076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Товарознавство та експертиза в митній справі

  


Бакалавр

Напрямок діяльності бакалавра – товарознавча та підприємницька діяльність у сфері товарного обігу.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - товарознавчо-технологічний (ідентифікація товарів, забезпечення товарами підприємств торгівлі, формування структури асортименту, забезпечення ефективності технології торговельних процесів); організаційний (організація торговельного підприємництва та комерційної діяльності, управління матеріально-фінансовим станом підприємства, визначення відповідності якості товарів, тари, послуг вимогам НД, здійснення контролю за виконанням договорів, угод, контрактів, здійснення контролю за дотриманням торговельно-технологічних процесів, менеджмент підприємства, менеджмент персоналу); інформаційно-комунікативний (збір, обробка та аналіз інформації про чинники внутрішнього середовища торговельно-технологічного процесу, формування інформаційного середовища щодо якості товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу) тощо. Професійні завдання виконуються під керівництвом спеціаліста.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Професійна діяльність бакалаврів забезпечується під керівництвом спеціаліста і полягає в: організації та зборі аналітичної вихідної інформації для проведення ідентифікації товарів;  формуванні та здійсненні ефективної логістичної діяльності в процесі просування товару до споживача; визначенні критеріїв формування товарного асортименту; ефективній реалізації цільових критеріїв товарної асортиментної структури; удосконаленні організації торгівлі та комерційної діяльності; визначенні відповідності товарів, тари, послуг вимогам законодавчих актів; здійсненні контролю за виконанням договорів, угод, контрактів, правил торгівлі та зберіганні товарів; здійсненні ефективного менеджменту підприємства та персоналу; оцінюванні впливу чинників зовнішнього середовища на функціонування торговельної організації; формуванні інформаційного середовища якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічного процесу

Спеціаліст

"Товарознавство та експертиза в митній справі" – спеціалізація в рамках спеціальності ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. В межах визначеної спеціалізації майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок у товарознавчій, підприємницькій, управлінській, експертній діяльності у сфері товарного обігу та митного контролю.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників:

 • ідентифікація товарів;
 • аналіз асортименту;
 • збір, обробка та аналіз інформації про чинники зовнішнього і внутрішнього середовища митного органу;
 • формування інноваційного середовища;
 • розроблення загальнодержавної та регіональної політики;
 • адміністрування процесу набору, відбору, розвитку та звільнення персоналу;
 • проведення експертизи товарів і тари;
 • організація роботи митного органу;
 • моніторинг роботи митного органу;
 • застосування технічних засобів контролю;
 • здійснення митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України;
 • документальне оформлення вантажів;
 • забезпечення ефективності технології митного контролю.

Види діяльності: товарознавчо-технологічна, інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та контролююча.

Посади: митний інспектор, головний інспектор, експерт з зовнішньоекономічних питань, державний експерт, консультант (в апараті органів державної влади), спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, професіонал з контролю якості.

Магістр

"Товарознавство та експертиза в митній справі"спеціалізація в рамках спеціальності ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. В межах визначеної спеціалізації майбутні магістри набувають професійних знань, умінь та навичок у товарознавчій, підприємницькій, управлінській, експертній, науковій, діяльності у сфері товарного обігу, митного контролю та захисту прав споживачів, викладацька в вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників :

 • ідентифікація товарів;
 • аналіз асортименту;
 • здійснення митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України;
 • документальне оформлення вантажів;
 • забезпечення ефективності технології митного контролю;
 • збір, обробка та аналіз інформації про чинники зовнішнього і внутрішнього середовища митного органу;
 • формування інноваційного середовища;
 • розроблення загальнодержавної та регіональної політики;
 • адміністрування процесу набору, відбору, розвитку та звільнення персоналу;
 • проведення експертизи товарів і тари;
 • організація і моніторинг роботи митного органу;
 • застосування технічних засобів контролю;
 • дослідження асортименту та якості товарів;
 • організація наукових досліджень;
 • консультаційна діяльність;
 • освітньо-методична діяльність;
 • розроблення прогнозів, проектів нормативно-правових актів.

Види діяльності: товарознавча, технологічна, інформаційна, аналітична, управлінська, науково-дослідна та прогностична.

Посади: митний інспектор, головний інспектор, експерт з зовнішньоекономічних питань, державний експерт, консультант (в апараті органів державної влади), радник (органи державної влади), спеціаліст державної служби, спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, науковий співробітник (економіка), професіонал з контролю якості.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра Товарознавства в митній справі. Науково-педагогічний склад кафедри  нараховує  17 осіб, з яких 6 професорів, 8 к.т.н., доцентів. Питома вага викладачів, які мають вчений ступінь, становить 82,3 %.

ВВикладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчальна практика "Вступ до фаху".

Метою практики є ознайомлення студентів І курсу з майбутньою спеціалізацією; на конкретних практичних прикладах показати роль фахівців  у розвитку ринку товарів, у підвищені конкурентоспроможності підприємств, у покращенні якості товарів та послуг; роз’яснити загальні положення державного стандарту вищої освіти в Україні та особливості підготовки фахівців даного профілю у ХДУХТ, дати короткий огляд змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Товарознавчо-технологічна практика.

Метою практики є поглиблення і закріплення знань студентів з товарознавства і технологій  харчових продуктів і непродовольчих  товарів, прищеплення навичок контролю якості сировини, напівфабрикатів і готових виробів в умовах виробництва; придбання досвіду організаторської праці в трудовому колективі.

Виробнича практика (бакалавр).

Метою практики є набуття студентами професійних, дослідницьких і організаційних навичок для повноцінної діяльності випускників ВНЗ в підприємствах торгівлі  та промисловості.

Переддипломна практика (бакалавр).

Метою практикиє поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань та набуття необхідних навичок і досвіду роботи у галузі товарознавчої, маркетингової та комерційно-управлінської, експертної діяльності, опанування торговель-технологічними процесами, що здійснюються в торговельних підприємствах у сучасних умовах.

Виробнича практика (спеціаліст, магістр).

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень піл час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виконання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Переддипломна практика (спеціаліст, магістр).

Метою практики є надання студентами-випускниками професійних навичок для повноцінної діяльності у сферах сучасної торгівлі, промисловості, комерційних, експертних структурах, у роздрібних та оптових торгівельних закладах, збутових структурах промислових підприємств, робота в яких потребує глибоких товарознавчих знань з експертизи якості товарів та послуг, з оцінки та прогнозування споживних властивостей товарів, визначення їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках, управління якістю товарів на всіх етапах товаропросування, ідентифікації товарів. Переддипломна практика магістра також  пов’язана з викладацькою діяльністю і реалізується під час участі магістра у навчальному процесі, що організує випускаюча кафедра. Проходження переддипломної практики магістра організовано в провідних науково-дослідних та науково-виробничих установах наукового спрямування міста Харкова, таких як "Інститут овочівництва і баштанництва НААН України", "Інститут тваринництва НААУ",  Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, Інспекція з питань захисту прав споживачів в Харківській області, Харківська торгово-промислова палата,  Харківська торгово-промислова палата, з якими є договори про творчу співпрацю. До бібліотек, фондом яких рекомендується користуватися магістрам, слід віднести Харківську наукову бібліотеку ім. Короленка, Центр науково-технічної інформації м. Харкова, дисертаційні фонди, які існують при наукових бібліотеках різних наукових закладів і установ. Практичну підготовку магістра з викладацької діяльності здійснюють профілюючі та випускаючі кафедри університету.