Напрями підготовки. Спеціальності

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.030601 Менеджмент                

 

Напрямок діяльності бакалавра – здійснення професійної управлінської діяльності на підприємствах в різних галузях ринкової економіки. А саме, збір та обробка управлінської інформації; виконання аналітичних, планових і фінансових розрахунків; розробка, обґрунтування та прийняття різноманітних управлінських рішень в галузі торгівлі, ресторанного господарства, туристичних та готельних комплексах; оцінки зовнішньоекономічного оточення господарського суб’єкта.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - компетентно вести переговори, укладати комерційні угоди, здійснювати управлінську діяльність відповідно до  міжнародних норм і стандартів, проводити глибокі наукові дослідження, розробляти стратегію і тактику роботи підприємства, реалізовувати науково обґрунтовані управлінські рішення.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Особливістю підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту є висока частка інтелектуальної праці, в зв'язку з чим міжнародні стандарти освіти вимагають від фахівців глибоких професійних знань, володіння іноземними мовами, правової підготовки, засвоєння новітніх технологій ведення бізнесу.

Види діяльності: організаційно–управлінська, комерційна та маркетингова діяльність в підприємствах–суб’єктах ЗЕД, організаціях міжнародної туристичної діяльності, готельного господарства.

Бакалавр орієнтований на такі посади, як  заступник керівника зовнішньоекономічного відділу, менеджер міжнародного туризму, заступник начальника підрозділу експортно–імпортних операцій, фахівець із зовнішньої торгівлі, експерт із зовнішньоекономічних питань, інспектор з кадрів закордонного планування, економіст з матеріально – технічного забезпечення, менеджер з постачання, менеджер збуту.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   

 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" – провідна спеціальність з напряму "Менеджмент". В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок в організаційно – управлінській, комерційній, маркетинговій та інших видах діяльності підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності різних форм власності.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників: 

Спеціальність орієнтовано на вміння здійснювати загальні функції управління такі як планування, організація, мотивація та  контроль зовнішньоекономічною діяльністю та міжнародною торгівлею підприємства. Приймати і реалізувати обґрунтовані рішення, розробляти перспективні плани і програми розвитку підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням державних, суспільних та власних економічних інтересів. Фахівці спеціальності відповідають за міжнародну та зовнішньоекономічну діяльність підприємства, займаються розширенням зовнішньоекономічних зв’язків з іноземними партнерами, і тим самим інтегрують підприємство в світовий економічний простір.

Види діяльності:

  • організаційно – управлінська;
  • комерційна та маркетингова діяльність в підприємствах–суб’єктах ЗЕД;
  • організація міжнародної туристичної діяльності, готельного господарства;
  • науково-дослідна та педагогічна діяльність в наукових і навчальних закладах.

Посади: керівник зовнішньоекономічного відділу, менеджер міжнародного туризму, начальник (завідувач) підрозділу експортно–імпортних операцій, фахівець із зовнішньої торгівлі, експерт із зовнішньоекономічних питань, головний інспектор з кадрів закордонного планування, економіст з матеріально – технічного забезпечення, заступник начальники відділу постачання, збуту, комерційного відділу, керуючий  готелем, рестораном, заступник директора або керівник малого підприємства – суб’єкта ЗЕД.

Магістр

Спеціальність:        8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності        

 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" – провідна спеціальність магістра з напряму "Менеджмент". В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань, умінь та навичок в організаційно – управлінській, комерційній, маркетинговій та інших видах діяльності підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності різних форм власності.

Спеціальність орієнтовано на вміння здійснювати загальні функції управління такі як планування, організація, мотивація та  контроль зовнішньоекономічною діяльністю та міжнародною торгівлею підприємства. Приймати і реалізувати обґрунтовані рішення, розробляти перспективні плани і програми розвитку підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням державних, суспільних та власних економічних інтересів. Фахівці спеціальності відповідають за міжнародну та зовнішньоекономічну діяльність підприємства, займаються розширенням зовнішньоекономічних зв’язків з іноземними партнерами, і тим самим інтегрують підприємство в світовий економічний простір.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності:

  • управлінська, комерційна та маркетингова діяльність в підприємствах – суб’єктах ЗЕД;
  • організація міжнародної туристичної діяльності, готельного господарства;
  • науково-дослідна та педагогічна діяльність в вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації.

Посади: керівник зовнішньоекономічного відділу, менеджер міжнародного туризму, начальник (завідувач) підрозділу експортно–імпортних операцій, фахівець із зовнішньої торгівлі, експерт із зовнішньоекономічних питань, керівник відділу кадрів закордонного планування,  начальника відділу постачання, збуту, комерційного відділу, керуючий  готелем, рестораном, керівник підприємства – суб’єкта ЗЕД, молодший науковий співробітник, експерт (консультант в апараті органів державної влади) із зовнішньоекономічних питань.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та туризму. До її складу входить 13 викладачів, з яких 4 професори та 5 доцентів. Питома вага викладачів, які мають вчений ступінь, становить 92 %.

Викладачі кафедри мають суттєві наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують у навчальний процес новітні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчальна практика "Вступ до фаху".

Метою практики є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, с особливостями організації підготовки фахівців менеджменту. Результатом навчальної практики є: усвідомлення студентами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування на різних рівнях у ВНЗ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості. Практика включає виїзні заняття на підприємствах різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правових форм, що функціонують на відповідному сегменті ринку не менш, ніж 2 роки, таких, як ТОВ ТЦ "Метро Кеш енд Кері Україна", ПП "Терем" ТД "Гранд Текстиль", ресторан "Шарикоff", мережа ресторанів швидкого обслуговування ТОВ "Перспективнi технологii", ресторан-клуб "JAZZTER", готель "Аврора", ресторанний комплекс "Місто", ДП "Харківський завод шампанських вин", мережа супермаркетів "РОСТ", готель "Рейкадз Харьков та ін..

Організаційна практика.

Мета даної практики – ознайомлення студентів з організацією основної діяльності підприємства, зокрема з рівнем зовнішньоекономічної діяльності та її впливом на конкурентоспроможність підприємства. Основним завданням практики є закріплення теоретичних знань і ознайомлення студентів з реалізацією теоретичних положень в практиці господарювання підприємств за умов дії ринкового механізму за такими напрямками: основні функції підприємства, система організації виробничих, торговельних процесів, організація постачання, організація збуту і задоволення потреб клієнтів, вивчення потенційних конкурентів, організація зовнішньоекономічної діяльності та ін. Базами практики є підприємства виробничої і невиробничої сфер різних форм власності - суб’єкти ЗЕД.

 Тренінги з менеджменту.

Метою тренінгів з менеджменту є формування у студентів практичних навичок розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов'язків на окремих робочих місцях керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів підприємств на низовому рівні управління. Студенти проходять тренінги з менеджменту на базі підприємств, з якими укладено договори про проведення практики, за індивідуальними запитами або в університеті. Основними базами практики від університету є: ресторан-клуб "JAZZTER", готель "Харків Палац", готель "Астарта"м(АР Крим, м. Судак), готель "Турист", готель "Харків", мережі готелів "Amara World" і "PAPILLON HOTELS" (Турція), ПП "Крамаренко" вілла "Ковчег" (АР Крим, с. Мирний) та ін.

Виробнича практика рівня "бакалавр".

Метою виробничої бакалаврської практики є формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Основні бази практики від університету: ТОВ ТЦ "Метро Кеш енд Кері", ТОВ "СПАС" мережа кондитерських "Французська булочна", виробничо-торгівельне підприємство "ЗАТ"Чігрінов" та ін.

Виробнича практика рівня "спеціаліст", "магістр".

Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок і вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи з суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність підприємства.

Науково-педагогічну практику на 5 курсі студенти-магістри проходять за 2 напрямками:

  • Науково-дослідний напрямок, який проходить в управлінні споживчого ринку, службах маркетингових досліджень акціонерних товариств, торговельних домів, асоціації "Торговельна єдність" та інших організаціях, де проводяться наукові дослідження.
  • Науково - педагогічний напрямок, який триває протягом навчального року згідно робочого плану і проходить на кафедрі, а також у навчальних закладах І-ІV освітньо-кваліфікаційних рівнів освіти (навчальних курсах барменів, кухарів, офіціантів, учбово-курсових комбінатах, торговельних училищах, бізнес-коледжі, технікумах , ВНЗ), які можуть стати майбутнім місцем їх роботи. Друга складова пов’язана з викладацькою діяльністю і реалізується під час участі магістра у навчальному процесі, що організує випускаюча кафедра.

Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики на кожному рівні. Це підсумковий етап підготовки студента до виконання випускної, дипломної або магістерської роботи та наступної самостійної діяльності з фаху. Метою практики є підготовка кожним студентом індивідуального завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми управління організацією, збору практичних та статистичних матеріалів для виконання підсумкової атестаційної роботи.