Кафедра фінансів та обліку


Науково-дослідна робота студентів

     Науково-дослідна робота студентів є необхідною передумовою підвищення рівня освоєння студентами спеціальних знань і сприяння інтенсивності розвитку творчої та професійної самостійності майбутніх фахівців.

     Основними формами науково-дослідницької роботи студентів, яка проводиться на кафедрі фінансів та обліку і має за мету надбання навичок дослідницької діяльності, організації і методики наукового пошуку є:

 • проведення студентами самостійних наукових досліджень, які здійснюються під керівництвом викладачів кафедри;
 • участь у роботі наукових гуртків кафедри;
 • участь у виконанні наукових досліджень за держбюджетною і госпдоговірною тематикою кафедри;
 • участь у наукових студентських конференціях, що проводяться на базі Харківського державного університету харчування та торгівлі; 
 • участь у наукових студентських конференціях, що проводяться в інших вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах;
 • участь у всеукраїнських, регіональних та міських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Економіка і підприємництво»;
 • участь у всеукраїнських олімпіадах з дисциплін;
 • публікація наукових статей і тез доповідей на конференціях усіх рівнів;
 • виконання дипломних досліджень на замовлення підприємств.

    Найпершим кроком у науково-дослідній роботі студентів, що розвиває навички та формує сприятливу атмосферу творчої активності студентів є науковий гурток. Це підготовка доповідей і рефератів, що потім прослуховуються на засіданнях гуртка або на науковій конференції.

     На кафедрі діє два наукових гуртка:

 • «Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом к.е.н., доц. В.М. Лачкової. Розглядаються: проблемні питання теорії та практики розвитку фінансів підприємств різних організаційно-правових форм та економічних напрямів діяльності, зокрема, управління формуванням майна, оптимізацію джерел фінансування, методи та інструменти управління реальними та фінансовими інвестиціями, фінансовими ризиками на рівні окремих суб'єктів господарювання в цілому та з врахуванням їх галузевої специфіки, сучасні напрями удосконалення методології фінансового аналізу, проблеми оцінки та формування ринкової вартості підприємств тощо; проблемні питання теорії та практики розвитку фінансового ринку, активізації інвестиційних процесів, удосконалення бюджетної та податкової системи, розробки нових інструментів управління фінансовою системою на державному й регіональному рівнях та інші актуальні аспекти макроекономічного регулювання фінансових відносин.
 • «Облік і оподатування» під керівництвом к.е.н, доц. Нестеренко І.В. Діяльність наукового гуртка спрямованана розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових, особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження. Метою роботи студентського наукового гуртка є: виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів; поглиблення дослідження проблем стану та розвитку бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародної стандартизації фінансової звітності, методологічних засад аудиту, розробка аналітичного забезпечення системи управління вітчизняними підприємствами за участю студентів.

    Робота науково-дослідних гуртків спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів, а також формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатися науково-дослідною діяльністю. Кафедра фінансів, аналізу та страхування комплексно формує науково-дослідну роботу студента, чим забезпечує: належне формування наукового світогляду; досягнення високого професіоналізму за спеціальністю; розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань; розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; розв'язання наукових проблем, що мають важливе значення для теорії і практики; створення резерву майбутніх викладачів, дослідників, учених.