Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі

banner kaf

 

Про кафедруЗавідуюча кафедрою
доктор економічних наук, професор

ЧОРНА Марина Віталіївна
 

Кафедра діє у складі ВНЗ протягом усього терміну його існування. Так, у 1967 році одночасно із створенням Харківського інституту громадського харчування була організована кафедра економіки громадського харчування на чолі з професором Лінецьким Є.Я. У різні роки кафедру очолювали доцент, к.е.н. Красницький Ю.Г.; перший ректор ХІГХ професор, к.е.н. Бережний І.Г.; професор, к.е.н. Филипенко А.В., професор, к.е.н. Власова Н.О.

З 2014 року керівництво кафедрою здійснює д.е.н., професор Чорна Марина Віталіївна.

Кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі є випусковою за спеціальністю "Економіка підприємства" за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

За час свого існування на кафедрі було створено широко відому, визнану на теренах України та СНД наукову школу в галузі економіки підприємства, головним напрямком досліджень якої є ефективність функціонування підприємств ресторанного господарства та торгівлі. Загалом у межах школи було захищено 3 докторські дисертації та понад 30 кандидатських дисертацій.

Наукові інтереси фахівців кафедри реалізуються, зокрема, через розробку методичного інструментарію та впровадження у практику господарювання підприємств різних галузей економіки сотень пропозицій щодо підвищення ефективності їх функціонування, проведення круглих столів із керівництвом і співробітниками підприємств, консультації працівників-практиків.

Постійно підвищуючи освітньо-кваліфікаційний рівень, колектив кафедри сумлінно та творчо ставиться до вдосконалення освітньої діяльності, методик викладання дисциплін і впровадження результатів наукових пошуків у навчально-виховний процес. Так, тільки за останні роки видано сотні науково-методичних праць (з них понад 30 з грифом МОН України). Заслуженим визнанням постійної творчої науково-педагогічної діяльності колективу є неодноразові перемоги та призові місця студентів на численних конкурсах дипломних і наукових робіт, предметних олімпіадах, конференціях різного рівня.

Можна з повним правом стверджувати, що завдяки кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі тисячі вихованців університету − не тільки економістів, а й інженерів-технологів, товарознавців, бухгалтерів, інженерів-механіків, менеджерів, маркетологів − здобули професійні знання та навички, сформували активну життєву позицію, що допомагає їм працювати, творити, обіймати високі посади в нашому місті, країні й, без перебільшення, у країнах майже всіх континентів світу.

Викладачі

На кафедрі працюють 15 співробітників, професорсько-викладацький склад налічує 13 осіб, з яких 2 доктори наук, 9 кандидатів наук

ЧОРНА Марина Віталіївна, завідуюча кафедрою, д-р екон. наук, професор

cherevko

 

Має більше 250 опублікованих наукових та навчально-методичних робіт, у т. ч. 5 навчальних посібників, 11 монографій.

Сфера наукових інтересів – управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі, управління інвестиційною та інноваційною діяльністю підприємств.
Розробила та викладає авторські курси "Управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі", "Економічна ефективність наукових розробок", а також дисципліни "Проектний аналіз", "Управління проектами", "Управління інвестиційними проектами".

Під її керівництвом захищено 9 дисертацій на ступінь кандидата економічних наук, є науковим керівником кандидатських та консультантом докторських дисертаційних робіт.

Чорна М.В. є членом спеціалізованих вчених рад ХДУХТ та ХНЕУ ім. С. Кузнеця із захисту дисертаційних робіт за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" (за видами економічної діяльності); керівником науково-дослідного центру "Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні"; головою науково-методичної комісії економічного факультету ХДУХТ; членом Вченої ради економічного факультету ХДУХТ; членом експертної ради ХДУХТ за напрямом науково-дослідних робіт "Економіка і зовнішньоекономічна діяльність" та редакційної колегії збірника наукових праць ХДУХТ за напрямом економічних наук "Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг".

Цитування наукових публікацій у міжнародній наукометричній базі Scopus

Цитування наукових публікацій у міжнародній наукометричній базі Google Scholar

Перелік публікацій 

ResearcherID : O-9354-2015

ORCID ID : 0000-0001-5387-7832

 

ДЯДЮК Марина Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент, професор кафедри

kiptela

 

У 1982 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі».

Працює на посаді професора кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2014 р.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – "Економіка торгівлі та послуг" (2002 р.), тема дисертації: «Економічна оцінка та визначення прийнятного рівня операційно-фінансового ризику у підприємствах роздрібної торгівлі».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2005 р.).
 
Викладає дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Антикризова діяльність підприємства», «Управління ризиками».
 
Коло наукових інтересів: антикризове управління підприємством, ризик-менеджмент.
 
Має 140 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 монографій, 6 навчальних посібників, 43 навчально-методичні розробки, 85 статей та тез доповідей.
 
 
 

КУШНІР Таміла Борисівна, канд. екон. наук, доцент, професор кафедри

kiptela

 

 

КУШНІР Таміла Борисівна

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри

Цитування наукових публікацій у міжнародній наукометричній базі Google Scholar

Перелік публікацій

 

 

 

 

 

 

БУГРІМЕНКО Роман Михайлович, канд, екон. наук, доцент

kiptela

 

У 1999 році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Економіка підприємства».
 
Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2006 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – "Економіка торгівлі та послуг" (2004 р.), тема дисертації «Ефективність політики управління фінансуванням обігових активів торговельних підприємств».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2008).
 
Викладає дисципліни «Економіка і планування діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства», «Кредитування підприємств», «Підприємницькі мережі та торговельні системи».
 
Коло наукових інтересів пов’язано з фінансовими аспектами діяльності підприємства.
 
Має 94 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника, 25 навчально-методичні розробки, 65 статей та тез доповідей.
 
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.).
 
 

ЗУБКОВ Сергій Олександрович, канд. екон. наук, доцент

kiptela

 

У 2003 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
 
Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2009 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2008 р.), тема дисертації: «Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2013).
 
Викладає дисципліни "Стратегія підприємства", "Інтелектуальний бізнес".
 
Коло наукових інтересів пов’язано зі стратегічними аспектами діяльності підприємства.
 
Має 110 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 4 монографії, 2 навчальних посібника, 22 навчально-методичні розробки, 82 статей та тез доповідей.
 
Є науковим керівником однієї дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Цитування наукових публікацій у наукометричній базі Google Scholar

Перелік публікацій

ResearcherID : O-8090-2015

ORCID ID : 0000-0002-4892-8284

МЕЛУШОВА Ірина Юріївна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

 

У 1999 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».
 
Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2008 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.07.05  "Економіка торгівлі та послуг" (2007 р.), тема дисертації: «Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2010).
 
Викладає дисципліни "Економічне обґрунтування цінової політики підприємств", "Економіка і фінанси підприємства".
 
Коло наукових інтересів пов’язано з різноманітними аспектами управління фінансовими результатами підприємств.
 
Має 83 наукові та навчально-методичні праці, в тому числі 5 монографій, 2 навчальних посібника (з грифом МОН України), 19 навчально-методичні розробки, 57 статей та тез доповідей.
 
 

МИХАЙЛОВА Олена Влентинівна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

 

У 1988 році закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Економіка торгівлі» та присвоєно кваліфікацію економіста.
 
Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2015 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2015 р.), тема дисертації: «Ефективність політики формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі».
 
Викладає дисципліни "Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств", "Оцінка бізнесу".
 
Коло наукових інтересів пов’язано з формуванням оборотних активів підприємства.
 
Має 44 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 2 навчальних посібника, 25 статей та тез доповідей.
 
 

СМІРНОВА Поліна Василівна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

 

У 2000 році закінчила  Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом з відзнакою).

Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2011 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2009 р.), тема дисертації: «Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2013 р.).
 
Викладає дисципліни "Управління витратами", "Економіка підприємств".
 
Коло наукових інтересів пов’язано з фінансовими аспектами діяльності підприємства.
 
Має 67 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 1 навчальний посібник, 15 навчально-методичні розробки, 49 статей та тез доповідей.
 

Перелік публікацій

 

СМОЛЬНЯКОВА Наталія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

 

 У 1978 році з відзнакою закінчила Харківський інститут громадського харчування, спеціальність за дипломом – «Економіка торгівлі».

Працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі з 2000 року.
 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (2011 р.), тема дисертації: «Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами».
 
Доцент по кафедрі економіки підприємств харчування та торгівлі (2015).
 
Викладає дисципліни "Економіка та прогнозування споживчого ринку", "Економіка підприємства", "Інтелектуальний капітал".
 
Наукові інтереси полягають як у дослідженні сучасних проблем і тенденцій розвитку підприємств галузі, так і новітніх загальноекономічних.
 
Має 184 наукові та навчально-методичні праці, в тому числі 7 монографій, 3 навчальних посібника, 52 навчально-методичні розробки, 122 статей та тез доповідей.
 
Нагороджена грамотами: Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2011 р.), Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (2013 р.), Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2014 р.).
 

Перелік публікацій

 

ШИНКАР Світлана Миколаївна, канд. екон. наук, доцент

kiptela

 

 

ШИНКАР Світлана Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Перелік публікацій

 

 

 

 

 

 

ВОЛОСОВ Анатолій Михайлович, старший викладач

kiptela

 

 У 1988 році закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Економіка торгівлі».

З вересня 1994 року працює на посаді старшого викладача.
 
Викладає дисципліни „Економіка підприємства”, „Економіка туризму та готельного господарства”, „Економіка торгівлі та ресторанного господарства”, „Тренінг з економіки підприємства”.
 
Наукові інтереси зорієнтовані як на вивченні сучасних проблем і тенденцій розвитку підприємств галузі, так і загальноекономічних.
 
Має 124 наукові та навчально-методичні праці, в тому числі 5 монографій, 3 навчальних посібника, 31 навчально-методичну розробку, 85 статей та тез доповідей.
 

Перелік публікацій

 

 

ТІМЧЕНКО Ольга Дмитрівна, старший викладач

kiptela

 

У 1994 році закінчила Харківській інститут громадського харчування за спеціальністю „Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні” з присвоєнням кваліфікації „економіст”.
 
З вересня 2001 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі.
 
Викладає дисципліни «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка міжнародного туризму», здійснює керівництво курсовими, дипломними роботами, переддипломною практикою та ін.
 
Коло наукових інтересів пов’язано із розвитком та управлінням роздрібного товарообороту торговельного підприємства.
 
Загальний список опублікованих наукових та навчально-методичних праць складає 94 найменувань, з них: 73 наукових публікацій (41 наукових статей, 32 тез доповідей), 21 навчально-методичних розробок, в тому числі 1 навчальний посібник, 2 монографія, 18 методичних розробок.
 

Перелік публікацій

  

Новини

24.09.2016 під час проведення проекту «Ніч науки» кафедра презентувала Школу економіки

30.05.16 Харківському державному університету харчування та торгівлі розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні в галузі знань 05 «Суспільні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» з ліцензованим обсягом 5 осіб (Наказ МОН України №590 від 30.05.2016 р.).

25.05.2016  відбувся круглий стіл на тему "Практичні аспекти взаємодії науки та влади для розвитку підприємництва" 

19.04.2016 відбувся круглий стіл на тему "Проблеми підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції" 

14-15.04.2016 Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства»

07.04.2016  відбувся Науковий форум школярів "Перспективи економічного розвитку вітчизняної економіки та підприємств: учнівські ініціативи"

25.02.2016 відбувся круглий стіл на тему: «Наука, бізнес, влада: ініціативи та механізми підтримки підприємництва в м. Харкові»

12.02.2016 відбувся бізнес-семінар Open Gate Italy

26.11.2015 відбувся круглий стіл на тему: «Наука, бізнес, влада: ефективна взаємодія»

17-18.10.2015 відбувся благодійний дитячий фестиваль "Повір у себе - відроди дерево життя, єдина Україна - це моя сім'я"

05.10.2015 відбувся міжнародний консультаційний бізнес-форум "Європа без кордонів"

26.09.2015 під час проведення проекту «Ніч науки» кафедра презентувала майстер-клас із розробки стартапів «Start-up – шлях до успіху»: віртуальна демонстрація створення стартапу з описом усіх етапів: гіпотеза, перевірка, запуск, робота

28.05.2015 відбувся круглий стіл на теми  «Ідентифікація та оцінка підприємницьких ризиків» і  «Дії підприємців при перевірках контролюючими органами»

27.04.2015 відбувся круглий стіл на теми «Особливості антикризової діяльності суб’єктів малого бізнесу в сучасній економіці» і «Дерегуляція в сфері дозвільної системи»

08.04.2015 Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства»

03.04.2015 Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Економіка та управління підприємствами" студентку групи Е-21 Клеймьонову Валерію

02.04.2015 відбувся Науковий форум школярів "Перспективи економічного розвитку вітчизняної економіки та підприємств: учнівські ініціативи"

02.04.2015 Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції" студентку групи Е-21 Тімченко Валерію

31.03.15  За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії визнано акредитованою спеціальність "Економіка підприємства" за освітньо-кваліфікаційними рівнями (денна/заочна форма): 

бакалавр - 75/75, спеціаліст - 70 / 70, магістр 25/25

31.03.2015 відбувся круглий стіл на тему «Стратегічне управління в малому бізнесі: методично-прикладні аспекти»

17.03.2015 Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Маркетинг, управління персоналом та економіка праці" студентку групи Е-22 Шеіну Катерину

13.03.2015 Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Економіка транспорту та зв'язку" студентку групи Е-22 Кілінич Анастасію

26.02.2015 відбувся круглий стіл на тему «Проблеми та перспективи розвитку суб’єктів малого бізнесу в трансформаційній економіці»

Абітурієнту

 

 

Відповіді на часті запитання про навчання на спеціальності "Економіка" в ХДУХТ

 

Які напрями суміжної професійної діяльності властиві фахівцю зі спеціальності "Економіка"?

Безумовною перевагою є те, що фахівець з економіки підприємства за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності:

 • управлінська,

 • маркетингова,

 • обліково-контрольна,

 • зовнішньоекономічна,

 • освітня,

 • науково-дослідницька

Які навички та уміння може здобути фахівець зі спеціальності "Економіка"

ФАХІВЕЦЬ З ЕКОНОМІКИ має уміння та навички для виконання аналітичної, планової, експертної, дослідної, організаційної, економічної, управлінської діяльності, що пов'язана з:

- з формуванням політики та стратегії розвитку, плануванням та прогнозуванням основних напрямків та результатів діяльності,

- вивченням ринку товарів та послуг,

- регулюванням діяльності суб’єктів господарювання

Які переваги навчання спеціальності "Економіка" у ХДУХТ?

- Підготовка фахівців за чотирма рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук

- Спеціалізація у сфері торгівлі та ресторанного господарства

- Можливість міжнародного стажування

- Залучення студентів до здійснення наукових проектів

- Стажування на підприємствах галузі та в органах державної влади

- Використання інноваційних інтерактивних технологій навчання

На яких посадах може працювати випускник зі спеціальності "Економіка"?

 • економіст-аналітик з досліджень споживчого ринку,

 • економіст з праці, збуту, маркетингу, фінансів, податків,

 • бізнес-аналітик,

 • фінансовий аналітик,

 • керівник економічних, фінансових, адміністративних підрозділів,

 • керівник підприємств різних сфер економічної діяльності.

На яких підприємствах може працювати випускник зі спеціальності "Економіка"?

НАШІ ВИПУСКНИКИ можуть працювати в

 • підприємствах, установах і організаціях, що функціонують на ринках споживчих товарів, у ресторанному господарстві, на ринку послуг,

 • фінансовому ринку;

 • банківських та фінансово-кредитних установах;

 • податковій службі;

 • інвестиційних, маркетингових, консалтингових і аудиторських фірмах;

 • брокерських конторах;

 • інвестиційних, майнових, пенсійних фондах;

 • центрах зайнятості, страхових компаніях;

 • біржах.

Однією зі сфер працевлаштування є заклади вищої освіти, спеціалізовані науково-дослідні інститути; науково-експертні групи органів державної влади.

Які форми навчання можливі для спеціальності "Економіка"?

Форми навчання – денна, заочна, прискорена (після технікумів)

Якими мовами проходить навчання на спеціальності "Економіка"?

Мови навчання: українська, англійська

За якими освітньо-кваліфікаційними рівнями випускаються фахівці за спеціальністю "Економіка"?

бакалавр

спеціалість

магістр

Надалі студенти мають можливість продовжити навчання в ХДУХТ та здобути науковий ступень доктора філософії та доктора наук зі спеціальності 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Які терміни навчання для спеціальності "Економіка"?

БАКАЛАВР

денна форма навчання – 4 роки

денна прискорена – 2 роки

заочна форма навчання – 4 роки

заочна прискорена – 2 роки

СПЕЦІАЛІСТ – 1 рік

МАГІСТР (на базі ОКР бакалавр будь-якої галузі знань) – 1,5 роки

Які існують спеціалізації для спеціальності "Економіка"?

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Які існують магістерські програми для спеціальності "Економіка"?

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ спеціальності "Економіка" засновані на наукових школах випускової кафедри:

-  Економіка та управління в підприємствах торгівлі та ресторанного господарства,

- Управління конкурентоспроможністю підприємства

Чи є бюджетні місця для навчання за спеціальністю "Економіка"?

Так, щороку на спеціальність "Економіка" МОН України виділяються бюджетні місця за всіма формами навчання та всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями

Яка вартість навчання на спеціальності "Економіка" на контрактній основі?

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ на контрактній основі:

за денною формою – 8730* грн. на рік

за заочною формою – 3980* грн. на рік

* дані за 2015/2016 н.р.

Чи є можливість набути знижку на навчання за спеціальністю "Економіка"?

Так. Якщо Ви закінчуєте школу, Ви можете зареєструватися у "Школі економіки" ХДУХТ, пройти навчання з основ економіки та одержати сертифікат, який дає право на одержання знижки у розмірі 25%. Також університет має договори про співдружність з багатьма школами м. Харкова, що також гарантує одержання знижки у розмірі 10%.

Якщо  Ви заверешуєте навчання у технікумі (коледжі), то університет має низку договорів про співдружність з багатьма технікумами (коледжами) по різних областях України, що також гарантує одержання знижки у розмірі 10%.

Дізнатися  чи є такий договір з Вашим навчальним закладом можно в Приймальній комісії ХДУХТ.

Чи є можливість проживання у гуртожитку?

В університеті є 2 гуртожитки для абітурієнтів, які приїхали на навчання з інших міст.

Чи є можливість студенту отримати офіцерське звання?

Для студентів старших курсів є можливість пройти військову підготовку, які прагнуть отримати офіцерське звання.

Чи є можливість у студентів спеціальності "Економіка" пройти практику або стажування за кордоном?

Так, студенти мають можливість пройти практику та стажування у провідних кампаніях Англії, США, Туреччини, Кіпру, Єгипту, Греції тощо; отримати міжнародні гранти на навчання у країнах Європейського Союзу та США.

Які необхідні документи для вступу на спеціальність "Економіка"?

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають заяву тільки в електронній формі (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом). 

Вступники можуть подати до 15 заяв на 5 спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачається прийому за кошти державного бюджету.

Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не перебачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати)  зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016 року;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Харківського державного університету харчування та торгівлі або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Які сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання необхідні для вступу на спеціальність "Економіка"?

- українська мова та література,

- математика,

- історія України або географія або іноземна мова (за вибором студента).

Які терміни прийому документів на спеціальність "Економіка"?

Початок прийому заяв та документів - 11 липня 2016 року

 • Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет - о 18 годині 20 липня 2016 року

 • Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань - о 18 годині 27 липня 2016 року

 • Строки проведення університетом вступних випробувань - 21 липня – 27 липня 2016 року

 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 12 години 1 серпня 2016 року.

 

Не знайшли відповіді на своє питання?

Напішіть або зателефонуйте нам:

(057)3494558 кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

1Про кафедру
Викладачі
3Навчальний процес
Дисципліни
Графіки консультування ...
Графік консультацій on-line
4Наукова діяльність
Науково-дослідна робота
Наукові школи
Наукові гуртки
Монографії
Контакти