Кафедра технології м'яса


Науково-дослідна робота

 

     Головною метою наукової політики кафедри технології м’яса  є забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, спеціалістів на рівні світових кваліфікаційних вимог, ефективне використання їх освітнього, наукового потенціалу для розвитку науки і вирішення конкретних технологічних завдань галузі, отримання нових наукових знань шляхом здійснення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоздатних результатів.
     Серед основних завдань науково-дослідної роботи кафедри – розвиток фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів; широке використання інтелектуального потенціалу кафедри для забезпечення розвитку науки, культури та науково-технічного прогресу.
     Наукові дослідження кафедри технології м’яса спрямовані на вирішення актуальних проблем галузі за наступними напрямками:

 • дослідження м’ясної сировини як предмету технологічної переробки у вироби харчового, кормового, технічного чи іншого призначення;
 • розроблення і удосконалення методологічних засад і наукових методів дослідження хімічного складу та структури, оцінювання якості та безпечності м’ясної сировини та готової продукції;
 • удосконалення існуючих технологічних процесів переробки м’ясної сировини у напрямку розширення асортименту та поліпшення якості і безпечності готової продукції, зниження ресурсо- та енерговитрат на її виробництво;
 • наукове обґрунтування та розроблення інноваційних технологій м’ясних продуктів;
 • дослідження споживних та функціонально-технологічних властивостей харчових інгредієнтів, добавок, сировини рослинного та тваринного походження для цілеспрямованого використання у технологіях м’ясних продуктів;
 • наукове обґрунтування, розроблення і удосконалення технологій пакування (зберігання) м’яса і м’ясних продуктів.

     Впровадження наукових розробок кафедри у навчальну діяльність  орієнтується на максимальну індивідуалізацію процесу навчання, урахування індивідуальних здібностей та інтересів студентів. Це приводить до принципової зміни відносин між викладачем та студентом та сприяє залученню студентів до наукової роботи кафедри (виконання госпдоговірних та держбюджетних тем, написання наукових статей та тез доповідей, участі у конференціях, виставках, наукових семінарах, конкурсах наукових робіт тощо).
     Організація науково-дослідної роботи ведеться за наступними напрямками:

 • робота в рамках держбюджетних та госпдоговірних тем;
 • видавнича діяльність;
 • підготовка та отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і виставках;
 • впровадження результатів НДР у виробництво та навчальний процес;
 • співпраця з установами і організаціями для спільного розв’язання складних наукових проблем;
 • організація науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, «круглих столів», олімпіад, конкурсів.

     Науково-технічна співдружність з підприємствами м’ясопереробної галузі є однією зі складових наукових досліджень, що ставить за мету дослідження потреб м’ясопереробного комплексу, визначення сучасних вимог до фахівців галузі, впровадження та апробацію нових технологій м’ясних виробів, популяризацію наукових досліджень фахівців кафедри та університету, а також організацію практики студентів.