Кафедра технології м'яса


Науковий гурток

 

     Головним завданням студентів у науково-дослідній діяльності є: оволодіння методами, методиками самостійного розв’язання  певних завдань,  методологією наукового пізнання;  формування  дослідницьких умінь і навичок глибокого аналізу ситуації, синтезу, узагальнення, інтерпретації отриманих результатів,  абстрактного мислення, планувати і прогнозувати  результати своєї діяльності, ефективної організації праці; поглиблене вивчення навчального матеріалу.
     З цією метою на кафедрі склалися певні форми науково-дослідної роботи студентів:
– участь у різних видах навчальної аудиторної роботи (лекції, лабораторні та практичні заняття) з елементами наукових досліджень;
– індивідуальна робота викладачів зі студентами, які займаються науковими дослідженнями;
– науково-дослідна робота студентів у наукових гуртках;
– участь студентів-дослідників у постійних наукових проблемних групах;
– участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт та ін.;
– проведення наукових пошуків у процесі виконання різних видів практики в університеті та на виробництві.