Напрями підготовки. Спеціальності

  Маркетинг

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.030507 Маркетинг    

 

Напрямок діяльності бакалавра – дає знання, уміння і навички для виконання аналітичної, експертної, дослідної, організаційної, економічної діяльності, що пов’язана з науковим забезпеченням реалізації маркетингової та рекламної стратегії України, розвитком економічних зв’язків, поточним і перспективним плануванням і регулюванням маркетингової діяльності суб’єктів господарювання відповідно до одержаної спеціалізації. Бакалавр з маркетингу на первинних посадах самостійно виконує діагностичні завдання, економічні розрахунки по установленим розрахункам, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Майбутні фахівці готуються для виконання функцій та вирішення завдань в національних, вітчизняних та зарубіжних підприємствах та організаціях всіх видів господарювання на адміністративних та посадах у відповідності з державним класифікатором України ДК 003:2005 для виробничої торговельної, наукової, педагогічної та організаційної діяльності. Фахівці можуть займати штатні посади працівників підрозділів маркетингових зв’язків з громадськістю, менеджерів з питань персоналу та управління, професіоналів у сфері маркетингу і реклами та ін.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.03050701 Маркетинг  
   

 

"Маркетинг" – провідна спеціальність у галузі знань «Економіка і підприємництво». В межах визначеної спеціальності майбутній фахівець набуває професійних знань, умінь та навичок у  в галузі економіки, на первинних посадах самостійно виконує переважно діагностичні та частково евристичні професійні й соціально-виробничі завдання, робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за в
идами діяльності:

 • рекламна діяльність;
 • посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
 • дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
 • оптова та роздрібна торгівля;
 • готельно-ресторанний і туристичний бізнес;
 • організація харчування;
 • діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
 • консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 • дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
 • діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій.

Посади: консультант з ефективності підприємництва, консультант з маркетингу,  рекламіст, фахівець з державних закупівель, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, брокер, дилер, маклер біржовий, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів, торговець технічний, торговець промисловий, торговець комерційний, представник торговельний, супервайзер, агент, мерчендайзер, комівояжер, агент торговельний, агент комерційний  торговець роз'їзний, інспектор торговельний, інспектор-товарознавець, організатор з постачання, організатор із збуту, товарознавець, черговий по товарній конторі, агент рекламний, представник з реклами, ревізор комерційний, торговець (обслуговування бізнесу та реклами), помічники керівників підприємств, установ та організацій, організатор діловодства (державні установи), організатор діловодства (види економічної діяльності).

Магістр

Спеціальність:        8.03050701 Маркетинг        

 

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників
за в
идами діяльності

 • планова, організаційна, аналітична, прогностична, управлінська діяльність на підприємствах галузі:
  • формування маркетингової політики і стратегії підприємства,
  • стратегічне та тактичне планування маркетингової діяльності,
  • бізнес-планування,
  • планування товарної, цінової, комунікаційної політики,
  • планування політики розподілу і збуту готової продукції та послуг,
  • маркетингові дослідження внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків, прогнозування їх кон’юнктури,
  • організація служби маркетингу та координація її діяльності,
  • управління маркетинговою діяльністю;
 • викладацька у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації

Посади: робота на посадах керівників усіх рівнів (нижчого, середнього та вищого в ієрархічній структурі організацій та установ) та фахівців в підприємствах та об'єднаннях різноманітних форм власності та організаційно-правових форм, в науково-дослідних закладах, інформаційно-консультаційних центрах, в системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; на відповідних посадах в організаціях системи Міністерства торгівлі та економічного розвитку; відділах державних та місцевих  адміністрацій; бюджетних установах; фірмах, організаціях, установах різних рівнів управління, виробничої та невиробничої сфери господарювання; комерційних структурах; банках, страхових, інвестиційних компаніях; біржах товарних, валютних, фондових, брокерських компаніях; інвестиційних, трастових, майнових, пенсійних фондах, позичково-ощадних союзах, торгових, консалтингових фірмах та інше; науково-дослідних закладах; закладах освіти; в системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів та інших галузевих структурах.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра маркетингу і комерційної діяльності. Науково-педагогічний склад кафедри  нараховує – 16 викладачів, з яких 3 професори та 6 доцентів, питома вага викладачів, які мають вчений ступінь, становить 56%.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують в навчальний процес інноваційні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчально-ознайомча практика складається з двох частин:

 • Комп'ютерна практика проводиться у комп'ютерних класах навчально-наукового центру нових інформаційних технологій.
  Метою практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої професійної діяльності.

Переддипломна практика спеціаліста є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю "Маркетинг". Студенти отримують знання форм організації та навички роботи в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосувати їх у практичній діяльності.

 • Метою практики є систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань щодо організації комерційної діяльності на підприємстві, аналізу структури товарного ринку, стану виробництва і реалізації продукції, розробки плану маркетингової діяльності підприємства та ін.

Переддипломна практика магістра включає: три складові.

 • Перша складова пов’язана з науково-дослідною роботою та здійснюється у центрі маркетингових досліджень ХДУХТ, бібліотеках університету, області та України в цілому.
 • Друга складова пов’язана з викладацькою діяльністю і реалізується під час участі магістра у навчальному процесі, що організує випускова кафедра. Студенти відвідують заняття провідних викладачів кафедри, самостійно розробляють навчально-методичні матеріали за окремими темами дисциплін, що викладаються на кафедрі, під керівництвом провідних викладачів проводять аудиторні заняття в академічних групах.
 • Третя складова – виробнича практика. ЇЇ студенти проходять на підприємствах галузі (підприємствах торгівлі, готельно-ресторанного господарства, туризму, харчової промисловості, в тому числі в закладах готельно-ресторанного господарства Росії, Туреччини, Греції); провідних ВНЗ України, Словаччини, Болгарії; консалтингових та рекламних агенціях. З підприємствами та установами, на яких проходять практику магістри, укладено договори і складено паспорти баз практики, в яких наведено характеристика та направленість роботи студентів відповідно до програми практики.