Наукові заходи

КОНФЕРЕНЦІЇ

  Науково-практична конференція - брейнстормінгу

«Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу

суспільства знань: технології, освіта, наука»

                       (27 квітня 2016 року)

     Формування системи електронних інформаційних комунікацій кардинально змінюють ситуацію в інформаційно-бібліотечній сфері збору, зберігання, обробки і створення інформаційного ресурсу. Глобальні технології комп’ютерних систем швидко розвиваються, формують в інформаційній сфері нову систему відносин, які відображають реалії сучасних бібліотек, що відіграють певну роль у розвитку науки та освіти, створюючи когнітивний ресурс.

27 квітня 2016 року Науковою бібліотекою Харківського державного університету харчування та торгівлі (НБ ХДУХТ) спільно з Факультетом соціальних комунікацій Харківської державної академії культури було проведено науково – практичну конференцію-брейнстормінгу «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука».

IMG 6258      Форма конференції-брейнстормінгу має на меті організацію групової взаємодії учасників протягом усього часу її роботи, використання методу «мозкового штурму» для вирішення завдань, поставлених перед учасниками і вироблення ними управлінських рішень.

У науково – практичній конференції взяли участь керівники та провідні фахівці бібліотек ВНЗ і публічних бібліотек м. Харкова, науковці внз. Загальна кількість присутніх становила 54 особи.

До оргкомітету конференції надійшла 31 доповідь.

Учасників науково-практичної конференції привітала перший проректор кандидат економічних наук професор Янчева Ліана Миколаївна. Вона наголосила на тому, що без інноваційних технологій неможливо розвивати науковий та освітянський потенціал. І на бібліотеку ВНЗ також покладаються основні завдання вищої освіти, одне з яких – створити єдине інформаційне середовище між ВНЗ в Україні з метою формування суспільства знань. Ліана Миколаївна підкреслила, що наукова бібліотека – велика і складна система, покликана стати однією із платформ створення якісного інформаційного продукту – когнітивного ресурсу, що відповідає вимогам сучасної науки та освіти.

У ході роботи конференції виступили 10 доповідачів. На порядок денний конференції було винесено та заслухано такі доповіді:

 

Під час роботи конференції було вирішено такі завдання:

 

• Місце бібліотеки в системі знань;

• Чи є сама бібліотека когнітивним ресурсом суспільства?;

• Сучасні когнітивні ресурси бібліотеки;

 

• Які технології бібліотеки сприяють створенню когнітивних ресурсів бібліотек?;

 

• Значення кадрового ресурсу в створенні когнітивного ресурсу суспільства знань.

У доповідях наголошувалося, що сучасний етап суспільного розвитку характеризується тенденціями, що визначають трансформацію бібліотеки як соціального інституту. Це:

 

• технологічний прогрес, який забезпечив високий рівень розвитку інформаційних технологій, інтенсивної комп’ютерізації та автоматизації суспільного виробництва, що відзеркалюється у діяльності бібліотек;

 

• знання, що містяться у документальній і електронній інформації і стають головною перетворюючої силою сучасного суспільства, які забезпечують подальший розвиток людства і бібліотеки, активно працюють у напрямі інформаційного виробництва когнітивних ресусів;

 

• бібліотеки ВНЗ, що відіграють важливу роль в сучасній соціальній системі стосовно відтворення і збереження знаннєвої інформації, обміну та доступу до неї.

Розвиток документно-комунікативної сфери суспільства,викликаний впровадженням інформаційних технологій. Формування системи електронних інформаційних комунікацій кардинально змінюють ситуацію щодо збору, зберігання і обробки інформації в сфері науки та освіти. Бібліотеки самі є когнітивними ресурсами суспільства оскільки зберігають усвоїх фондах суспільний інтелект – соціальну пам’ять людства, створюють електронні бібліотеки, бази данних, репозітарії тощо.

Було відзначено, що найактуальнішими у діяльності бібліотек ВНЗ є різноманітні технології створення інформаційних продуктів та послуг. Бібліотеки ВНЗ використовують у своїй діяльності інформаційні технології управління функціональними процесами бібліотек, менеджменту сайтів, створення та організації інших різноманітних інформаційних ресурсів і рекламноїпродукції бібліотеки в електронному режимі.

Дискусійним стало питання щодо тісної взаємодії науковця і бібліотекаря, ефективної реалізації функцій бібліотеки ВНЗ як наукової установи, акцентовано увагу на питаннях створення цифрових колекцій повнотекстових документів наукового та освітнього спрямування, їх віртуальної відкритості та доступності. Було наголошено, що бібліотекарі – це комунікативна ланка успішності ученого у суспільстві знань.

На завершення були підведені підсумки роботи конференції: конференція пройшла успішно, доповіді учасників зацікавили колег. А головне – відбувся обмін досвідом серед бібліотечних фахівців, демонстрація їх прагнення до інноваційних змін, їх досягнень та перспектив розвитку стосовно питань створення когнітивного ресурсу суспільства знань.

Науково-практична конференція «Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука» ухвалила:

  1. Результати роботи науково-практичної конференції-брейнстормінгу визнати задовільними.
  2. Використати та впроваджувати досягнення конференції у науково-методичній роботі бібліотек.

За результатами роботи науково-практичної конференції-брейнстормінгу було відзначено доповіді:  С. М. Губського, к.х.н., доцента кафедри хімії, мікробіології та гігієни харчування ХДУХТ; Н. М. Ніколаєнко, директора НБ УІПА; В.М. Самсонкіна,  д.т.н.,  проф.Державного економіко-технологічного університету транспорту; В. П. Жукової, доцента кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК, кандидата наук із соціальних комунікацій та ін.

Науково-практична конференція-брейнстормінгу показала, яку важливу роль у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань відіграють бібліотеки, а також високий загальний рівень наукових досліджень у бібліотечній галузі, ефективність впровадження новітніх технологій та пропозицій нових послуг для користувачів.

Обговорення доповідей та узагальнення висновків дало можливість оцінити рівень науково-методичної роботи учасників конференції та сформулювати такі рекомендації:

  1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників науково-практичної конференції-брейнстормінгу, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове, методичне та практичне значення.
  2. Посилення ролі бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань слід розглянути як нагальне завдання сучасного розвитку бібліотечної справи.
  3. Сприяти розробці та впровадженню проектів інноваційного розвитку бібліотек щодо інформаційно-комунікаційних технологій створення знаннєвих ресурсів.
  4. Застосувати інформаційно-комунікаційні технології у бібліотеках як нагальне завдання сучасного формування когнітивного ресурсу суспільства знань.
  5. З метою підвищення фахової компетенції бібліотечних спеціалістів активізувати роботу з підвищення кваліфікації, упроваджувати у процесі роботи інтерактивні форми та методи організації практичної підготовки.
  6. Сприяти інтеграції електронних комунікацій та організації спільних проектів між бібліотеками ВНЗ.
  7. Розширювати можливості інформаційного представлення бібліотечних закладів в мережі Інтернет.

 

З матеріалами конференції можна ознайомитися в Репозитарії університету за адресою  http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/722

2015 рік

Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/943

2014 рік

Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/942

2013 рік

Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвиткуhttp://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/941

2012 рік

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/940

2010 рік

Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/938