Наглядова рада 

У забезпеченні науково-педагогічної, освітньої та партнерської співпраці із зарубіжними навчальними закладами та установами чимала роль належить Наглядовій раді. Відповідно до статті 35 Закону України "Про вищу освіту" наказом Міністерством освіти і науки України від 14.07.2017 р.  № 1042 було затверджено склад Наглядової ради ХДУХТ.

Наглядова рада забезпечує виконання університетом його функцій як закладу освіти та контролює його діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління України та ін. організаціями. Свою функцію Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку університету як сучасного вищого навчального закладу освіти, що інтегрується у світову освітню систему.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання всіма підрозділами університету та враховуються під час здійснення контролю відповідними державними органами.

 

СКЛАД Наглядової ради

МІСІК
Володимир Юрійович
голова асоціації "Національна асоціація промислового хлібопекарства", народний депутат України, голова наглядової ради
КУДРЯВЦЕВ
Віктор Єгорович
генеральний директор державної організації "Комбінат "Світанок", заступник голови наглядової ради
СКУРАТОВИЧ
Євгенія Кузьмівна
голова Харківської обласної організації роботодавців підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та переробної промисловості "Торгова Єдність", секретар наглядової ради
БЕЛЯВЦЕВА
Вікторія Володимирівна
директор департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної держадміністрації
КОВАЛЕНКО
Алла Арестівна
голова правління Приватного акціонерного товариства "Харківська бісквітна фабрика"
МОРГУН
Володимир Олександрович
голова правління Приватного акціонерного товариства "Харківтурист"
ПОРОШИН
Сергій Михайлович
президент спілки підприємців Харківської області
СИМОВ'ЯН
Саркіс Ваграмович
президент акціонерного Східно-Українського біржевого банку "ГРАНТ"
ХАРЛАМОВА
Олена Вікторівна
генеральний директор Агентства з Міжнародних стандартів фінансової звітності

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду ХДУХТ

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада Харківського державного університету харчування та торгівлі (далі – Наглядова рада) створюється відповідно до статті 35 Закону України “Про вищу освіту” та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 10.03.2005 р., протокол № 3/2-4 “Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності громадського суспільства та основа інноваційного розвитку”.
1.2. Наглядова рада університету утворюється терміном на 5 років.
1.3. Наглядова рада університету у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положенням про організацію навчального процесу в ХДУХТ та даним Положенням.
2. Головні завдання Наглядової ради університету
2.1. Наглядова рада Харківського державного університету харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України покликана сприяти навчально-виховному процесу та науковій діяльності в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, налагодженню співробітництва з навчальними, науковими та виробничими центрами України та інших держав, сприяти вирішенню питань фінансування діяльності університету та розвитку його матеріально-технічної бази, а також здійснювати контроль за ефективним використанням бюджетних та інших коштів.

3. Функції Наглядової ради університету

Наглядова рада університету:
3.1. Визначає основні напрями підготовки інтелектуальної еліти країни у сфері ресторанного господарства, економіки, фінансів, обліку та аудиту, торгівлі, харчової та переробної промисловості, митних служб, готельного господарства, туризму, підприємництва, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації, контролює виконання університетом цього замовлення.
3.2. Сприяє кадровому забезпеченню університету.
3.3. Визначає відповідність рівня і змісту навчання в університеті сучасним вимогам до підготовки фахівців у сфері ресторанного господарства, економіки, фінансів, обліку та аудиту, торгівлі, харчової та переробної промисловості, митних служб, готельного господарства, туризму, підприємництва.
3.4. Надає допомогу в розвитку науково-аналітичних досліджень університету в галузі науки, у визначенні пріоритетності цих досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню досягнень у практику.
3.5. Розглядає обсяги бюджетного фінансування університету, а також його звіти про використання бюджетних та інших коштів.
3.6. Розробляє пропозиції щодо подальшого розвитку навчальної, наукової, методичної, адміністративно-господарської діяльності, форм фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва університету.
3.7. Сприяє налагодженню співробітництва університету з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, творчими спілками, підприємствами, установами, організаціями України та іноземних держав з питань, пов’язаних із статутними завданнями університету.
3.8. Аналізує діяльність університету та розробляє пропозиції щодо її покращання.
3.9. Заслуховує звіти ректора університету з питань виконання статутних завдань та приймає відповідні рішення.

4. Організаційна структура Наглядової ради університету

4.1. До складу Наглядової ради входять особи, які є її членами.
4.2. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
4.3. Членами Наглядової ради можуть бути: керівники різних рівнів державної влади; керівники підприємств ресторанного господарства, торгівлі, харчової та переробної промисловості, митних служб, готельного господарства, туризму; депутати різних рівнів влади; представники профспілкових організацій різних рівнів.
4.4. Персональний склад Наглядової ради затверджується Розпорядженням Міністерства освіти і науки України.
4.5. Очолює Наглядову раду її голова, який обирається на організаційному засіданні Наглядової ради більшістю голосів її членів.
4.6. Із членів Наглядової ради призначається секретар.

5. Організація роботи Наглядової ради університету та оформлення її рішень

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту, який затверджує її голова.
5.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
5.3. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.
5.4. Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її голова.
5.5. Засідання ради проводить голова Наглядової ради.
5.6. Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають бути присутніми на її засіданні.
5.7. Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з питань, внесених до порядку денного, здійснює ректор університету.
5.8. Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні Наглядової ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.
5.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання керівництвом університету.
5.11. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які підписують голова та секретар ради.
5.12. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.
5.13. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює університет.

6. Права членів Наглядової ради університету Наглядова рада університету має право:

6.1. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.
6.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.