітніх інформаційних технологій; дослідження в галузі гуманітарних наук.

У виконанні науково-дослідної роботи беруть участь всі 100% науково-педагогічних працівників, загальна чисельність яких складає на сьогодні 323 особи. Загальна чисельність докторів наук складає 39 осіб, кандидатів наук 204 особи. Загальна середньооблікова чисельність працівників науково-дослідного сектору складає 41 особу, із них 14 осіб є штатними співробітниками, 22 особи працює за сумісництвом, а 5 осіб за договорами цивільно-правового характеру.

Провідні учені університету беруть участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, опонуванні дисертацій, роботі в конкурсних комісій різного рівня та інше.

Серед найбільш авторитетних завдань є робота в таких наукових інституціях:

  • члени секції "Харчової та легкої промисловості" Комітету з державних премій України – д.т.н., проф. Черевко О.І., д.т.н., проф. Пивоваров П.П.;
  • член секції, яка розглядає премії Президента України для молодих учених – д.т.н., проф. Пивоваров П.П.;
  • члени експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертацій із напряму "Технологія харчової та легкої промисловості" – д.т.н., проф.Черевко О.І., д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.;
  • член Президії ради проректорів із наукової роботи та директорів наукових установ МОН України – д.т.н., проф. Михайлов В.М.;
  • експерти секції наукової ради МОН України "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології" – д.т.н., проф. Михайлов В.М., д.т.н., проф. Гринченко О.О., д.т.н., проф. Головко М.П., д.т.н., проф. Євлаш В.В., д.т.н., проф. Потапов В.О.;
  • експерт секції "Економіка" наукової ради МОН України – д.е.н., проф. Чорна М.В.
Сьогодні науковий напрям очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України Михайлов Валерій Михайлович. Під його керівництвом працюють такі відділи: науково-дослідний сектор, відділ організаційно-інформаційної роботи, аспірантура, Видавництво.
 

Науково-дослідний сектор

Керівник НДС – канд. техн. наук, старший науковий співробітник Чуйко Людмила Олексіївна.

Завдяки кваліфікованому керівництву, та сумлінній праці співробітників НДС науковий підрозділ міцнішав і розвивався. Виникали нові ідеї, розробки, налагоджувалась співпраця з партнерського взаємообміну з іншими навчальними закладами, підприємствами готельного й ресторанного бізнесу та організаціями різних форм власності.

Науково-дослідна робота в університеті проводиться на 18 кафедрах, 3 наукових центрах, 13 науково-дослідних лабораторіях та 3 науково-освітньо-виробничих кластерах).

Основними пріоритетними науковими напрямами є:

 • фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;
 • прикладні дослідження з таких питань: удосконалення технології, процесів та апаратів харчових виробництв; формування асортименту та якості товарів; економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів у стратегії розвитку ринкових структур; розробки нових та удосконалення існуючих методів досліджень; охорони навколишнього середовища.

У науково-дослідному секторі щорічно виконується: 3-4 держбюджетних науково-дослідних робіт за рахунок коштів державного бюджету України, близько 50 госпдоговірних НДР,  укладається близько 8 договорів на комерційне використання об’єктів права інтелектуальної власності. Співробітниками університету в рамках виконуваних тем щорічно розроблюється близько 10 нормативних документів, близько  30 розробок щорічно упроваджується в різних галузях агропромислового комплексу України: хлібопекарській, кондитерській, харчоконцентратній, олієжировій, м’ясній, молокопереробній, овочепереробній промисловостях та закладах ресторанного господарства. Майже всі розробки одночасно впроваджуються в освітній процес підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Науковцями університету отримано 2 Державні премії в галузі науки і техніки України: за наукову роботу "«Створенння та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів" (науковий керівник – д.т.н., проф. О.І. Черевко, 2006 р.); за наукову роботу "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання" (науковий керівник – д.т.н., проф. П.П. Пивоваров, 2011 р.) та Премію Президента України для молодих вчених за роботу "Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікаці"» (наукові консультанти: д.т.н., проф. П.П. Пивоваров; д.т.н., проф. О.О. Гринченко).

Відділ організаційно-інформаційної роботи

Усі ми працюємо для того, щоб наш навчальний заклад гідно відповідав на виклики сучасності, підтримуючи свій високий професійний рівень та інтегруючись у європейський освітньо-науковий простір.

Керівник відділу - Афоніна Тетяна Миколаївна.

Співробітники відділу опікуються плануванням, організацією та подальшим удосконаленням науково-дослідної діяльності, координують її на рівні університету, факультетів, кафедр, складають відповідні звіти, знайомлять кафедри з новими інформаційними матеріалами та директивними документами щодо наукової роботи. Серед їх численних обов’язків – організація проведення наукових конференцій, щорічних студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт, виставок наукових розробок, конкурсів на визначення кращих науковців. Важливою ланкою роботи також є патентно-ліцензійна діяльність.

Із метою узагальнення міжнародного та вітчизняного досвіду з проблем створення нових технологій харчової продукції, удосконалення процесів та обладнання, формування якості товарів та послуг, реформування економіки, удосконалення методів навчання в університеті щорічно проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні та науково-методичні конференції, наукові семінари, круглі столи, робочі зустрічі та ін. Лише за останні 5 років було організовано й проведено понад 60 наукових конференцій та семінарів.

Співробітники відділу здійснюють планування науково-дослідних робіт, що виклнуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів університету та контроль за результатами їх виконання, яких щорічно виконується близько 30 одиниць. Разом з кафедрами університету вони також беруть участь в організації студентської наукової роботи, основними формами якої є проведення наукових досліджень в студентських гуртках, виконання курсових та дипломних проектів з елементами наукових досліджень і магістерських робіт, участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів, держбюджетних, госпдоговірних робіт, а також у наукових конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, олімпіадах.

ХДУХТ неодноразово був базовим ЗВО із проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із галузі науки "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" та зі спеціалізації "Економіка та управління в сфері торгівлі", а також другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, зокрема з напряму підготовки "Харчові технології та інженерія", зі спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв", з дисципліни "Товарознавство продовольчих товарів".

Студенти успішно представляли університет також у багатьох інших конкурсах наукових студентських робіт, серед них Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика; Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; Міжнародний чемпіонат StartUp-проектів «Молодь і підприємництво» (м. Гомель, Білорусь), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та ін.

За участі студентів щорічно публікується близько 1 тис. статей та тез доповідей. Кращі студенти отримують стипендії Президента України, Верховної ради України та ін.

Створенням об’єктів права інтелектуальної власності в університеті щорічно зайнято понад 50 творців-новаторів і обдарованої молоді. Протягом останніх років університет щороку отримує близько 60 патентів на винаходи, корисні моделі, авторські свідоцтва. За останні 10 років ученими університету отримано понад 550 охоронних документів з профілюючої тематики. На балансі університету чинними є 40 патентів на винаходи і корисні моделі, які можуть бути реалізовані на комерційній основі для подальшого забезпечення позабюджетного фінансування.

Із метою встановлення зв’язків із підприємствами та комерціалізації науково-технічних розробок особливої значущості набуває робота з рекламування. Крім загальноприйнятих форм організації роботи (запрошення представників бізнесу для участі в наукових конференціях, семінарах, круглих столах; представлення дослідних зразків продукції на виставках різного рівня тощо), активно використовуються різні інтернет-інструменти: веб-сайти, соціальні мережі, інформаційні розсилки, реклама в Інтернеті, інтернет-конференції тощо. Постійно оновлюється інформація про наукові розробки університету, видаються інформаційні матеріали щодо результатів виконання науково-дослідних робіт, розробляються рекламні проспекти на нові види продукції. Отримана інформація відповідно до напрямів діяльності розсилається підприємствам харчової та переробної промисловості – хлібопекарської, кондитерської, макаронної, м’ясної, молокопереробної, харчоконцентратної, овочепереробної та ін., підприємствам торгівлі та закладам ресторанного господарства. У ХДУХТ стабільно функціонує університетська виставка наукових розробок, що сприяє популяризації здобутків учених серед зацікавлених осіб.

Низку завдань, пов’язаних із розповсюдженням результатів інтелектуальної праці, пошуком партнерів для реалізації інноваційних проектів і комерціалізації науково-технічних розробок, виконано завдяки здобуттю університетом статусу сертифікованого учасника Національної мережі трансферу технологій (NTTN). Відкрито галузевий сегмент FT (Food&Trade), отримано доступ до електронної бази та створено університетський офіс, до якого залучено близько 50 осіб, переважно зі складу науково-педагогічних працівників, які виконують функції технологічних менеджерів, аудиторів, експертів і брокерів. Поточну роботу організовує та проводить адміністратор офісу, до обов’язків якого входить координація роботи 34 субадміністраторів, що мають у системі свої «персональні кабінети» та доступ до електронної бази даних технологічних профілів.

Завдяки запровадженню такої системи  у мережі NTTN розміщено понад 360 технологічних пропозицій. Подання інформації про науково-технічні розробки здійснюється в єдиному форматі технологічних пропозицій і запитів, який відображає їхні технічні особливості та можливі варіанти ринкового застосування. Запровадження сучасних форм рекламування наукових розробок дало змогу укласти близько 80 ліцензійних договорів на комерційне використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Активна робота проводиться з напряму налагодження співпраці з установами державного сектора, бізнесом, інститутами громадянського суспільства м. Харкова й області. Так, у рамках цієї співпраці науково-дослідним центром "Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні" забезпечено дистанційне консультування підприємців з використанням Інтернет-ресурсу «Інвестиційний портал м. Харкова». Ефективно працює науково-навчально-виробничий кластер у складі навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу університету, ТОВ "Капсулар" та ТОВ "Тайфун-2000". За цей час учасники кластеру стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих товарів України" у номінації "Роботи або послуги, які виконуються в виробничий сфері" та "Продовольчі товари". Ними було не тільки запущено дослідне виробництво інноваційної продукції за запропонованими вченими університету технологіями, але й укладено низку комерційних договорів на поставки харчової продукції як у межах України, так і з компаніями міжнародного рівня, зокрема "Elayo Grupo" (Іспанія), "Bio-revival" (США).

Із метою сприяння професійній орієнтації студентів, формування їх підприємницького мислення створено міжуніверситетський галузевий start-up центр, який забезпечує просування студентських інноваційних проектів, підтримку та розвиток підприємницьких ініціатив. Створення міцних зв’язків із підприємствами та представниками бізнесу дозволяє залучати їх до розробки навчальних матеріалів та співпрацювати з питань комерціалізації результатів наукових досліджень.

Видавництво

Начальник відділу – Жданович Олена Миколаївна.

Основною діяльністю Видавництва ХДУХТ, яка визначена Законом України "Про видавничу справу" ВВР № 318/97 (редакція ід 19.07.2017 р.) є видавнича діяльність. Цей підрозділ університету відіграє важливу роль у забезпеченні навчально-виховного процесу студентів, наданні якісних професіональних послуг із редагування та видання чисельних наукових і навчально-методичних праць. Його діяльність спрямована на допомогу ректорату у формуванні висококваліфікованих фахівців, підвищенні рейтингу університету, статусу наукової бібліотеки та забезпеченні навчального процесу потрібними матеріалами, сучасними актуальними розробками науковців університету.

Співробітники щорічно редагують понад 200 од. монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури. Із 1990 р. розпочато випуск збірника наукових праць. У 2000 р. він отримав постійну назву "Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі" та був зареєстрований у ВАК як фахове видання. У 2002 р. розпочато випуск двох збірників, включених до переліку фахових видань України: за технічним напрямом – "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівл"»; за економічним напрямом – "Економічна стратегія та перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг". Періодичність випуску кожного з них – двічі на рік. Із метою підвищення рейтингу збірників наукових праць у 2016 р. їх було зареєстровано в наукометричній базі даних Index Copernicus.

У 2017 році  започатковано видання збірника наукових праць здобувачів вищої освіти "Інноваційний розвиток харчових виробництв, рестораннно-готельного бізнесу та торгівлі".

Відділ аспірантури та докторантури

Завідуюча - канд. пед. наук, доцент Петренко Наталія Володимирівна.

Відповідно до наказу ректора з основної діяльності № 68 від 20 березня 1989 року при Харківському інституті громадського харчування була відкрита аспірантура за спеціальностями: 05.18.12 "Процеси, машини та агрегати харчової промисловості"; 05.18.16 "Технологія продуктів громадського харчування".

Науково-педагогічний потенціал інституту зростав, що дало можливість з 1 вересня 1991 року відкрити докторантуру за спеціальностями: 05.18.12 "Процеси, машини та апарати харчових виробництв"; 05.18.16 "Технологія продуктів громадського харчування" та перереєструвати спеціалізовану вчену раду на Д64.088.01 із правом прийняття дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук.

20 квітня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України № 224 на базі Харківського інституту громадського харчування утворилася Харківська державна академія технології та організації харчування (ХДАТОХ).

Підвищення наукового потенціалу викладачів вимагало подальшого розвитку. В академії у 1996 році було перереєстровано аспірантуру за технічними спеціальностями (процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, технологія продуктів харчування, товарознавство продовольчих товарів) та економічними спеціальностями (бухгалтерський облік та аудит, економіка торгівлі та послуг), що дало можливість талановитим, обдарованим студентам продовжувати свою наукову діяльність.

У 2002 році Постановою Кабінету Міністрів України Харківська державна академія технології та організації харчування отримала нову назву – Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ), а з нею й новий статус. Аспірантура ХДУХТ почала підготовку науково-педагогічних кадрів за п’ятьма спеціальностями: 05.18.12 – процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв; 05.18.15 – товарознавство харчової продукції; 05.18.16 – технологія харчової продукції; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг. Підготовка докторантів відбувалась за спеціальностями: 05.18.12 – процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв; 05.18.16 – технологія харчової продукції, 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг.

Із метою забезпечення високого рівня підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на підставі рішення вченої ради ХДУХТ у 2016 р. була створена науково-навчальна структура університету – Докторська школа, що здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів у формі аспірантури та докторантури, а також структурованих докторських програм. Гарантами "докторських програм" є провідні науковці в галузі технічних та економічних наук: д.т.н., проф. О.І. Черевко; д.е.н., проф. А.С. Крутова; д.е.н., проф. М.В. Чорна; д.е.н., проф. Т.С. Пічугіна; д.е.н. проф.Т.В. Бочуля.

Спеціалізації у складі спеціальності 181 "Харчові технології":

 • процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв – керівник групи В.М. Михайлов, д.т.н., професор;
 • технології харчової продукції – керівник групи О.О. Гринченко, д.т.н., професор;
 • технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів – керівник групи Є.П. Пивоваров, д.т.н., професор;
 • технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів гідробіонтів – керівник групи М.П. Головко, д.т.н., професор;
 • технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів – керівник групи Р.Ю. Павлюк, д.т.н., професор;
 • товарознавство харчових продуктів – керівник групи А.А. Дубініна, д.т.н., професор.

 

Усі ми працюємо для того, щоб наш навчальний заклад гідно відповідав на виклики сучасності, підтримуючи свій високий професійний рівень та інтегруючись у європейський освітньо-науковий простір.

Звіт з науково-дослідної роботи за 2020 рік. Стан та перспективи розвитку