НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 23 - 31 жовтня 2017 р. в Харківському державному університеті харчування та торгівлі відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії", присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі. Матеріали конференції опубліковані в репозитарії ХДУХТ http://elib.hduht.edu.ua/ у розділі "Наукова бібліотека" колекції "Збірники наукової бібліотеки", а також кожна стаття окремо у розділі "Наукові публікації".
Запрошуємо ознайомитися з матеріалами конференції!
 
Додаткову інформацію розміщено на веб-сайті ХДУХТ.
 
Матеріали були доступні на веб-сайті наукових конференцій ХДУХТ: conf.hduht.edu.ua
 
Інформаційний лист

Наукова бібліотека
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Факультет соціальних комунікацій
Харківської державної академії культури

Шановні колеги!

    Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інформаційно-бібліотечний сервіс і користувач: новий формат взаємодії». з нагоди 50-річного ювілею Харківського державного університету харчування та торгівлі 23-31 жовтня 2017 року.

Пропонується обговорення наступних тем:
1. Інформаційно-бібліотечний сервіс: перспективи розвитку.
2. Структура інформаційно-бібліотечного сервісу.
3.Сервісні інформаційно - бібліотечні технології.
4. Управління знаннями в системі інформаційно-бібліотечного сервісу.
5. Сервіс для науковців - наукометричні бази даних.
6. Реалізація принципів академічної доброчесності в обслуговуванні користувачів бібліотек ВНЗ.
7. Онлайн-сервіси бібліотек.
8. Веб-сервіси для створення віртуальних продуктів та послуг бібліотек.
9. Сервіси спілкування в бібліотеці
10. Видавничий сервіс бібліотек – library Publishing.

Форма участі: публікація на веб-сторінці;
перегляд матеріалів;
on-line обговорення.

Вимоги до оформлення доповідей :
Доповіді приймаються у форматі doc або docx. Обсяг доповіді – 5-8 сторінок. Формат – А 4. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. Міжрядковий інтервал – одинарний. Абзац – 1,25. Поля: 2 см. Сторінки доповіді без нумерації. Вирівнювання тексту доповіді – по ширині. Назва доповіді – вирівнювання по центру.
На початку доповіді у верхньому правому кутку сторінки вказується індекс УДК.
Далі трьома мовами (українською, російською, англійською): назва доповіді; інформація про авторів у такому порядку: прізвище, ім'я, по батькові; вчений ступінь, посада; повна назва організації місця роботи / навчання; анотація та ключові слова. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12.
Список літератури наводиться в кінці доповіді. У тексті доповіді оформляються посилання на номер розташування джерела в списку літератури. Рисунки і таблиці мають бути пронумеровані відповідно до посилань на них у тексті доповіді.
Бажано використання додаткових матеріалів для своєї доповіді – презентацій у форматі pdf.

                                                                     Зразок
УДК 021.61:027.7

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ - ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО НАУКОВИХ ЗДОБУТКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Лариса Григорівна Бакуменко
кандидат наук із соціальних комунікацій
директор наукової бібліотеки
Харківський державний університет харчування та торгівлі

Розглянуто питання створення інституціонального репозитарію Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Ключові слова: наукова бібліотека вищого навчального закладу; інституціональний репозитарій; наукова комунікація.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ – ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ОТКРЫТОГО ДОСТУПА К НАУЧНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ УНИВЕРСИТЕТА

Лариса Григорьевна Бакуменко
кандидат наук по социальным коммуникациям,
директор научной библиотеки
Харьковский государственный университет питания и торговли

Рассмотрен вопрос создания институционального репозитария Харьковского государственного университета питания и торговли.

Ключевые слова: научная библиотека высшего ученого заведения; институциональный репозитарий; научная коммуникация.

INSTITUTIONAL REPOSITORY – INFORMATION SALES FOR OPEN ACCESS TO UNIVERSITY SCIENTIFIC BUSINESS

Larisa Grigorievna Bakumenko
candidate of science in social communications
director of the scientific library
Kharkiv State University of Nutrition and Trade

The question of creating an institutional repository Kharkov State University of food and trade.

Key words: Scientific Library of the University; Institutional Repository; scientific communication.

Сьогодні на користувачів мережі Інтернет обрушився величезний потік різноманітної інформації, породжуючи протиріччя між масивом запропонованих інформаційних продуктів та якісною складовою інформації, що визначається ступінню відповідності запитам користувачів. Згідно із теорією Закону інформації існує чотири варіанти отримання інформації:
1. Інформація, що у вас є, не та, яку вам хотілося б отримати.
2. Інформація, яку вам хотілося б отримати, не те, що вам насправді потрібно.
3. Інформація, що вам насправді потрібна, вам недоступна.
4. Інформація, яка в принципі вам доступна, коштує більше, ніж ви можете за неї заплатити [2].

Список використаної літератури:

1. Андрухів А. І. Методи та засоби побудови електронного архіву у Науково-технічній бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс] / А. І. Андрухів, Д. О. Тарасов.– Режим доступу: ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2209/1/Andruxiv.doc...
2. Кухаренко В. М. Куратор змісту: навчально-методичний посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко; за заг. ред. В. М. Кухаренка.– Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016.– 176 с.
3. Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2012. – 252 с.

Доповіді надсилати до 20 жовтня 2017 року в електронному вигляді на e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою в 2017 році та електронний аналог розмістити в інституціональному репозитарії ХДУХТ.

Контактна інформація:
З питань участі в Інтернет-конференції та публікації доповідей звертатися:
Жукова Валерія Павлівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій ХДАК,
тел. (057) 337-34-55; 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бакуменко Лариса Григорівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, директор НБ ХДУХТ,
тел. (057) 349-45-35; (057) 349-45-37;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дмитренко Світлана Павлівна – завідувач сектором інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення НБ ХДУХТ,
тел. (057) 349-45-37;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
«Бібліотечно-інформаційний сервіс і користувач: новий формат взаємодії» ». з нагоди 50-річного ювілею Харківського державного університету харчування та торгівлі

1. Прізвище, Ім'я, По батькові
2. Місце роботи
(повна назва установи)
3. Науковий ступінь, звання
4. Посада
5.Форма участі (доповідач)
6. Тема доповіді (повідомлення)
7. Адреса
телефон
електронна пошта

 

 

2016 рік

Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука 

 http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/722

2015 рік

Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/943

2014 рік

Шлях бібліотеки в онлайнове інформаційне суспільство http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/942

2013 рік

Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвиткуhttp://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/941

2012 рік

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/940

2010 рік

Інтеграція бібліотек до соціально-комунікаційних процесів суспільства http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/938