Напрями підготовки. Спеціальності

  Міжнародна економіка

  

Бакалавр

Напрям підготовки:        6.030503 Міжнародна економіка              

 

Напрямок діяльності бакалавра – обробка економічної інформації та робота з документами; виконання під керівництвом спеціаліста аналітичних, планових і фінансових розрахунків у сфері торгівлі, готельного і ресторанного господарства, харчової промисловості, економіки споживчого ринку у процесі організації та виконання зовнішньоекономічних операцій.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань - виконання економічних, організаційних, планово-аналітичних робіт у сфері міжнародної економічної діяльності на підприємствах та в організаціях всіх видів господарської діяльності та форм власності. Професійні завдання виконуються під керівництвом спеціаліста.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Професійна діяльність забезпечується під керівництвом спеціаліста і полягає у здійсненні ряду функцій (розрахунок, аналіз, та планування основних економічних показників діяльності підприємства), які спрямовано на прийняття і реалізацію обґрунтованих підприємницьких рішення у сфері міжнародної економічної діяльності.

Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності, як оптова і роздрібна торгівля, посередництво у торгівлі; фінансове посередництво; сфера готельного і ресторанного господарства, харчова промисловість, споживчий ринок. Він може працювати у зовнішньо-економічних відділах і відділах експорто-імпортної діяльності підприємств усіх видів господарської діяльності і форм власності, економічних, обліково-фінансових відділах, відділах маркетингу та зв’язків з громадськістю, може виконувати функції помічника директора підприємства, організації чи установи.

Спеціаліст

Спеціальність:        7.03050301 Міжнародна економіка  

 

"Міжнародна економіка" – одна з провідних спеціальностей з напряму «Економіка і підприємництво». В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань і умінь та навичок в сфері міжнародної економічної діяльності, а саме: економічній, організаційно-управлінській, прогнозно-стратегічній, планово-аналітичній та дослідницькій діяльності на підприємствах та в організаціях всіх видів господарської діяльності та форм власності.

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників: 

Спеціальність орієнтовано на вміння здійснювати загальні функції (планування, організацію, координування, контролювання), приймати і реалізовувати обґрунтовані рішення у сфері міжнародної економічної діяльності; застосовувати і вдосконалювати економічні методи управління, розробляти програми розвитку підприємств у галузі зовнішньоекономічної діяльності, досліджувати зовнішнє та внутрішнє середовище маркетингової діяльності підприємства; розраховувати та аналізувати основні економічні показники роботи підприємств; здійснювати моніторинг зовнішнього ринку; формувати комерційні зв'язки з діловими партнерами з урахуванням державних, суспільних та комерційних інтересів

Види діяльності:

 • міжнародні аспекти: оптової торгівлі і посередництва у торгівлі;
 • фінансового посередництва;
 • допоміжної діяльності у сфері фінансів та страхування;
 • послуг, що надаються переважно юридичним особам;
 • діяльності, віднесеної до компетенції держави;
 • екстериторіальної діяльності, а також науково-дослідна та педагогічна діяльність у наукових і навчальних закладах.

Посади: економіст, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, економіст з інвестиційної діяльності, економіст договірних та претензійних робіт, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, експерт із зовнішньоекономічних питань, асистент, методист з економічної освіти, викладачі університетів і вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, керівники та спеціалісти у галузі валютного регулювання і контролю, фахівці з розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції у спеціалізованих державних та недержавних установах, керівники структурних підрозділів, зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств, директор підприємства, директор організації.

Магістр

Спеціальність:        8.03050301 Міжнародна економіка        

 

"Міжнародна економіка" – одна з провідних спеціальностей з напряму «Економіка і підприємництво». В межах визначеної спеціальності майбутні фахівці набувають професійних знань і умінь та навичок в сфері міжнародної економічної діяльності, а саме: економічній, організаційно-управлінській, прогнозно-стратегічній, планово-аналітичній та дослідницькій діяльності на підприємствах та в організаціях всіх видів господарської діяльності та форм власності.

Спеціальність орієнтовано на вміння здійснювати загальні функції (планування, організацію, координування, контролювання), приймати і реалізовувати обґрунтовані рішення у сфері міжнародної економічної діяльності; застосовувати і вдосконалювати економічні методи управління, розробляти програми розвитку підприємств у галузі зовнішньоекономічної діяльності, досліджувати зовнішнє та внутрішнє середовище маркетингової діяльності підприємства; розраховувати та аналізувати основні економічні показники роботи підприємств; здійснювати моніторинг зовнішнього ринку; формувати комерційні зв'язки з діловими партнерами з урахуванням державних, суспільних та комерційних інтересів

Сфери використання та можливості працевлаштування випускників

Види діяльності:

 • міжнародні аспекти: оптової торгівлі і посередництва у торгівлі;
 • фінансового посередництва;
 • допоміжної діяльності у сфері фінансів та страхування;
 • послуг, що надаються переважно юридичним особам;
 • діяльності, віднесеної до компетенції держави;
 • екстериторіальної діяльності, а також науково-дослідна та педагогічна діяльність у наукових і навчальних закладах.

Посади: асистент, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, молодший науковий співробітник, методист з економічної освіти, науковий співробітник, економіст з праці, інженер з організації та нормування праці, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець з раціоналізації виробництва, економіст з фінансової роботи, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з договірних та претензійних робіт, економіст із збуту, економіст обчислювального центру, економічний радник, консультант з економічних питань, науковий співробітник (економіка), оглядач з економічних питань, науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва), науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва), фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, інспектор кредитний.

Випускова кафедра

Випусковою є кафедра міжнародної економіки. Науковий потенціал кафедри складають 14 викладачів, з яких: 3 професори, 2 доценти, 5 ст. викладачів та 4 асистенти. 71% загальної чисельності викладачів мають стаж науково-педагогічної роботи більше 10 років, з яких 21% - мають науковий ступінь доктора економічних наук та звання професора; 57% – мають вчені звання та ступені. 64 % співробітників кафедри є випускниками ХДУХТ.

Викладачі кафедри мають суттєві наукові здобутки, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують у навчальний процес новітні технології.

Види практик

Види практик та місце їх проведення

Навчально-ознайомча практика складається з двох частин:

 • Комп'ютерна практика проводиться у комп'ютерних класах навчально-наукового центру нових інформаційних технологій.
  Метою практики є одержання студентами початкових знань про застосування обчислювальної техніки під час навчання та майбутньої професійної діяльності.
 • Професійно-орієнтована практика проводиться на підприємствах та установах, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, надають послуги щодо митного оформлення товарів та транспортних засобів, посередницькі послуги щодо встановлення зв’язків з іноземними партнерами, працюють у сфері міжнародного торговельного бізнесу та міжнародного ресторанного бізнесу.
  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навиків прийняття самостійних рішень при здійсненні конкретних зовнішньоекономічних операцій в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань і творчого їх застосовування у практичній діяльності.

Бакалаврську практику

 • студенти 3-4 курсів проходять, як внутрішньо-вузівську у формі «Комплексного тренінгу» та «Тренінгу з міжнародної економіки», які передбачено програмою наскрізної практичної підготовки студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка».
  Мета даної практики – перевірити і узагальнити набуті теоретичні знання, застосувати їх у процесі аналізу міжнародних економічних відносин окремої країни, визначити її місце в світо господарських зв’язках.

Переддипломна практика спеціаліста є завершальним етапом теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю «Міжнародна економіка», яка проводиться в 2 етапи – на підприємстві і внутрішньо в університеті (мовна практика).

 • Метою практики є оволодіння студентами теоретичними і практичними основами управління та інструментарієм здійснення міжнародної економічної діяльності, формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь і навичок прийняття самостійних управлінських рішень у майбутній практичній роботі за фахом. Базами практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, близького зарубіжжя, що здійснюють свою діяльність у сфері міжнародного бізнесу та міжнародного ресторанного бізнесу, з якими у кафедри міжнародної економіки існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти  можуть проходити практику за індивідуальними угодами.  Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми магістерської дипломної роботи. Практичну мовну підготовку студенти проходять на базі університету.
 • Базами практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, що здійснюють свою діяльність не тільки на споживчому ринку, а й у різних галузях господарства, з якими у кафедри існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти можуть проходити практику за індивідуальними угодами. Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.

Переддипломна практика магістра включає: виробничу практику, в тому числі мовну та науково-педагогічну.

 • Метою виробничої переддипломної практики магістрів є закріплення усього комплексу отриманих теоретичних знань і набуття навичок роботи за обраною спеціальністю, збір та підготовка практичних матеріалів для виконання дипломної роботи, проведення окремих напрямків наукових досліджень, а також практичне впровадження результатів власних наукових досліджень та розроблених методик на конкретних підприємствах. Практична мовна підготовка дозволяє студентам оволодіти методикою та особливостями перекладу різних типів зовнішньоторговельних угод і контрактів, транспортної, митної та фінансової документації.
 • Метою педагогічної переддипломної практики є ознайомлення студентів з з основами педагогічної роботи у навчальному закладі, навчальною та навчально-методичною роботою, набуття педагогічного досвіду з підготовки та проведення різних форм занять, впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес. Базами виробничої практики є провідні підприємства та установи різних форм власності м. Харкова, інших міст України, близького зарубіжжя, що здійснюють свою діяльність у сфері міжнародного бізнесу та міжнародного ресторанного бізнесу, з якими у кафедри міжнародної економіки існують постійні зв'язки (на основі укладених договорів), а також студенти  можуть проходити практику за індивідуальними угодами. Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми магістерської дипломної роботи. Практичну мовну підготовку студенти проходять на базі університету. Педагогічну практику студенти проходять на кафедрі міжнародної економіки ХДУХТ.

  Бази практики відібрані відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри і теми дипломної роботи.