Спеціалізовані вчені ради


Історія Спеціалізованих вчених рад ХДУХТ


Разові спеціалізовані вчені ради для присудження наукового ступеня доктора філософії

ДФ 64.088.002
Спеціальність 073 Менеджмент (Галузь знаннь 07 Управління та адміністрування)
          ДЖГУТАШВІЛІ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, викладач Київського державного коледжу туризма та готельного господарства, тема дисертації: «Управління клієнт-орієнтованістю підприємств готельно-ресторанного бізнесу», (073 Менеджмент).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.002 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333, тел.: (057) 337-85-35).
Наукові керівники: Савицька Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі; Чміль  Ганна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі.
ДФ 64.088.003
Спеціальність 051 Економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки)
          КОЗУБ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, головний судовий експерт лабораторії економічних та товарознавчих досліджень у резонансних провадженнях Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, тема дисертації: «Оцінка результативності планування діяльності підприємств торгівлі», (051 Економіка).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.003 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333, тел.: (057) 337-85-35).
Наукові керівники: Круглова О.А., кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі; Черевко К.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних, гуманітарних та правових дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі.
ДФ 64.088.007
Спеціальність 071 Облік і оподаткування (галузь знань 07 Управління та адміністрування)
          ЖОЛОБЕЦЬКА МАРИНА БОРИСІВНА, старший судовий експерт Чернігівського відділення Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, тема дисертації: «Організація бухгалтерського обліку як передумова забезпечення сталого розвитку підприємства», (071 Облік і оподаткування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.007 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333 тел.: (057) 337-85-35).
Науковий керівник: Акименко О.Ю., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету «Чернігівська політехніка»).
ДФ 64.088.005
Спеціальність 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування)
          ЄРМАЧЕНКО ЄГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, викладач кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, тема дисертації: «Формування адаптивної стратегії в когнітивному управлінні підприємством», (073 Менеджмент).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.005 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333, тел.: (057) 337-85-35). Науковий керівник: Пилипенко А.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
ДФ 64.088.004
Спеціальність 051 Економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки)
          АСКЕРОВ ТИМУР ТЕЛМАНОВИЧ, тимчасово не працює, тема дисертації: «Управління адаптаційним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі», (051 Економіка).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.004 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333, тел.: (057) 337-85-35).
Наукові керівники: Гросул В.А., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління Харківського державного університету харчування та торгівлі; Черевко К.О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних, гуманітарних та правових дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі.
ДФ 64.088.001
Спеціальність 181 Харчові технології (галузь знань 18 Виробництво та технології)
          ЛАПИЦЬКА НАДІЯ ВАСИЛІВНА, аспірантка Харківського державного університету харчування та торгівлі, тема дисертації: "Удосконалення технології хліба житньо-пшеничного з використанням шротів зародків зернових культур та плодів шипшини", (181 Харчові технології).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.001 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333, тел.: (057) 337-85-35).
Наукові керівники: Самохвалова О.В., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі; Олійник С.Г., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Харківського державного університету харчування та торгівлі.

ДФ 64.088.006
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (галузь знань 07 Управлінння та адміністрування)
          ЄГОРОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, викладач вищої категорії  Криворізького державного комерційно-економічного технікуму, тема дисертації: "Управління інвестиційною діяльністю торговельних підприємств", (072 Фінанси, банківська справа та страхування).
Спеціалізована вчена рада ДФ 64.088.006 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, (м. Харків, вул. Клочкiвська, 333, тел.: (057) 337-85-35).
Наукові керівники: Близнюк Оксана Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та обліку Харківського державного університету харчування та торгівлі; Чміль Ганна Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі

Спеціалізована вчена рада Д64.088.01

05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
05.18.15 – товарознавство харчових продуктів
05.18.16 – технологія харчової продукції, технічні науки


Склад СВР

Склад СВР Д64.088.01

МИХАЙЛОВ
Валерій
Михайлович
д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12, голова СВР
МАЛЮК
Людмила
Петрівна
д.т.н., професор, професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування і та торгівлі, спеціальність 05.18.16, заступник голови
ОНИЩЕНКО В`ячеслав Миколайович к.т.н., доцент, доцент кафедри технології м’яса, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15, вчений секретар
БЕЛІНСЬКА
Світлана
Омелянівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 05.18.15
БОГОМОЛОВ
Олексій
Васильович​
д.т.н., професор, директор Навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.18.12
ГОЛОВКО
Микола
Павлович
д.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства в митній справі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
ГРИНЧЕНКО
Ольга
Олексіївна
 д.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ДЕЙНИЧЕНКО
Григорій
Вікторович,
д.т.н., професор, завідувач кафедри устаткування харчової та готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ДУБІНІНА
Анатоніна
Анатоліївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та експертизи товарів Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
ЄВЛАШ
Вікторія
Владленівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ЗАХАРЕНКО
Віталій
Олександрович
д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства в митній справі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
МАРДАР
Марина
Ромиківна
д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, професор кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.18.15
ПАВЛЮК
Раїса
Юріївна
д.т.н., професор, професор кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.15
ПЕРЕСІЧНИЙ
Михайло
Іванович
д.т.н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Приватний навчальний заклад "Київський університет культури", спеціальність 05.18.16
ПЕРЦЕВОЙ
Федір
Всеволодович
д.т.н., професор, завідувач кафедри технології харчування, Сумський національний аграрний університет, спеціальність 05.18.16
ПИВОВАРОВ
Павло
Петрович
д.т.н., професор, професор кафедри технології харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.16
ПОГОЖИХ
Микола Іванович
д.т.н., професор, завідувач кафедри фізико-математичних та інженерно-технічних дисциплін, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12
ПОТАПОВ
Володимир Олексійович
д.т.н., професор, завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12
СУКМАНОВ
Валерій Олександрович
д.т.н., професор, професор кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", спеціальність 05.18.12
ТЕРЕШКІН
Олег
Георгійович
д.т.н., доцент, завідувач кафедри готельного і ресторанного бізнесу, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12
ЧЕРЕВКО
Олександр
Іванович
д.т.н., професор, ректор, професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.12

 

Спеціалізована вчена рада Д64.088.02

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)

Склад СВР

Склад СВР Д64.088.02

КРУТОВА
Анжеліка
Сергіївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09., голова СВР
ГРОСУЛ
Вікторія
Анатоліївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04., заступник голови
ЯНЧЕВА
Ліана
Миколаївна
к.е.н., професор, перший проректор, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09., вчений секретар
БОЧУЛЯ
Тетяна
Володимирівна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09
ГРІНЬКО
Алла
Павлівна
д.е.н., професор, декан, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09
ДАВИДОВА
Оксана Юріївна
д.е.н., професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
ЗОРІНА
Олена
Анатоліївна​
д.е.н., доцент, професор кафедри, Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09
КРАСНОКУТСЬКА
Наталія Станіславівна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 08.00.04
ЛОХАНОВА
Наталія
Олексіївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний економічний університет, спеціальність 08.00.09
НЕСТЕРЕНКО
Оксана Олександрівна
д.е.н., професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09
ОЛІЙНИК
Оксана
Вікторівна
д.е.н., професор, перший проректор, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09
ПИЛИПЕНКО
Андрій
Анатолійович
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.04
ПІЧУГІНА
Тетяна
Сергіївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
САВИЦЬКА
Наталія
Леонідівна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
СЕРДЮКОВ
Костянтин Георгійови
директор Харківського інституту фінансів КНТЕУ, д.е.н., доцент, спеціальність 08.00.04
ТАРАСОВА
Тетяна Олексіївна
д.е.н., професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09
ЧОРНА
Марина
Віталіївна
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04
ЯЦУН
Леонід
Миколайович
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.04

 

Спеціалізована вчена рада К64.088.03

05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів


Склад СВР

Склад СВР К64.088.03

ПАВЛЮК
Раїса
Юріївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.13, голова СВР
ЛИСЮК
Галина
Михайлівна
д.т.н., професор, професор кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.01, заступник голови
ГРЕВЦЕВА
Наталія
Вячеславівна
к.т.н., доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.01, вчений секретар
БЕРЕСТОВА
Аделіна Анатоліївна
к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування та торгівлі
ГАВРИШ
Тетяна
Володимирівна
к.т.н., доцент, доцент кафедри технологій переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики України, спеціальність 05.18.01
ДРОБОТ
Віра Іванівна
д.т.н., професор, професор кафедри хлібопекарських і кондитерських виробів, Національний університет харчових технологій
ДУБОВА
Галина
Євгеніївна
к.т.н., доцент, доцент кафедри загальноінженерних дисциплін, ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі Укоопспілки, спеціальність 05.18.13
ДУДЕНКО
Ніна Василівна
д.м.н., професор, професор кафедри загальної та харчової хімії, Харківський державний університет харчування та торгівлі
Д`ЯКОНОВА
Анджела
Костянтинівна
д.т.н., професор, професор кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування, Одеська національна академія харчових технологій, спеціальність 05.18.13
ЖМУРКО
Василь
Васильович
д.б.н., професор, професор кафедри фізіології та біохімії рослин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.18.13
МИХАЙЛОВ
Валерій
Михайлович
д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.01
ОДАРЧЕНКО
Андрій
Миколайович
д.т.н., професор, декан факультету товарознавства і торговельного підприємництва, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.13
ПИВОВАРОВ
Євген
Павлович
д.т.н., професор, професор кафедри технології харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.01
ПОГАРСЬКА
Вікторія
Вадимівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.13
САМОХВАЛОВА
Ольга Володимирівна
к.т.н., доцент, завідувач кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.01
ШАНІНА
Ольга
Миколаївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій переробних і харчових виробництв, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 05.18.01
ЮР`ЄВА
Ольга
Олексіївна
к.т.н., доцент кафедри технологій переробки плодів, овочів і молока, Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність 05.18.13
ЯНЧЕВА
Марина Олександрівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри технології м'яса, Харківський державний університет харчування та торгівлі