076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Експертиза товарів та послуг

  

Бакалавр

Напрямок діяльності бакалавра – товарознавча та підприємницька діяльність у сфері товарного обігу.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - товарознавчо-технологічний (ідентифікація товарів, забезпечення товарами підприємств торгівлі, формування структури асортименту, забезпечення ефективності технології торговельних процесів); організаційний (організація торговельного підприємництва та комерційної діяльності, управління матеріально-фінансовим станом підприємства, визначення відповідності якості товарів, тари, послуг вимогам НД, здійснення контролю за виконанням договорів, угод, контрактів, здійснення контролю за дотриманням торговельно-технологічних процесів, менеджмент підприємства, менеджмент персоналу); інформаційно-комунікативний (збір, обробка та аналіз інформації про чинники внутрішнього середовища торговельно-технологічного процесу, формування інформаційного середовища щодо якості товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу) тощо. Професійні завдання виконуються під керівництвом спеціаліста.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Професійна діяльність бакалаврів забезпечується під керівництвом спеціаліста і полягає в: організації та зборі аналітичної вихідної інформації для проведення ідентифікації товарів;  формуванні та здійсненні ефективної логістичної діяльності в процесі просування товару до споживача; визначенні критеріїв формування товарного асортименту; ефективній реалізації цільових критеріїв товарної асортиментної структури; удосконаленні організації торгівлі та комерційної діяльності; визначенні відповідності товарів, тари, послуг вимогам законодавчих актів; здійсненні контролю за виконанням договорів, угод, контрактів, правил торгівлі та зберіганні товарів; здійсненні ефективного менеджменту підприємства та персоналу; оцінюванні впливу чинників зовнішнього середовища на функціонування торговельної організації; формуванні інформаційного середовища якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу.

Спеціаліст

"Експертиза товарів та послуг" – спеціалізація в рамках спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". В межах визначеної спеціалізації майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у товарознавчій, підприємницькій, управлінській, експертній діяльності у сфері товарного обігу, митного контролю та консумерізму.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників:

 • ідентифікація товарів та послуг;
 • забезпечення захисту прав споживачів при реалізації товарів та наданні послуг;
 • дослідження споживних властивостей товарів та послуг;
 • управління якістю та безпечністю товарів;
 • аналізування інформації про чинники зовнішнього та внутрішнього середовища торговельно-технологічного процесу;
 • формування інформаційного середовища щодо якості і безпечності товарів, асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу, а також щодо діяльності консумерських організацій;
 • реалізація державної політики у сфері захисту прав споживачів;
 • розроблення методичного забезпечення інспектування щодо дотримання вимог до якості, безпеки товарів та послуг;
 • менеджмент організації та персоналу;
 • експертиза товарів та послуг;
 • інспекційна робота з виявлення ступеня дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів;
 • накладення стягнень.

Види діяльності: товарознавча, підприємницька, управлінська, експертна діяльність у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів.

Посади:фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; промоутер, мерчандайзер,  супервайзер,  дистриб’ютер, логіст; завідувач складу; директор комерційний, начальник відділу збуту (маркетингу); начальник комерційного відділу; керуючий магазином; комерсант, керуючий агентством (торговельним);  менеджер (у) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;  фахівець з державних закупівель; інспектор торговельний; інспектор-товарознавець; організатор із збуту; товарознавець; інспектор державний із закупівель та якості сільськогосподарських продуктів.

Магістр

"Експертиза товарів та послуг"спеціалізація в рамках спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". В межах визначеної спеціалізації майбутні магістри набувають професійних знань, умінь та навичок у товарознавчій, підприємницькій, управлінській, експертній, науковій, діяльності у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів, викладацька в вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за в
идами діяльності

 • ідентифікація товарів та послуг;
 • забезпечення захисту прав споживачів при реалізації товарів та наданні послуг;
 • дослідження споживних властивостей товарів та послуг;
 • управління якістю та безпечністю товарів;
 • аналізування інформації про чинники зовнішнього та внутрішнього середовища торговельно-технологічного процесу;
 • формування інформаційного середовища щодо якості і безпечності товарів, асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу, а також щодо діяльності консумерських організацій;
 • реалізація державної політики у сфері захисту прав споживачів;
 • розроблення методичного забезпечення інспектування щодо дотримання вимог до якості, безпеки товарів та послуг;
 • менеджмент організації та персоналу;
 • експертиза товарів та послуг;
 • інспекційна робота з виявлення ступеня дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів;
 • накладення стягнень;
 • організація наукових досліджень;
 • консультаційна діяльність;
 • освітньо-методична діяльність;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів тощо.

Види діяльності: товарознавча, підприємницька, управлінська, експертна, наукова, навчальна діяльність у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів.

Посади: фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; логіст; завідувач складу; директор комерційний, начальник відділу збуту (маркетингу); начальник комерційного відділу; керуючий магазином; комерсант, керуючий агентством (торговельним);  менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;  фахівець з державних закупівель; мерчендайзер; інспектор торговельний; інспектор-товарознавець; організатор із збуту; товарознавець; інспектор державний із закупівель та якості сільськогосподарських продуктів, начальник та працівник консумерської організації, науковий співробітник та консультант експертних організацій та наукових лабораторій, незалежний експерт, асистент та викладач вищого навчального закладу.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра Товарознавства та експертизи товарів. Науково-педагогічний склад кафедри  нараховує 32 викладачі, з яких 9 професори та 13 доцентів. Питома  вага  викладачів,  які  мають  вчений  ступінь,  становить 75 %.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчальна практика "Вступ до фаху".

Метою практики є ознайомлення студентів І курсу з майбутньою спеціалізацією; на конкретних практичних прикладах показати роль фахівців  у розвитку ринку товарів, у підвищені конкурентоспроможності підприємств, у покращенні якості товарів та послуг; роз’яснити загальні положення державного стандарту вищої освіти в Україні та особливості підготовки фахівців даного профілю у ХДУХТ, дати короткий огляд змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Товарознавчо-технологічна практика.

Метою практики є поглиблення і закріплення знань студентів з товарознавства і технологій  харчових продуктів і непродовольчих  товарів, прищеплення навичок контролю якості сировини, напівфабрикатів і готових виробів в умовах виробництва; придбання досвіду організаторської праці в трудовому колективі.

Виробнича практика (бакалавр).

Метою практики є набуття студентами професійних, дослідницьких і організаційних навичок для повноцінної діяльності випускників ВНЗ в підприємствах торгівлі  та промисловості.

Переддипломна практика (бакалавр).

Метою практики є поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань та набуття необхідних навичок і досвіду роботи у галузі товарознавчої, маркетингової та комерційно-управлінської, експертної діяльності, опанування торговель-технологічними процесами, що здійснюються в торговельних підприємствах у сучасних умовах.

Виробнича практика (спеціаліст, магістр).

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень піл час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виконання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Переддипломна практика (спеціаліст, магістр).

Метою практики є надання студентами-випускниками професійних навичок для повноцінної діяльності у сферах сучасної торгівлі, промисловості, комерційних, експертних структурах, у роздрібних та оптових торгівельних закладах, збутових структурах промислових підприємств, робота в яких потребує глибоких товарознавчих знань з експертизи якості товарів та послуг, з оцінки та прогнозування споживних властивостей товарів, визначення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, управління якістю товарів на всіх етапах товаропросування, ідентифікації товарів. Переддипломна практика магістра також  пов’язана з викладацькою діяльністю і реалізується під час участі магістра у навчальному процесі, що організує випускаюча кафедра. Проходження переддипломної практики магістра організовано в провідних науково-дослідних та науково-виробничих установах наукового спрямування міста Харкова, таких як "Інститут овочівництва і баштанництва НААН України", "Інститут тваринництва НААУ",  Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, Інспекція з питань захисту прав споживачів в Харківській області, Харківська торгово-промислова палата, Харківська торгово-промислова палата, з якими є договори про творчу співпрацю. До бібліотек, фондом яких рекомендується користуватися магістрам, слід віднести Харківську наукову бібліотеку ім. Короленка, Центр науково-технічної інформації м. Харкова, дисертаційні фонди, які існують при наукових бібліотеках різних наукових закладів і установ. Практичну підготовку магістра з викладацької діяльності здійснюють профілюючі та випускаючі кафедри університету.