Університет сьогодні

Місія Харківського державного університету харчування та торгівлі  полягає у  виконанні замовлення суспільства на компетентних, креативних, конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців, здатних прцювати в епоху інформаціології та нанотехнологій.

 

Загальні відомості

Харківський державний університет харчування та торгівлі - це один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби, а також викладачів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Студенти університету здобувають вищу освіту за ступенями бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за 10 спеціальностями та 24 спеціалізаціями.

До складу університету входять:
Навчально-науковий інститут харчових технологій та бізнесу;
4 факультети:

  • Економічний,
  • Обліково-фінансовий,
  • Управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю,
  • Менеджменту;

Центр міжнародної освіти та співробітництва;
Навчально-науковий центр нових інформаційних технологій;
Наукова бібліотека;
Науково-дослідний сектор.

Освітній процес забезпечують 25 кафедр, 13 науково-дослідних лабораторій, підготовче відділення для іноземних громадян; аспірантура та докторантура - підготовку кадрів вищої кваліфікації.

Успішно функціонують 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з технічних та економічних наук. Завдяки їх дієвості та результативності за останні роки вдалося не лише зберегти науковий потенціал, але й значно підвищити його рівень.

Суспільне визнання університету формується високим рівнем професійності й творчості науково-педагогічного колективу, в якому питома вага докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів становить 66%.

В університеті працюють:
2 дійсні члени Української академії наук,
2 члени-кореспонденти Інженерної академії України,
2 члени академії економічних наук України,
1 академік Міжнародної Кадрової академії,
3 академіка Міжнародної академії холоду,
2 академіка Української технологічної академії,
3 заслужених діяча науки і техніки України,
5 заслужених працівників освіти України,
8 лауреатів Державної премії України,
41 відмінник освіти України.

ХДУХТ має потужну матеріально-технічну базу:
це навчальні аудиторії, наукові й навчальні лабораторії, які оснащені сучасним обладнанням та приладами, комп'ютерною і мультимедійною технікою; комп’ютерні класи й мультимедійні аудиторії, наукова бібліотека, 2 гуртожитки, музей, Палац студентів "Сучасник", в якому працюють 15 гуртків художньої самодіяльності для розвитку талантів студентів та організації їх дозвілля; спортивні зали та майданчики.

Сформовані та функціонують 23 наукові школи.
Наукові розробки переважно спрямовані на створення прогресивних технологій харчової продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів. Активно розвиваються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття.

За результатами досліджень щорічно видається понад 3 тис. наукових публікацій, близько 40 патентів на винаходи. Університет має статус сертифікованого учасника Міжуніверситетської мережі трансферу технологій.

Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20 країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.

Харківський державний університет харчування та торгівлі це не тільки освітянський і науковий центр:
окрім знань університет надає випускникам глибокі моральні орієнтири, виховує у них корпоративний дух патріотизму, лідерства й конкурентоздатності. Наші випускники – цілеспрямовані, амбіційні, креативні особистості, здатні навчатися впродовж життя.

Система управління

Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів України, Статуту ХДУХТ, прийнятого Конференцією трудового колективу 22.11.2002 р. і затвердженого Міністерством освіти і науки 12.12.2002 р. зі змінами та доповненнями.

Управління університетом здійснюється згідно із Законом України "Про вищу освіту", розділ VII на підставі "Статуту ХДУХТ", пункт 4.

Управління діяльністю ХДУХТ здійснюють:
Ректор;
Керівники інститутів, факультетів;
Наглядова рада;
Вчена рада ХДУХТ, Вчені ради інституту та факультетів;
Конференція трудового колективу.

Ректор унiверситету – найвища посадова особа, яка здійснює загальне керівництво університетом і несе відповідальність за результати його діяльності, вирішує особливо важливі питання життєдіяльності, контролює та координує роботу ректорату і Вченої ради, здійснює зовнішнє представництво ХДУХТ.
Відповідно до Статуту університету ректор делегує частину повноважень своїм заступникам - першому проректору, проректорам за напрямами діяльності.

Керівництво інститутами здійснюють директори, факультетами – декани, кафедрами – завідувачі.

Наглядова рада ХДУХТ - орган, який надає допомогу в забезпеченні життєдiяльності університету та здійснює контроль за його діяльністю. Персональний склад Наглядової ради ХДУХТ затверджено Кабінетом Міністрів України.

Вчена рада ХДУХТ є колегіальним органом управління університетом, яка здійснює свою діяльність відповідно до положення про Вчену раду ХДУХТ.

Вчені ради інститутів, факультетів ХДУХТ – колегіальні органи управління інститутами, факультетами, робота яких регламентується відповідними положеннями.

Конференція трудового колективу – вищий колегіальний орган громадського самоврядування ХДУХТ, у якому представлені всі категорії працівників і студенти університету, і який приймає участь у вирішенні найважливіших питань управління та діяльності ХДУХТ.

Студентський парламент – орган студентського самоврядування ХДУХТ, який є невід'ємною частиною громадського самоврядування і забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні університетом.

Робочі органи

Для вирішення поточних питань діяльності університету створені і функціонують:
Ректорат;
Деканати;
Приймальна комісія.

Первинна профспілкова організація ХДУХТ профспілки працівників освіти і науки України є повноважним представником працівників і захисником їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів; сприяє встановленню ділових партнерських взаємовідносин з адміністрацією Університету.

Контингент студентів

2016 /2017 навчальний рік

Підготовка фахівців за всіма напрямами та спеціальностями проводиться у відповідності з профілем університету та потребами ринку.

Освітні послуги, які надаються в університеті:
підготовка фахівців за акредитованими напрямами (спеціальностями) ступенів бакалавр, магістр,  та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, в т.ч. іноземних громадян;
підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;
підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
підвищення кваліфікації фахівців технологій в ресторанному господарстві;
перепідготовка спеціалістів.

 

СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ в ХДУХТ (Ліцензія)    
7 Галузей знань    
11 Напрямів підготовки (ступінь бакалавр)    
20 Спеціальностей (ОКР магістр)    
       
КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ (Форма 2-3 НК)    
3971 Загальна кількість студентів, в т.ч.  
1734 студентів денної форми навчання,    
2237 студентів заочної форми навчання.    
374 Загальна кількість іноземних студентів всіх форм навчання  
 
ЗАГАЛЬНИЙ ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ
Підготовка фахівців Бакалавр Спеціаліст Магістр Всього
денна форма навчання 1070 805 335 2210
заочна форма навчання 960 845 235 2040
Підвищення кваліфікації фахівців технологій у ресторанному господарстві 90
Підготовка громадян України до вступу у ВНЗ Не
зазначається
Підготовка іноземних громадян до вступу у ВНЗ
Підготовка іноземних громадян за базовими
акредитованими напрямами (спеціальностями)
200
Перепідготовка спеціалістів 300
в т. ч. денна форма навчання
заочна форма навчання
200
100

Матеріальна база

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової соціально-побутових потреб студентів:
4 навчальні корпуси загальною площею навчальних приміщень 28412 кв. м.;
Наукова бібліотека із загальним фондом понад 350 тисяч примірників, яка має зручні абонементи, затишні читальні, електронний каталог бібліотечних ресурсів;
Навчально-науковий центр нових інформаційних технологій, до складу якого входять оснащені сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою 5 комп'ютерних класів, онлайн-студія, лабораторія дистанційного навчання;
Палац студентів "Сучасник" на 595 місць для проведення урочистостей, наукових конференцій, зустрічей, зборів трудового колективу, студентських конкурсів КВК та інших заходів;
Музей, у якому зібрані документи та експонати, що відображають славетну історію та сьогодення університету, знайомлять із здобутками провідних вчених, викладачів та фахівців за роки його існування;
Фізкультурно-оздоровчий комплекс: 3 спортивні зали з тренажерами та спортивний майданчик для тренувань з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, інших видів спорту;
2 студентські гуртожитки на 457 та 449 ліжко-місць;
Готель на 29 ліжко-місць;
Їдальня та буфети на 168 місць;
Центр первинної та медико-санітарної допомоги і 2 медичних пункти надають медичні послуги студентам та працівникам  університету.