Напрями підготовки. Спеціальності

  Менеджмент організацій і адміністрування

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.030601 Менеджмент          

 

Напрямок діяльності бакалавра – здійснення професійної управлінської діяльності на підприємствах в різних галузях ринкової економіки.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - компетентно вести переговори, укладати комерційні угоди, здійснювати управлінську діяльність відповідно до  міжнародних норм і стандартів, проводити глибокі наукові дослідження, розробляти стратегію і тактику роботи підприємства, реалізовувати науково обґрунтовані управлінські рішення.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Особливістю підготовки майбутніх бакалаврів з менеджменту є висока частка інтелектуальної праці, в зв'язку з чим міжнародні стандарти освіти вимагають від фахівців глибоких професійних знань, володіння іноземними мовами, правової підготовки, засвоєння новітніх технологій ведення бізнесу.

Бакалавр з напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" підготовлений до роботи за декількома з видів і найменувань економічної діяльності за Державним класифікатором України ДК 009-2010 "Класифікація видів економічної діяльності":

 • Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованим магазинах.
 • Тимчасове розміщування: діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщування.
 • Діяльність із забезпечення стравами та напоями: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання ресторанів; обслуговування напоями.
 • Інша професійна, наукова та технічна діяльність.

Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності: завідувач підприємства роздрібної торгівлі; завідувач секції, завідувач виробництва; завідувач корпусу готелю; завідувач підприємства ресторанного господарства; завідувач поверху готелю; завідувач туристичного агентства; начальник (керуючий) їдальні; начальник виробництва (на підприємстві харчування);  головний адміністратор (на комерційних підприємствах); завідувач відділу (у складі управління); комерсант; ресторатор; завідувач залу; менеджер (управитель) з туризму; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) у готельному господарстві; менеджер (управитель) ресторану; менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні); менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв; адміністративний помічник; інспектор з кадрів; організатор з персоналу; фахівець з найму робочої сили.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування   
   

 

"Менеджмент організацій і адміністрування" – це провідна спеціальність галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Її опанування забезпечує можливість здійснення професійної управлінської діяльності на підприємствах в різних галузях ринкової економіки, зокрема, торгівлі та ресторанного господарства. В межах визначеної спеціальності здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту для роботи на підприємствах незалежно від форм власності та типів господарювання з метою виконання функцій планування, прогнозування, регулювання, організації, контролю, координації та мотивації.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності:

 • торгівля;
 • оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
 • роздрібна торгівля;
 • діяльність готелів та ресторанів;
 • діяльність ресторанів, барів;  їдалень та послуги з постачання їжі;
 • операції з нерухомістю, здача до найму та послуги юридичним особам;
 • консультування з питань комерційної діяльності та управління;
 • управління підприємствами; підбір та забезпечення персоналом; надання інших комерційних послуг;
 • державне управління;
 • управління загального характеру на державному рівні;
 • регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.

Посади: керуючий підприємством ресторанного господарства; директор навчально-виробничого комбінату; керівник торговельно-економічної місії; завідувач підприємства роздрібної торгівлі; начальник виробництва (на підприємстві харчування); головний адміністратор (на комерційних підприємствах); начальник підвідділу (у складі самостійного відділу); начальник планово-економічного відділу; начальник управління; начальник відділу підготовки кадрів; начальник відділу соціального розвитку; начальник відділу кадрів; директор (керівник) малої торгівельної фірми; керуючий магазином; керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.); директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського) тощо.

Магістр

Спеціальність:        8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування  

 

"Менеджмент організацій і адміністрування" – це провідна спеціальність галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Її опанування забезпечує можливість здійснення професійної управлінської діяльності на підприємствах в різних галузях ринкової економіки, зокрема, торгівлі та ресторанного господарства. В межах визначеної спеціальності здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту для роботи на підприємствах незалежно від форм власності та типів господарювання з метою виконання функцій планування, прогнозування, регулювання, організації, контролю, координації та мотивації.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за видами діяльності

 • торгівля;
 • оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
 • роздрібна торгівля;
 • діяльність готелів та ресторанів;
 • діяльність ресторанів, барів;  їдалень та послуги з постачання їжі;
 • операції з нерухомістю, здача до найму та послуги юридичним особам;
 • консультування з питань комерційної діяльності та управління;
 • управління підприємствами; підбір та забезпечення персоналом; надання інших комерційних послуг;
 • державне управління;
 • управління загального характеру на державному рівні;
 • регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
 • освіта;
 • професійно-технічна освіта;
 • вища освіта;
 • освіта дорослих та інша діяльність у сфері освіти.

Посади: керуючий підприємством ресторанного господарства; директор навчально-виробничого комбінату; керівник торговельно-економічної місії; завідувач підприємства роздрібної торгівлі; начальник виробництва (на підприємстві харчування); головний адміністратор (на комерційних підприємствах); начальник підвідділу (у складі самостійного відділу); начальник планово-економічного відділу; начальник управління; начальник відділу підготовки кадрів; начальник відділу соціального розвитку; начальник відділу кадрів; директор (керівник) малої торгівельної фірми; керуючий магазином; керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.); директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського); викладач вищого навчального закладу; асистент; молодший науковий співробітник (методи навчання); викладач (методи навчання); методист з економічної освіти; молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання); професіонал з корпоративного управління; науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва); науковий співробітник (інтелектуальна власність); фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; консультант з ефективності підприємництва; викладач професійного навчально-виховного закладу.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра менеджменту організацій. До її складу входять 9 викладачів, з яких: докторів наук, професорів – 1, кандидатів наук, професорів – 1, кандидатів наук, доцентів – 4, доцентів – 2, старший викладач – 1. Всього питома вага викладачів з науковими ступенями та вченими званнями складає 66,7 %. (від загального складу кафедри).

Види практик

Види практик та місце їх проведення

 Навчальна практика "Вступ до фаху".  Ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту. Практика проводиться у підгрупах. Студенти відвідують підприємства різних галузей та форм власності, знайомляться з матеріально-технічною базою, виробничими цехами та складським господарством, торговими залами (в підприємствах торгівлі, ресторанного господарства та готельного господарства, туризму), категоріями працівників підприємства.

Практика з менеджменту організацій. Ознайомлення студентів з основними напрямками організаційної роботи підприємства, придбання навичок організаційно-економічних розрахунків і вмінь робити обґрунтовані висновки на основі управлінської інформації. Студенти розв’язують комплексні завдання, яке включає всі етапи організаційної роботи: від моменту формування вхідної управлінської інформації (внутрішньої та зовнішньої) до моменту прийняття управлінських рішень на майбутній період. Завдання розроблено на матеріалах конкретних підприємств. Практика проводиться у підгрупах в межах університету.

 Тренінги з менеджменту Знайомство з основними напрямками управлінської діяльності на підприємстві, придбання навичок з управління конкретними видами робіт та основними функціями менеджерів і вмінь робити обґрунтовані висновки на основі результатів діяльності підприємства та вмінь приймати управлінські рішення. Під час проходження практики у підприємствах студенти ознайомлюються з реальними задачами, які потребують рішення в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень, набувають навички, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "бакалавр". Виробнича практика формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час проходження практики студенти ознайомлюються з реальними задачами, які потребують рішення в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень, набувають навички, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу кваліфікації "бакалавр".

 Практика з фаху (рівня "спеціаліст"): закріплення всього комплексу знань і набуття навичок роботи за обраною спеціальністю, збір і підготовка матеріалів для виконання дипломної роботи, проведення окремих напрямків наукових досліджень. Студенти проходять практику на базових підприємствах міста, з якими у випускової кафедри існують постійні, тривалі зв'язки, а також за індивідуальними договорами, як правило, за місцем майбутньої роботи.

 Практика з фаху (рівня "магістр"): формування у студентів професійних вмінь і навичок управління підприємством у реальних виробничих умовах на основі теоретичних знань про економічні закони розвитку суспільства та підприємства, навичок проведення наукових досліджень та застосування їх результатів у практичній діяльності, а також опанування методики викладання дисциплін з напряму "Менеджмент".