Кафедра фінансів та обліку


Монографії


st2Ставерська Т.О. Фінансові механізми забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі: монографія / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х.: Видавець Іванченко І.С., 2019. – 275 с.

ISBN 978-617-7675-98-2.

Глобалізація кризових явищ в економіці, суспільстві, політиці, навколишньому середовищі обумовила актуалізацію питань забезпечення сталого розвитку всіх рівнів ієрархії суспільних формацій. Монографію присвячено виявленню проблемних аспектів та науковому обґрунтуванню теоретичних і методологічних постулатів формування фінансового механізму сталого розвитку підприємств торгівлі. В монографії розроблено теоретико - методологічні та організаційні положення, науково-методичний інструментарій і практичні рекомендації щодо вибору інструментів і важелів формування механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі та визначення індикаторів сталості, що сприяють, на відміну від діючих концепцій, досягненню стратегічних цілей сталого розвитку підприємств за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності, екологізації бізнесу, зростання соціальної відповідальності, залучення інституціональних партнерів із одночасним збереженням достатнього рівня фінансової безпеки підприємства.


lk2THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF MANAGING COMMERCIAL ACTIVITY: monograph/ H.Lysak, A.Krutova, О.Kruhlova, O.Kot, T.Staverska, I.Kovyakh. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – 220p.

ISBN 978-83-937354-3-3

The monograph summarizes and systematizes theoretical, scientific methodological and practical materials on management of a trading enterprise’s commercial activity. It provides the theoretical propositions and methodical guidance tools for managing commercial activity, supplies the system of indicators to evaluate a wholesale trade enterprise’s commercial activity, and offers a model for positioning a trading enterprise in the value priority system of those who participatein commercial relations. It gives practical recommendations for the development of a portfolio of activities to improve a trading company’s commercial activity. Recommended for trade professionals, managers, academics, graduate and undergraduate students of economic specialties.


ToOrganizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities. Collective monograph

Тoporkova E.

Дослідження присвячено використанню сучасних підходів до управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання з метою підвищення ефективності діяльності, забезпечення конкурентоспроможності, активізації інноваційної діяльності, фундаментальні дослідження спрямовані на оцінку життєвого циклу інновацій, інноваційне забезпечення підприємств, діагностика фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств, оцінка регулювання інвестиційно-інноваційних процесів.

Отримані результати також можуть бути використані студентами і молодими вченими в сучасних концепціях і механізмах управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання в контексті ефективного використання ресурсного потенціалу та вдосконалення інноваційної політики.


itSTRATEGIC MANAGEMENT: GLOBAL TRENDS AND NATIONAL PECULIARITIES (Multi-authored monograph)

Топоркова О.В., Ільченко М.О.

Досліджено теоретико-методичні засади визначення та характеристики ролі соціального підприємства як важливого фактора забезпечення розвитку суспільства, економіки, господарських структур в рамках реалізації моделі сталого розвитку. Адаптація діяльності підприємств до турбулентності економічних процесів у внутрішньому і зовнішньому середовищі потребує систему взаємопов’язаних поглядів і підходів до раціонального і ефективного управління стратегічним розвитком підприємства.

Проведено комплексне дослідження теоретико-методичних положень та розробка науково-обґрунтованих практичних рекомендацій з удосконалення обліку та аналізу витрат в управлінській обліковій інформаційній системі підприємств ресторанного господарства.


camСпіцина Н. В. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління розрахунками за товарними операціями : монографія / Н. В. Спіцина, Т. В. Момот, Н. С. Акімова. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2019. – 281 с. ISBN 978-617-7675-79-1.

У монографії здійснено теоретичне узагальнення існуючих підходів до обліку та аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами, а також запропоновано шляхи вирішення актуальних та проблемних питань обліку розрахунків за товарними операціями. Рекомендовано для науковців, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, керівників облікової служби та аудиторської на підприємствах різних форм власності, а також широкого кола читачів, зацікавлених питаннями обліку розрахунків.

 


tb INNOVATIVE CHANGES IN DEVELOPMENT OF ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM: DIGITAL TRANSFORMATIONS, BEHAVIORAL TECHNOLOGIES AND NEW DECISIONS. Monograph

Т. Bochulia,О. Аrtyukh-Pasyuta, N. Kovalevska,  S. Gaidar, I. Korobkina (Collective monograph)

The monograph is devoted to the research of new perspectives in the innovative development of information systems of enterprises, due to the trend of digital transformations in business and the spread of behavioral technologies in decision-making systems. The progressiveness of digital and managerial innovations in the development of the information system of the enterprise with the characteristic of a new type of thinking is grounded, which allows forming information with high qualitative parameters. The suggestions and recommendations set forth in the monograph are formulated for the innovation development of information systems, information processes and, accordingly, information provision of development of the competitive sustainability of modern business. The monograph contains proposals that provide a comprehensive solution to the modern tasks of quality transformation of business on the basis of perspective modernizations in the information provision of management.

For leading scholars, young scientists, business representatives and professional organizations, all stakeholders.


fmaФінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнтири : колективна монографія / За заг. ред. А. С. Крутової; – Х. : Видавець Іванченко І. С., 2018. – 281 с.

ISBN 978-617-7675-31-9.

В колективній монографії відображено результати науково-дослідної роботи «Методологія та організація антикризового управління підприємством в умовах глобалізації» (№ держреєстрації 0116U008449). Монографія представляє комплексний підхід колективу авторів до вирішення теоретичних та прикладних питань управління підприємством в умовах кризи. В роботі удосконалено теоретично-методичний базис антикризового управління, визначено ефективні методи та важелі фінансового механізму антикризового управління, сформульовано стратегічні орієнтири антикризового управління.

Призначена для науковців, викладачів, керівників і фахівців торговельних підприємств, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


izНестеренко О.О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія. – Х. : Видавець Іванченко І. С., 2018. – 410 с.

ISBN 978-617-7675-21-0

Сучасним інструментом розкриття інформації про наслідки та перспективи діяльності підприємств з метою досягнення глобальних цілей сталого розвитку є інтегрована звітність, яка потребує удосконаленого підходу до налагодження облікового процесу. Монографію присвячено виявленню проблемних аспектів формування інтегрованої звітності підприємств України в умовах розвитку інноваційної економіки та науковому обґрунтуванню методологічних положень щодо їх вирішення з урахуванням зростаючих інформаційних потреб інвесторів та відсутності уніфікованих підходів до визначення показників інтегрованої звітності. В монографії розроблено теоретико-методологічні та організаційні положення, науково-методичний інструментарій і практичні рекомендації щодо визначення набору показників та методики складання інтегрованого звіту, що сприяють, на відміну від діючих концепцій, досягненню стратегічних цілей сталого розвитку підприємств за рахунок підвищення рівня конкурентоспроможності, вартості бізнесу, реалізації політики корпоративної соціальної та екологічної відповідальності, залученню інституціональних інвесторів та задоволенню інформаційних запитів стейкхолдерів.


pfb

Управління фінансовою безпекою підприємства торгівлі в умовах невизначеності : колективна монографія / За заг. ред. А.С. Крутової – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2017. 264 с.

ISBN 978-617-7377-47-3.

В колективній монографії відображено результати науково-дослідної роботи "Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі" (№ ДР 0114U006526). В роботі удосконалено понятійний апарат управління фінансовою безпекою підприємства; систематизовано загрози та обгрунтовано критерії і індикатори оцінки фінансової безпеки. Визначено напрямки удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення, розроблено модель формування фінансово-економічного механізму управління забезпеченням фінансовою безпекою підприємств торгівлі із застосуванням матриці прийняття рішень; обгрунтовано критерії аналізу стратегічних альтернатив та вибір стратегії управління безпекою підприємств.

Призначена для науковців, викладачів, керівників і фахівців торговельних підприємств, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


oavЯнчева Л.М., Янчев А.В., Кирильєва Л.О., Шеховцова Д.Д. Облік та аудит витрат підприємств ресторанного господарства: управлінський аспект : монографія / Л.М. Янчева, А.В. Янчев, Л.О. Кирильєва та ін. – Х. : Видавець Іванченко І. С., 2017. – 262с.ISBN978-617-7377-72-5.

У монографії обґрунтовано теоретичні засади та розроблено методичні рекомендації з удосконалення обліку і аудиту витрат відповідно до інформаційних потреб системи управління підприємств ресторанного господарства. Визначено роль та місце підприємств ресторанного господарства в сучасній системі індустрії гостинності. Розкрито сутність кейтерингу, розроблено класифікацію кейтерингових послуг. Визначено концептуальні засади формування обліково-інформаційного забезпечення управління витратами в підприємствах ресторанного господарства. Вдосконалено організацію обліку витрат підприємств ресторанного господарства, розроблено структуру облікової політики в частині витрат та пакет управлінської звітності. У монографії запропоновано науково-методичний підхід до обліку витрат за процесами діяльності підприємств ресторанного господарства, визначено організаційні засади обліку витрат в управлінських інформаційних системах. Розкрито концептуальні основи організації аудиту витрат, вдосконалено організаційне забезпечення операційного аудиту витрат, запропоновано методичний підхід до проведення аналітичних процедур аудиту витрат у підприємствах ресторанного господарства.Монографію рекомендовано для наукових працівників, фахівців економічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.


tbBochulia T. Innovation-oriented development strategy of enterprise information-analytical activity: monograph / T. Bochulia. – Warsaw : 2017. – 148 p. English Language

Monograph is devoted to research of modern development of informational and analytical provision of managing an enterprise that caused by complex of changes in organization and methods of making decisions and information processing with priority of new technologies and concepts. Information-oriented approach to development management system under impact of constructive attributes, trends and conditions of business activity is substantiated. Proposals and recommendations that are set out in monograph and are formed for development information provision of managing and aimed at promoting intellectual and technological innovations, adaptation to changes, which inherent stage of transformation modern economy, achieve efficiency of change management and obtaining results from their implementation.Scientific research contains proposals that collectively solve tasks sustainable development of enterprises by making effective decisions based on relevant managerial information.

For leading and young scientists, representatives of business and professional organizations and all interested persons, whose business is related to entrepreneurship.


gkРозвиток суб`єктів господарювання України : сучасні реалії та перспективи.

Грінько А.П., Кваша О.О. [колективна монографія]

Монографія виконана в межах держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб`єктів господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360) та комплексної ініційованої теми «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146) і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців. Представлено результати досліджень з теорії, методики та практики питань моделювання соціально-економічних систем.

 


chgIntegration processes in global economy.

Чернікова І.Б., Гладій І.О.[Collective monograph]

 

Collective monograph is published as part of crosscutting theme of the research, «Formation and improvement of the mechanism of sustainable development of economic systems» (number of state registration 0114U006192). Theoretical and applied principles for the mechanism of sustainable development and management of economic systems formation, based on domestic and foreign specifics have been considered in the collective monograph. Specific character of mechanism of sustainable development of economic systems at the state level, sector, industry and enterprise formation has also been investigated. Mechanism of social and economic enterprises’ development has been analyzed. Collective monograph is intended for politicians, scientists, entrepreneurs, teachers, postgraduate students, students and anyone interested in the issues of formation the mechanism of effective regulation of enterprise economic activity.

 


mn

Чумак О.В., Андрющенко І.С. Управління витратами в інформаційно-аналітичній системі підприємств ресторанного господарства: монографія / О.В. Чумак, І.С. Андрющенко. – Харків : Видавець Іванченко І.С., 2016. – 268 с.

ISBN 978-617-7377-37-4

У монографії обґрунтовані теоретичні положення і подані науково-практичні рекомендації щодо управління витратами операційної діяльності в інформаційно - аналітичній системі підприємств ресторанного господарства. Розвинуто понятійний апарат теорії управління витратами та їх класифікацію. Представлено теоретико-методичні положення інформаційно-аналітичного забезпечення та науково - методичний підхід до формування стратегії управління витратами операційної діяльності підприємств ресторанного господарства. Розкрито концептуальні засади формування моделі системи управління витратами й визначено аналітичний інструментарій щодо моделювання поведінки витрат стосовно їх оптимізації в підприємствах ресторанного господарства.


2

Янчева Л.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємства торгівлі: теорія та практика : монографія / Л.М. Янчева, Н.Б. Кащена, Г.Л. Чміль. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 324 с.

ISBN 978-617-7377-21-3.

У монографії обґрунтовано методологічні положення і розроблено практичні рекомендації з удосконалення обліку й аналізу капіталу в інформаційно-аналітичній системі управління підприємством торгівлі. Сформульовано визначення й уточнено класифікацію капіталу торговельного підприємства, розроблено концептуальні положення системи обліково - аналітичного забезпечення управління капіталом, удосконалено організаційно-методичні засади обліку капіталу, обґрунтовано теоретико-методичні засади та запропоновано методичний інструментарій оцінки ефективності використання капіталу та оптимізації його структури. Монографію розраховано на наукових працівників, фахівців економічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.


4

Близнюк О.П. Брезинська А.П., О.М. Іванюта Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі / О.П. Близнюк, А.П. Брезинська, О.М. Іванюта О.П.– Харків, Видавець Іванченко І.С., 2016. – 253 с.

ISBN 978-617-7377-12-1

У монографії обґрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі. Визначено сутнісні характеристики, функції та удосконалено класифікацію фінансових ресурсів підприємств торгівлі з урахуванням галузевих особливостей. Обґрунтовано концептуальну, базову та логістичну моделі управління фінансовими ресурсами торговельних підприємств. Досліджено макроекономічні тенденції формування та використання фінансових ресурсів підприємств торгівлі України. Розроблено науково-методичний підхід до інтегральної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами. Удосконалено методичний підхід до оцінки ринкової вартості підприємства роздрібної торгівлі. Для науковців, викладачів, керівників і фахівців торговельних підприємств, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


i13

Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу : монографія / Н.Б. Кащена, О.О. Горошанська, Т.В. Польова [та ін.]. – Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 196с.

ISBN 978-617-7377-33-6

У монографії обґрунтовано методологічні положення і розроблено практичні рекомендації з удосконалення методики аналізу ділової активності підприємства з урахуванням сучасного стану економіки України. Визначено економічну сутність ділової активності підприємства й уточнено її поняття та класифікацію; розроблено концептуальну модель методики аналізу ділової активності підприємства; обґрунтовано організаційно-методичні засади аналітичного процесу та розроблено структурно-логічну модель реалізації аналітичних процедур з дослідження рівня внутрішньої ділової активності підприємства; запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки ділової активності підприємства та пошуку резервів її підвищення. Монографію розраховано на наукових працівників, фахівців економічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.


1

Information aspects of socio-economic systems’ development: Monograph 5 / 5.3 Kaschena N., Chmil H., Kostynska M. Organizational and information model of analysis of current assets in the context of sustainable development of enterprise (Організаційно-інформаційна модель аналізу оборотних активів в контексті забезпечення стійкого розвитку підприємства)./ edited by A. Ostenda and T. Nestorenko. – Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. – 448 p. (P. 366-374).

ISBN 978-83-942093-3-9

У колективній монографії, що складається з п’яти частин, розглядаються сучасні концептуальні підходи до просторового розвитку складних соціально-економічних систем за чотирма аспектами стійкості: економічним, екологічним, соціальним та інформаційним. Визначено роль інформації у розвитку економіки; досліджено інформаційні аспекти соціально-економічного розвитку регіону та стійкого розвитку суспільства; запропоновані моделі стійкого розвитку соціально-економічних систем, зокрема розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу оборотних активів підприємства, яка дозволить підвищити ефективність організації аналітичного процесу оцінки ефективності формування та використання оборотних активів, а також забезпечити інформаційні комунікації в системі управління підприємством


i2Янчев А.В. Електронне документування: теорія, методологія, практика : Монографія / А.В. Янчев. – Х.: ХДУХТ, 2015. – 362 с.

ISBN978-966-405-365-2

Монографія присвячена моделюванню ефективної системи електронного документування бізнес-процесів суб’єктів господарювання в Україні та розробці на базі такої моделі інфраструктури баз даних для цілей формування інформаційно-аналітичного забезпечення всіх рівнів управління. Поглиблено теоретичні основи облікового процесу в інформаційній економіці та соціально-економічні засади організації праці персоналу облікових служб. Досліджено діалектику розуміння документу як семантичної основи процесу документування. Запропоновано науково обґрунтовану класифікацію документів, що задовольняє вимогам системи електронного документообігу. Визначено вплив онтології віртуальної реальності на процеси документування. Запропоновано методологічні та організаційні засади процесів архівування документів умовах інформатизації суспільно-економічних відносин. Удосконалено методичні та організаційні положення контролю якості документообігу в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Розроблено рекомендації щодо електронного документування окремих бізнес-процесів господарської діяльності. Запропоновано концептуальну модель глобального документообігу в Україні.


i3Тарасова Т.О., Янчев А.В., Волошан І.Г. Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Т.О. Тарасова, А.В. Янчев, І.Г. Волошан. – Х.: ХДУХТ, 2015. – 240 с.

ISBN978-966-405-365-2

Досліджено сучасний стан розвитку торгівлі та здійснено графічну кластерізацію регіонів України. Визначено внутрішню структуру торгово-технологічних процесів товароруху підприємств торгівлі. Проаналізовано методичні підходи документування товарних операцій залежно від структури підприємства і рівня деталізації інформації. Визначено та обґрунтовано напрями вдосконалення первинного обліку товароруху. Вдосконалено методичні засади нормування праці облікових працівників зі створення та обробки облікової інформації. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки якості первинних документів за реквізитним складом. Визначено комплексний підхід до формування системи первинного обліку товарних оперцій з урахуванням потреб управління. Систематизовано методичні аспекти контролю інформаційного забезпечення товароруху підприємств торгівлі. 


i4Ставерська Т.О., Сідорова Т.О. Фінансове прогнозування і планування прибутку торговельних підприємств : монографія / Т.О. Ставерська, Т.О. Сідорова. – Харків, Видавець Іванченко І. С., 2015. – 141 с.

ISBN 978-617-7033-87-4

У монографії застосовано системний підхід до фінансового прогнозування і планування діяльності підприємств; формалізовано прибуток підприємства як об’єкт фінансового прогнозування і планування, обґрунтовано концепцію удосконалення фінансового прогнозування і планування прибутку торговельних підприємств. Запропоновано методичний підхід до ієрархічного фінансового прогнозування і планування; проведено оцінку інформаційної ємності звіту про фінансові результати підприємства; діагностовано фінансові результати торговельних підприємств як об’єктів прогнозування і планування. У дослідженні апробовано методичний підхід до ієрархічного фінансового прогнозування і планування; удосконалено методичний підхід до прогнозування і планування звіту про фінансові результати; обґрунтовано сценарний підхід до прогнозування і планування прибутку підприємств. Для науковців, викладачів, керівників і фахівців торговельних підприємств, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


i5Гросул В.А., Жилякова О.В. Механізм управління антикризовою стійкістю підприємства на основі методології когнітивного моделювання// Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monographAspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P.37-45

Колективна монографія видається в рамках наскрізної теми дослідження «Покращення управління підприємств різних організаційних форм в умовах фінансової та економічної нестабільності», державний реєстраційний номер 0114U006193. Досліджено сутність концепції соціально-економічного розвитку суспільства, йогохарактер і конкретні модифікації. Також були досліджені специфіка механізму сталого розвитку економічних систем на державному рівні, за секторами економіки і підприємствами різних галезей. Проаналізовано механізм соціального та економічного розвитку підприємств. Колективна монографія призначена для політиків, науковців, підприємців, викладачів, аспіранти, студенти і всіх, хто цікавиться питаннями формування механізму ефективного регулювання підприємницької діяльності.


i6Харламова О.В. Фінансова звітність за міжнародними стандартами: методологія формування та практика імплементації в Україні : Монографія / О.В. Харламова. – Х.: Видавництво «Лідер», 2015. – 374 с.

ISBN 978-966-2732-44-3

Висвітлено теоретичні засади складання фінансової звітності українськими компаніями відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведено критичний аналіз принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, викладено новаторський підхід до ідентифікації, класифікації та інтерпретації, запропоновано серед принципів бухгалтерського обліку виділяти принцип раціонального бізнесу. Введено в науковий обіг концепцію архітектоніки фінансової звітності, розроблено основні її конститутивні атрибути. Висвітлено методичні засади архітектоніки форм фінансової звітності та Приміток до неї. Систематизовано випадки застосування професійного судження в МФСЗ-звітності в розрізі оцінок і припущень. Надано практичні рекомендації щодо формування Облікової політики за МСФЗ. Розроблено організаційно методологічне забезпечення трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО, в МСФЗ-формат, яке включає алгоритм здійснення, інструментарій та ключові трансформаційні корегування. Здійснено аналіз ступеню конвергенції національних форм фінансової звітності та вимог МСФЗ на неї. Виявлено особливості аудиторського підтвердження фінансової звітності при переході на МСФЗ, розроблено макети аудиторських висновків. Здійснено аналіз впливу переходу на МСФЗ на оцінку фінансового стану компаній.


i7Ставерська Т.О. Прибуток як провідна економічна категорія (Глава 3.18) // Problems of social and economic development of business: Collective monograph. Vol. 1 - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 408 p. – Р. 345-351.

ISBN 978-1-926711-21-8

Колективна монографія видається у рамках комплексної теми дослідження «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516).

В колективній монографії розглядається широкий спектр актуальних проблем економічної та соціальної безпеки на всіх рівнях системи: держава – регіон – бізнес – особа, з урахуванням досвіду та специфіки країн СНД. Розглядаються теоретичні та прикладні основи організації економічної безпеки. Проаналізовано найважливіші складові економічної безпеки (сировинно-ресурсну, енергетичну, фінансову, воєнно-економіч-ну, технологічну, продовольчу, зовнішньоекономічну, криміналістичну) та окремі аспекти: (фінансовий, соціальний, демографічний, екологічний, інноваційний). Особлива увага надається економічному аспекту процесу глобалізації та участі у ньому країн СНД. Колективна монографія призначена для політиків, науковців, підприємців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної безпеки.


i8Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації: Монографія /за ред. Г.О. Дорошенко. – Х.: Видавництво «НТМТ», 2014 р. – 352 с.

ISBN 978-966-346-660-6

Лист за грифом МОНУ № 7/11-5155 від 15.09.13 р.

Тематика монографії заснована на постулаті про те, що ефективне управління є запорукою прибуткової діяльності підприємства. У колективному науковому дослідженні проаналізовані питання, пов’язані з такими аспектами менеджменту як управління мотивацією, знаннями, інформацією, процесом прийняття рішень, лояльністю клієнтів, грошовими потоками і ризиками, а також з економіко-правовими та методичними засадами обліку операцій розрахунків з працівниками та управлінського аналізу реалізованої продукції. При написанні монографії автори пракнули максимально використати системний підхід, відповідно до якого предмет, що вивчається, представляє собою систему знань з їх логічними зв’язками, послідовністю, направленістю. Ця монографія написана професіоналами для професіоналів. Її можна рекомендувати менеджерам та власникам підприємств, крім того, подана інформація буде цікавою для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей.


i9Янчев, А. В. Розрахунки електронними грошима: документування, облік та контроль [Текст] : монографія / А. В. Янчев, О. О. Нестеренко, П. О. Сахаров ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 229 с.

У монографії досліджено теоретико-методичні та практичні проблеми документування, обліку і внутрішнього контролю розрахунків електронними грошима в торговельно-виробничих підприємствах. Визначено пріоритетні напрямки нормативно-правового регулювання розрахунків електронними грошима в Україні. Визначено та обґрунтовано перспективи удосконалення обліку і документування операцій в закритих та відкритих системах електронних грошей. Розроблено системуоблікового забезпечення управління резервом покриття бонусів в програмах лояльності. Обґрунтовано методичні засади побудови системи бюджетування за процесним підходом. Запропоновано напрями удосконалення внутрішнього контролю розрахунків електронними грошима та рекомендації щодо системи захисту електронних грошей від фішингових атак.


i10Краснокутська Н.С., Лачкова В.М. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі: монографія. – Харків: Видавець ФОП Іванченко І.С., 2014. – 145 с.

ІSBN 978-617-7033-59-1

У монографії систематизовано накопичений досвід та наведено теоретичне узагальнення щодо визначення сутності ризику, виділено його особливості як об’єкта управління, розроблено класифікацію комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі, досліджено вплив галузевих чинників ризику, визначено стан і особливості управління комерційними ризиками, обґрунтовано систему ключових індикаторів і науково-методичний підхід до оцінки комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі, розроблено модель прийняття рішень щодо вибору типу і виду методів управління комерційними ризиками та інтегровану систему управління ними на підприємствах роздрібної торгівлі.


i11Шевчук І.Л., Ставерська Т.О. Фінансова безпека у системі економічної безпеки держави (Глава 1.31) // Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: [колективна Е45 монографія у 2 т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 1. – 466 с. – С. 286-298

ISBN 978-966-97392-7-8

В колективній монографії розглядається широкий спектр актуальних проблем економічної та соціальної безпеки на всіх рівнях системи: держава – регіон – бізнес – особа, з урахуванням досвіду та специфіки країн СНД. Розглядаються теоретичні та прикладні основи організації економічної безпеки. Проаналізовано найважливіші складові економічної безпеки (сировинно-ресурсну, енергетичну, фінансову, воєнно-економічну, технологічну, продовольчу, зовнішньоекономічну, криміналістичну) та окремі аспекти: (фінансовий, соціальний, демографічний, екологічний, інноваційний). Особлива увага надається економічному аспекту процесу глобалізації та участі у ньому країн СНД. Колективна монографіяпризначена для політиків, науковців, підприємців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної безпеки.


i1

Крутова, А. С. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю : монографія / А. С. Крутова, А. В. Янчев, Л. Ю. Курбетдінова. – Симферопіль : ДИАЙПИ, 2013. – 180 с.

Проаналізовано сучасні тенденції і проблеми формування інформаційного забезпечення системи управління інноваційною діяльність з урахуванням специфіки підприємств харчової промисловості. Проведено аналіз законодавчої інноваційної діяльності в Україні, досліджено міжнародну практику управління інноваційною діяльністю. Наведено удосконалену класифікацію інновацій за макро- і мікроекономічними напрямами інноваційного розвитку; розроблено аналітичну картку обліку інноваційних проектів з кодуванням основних характеристик інновації, яку покладено в основу побудови структури основного бюджету інноваційно - активного підприємства харчової промисловості; запропонованоаналітичний інструментарій для оцінки ефективності інноваційних проектів.


Фролова Л.В. Управління рентабельністю в підприємствах ресторанного господарства: монографія / Л.В. Фролова, Л.Ю. Самусєва. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 254 с.

У монографії розкрито теоретичні, методичні та практичні положення щодо рівня та ефективності управління рентабельністю в підприємствах ресторанного господарства. Розроблено концептуальний підхід до управління рентабельністю підприємств ресторанного господарства; а також типи стратегії управління рентабельністю підприємств ресторанного господарства та відповідні напрями її реалізації на основі визначення стратегічної орієнтації; запропоновано моделі залежності рівня рентабельності реалізації від показників-факторів; уточнено та систематизовано класифікацію резервів збільшення рентабельності підприємств ресторанного господарства. Для науковців, керівників та фахівців-менеджерів, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


i12

Янчев А.В. Документування господарських процесів: теорія та філософія // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / за ред.. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Гурда, 2013. – Т. 1. – С. 166 – 177.

Колективна монографія видається у рамках комплексної теми дослідження «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств» (номер державної реєстрації 0110U000203). Монографія розкриває теоретичні та прикладні основи організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання; досліджує сучасний стан та напрями удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки з урахуванням зарубіжного досвіду; аналізує діяльність підприємств різних галузей економіки; розглядає формування, аналіз ефективності функціонування вітчизняних підприємств різних галузей економіки; досліджена методологія та організація аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Для науковців, підприємців, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів