076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Товарознавство і торговельне підприємництво

  

Бакалавр

Напрямок діяльності бакалавра – товарознавча та підприємницька діяльність у сфері товарного обігу.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - товарознавчо-технологічний (ідентифікація товарів, забезпечення товарами підприємств торгівлі, формування структури асортименту, забезпечення ефективності технології торговельних процесів); організаційний (організація торговельного підприємництва та комерційної діяльності, управління матеріально-фінансовим станом підприємства, визначення відповідності якості товарів, тари, послуг вимогам НД, здійснення контролю за виконанням договорів, угод, контрактів, здійснення контролю за дотриманням торговельно-технологічних процесів, менеджмент підприємства, менеджмент персоналу); інформаційно-комунікативний (збір, обробка та аналіз інформації про чинники внутрішнього середовища торговельно-технологічного процесу, формування інформаційного середовища щодо якості товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу) тощо. Професійні завдання виконуються під керівництвом спеціаліста.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Професійна діяльність бакалаврів забезпечується під керівництвом спеціаліста і полягає в: організації та зборі аналітичної вихідної інформації для проведення ідентифікації товарів;  формуванні та здійсненні ефективної логістичної діяльності в процесі просування товару до споживача; визначенні критеріїв формування товарного асортименту; ефективній реалізації цільових критеріїв товарної асортиментної структури; удосконаленні організації торгівлі та комерційної діяльності; визначенні відповідності товарів, тари, послуг вимогам законодавчих актів; здійсненні контролю за виконанням договорів, угод, контрактів, правил торгівлі та зберіганні товарів; здійсненні ефективного менеджменту підприємства та персоналу; оцінюванні впливу чинників зовнішнього середовища на функціонування торговельної організації; формуванні інформаційного середовища якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу.

Спеціаліст

"Товарознавство і торговельне підприємництво" – спеціалізація в рамках спеціальності ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. В межах визначеної спеціалізації майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у товарознавчій, підприємницькій, управлінській, експертній, науковій діяльності у сфері товарного обігу та захисту прав споживачів.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за в
идами діяльності:

 • аналітична товарознавча;
 • підприємницька;
 • управлінська;
 • експертна;
 • наукова діяльність у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів.

Посади: фахівець із якості; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, директор лабораторії; начальник відділу стандартизації; начальник дослідної лабораторії; фахівець із сертифікації; фахівець із стандартизації; інспектор з контролю якості продукції; товарознавець, інспектор державний з якості товарів та торгівлі; головний державний інспектор; начальник лабораторії техніко-економічних досліджень, помічник керівника виробничого підрозділу, керівник підприємств роздрібної та оптової торгівлі, менеджер з якості продукції, товарознавець-консультант.

Магістр

 "Товарознавство і торговельне підприємництво"спеціалізація в рамках спеціальності ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. В межах визначеної спеціалізації майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок в товарознавчій, підприємницькій, управлінській, експертній, науковій діяльності у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів, викладацька в вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації.

Професійна діяльність магістрів полягає в ідентифікації товарів; забезпеченні товарами підприємств торгівлі; розробці заходів з виявлення та запобігання фальсифікації товарів; управлінні асортиментом товарів; забезпеченні ефективності технології торговельних процесів; проведенні експертизи товарів і тари; здійсненні контролю за виконанням договорів, угод, контрактів; здійсненні контролю за дотриманням торговельно-технологічних процесів; удосконаленні організації торгівлі та комерційної діяльності; управлінні матеріально-фінансовим станом підприємства; менеджменті персоналу та підприємства; стратегічному та оперативному плануванні комерційної діяльності; розробці маркетингової стратегії; удосконаленні торговельно-технічних процесів; розробці зовнішньо-економічної стратегії підприємства на товарному ринку; дослідженні асортименту та якості товарів; дослідженні ефективності організації та управління торговельно-технологічним процесом; навчанні підлеглих; викладанні в навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за в
идами діяльності

 • товарознавча;
 • підприємницька;
 • управлінська;
 • експертна;
 • наукова діяльність у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів
 • викладацька в вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації.

Посади: фахівець із якості, науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва), керівник підприємств роздрібної та оптової торгівлі, менеджер з якості продукції, товарознавець-консультант, директор лабораторії; начальник відділу стандартизації; начальник дослідної лабораторії; фахівець із сертифікації; фахівець із стандартизації; інспектор з контролю якості продукції; товарознавець, інспектор державний з якості товарів та торгівлі; головний державний інспектор; начальник лабораторії техніко-економічних досліджень, помічник керівника виробничого підрозділу, асистент та викладач вищого навчального закладу.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра Товарознавства та експертизи товарів. Науково-педагогічний склад кафедри  нараховує 32 викладачів, з яких 9 професори та 13 доцентів. Питома  вага  викладачів,  які  мають  вчений  ступінь,  становить 75 %.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчальна практика "Вступ до фаху".

Метою практики є ознайомлення студентів І курсу з майбутньою спеціалізацією; на конкретних практичних прикладах показати роль фахівців  у розвитку ринку товарів, у підвищені конкурентоспроможності підприємств, у покращенні якості товарів та послуг; роз’яснити загальні положення державного стандарту вищої освіти в Україні та особливості підготовки фахівців даного профілю у ХДУХТ, дати короткий огляд змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Товарознавчо-технологічна практика.

Метою практики є поглиблення і закріплення знань студентів з товарознавства і технологій  харчових продуктів і непродовольчих  товарів, прищеплення навичок контролю якості сировини, напівфабрикатів і готових виробів в умовах виробництва; придбання досвіду організаторської праці в трудовому колективі.

Виробнича практика (бакалавр). 

Метою практики є набуття студентами професійних, дослідницьких і організаційних навичок для повноцінної діяльності випускників ВНЗ в підприємствах торгівлі  та промисловості.

Переддипломна практика (бакалавр).

Метою практики є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань та набуття необхідних навичок і досвіду роботи у галузі товарознавчої, маркетингової та комерційно-управлінської, експертної діяльності, опанування торговель-технологічними процесами, що здійснюються в торговельних підприємствах у сучасних умовах.

Виробнича практика (спеціаліст, магістр).

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень піл час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виконання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Переддипломна практика (спеціаліст, магістр).

Метою практики є надання студентами-випускниками професійних навичок для повноцінної діяльності у сферах сучасної торгівлі, промисловості, комерційних, експертних структурах, у роздрібних та оптових торгівельних закладах, збутових структурах промислових підприємств, робота в яких потребує глибоких товарознавчих знань з експертизи якості товарів та послуг, з оцінки та прогнозування споживних властивостей товарів, визначення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, управління якістю товарів на всіх етапах товаропросування, ідентифікації товарів. Переддипломна практика магістра також  пов’язана з викладацькою діяльністю і реалізується під час участі магістра у навчальному процесі, що організує випускаюча кафедра. Проходження переддипломної практики магістра організовано в провідних науково-дослідних та науково-виробничих установах наукового спрямування міста Харкова, таких як "Інститут овочівництва і баштанництва НААН України", "Інститут тваринництва НААУ",  Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, Інспекція з питань захисту прав споживачів в Харківській області, Харківська торгово-промислова палата, Харківська торгово-промислова палата, з якими є договори про творчу співпрацю. До бібліотек, фондом яких рекомендується користуватися магістрам, слід віднести Харківську наукову бібліотеку ім. Короленка, Центр науково-технічної інформації м. Харкова, дисертаційні фонди, які існують при наукових бібліотеках різних наукових закладів і установ. Практичну підготовку магістра з викладацької діяльності здійснюють профілюючі та випускаючі кафедри університету.

є ознайомлення студентів І курсу з майбутньою спеціалізацією; на конкретних практичних прикладах показати роль фахівців  у розвитку ринку товарів, у підвищені конкурентоспроможності підприємств, у покращенні якості товарів та послуг; роз’яснити загальні положення державного стандарту вищої освіти в Україні та особливості підготовки фахівців даного профілю у ХДУХТ, дати короткий огляд змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".