КАФЕДРА
Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв


  Наукова діяльність

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження кафедри проводяться в рамках держбюджетної теми НДР за пріоритетними напрямами, визначеними Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки":

 • енергетика та енергоефективність;
 • раціональне природокористування

Виконано госпдоговірну науково-дослідну роботу "Розробка технології виробництва напоїв з додаванням ДГК та їх оцінка конкурентоспроможності на споживчому ринку" № 10-15Д, керівник д.т.н., проф. Чорна М.В.

В рамках НДР проведено аналіз сучасного ринку безалкогольних енергетичних напоїв, розглянуті основні компоненти, що надходять до їх складу. Розглянуто можливі користь та шкоду для організму людини від використання даної продукції. Запропоновано в рецептурах напоїв використовувати в якості полівітамінного засобу дігідрокверцетін. Він являє собою дрібнокристалічний аморфний порошок від світло-жовтого до жовтого кольору, без запаху, злегка гіркуватого смаку та виявляє якості антиоксиданту. Проведено експерименти з розчинності дігідрокверцетіну, надані рекомендації щодо введення даного компоненту у безалкогольні напої. Розроблено проект ТУ і ТІ процесу виробництва безалкогольних напоїв з додаванням ДГК, проведена оцінка їх конкурентоспроможності на споживчому ринку. За темою досліджень опубліковано 1 статтю, 1 тези доповідей.

Перехідна науково-дослідна робота, що ведеться на кафедрі "Розробка інноваційних технологій оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини і оптимізація процесів та обладнання для їх використання" № 1-15 БО (0115U001114), керівник д.т.н., проф Черевко О.І.

В ході роботи oбґрунтовані математичні моделі та визначені раціональні режими нових способів концентрування та сушіння харчової сировини на основі результатів дослідження теплотехнічних, теплофізичних, діелектричних, масообмінних процесів. Розроблені принципові схеми апаратів для здійснення концентрування та сушіння харчової сировини за нових способів. Визначено хімічний склад, показники антиоксидантної активності та функціонально-технологічні властивості нових продуктів.

Закінчено роботу № 01-11-15 Б "Удосконалення процесів та обладнання для виробництва сухих конфітюрів". Основні результати::

 • Виробництво СК включає сушіння плодів, їх подрібнення та змішування з інвертованим цукровим сиропом.
  В процесі виробництва СК за новою технологією основна теплова обробка проводиться за температури від 45º С до 50º С, тому отримані продукти зберігають більшу частину біологічно-активних компонентів. Продукт має високий вміст сухих речовин (більше 70%), тому характеризується тривалими строками зберігання без використання пастеризації або стерилізації.
  Переробка високов’язких харчових продуктів пов’язана з процесами течії по трубам, каналам нагнітачів та формуючих машин. Тому з метою удосконалення цих процесів досліджено структурно-механічні властивості високов’язких продуктів, залежно від розміру твердих частинок та сухих речовин на структурно-механічні властивості СК, впливу вібрації.
 • Досліджено механіку руху СК під час виробництва, втрати тиску під час руху сухих конфітюрів трубами і в місцевих опорах.
 • Визначено залежності напруги зсуву СК від швидкості зсуву, адгезійні властивості СК та реодинаміку СК під час руху трубопроводами, що дозволило отримати дані для розрахунку процесів переробки сировини та проектування обладнання.
 • Розроблено конструкцію вакуум-випарного апарата зі шнековою скребковою мішалкою та проведено оцінку ії ефективності.
 • Розроблено технологічні процеси виробництва СК "Ягідний" та СК "Яблуко".

 

Наукові школи

На кафедрі працює наукова школа "Удосконалення процесів. апаратів, обладнання харчових виробництв та розробка прогресивних технологій переробки сільськогосподарської сировини", яка заснована у 1997 році доктором технічних наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри Черевко Олександром Івановичем. Діяльність школи направлена на дослідження процесів харчових виробництв та розробку і вдосконалення технологій продуктів харчування та обладнання для їх реалізації.

Ця школа має наступні розділи:

 • "Наукове обґрунтування і розробка прогресивних процесів та обладнання для виробництва жарених кулінарних виробів", під керівництвом професора Михайлова Валерія Михайловича;;
 • "Наукове обґрунтування процесів та удосконалення обладнання для переробки органічної харчової сировини", під керівництвом професора Кіптелої Людмили Василівни;
 • "Удосконалення процесів та апаратів в виробництві нових високов’язких харчових продуктів", засновану професором Маяком Віталієм Івановичем, роботу над яким продовжують доценти кафедри – Ляшенко Б.В., Загорулько О.Є., Маяк О.А

Діяльність наукових шкіл кафедри проводилась в наступних напрямках:

 • виконання держбюджетних  тем;
 • виконання дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук;
 • написання монографій, навчальних підручників, наукових статей;
 • розробка нормативної документації.

В межах роботи означених наукових шкіл в 2015 році на кафедрі виконувались науково-дослідні роботи "Розробка інноваційних технологій оздоровчих харчових продуктів на основі рослинної сировини і оптимізація процесів та обладнання для їх використання" № 1-15 БО (0115U001114), керівник д.т.н., проф Черевко О.І. та № 01-11-15 Б "Удосконалення процесів та обладнання для виробництва сухих конфітюрів".

Результати науково-дослідної роботи  наукової школи:

 • Отримано 15 патентів на корисну модель та 2 патенти на винахід;
 • Видано монографію "Процеси виробництва багатокомпонентних паст із органічної сировини", автори Черевко О.І., Михайлов В.М., Кіптела Л.В., Захаренко В.О., Загорулько О.Є.;
 • Видано 29 статей, з них 7 – у зарубіжних виданнях; 47 тез доповідей.

Наукові гуртки

 • Наукове обгрунтування і розробка прогресивних процесів та обладнання для виробництва жарених кулінарних виробів
  Керівник- д.т.н., проф. Михайлов В.М.
 • Наукове обгрунтування процесів та удосконалення обладнання для переробки дикорослої харчової сировини    
  Керівник – д.т.н., проф. Кіптела Л.В.
 • Удосконалення процесів та апаратів під час виробництва високов’язких плодово-ягідних та овочевих концентрованих продуктів    
  Керівник – к.т.н., проф. Маяк О.А.

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність кафедри здійснюється  за напрямками тематик науково-дослідних тем. Основні напрямки наукової діяльності співробітників кафедри, що знайшли відображення у публікаціях, були такі:

 • дослідження процесів концентрування плодоовочевої сировини та процесу транспортування високов’язких продуктів;
 • розробка та дослідження процесів виробництва напівфабрикатів із дикорослої сировини;
 • дослідження процесу сушіння рослинної сировини;
 • розробка та дослідження комбінованих способів смаження кулінарних виробів.

Матеріали досліджень опубліковані у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, та виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз для висвітлення наукових результатів дисертаційних робіт та результатів дослідницької діяльності викладачів та співробітників кафедри.

Усього надруковано 80 робіт загальним обсягом 46,16 др. арк., з них:

 • 1 монографія обсягом 10,4 др. арк.; 1 підручник (обсягом 11,6 др. арк.);
 • 2 навчальні посібники у співавторстві (обсяг на автора 7,8 др. арк.), 29 статтей  (обсягом 12,54 др. арк.), 47 тез доповідей (4,94 др. арк.).
 • Одержано 15 деклараційних патентів на корисну модель та 2 патенти на винахід.
 • 1 монографію обсягом 10,4 др. арк. (167 стор. ) видано викладачами кафедри у співавторстві .

У монографії "Процеси виробництва багатокомпонентних паст із органічної сировини" (автори: професори Черевко О.І., Михайлов В.М. Кіптела Л.В.; доцент Загорулько О.Є.) досліджено тепломасообмінні процеси і вдосконалення обладнання для переробки органічної сировини у фруктові пасти високої біологічної цінності та необхідної якості, що дозволить розширити функціональні можливості обладнання та підвищити показники якості фруктової пасти. Визначено закономірності формування структури багатокомпонентних паст із органічної сировини за умов зміни компонентного співвідношення пюре та вдосконалено конструкцію обігрівання роторного випарника. Монографія призначається для фахівців харчової промисловості, може бути рекомендована для студентів ВНЗ і аспірантів спеціальності "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв".

У підручнику "Автоматизація виробничих процесів" (автори проф. Черевко О.І., Михайлов В.М. Кіптела Л.В., доцент Загорулько О.Є.) викладено методи автоматичного вимірювання технологічних параметрів харчових виробництв. Розглянуто елементи теорії й техніки автоматичного регулювання виробничих процесів. Наведено основи проектування систем автоматизації, приклади систем автоматизації типових технологічних процесів харчових виробництв. Розглянуто схеми автоматизації торгово-технологічного обладнання галузі. Підручник розраховано на студентів інженерно-механічних й інженерно-технологічних спеціальностей ВНЗ харчової промисловості й підприємств харчування з напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" та наступних спеціальностей: 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", 7.091711 "Технологія продуктів харчування"; 7.091702 "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів"; 7.0517070104 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса", а також спеціалістів, які займаються розробкою та експлуатацією технологічного обладнання харчових виробництв.

Проф. Черевко О.І. у співавторстві видано посібник "Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування" (з грифом МОН України), в якому наведено загальні поняття про дієтичне, лікувальне та лікувально-профілактичне харчування відповідно до системного підходу до формування якості й безпечності дієтичної кулінарної продукції. Оптимізовано харчовий статус різних груп населення. Навчальний посібник має інтегрований характер і є спробою реалізації міждисциплінарних зв’язків при вивченні низки навчальних дисциплін. Рекомендовано  для студентів ВНЗ, медичних працівників, робітників санаторіїв та лікувально-профілактичних закладів.

В посібнику "Дипломне проектування", до колективу авторів якого входить проф. Черевко О.І., наведено матеріали та методи технічних і економічних розрахунків, які необхідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовність виконання дипломних проектів, надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, що необхідні при виконанні  дипломного проектування. Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", спеціалізація ‒ обладнання підприємств харчування. Може бути корисним широкому колу фахівців, що займаються розробкою та експлуатацією обладнання підприємств харчування.

Основні роботи були опубліковані:

 • у збірнику наукових праць ХДУХТ "Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі" (2 статті у 20-му випуску; 3 статті у 21-му випуску; 2 статті; у 22-му випуску);
 • у Збірнику наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів Одеської національної академії харчових технологій – 3 статті;
 • у збірнику наукових праць "Вісник національного технічного університету "ХПІ", серія: Механіко-технологічні системи та комплекси (№ 22 (1131) − 1 статтю; серія: Хімія. хімічна технологія та екологія (№ 30 (1139) (збірник включено у довідник періодичних видань бази даних  "Ulrich’s Periodicals Directory" (New Jersey, USA) − 1 статтю;
 • у журналі "Восточно-Европейский журнал передовых технологий" (2015, № 2/10 (74) та № 4/8 (76) опубліковано 2 статті (журнал включено до міжнародних наукометричних баз – Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directori, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearcliBib, American Chemical Society, CrossRef);
 • у журналі "Технологический аудит и резервы производства" опубліковано 2 статті (журнал включено до міжнародних наукометричних баз – Index Coperni-cus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directori, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, DOAJ, EBSCO, ResearcliBib);
 • у науковому журналі "Молодий вчений" опубліковано 1 статтю (№6(21)  (журнал включено до міжнародних наукометричних баз – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Scholar-Google, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus);
 • у журналі "Первый независимый научный вестник", м. Київ, №1, Ч. 1 "Перспективные направления развития современной науки" (1 стаття);

 Також за результатами досліджень співробітниками кафедри було опубліковано 2 статті у збірниках міжнародних конференцій:

 • Програма і матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції "Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції", 24-25 березня 2015 р., м. Київ, НУХТ;
 • "Новітні тенденції у харчових технологіях та якість і безпечність продуктів": Збірник матеріалів VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 16-17 квітня 2015 р., Львівський інститут економіки і туризму.

Окрім цього, 7 робіт викладачами кафедри було опубліковано в зарубіжних виданнях:

 • у збірнику статей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции" (Минск, 26-27 марта 2015 г., БГАТУ) опубліковано 2 статті;
 • у матеріалах ХІ Міжнародної конференції "Стратегія якості у промисловості і освіті" (1-5 червня 2015 р., Варна, Болгарія) в журналі "Acta Universitatis Pontica Euxinus. − Special number" − 4 статті;
 • 1 статтю опубліковано в матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства" (21-22 листопада 2014 р., Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський);
 • 1 статтю опубліковано в матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку сучасної науки" (5-6 грудня 2014 р.,м. Львів,);
 • 1 статтю опубліковано у журналі "Научный результат. Серия "Технологии бизнеса и сервиса" (Белгород, 2015, № 1(3), Том 1) - журнал включено до бібліографічної бази даних наукових публікацій РИНЦ.

Результати наукових робіт, опубліковані у збірниках та журналах, відповідають основним напрямам науково-дослідної роботи кафедри.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРО КАФЕДРУ
Сьогодення
Історія
Колектив кафедри
Лабораторії
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Дисципліни
Навчальні ресурси
Графіки консультування ...
Практика
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідна робота
Наукові школи
Наукові гуртки
Видання
АБІТУРІЄНТАМ