Про кафедру

Сьогодення

Кафедра процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва є випусковою за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" (освітній ступінь "бакалавр") та спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" (освітній ступінь "магістр"). Кафедра готує висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, готельно-ресторанного господарства.

Постійний творчий пошук науково-педагогічного персоналу забезпечує високий рівень підготовки студентів університету, зокрема інженерів механічного та технологічного напрямів ННІХТБ.

Кафедра активно співпрацює з провідними фахівцями галузі для вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу шляхом врахування вимог майбутніх роботодавців; набуття досвіду та практичної реалізації результатів наукових досліджень.

Швидко зростає професійний рівень колективу кафедри.
Сьогодні її науковий потенціал представляють 3 професори, доктори наук; 11 доцентів, кандидатів наук; 1 старший викладач, кандидат наук та 6 аспірантів.

Творчий доробок кафедри вельми солідний:

 • поставлено понад 30 навчальних дисциплін;
 • опубліковано більше 20 монографій, 30 підручників та навчальних посібників;
 • винахідницька діяльність дозволила отримати 150 патентів, патентів на корисні моделі і авторські свідоцтва на винаходи, на нові види харчових продуктів та напівфабрикати, нові пристрої та апарати;
 • розроблено понад 30 нормативно-технічних документів;
 • видано понад 100 методичних вказівок;
 • опубліковано понад 700 статей у наукових фахових виданнях.

За нашими підручниками "Процеси і апарати харчових виробництв", "Автоматизація виробничих процесів", "Інтелектуальна власність", "Патентознавство" навчаються студенти усіх галузевих ЗВО України.

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вдосконалення процесів і обладнання харчових виробництв за такими актуальними напрямами:

 • наукове обґрунтування і розробка прогресивних процесів та обладнання для виробництва жарених кулінарних виробів;
 • наукове обґрунтування процесів та удосконалення обладнання для переробки дикорослої плодово-ягідної сировини;
 • удосконалення процесів та апаратів в виробництві нових високов’язких харчових продуктів;
 • удосконалення процесів переробки дикорослої та пряно-ароматичної сировини з використанням НВЧ-нагрівачів.

Кафедральний колектив широко відкритий для партнерства з колегами − як виробничниками, так і науковцями, освітянами, користь від якого обопільна. До кола цього професійного спілкування входять Харківська бісквітна фабрика, Харківський молочний комбінат, Харківський м'ясокомбінат, "Хладопром", макаронна фабрика, Національний університет харчових технологій, Одеська національна академія харчових технологій, Полтавський університет економіки і торгівлі, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка та ін.

До наукових досліджень кафедри активно залучаються студенти, результати яких вони представляють у своїх виступів на наукових конференціях і публікують у збірниках наукових праць.
Найкращі дипломні проекти студентів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт, де щорічно посідають призові місця.

Постійно розширюється матеріально-технічна база спеціалізованих лабораторій, виготовляються нові експериментальні стенди для дослідження і вдосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.

 

Кафедра неодноразово доводила свій потужний науковий та навчальний потенціал. Тому пріоритетним напрямом роботи був і залишається розвиток наукових шкіл кафедри та підготовка кваліфікованих кадрів для плідної праці в складних сучасних умовах у відповідних галузях економіки та промисловості як на Україні так і за її межами.

 

Історія

Кафедра процесів та устаткування харчової і готельно-ресторанної індустрії ім. М.І. Беляєва створена на підставі наказу № 109 від 31 грудня 2019 р. на базі кафедри "Устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва" та кафедри "Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв".

Історія кафедри бере свій початок у 1969 році із заснування кафедри обладнання при інституті громадського харчування. Першим завідувачем кафедри стає молодий, 30-тирічний, перспективний кандидат технічних наук Бєляєв Михайло Іванович. З цього часу співробітники кафедри постійно займаються технічною підготовкою фахівців галузі. У складі кафедри 3 викладача: Федоров Ігор Миколайович, Петрова Нінель Федорівна, Рижова Неллі Вікторівна. Кафедра розташовувалася в приміщенні корпусу інституту по вул. Чернишевського.

У 1970-1973 р.р. викладацький склад кафедри устаткування підприємств громадського харчування поповнюється новими фахівцями. На кафедру після закінчення інженерно – технологічного факультету приходять Каширцев В.І. , Одарченко М.С., Титов А.Н., Левик В.А., Попов Л.М., а також фахівці з виробництва та інших вузів: Коган П. Я., Кіптела Л.В., Купрін Б.П., Березюк М.В., Галій Е.Р. Лабораторії кафедри в цей час розташовуються в напівпідвальному приміщенні по вул. Дзержинській.

У період з 1974-1977 р.р. кафедра поповнюється новими випускниками свого ж вузу: Сафоновим В.В., Міхно Ю.О., Черевком О.І., Сімовьяном С.В., Постновим Г.М., Єфімовою В.О., Афуковою Н.А., а також фахівцями з інших ВУЗів: Сароявою Е.А., Шапошниковим Т.Б., Кузнєцовим С.Н. Викладацький склад кафедри – 23 людини. Кафедра також запрошує викладачів з інших вузів і виробництва. Дисципліни кафедри читаються студентам усіх факультетів інституту: технологічного, економічного, товарознавчої, бухгалтерського обліку на денній, заочній та вечірній формах навчання.

У період становлення кафедри за успіхи в навчальній і науковій роботі завідувач кафедри Бєляєв Михайло Іванович нагороджується орденом «Знак пошани». У 1978 році кафедра отримує нові лабораторії по вул. Клочківська, які оснащуються сучасними навчальними стендами, технологічним, холодильним та ваговимірювальним обладнанням. У цьому ж році завідувач кафедрою Бєляєв М.І. стає проректором з наукової роботи, в 1981 році він захищає докторську дисертацію, і вже на наступний рік йому присвоюють звання професора. У березні 1988 року в Харківському інституті громадського харчування проходили перші демократичні вибори ректора. Одним з кандидатів був Бєляєв М.І., який і став першим обраним ректором. У 1991 році Михайло Іванович був обраний членом-кореспондентом ВАСГНІЛ.

У серпні 1990 року з ініціативи ректора інституту Бєляєва М.І. був заснований Інженерно-механічний факультет, який готує кадри за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв». Цим часом від кафедри устаткування підприємств громадського харчування виділяються в самостійні підрозділи: кафедра процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, охорони праці та екології.

Кафедра процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв була утворена на підставі наказу № 109 від 31 серпня 1990 р. Від початку і до березня 2015 р. кафедру очолював провідний вчений в галузі харчової промисловості доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, Міжнародної академії холоду, Інженерної академії України, ректор ХДУХТ Черевко Олександр Іванович. Протягом терміну з 2015 р. до 2018 р. кафедрою керувала доктор технічних наук, професор Кіптела Людмила Василівна та з 2018 р. по 2019 р. до об'єднання на чолі кафедри була кандидат технічних наук, доцент Бабкіна Ірина Володимирівна.

Кафедри за існування інженерно-механічного факультету і з часом переіменованого на факультет обладнання та технічного сервісу були одними з провідних і активно брали участь у підготовці фахівців інженерів – механіків харчових виробництв.

У дев’яності роки після смерті Михайла Івановича Беляєва кафедрою устаткування громадського харчування керували доцент Каширцев В.І., професор Сафонов В.В., професор Пахомов П.Л. У цей же період в самостійну одиницю виділяється кафедра холодильної техніки і холодильної технології. На семи кафедрах університету працюють співробітники – викладачі кафедри обладнання. Склад кафедри постійно змінюється, на зміну першим викладачам приходить нове молоде покоління наукових кадрів. 

У жовтні 2014 року кафедра, яка довготривалий час носила назву «Устаткування підприємств харчування» була за поданням керівництва університету перейменована у «Кафедру устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва».

З 1996 року колектив кафедри очолює доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, академік Української технологічної академії Дейниченко Григорій Вікторович.

Наразі нова об'єднана кафедра є випусковою і відіграє провідну роль в освітній діяльності університету: підвищенні класності майбутніх фахівців; поліпшенні системи викладання; розробці та впровадженні новітніх технологій навчання, які передбачають широке використання комп'ютерної техніки у курсовому та дипломному проектуванні; складанні типових програм з окремих курсів, розробці авторських курсів тощо.

Протягом років колектив кафедри плідно працює над удосконаленням освітнього процесу. Фундаментом для забезпечення якісного навчання є чотири навчальні та дві науково-дослідні лабораторії, які постійно модернізуються, поповнюються новими експериментальними стендами для дослідження нових напрямків удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв.

Предметом гордості є результати роботи науковців кафедри.

У 2006 р. за роботу "Створення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів", яка стала підсумком 20-річної праці наукового колективу під керівництвом професора Черевка О.І., було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (Указ Президента України № 1103/2006 від 20.12.2006).


Винахідницькі успіхи відзначено двома срібними медалями ВДНГ СРСР, дипломом ІІ ступеня виставки "Наука Харківщини".


У 2009 році наукові розробки кафедри, що були представлені в рамках загальної експозиції ХДУХТ на V Всеукраїнському конкурсі "Кращий вітчизняний товар 2009 року" в номінації "Інноваційні розробки", було нагороджено медаллю.


У 2010 році міжкафедральний соціально-економічний проект "Здорове харчування" під керівництвом професора Черевка О.І. визначено кращим у конкурсі "Харківські ініціативи".


У 2011 р. д-р техн. наук, професор Михайлов В.М. став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за результатами наукової роботи "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання".


Кафедра систематично виступає ініціатором проведення обласних семінарів "Інноваційні технології для харчової промисловості" для представників м'ясопереробної, молокопереробної, овочепереробної, молочної, хлібобулочної та кондитерської промисловості.


За результатами наукових досліджень з 1990 р. аспірантами і здобувачами кафедри захищено понад 10 докторських дисертацій і 30 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри

 На кафедрі працюють 3 професори доктори наук; 11 доцентів, кандидатів наук; 1 старший викладач, канддидат наук, 2 завідуючих лабораторіями. 

ДЕЙНИЧЕНКО Григорій Вікторович, завідуючий кафедрою

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, академік Української технологічної академії

ЧЕРЕВКО Олександр Іванович, професор

cherevko

Завідуючий кафедрою процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв з 1990 р. по 2015 р., доктор технічних наук, професор, ректор університету.

Олександр Іванович Черевко – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії холоду, академік Інженерної академії України.

У 1974 р. з відзнакою закінчив Харківський інститут громадського харчування і відтоді вся його трудова та наукова діяльність пов'язана з рідним інститутом, нині Харківським державним університетом харчування та торгівлі, де він пройшов шлях від асистента кафедри обладнання до ректора університету – з 1991 р.

Наукові інтереси полягають у вдосконаленні процесів, апаратів та обладнання харчових виробництв, розробці нових технологій переробки сільськогосподарської сировини (рослинної та тваринницької) та виробництва продуктів харчування.     Докладніше...

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович, д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

Валерій Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

У 1985 р. закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Технологія та організація громадського харчування".

З 1991 р. вся трудова діяльність Михайлова В.М. пов'язана з рідним навчальним закладом, нині Харківським державним університетом харчування та торгівлі, де він працював на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, заступника декана факультету, доцента, виконуючого обов'язки декана факультету, проректора з наукової роботи – з 2004 р.

Наукові інтереси Михайлова В.М. полягають у вдосконаленні процесів, апаратів та обладнання харчових виробництв, розробці енерго- та ресурсоефективних технологій переробки сільськогосподарської сировини та виробництва харчової продукції.     Докладніше...

 

КАРПЕНКО Людмила Костянтинівна, канд. техн. наук, доцент

kiptela

КАРПЕНКО Людмила Костянтинівна

доцент кафедри, кандидат технічних наук,

декан факультету обладнання та технічного сервісу

Людмила Костянтинівна Карпенко працює на кафедрі процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв Харківського державного університету харчування та торгівлі з червня 1991 року. За цей час закінчила аспірантуру в ХДУХТ, у квітні 1996 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З січня 1996 року по січень 1998 року – асистент кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, з січня 1998 року по листопад 1999 року – старший викладач тієї ж кафедри; з листопада 1999 року – доцент тієї ж кафедри.

З жовтня 2000 року призначена заступником декана інженерно-механічного факультету. З січня 2004 року призначена виконуючою обов’язки декана факультету обладнання і технічного сервісу.

З грудня 2004 року та з грудня 2009 року обрана за конкурсом на посаду декана факультету обладнання і технічного сервісу.

Є членом Вченої ради ХДУХТ; Головою Вченої ради факультету; Головою експертної ради, за напрямом "Процеси, апарати, обладнання харчових виробництв, холодильна техніка".

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, удосконаленню наукової та педагогічної кваліфікації. Активно співпрацює зі студентським самоврядуванням, як важливою складовою виховного процесу в університеті, що дає можливість більш повно зрозуміти проблеми сучасного студентства, надати необхідну допомогу, знайти порозуміння. Регулярно організовує та виконує профорієнтаційну роботу серед колективів шкіл та коледжів м. Харкова, а також під час проведення Днів відкритих дверей.

Крім виконання обов’язків декана, працювала за сумісництвом доцентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв. Навчальна робота проводилась згідно індивідуального плану. Викладала дисципліни: «Технології монтажу, наладки і ремонту обладнання переробних і харчових виробництв», «Технологічне обладнання галузі». Проводить відкриті лекції та взаємовідвідування занять згідно з планом кафедри. Приймає участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем.

За багаторічну сумлінну працю особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність була нагороджена знаком «Відмінник освіти України» та грамотами і подяками різного рівня.

ЗАГОРУЛЬКО Олексій Євгенович, канд. техн. наук, доцент

kiptela

ЗАГОРУЛЬКО Олексій Євгенович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

В 1997 р. закінчив інженерно-механічний факультет Харківської державної академії технології та організації харчування та отримав кваліфікацію інженера-механіка обладнання харчових виробництв.

В лютому 1999 року стає інженером кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

У 1999-2002 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

З вересня 2000 р. аспірантуру поєднував з роботою на посаді асистента кафедри.

З 2 грудня 2002 року працює інженером кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

24 жовтня 2003 року захистив дисертацію “Розробка процесу та удосконалення обладнання для виробництва фруктових паст з використанням дикоплодної сировини” на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”.

З 2 лютого 2004 року переведений асистентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

З 31.12.2004 р. прийнятий по контракту старшим викладачем кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв до обрання за конкурсом.

З 26.03.2005 р. обраний за конкурсом старшим викладачем тієї ж кафедри по контракту.

1 вересня 2006 року призначений доцентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв до обрання за конкурсом.

З 13.03.2007 року працює доцентом тієї ж кафедри за контрактом у зв’язку з обранням за конкурсом.

ЛЯШЕНКО Богдан Віталійович, канд. техн. наук, доцент

kiptela

ЛЯШЕНКО Богдан Віталійович

доцент кафедри, кандидат технічних наук

 В 1997 р. закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування та отримав кваліфікацію інженера-механіка обладнання харчових виробництв. В листопаді 1997 року стає інженером кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв” Харківської державної академії технології та організації харчування. З грудня 1998 року по лютий 2001 року навчався в аспірантурі ХДАТОХ денної форми навчання за спеціальністю процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. З грудня 2001 року працює інженером кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв” Харківського державного університету харчування та торгівлі.

В жовтні 2002 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”. З вересня 2004 року працює на посаді старшого викладача кафедри “Процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв”.

1 вересня 2006 року призначений доцентом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв до обрання за конкурсом. З 13.03.2007 року працює доцентом тієї ж кафедри за контрактом у зв’язку з обранням за конкурсом.

Загальний стаж роботи Ляшенко Б.В. складає 23 років, з них науково-педагогічний – 15 років.

Ляшенко Б.В. виконує всі види навчальної роботи в повному обсязі на денному та заочному відділеннях факультету обладнання та технічного сервісу, та інженерно-технологічному факультеті. Активно працює над методичним забезпеченням навчального процесу з дисциплін, що викладає. Бере активну участь у науково-дослідній і науково-методичній роботі кафедри, у міжнародних науково-практичних та науково-методичних конференціях, конференціях професорсько-викладацького складу університету. Постійно здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Працює над підвищенням своєї наукової та педагогічної кваліфікації, вивчає літературу за фахом, відвідує заняття провідних викладачів кафедри, постійно приймає участь у роботі кафедральних науково-методичних семінарів, приймає активну участь у виконанні держбюджетних та госпдоговорних НДР кафедри. Виконує профорієнтаційну роботу в середніх навчальних закладах м. Харкова та Харківської області. Виконує обов’язки куратора на факультеті обладнання та технічного сервісу.

Доцент Ляшенко Б.В. входить до складу Вченої ради факультету обладнання і технічного сервісу та активно працює у складі Науково-методичної комісії факультету обладнання і технічного сервісу.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової промисловості України та високий професіоналізм Ляшенко Б.В. було нагороджено у 2014 р. грамотою департаменту агропромислового розвитку Харківської ОДА.

МАЯК Ольга Анатоліївна, канд. техн. наук, доцент

kiptela

МАЯК Ольга Анатоліївна

доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 1996 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю “Технологія громадського харчування” та здобула кваліфікацію інженера-технолога харчових виробництв.

У жовтні 2003 року була зарахована до денного відділення аспірантури за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв” на кафедру процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв Харківського державного університету харчування та торгівлі з відривом від виробництва.

З вересня 2006 року працювала на посаді асистента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв ХДУХТ.

В жовтні 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за темою “Удосконалення апарату для виробництва пастоподібних концентратів напоїв на основі овочевої сировини” за спеціальністю 05.18.12 “Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв”.

З вересня 2009 року переведена старшим викладачем кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв ХДУХТ.

У вересні 2010 року прийнята на посаду доцента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв ХДУХТ.

Загальний трудовий стаж Маяк О.А. 24 роки, науково-педагогічний стаж – 12 років.

Маяк О.А. приділяє значну увагу створенню методичних розробок, що забезпечують аудиторну та самостійну роботу студентів. Під час роботи в університеті нею в співавторстві видано чотири навчальних посібника: «Розрахунок машин та апаратів харчових виробництв», “Гідравліка та гідравлічні машини”, лабораторний практикум з курсу «Процесів і апаратів харчових виробництв», “Реологія в процесах виробництва харчових продуктів.

Маяк О.А. активно займається науково-дослідною роботою.

Брала участь у конкурсі “Молода людина року – 2007” м. Харкова. За результатами конкурсу отримала 3 місце в номінації “Наукова діяльність”. Нагороджена дипломом та цінними подарунками.

Маяк О.А. бере активну участь у науково-дослідній і науково-методичній роботі кафедри, постійно працює над удосконаленням наукової та педагогічної кваліфікації.

Приймала активну участь у роботі педагогічних майстерень, тренінгів, ділових ігор та презентацій під час роботи школи-семінару у центрі педагогічної майстерності в НТУ “ХПІ”: X Міжнародна школа-семінар “Сучасні педагогічні технології в освіті” (м. Харків, НТУ “ХПІ” 31 січня – 2 лютого 2012 р.)

Перебуваючи з 2008 р. на посаді секретаря збірника наукових праць ХДУХТ, Маяк О.А бере активну участь у науковій роботі університету.

Маяк О.А. виконує обов’язки куратора. Проводить зі студентами роботу по зміцненню дисципліни на заняттях, активізує самостійну роботу, заохочує до виявлення активної позиції щодо участі в житті університету.

За сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків і досягнуті успіхи в роботі з нагоди 8 березня відзначена грамотами та грошовими заохоченнями (накази № 23-ОС від 01.03.2007 р., № 27-ОС від 02.03.2009 р., № 31-ОС від 03.03.2010 р., № 26-ОС від 04.03.2013 р.)

ШЕВЧЕНКО Андрій Олександрович, канд. техн. наук, доцент

kiptela

ШЕВЧЕНКО Андрій Олександрович

доцент, кандидат технічних наук

1983 року народження, загальний трудовий стаж – 10 років 6 місяців; науково-педагогічний стаж – 10 років.

У 2005 році закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі і здобув кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки магістра по спеціальності 8.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв". Після чого вступив на денне відділення аспірантури ХДУХТ за спеціальністю 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв". 22 листопада 2012 р. успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук та 01 березня 2013 р. отримав відповідний диплом.

З вересня 2006 року по серпень 2013 р. працював на посаді асистента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, з вересня 2013 р. по липень 2015 р. працював старшим викладачем та з вересня 2015 р. по теперішній час працює доцентом тієї ж кафедри.

Андрій Олександрович є лектором 3-ох курсів: "Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних та складських робіт", "Технологічне обладнання галузі", "Гідравліка та гідропневмопривід". Також викладає "Процеси та апарати харчових виробництв", "Автоматизація виробничих процесів", "Розрахунок і конструювання обладнання малих харчових виробництв". Має опубліковані 18 навчально-методичних праць та публікацій.

Виконує науково-дослідну роботу за тематиками кафедри. Загальна кількість опублікованих праць науково-дослідної роботи складає 97 найменувань. Працює над розміщеннями технологічних профілей мережі NTTN. Бере участь з доповідями в науково-практичних конференціях та виставках всеукраїнського та університетського рівнів, а також у наукових заходах за межами ХДУХТ.

МИХАЙЛОВА Світлана Володимирівна, канд. техн. наук, ст. викладач

kiptela

МИХАЙЛОВА Світлана Володимирівна

старший викладач, кандидат технічних наук

1986 року народження, загальний трудовий стаж – 7 років 10 місяців; науково-педагогічний стаж – 4 роки 11 місяців.

У 2008 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі і здобула кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки магістра по спеціальності 8.090221 "Обладнання переробних і харчових виробництв", після чого вступила на денне відділення аспірантури ХДУХТ за спеціальністю 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, фармацевтичних та мікробіологічних виробництв". 21травня 2014 р. успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук та 26 червня 2014 р. отримала відповідний диплом.

З грудня 2011 року по червень 2014 р. працювала на посаді асистента кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв та з вересня 2014 р. по теперішній час працює старшим викладачем тієї ж кафедри. Михайлова С.В. читає лекції, проводить лабораторні заняття, консультації, перевірку домашніх та контрольних робіт, приймає заліки. Є лектором двох курсів "Транспортне та допоміжне обладнання" та "Експлуатація обладнання харчових виробництв". Також викладає "Процеси та апарати харчових виробництв", "Технологічне обладнання харчових виробництв". Працює зі студентами факультету обладнання та технічного сервісу та Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу. Заняття проводить на якісному науково-методичному рівні, доступно викладає навчальний матеріал. Здійснює керівництво курсовими проектами. Михайлова С.В. приділяє значну увагу створенню навчальних посібників та методичних розробок, що забезпечують як самостійну, так і аудиторну роботу студентів.

Загальна кількість навчально-методичних праць складає 10. Загальна кількість опублікованих праць за результатами науково-дослідної роботи складає 60 найменувань. Михайлова С.В. бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри та постійно працює над удосконаленням наукової та педагогічної кваліфікації. Брала участь з доповідями в науково-практичних конференціях та семінарах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів та у наукових заходах за межами ХДУХТ. Взагалі взято участь у роботі 12 конференцій, 1 семінарі та на 5 виставках. Приймає участь у виконанні науково-дослідних тем кафедри.

БУЄРОВА Ірина Валеріївна, завідувач лабораторії

kiptela

БУЄРОВА Ірина Валеріївна

завідувач лабораторії

В 1984 році почала трудову діяльність у Харківському інституті громадського харчування. Спочатку працювала лаборантом НДС, керівником якого був Черевко Олександр Іванович, з 1985 року перейшла на кафедру обладнання підприємств харчування, завідувачем якої був Беляєв Михаїл Іванович.

В 1985 році вступила до Харківського інституту громадського харчування та в 1990 році закінчила інститут.

З 1989 по 1993 р. працювала старшим лаборантом кафедри обладнання підприємств харчування, а з 1995 року завідуючою лабораторії цієї кафедри.

З вересня 1997 року по теперішній час працює завідуючою лабораторії кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв.

ГОРДІЄНКО Ірина Олександрівна, старший лаборант

kiptela

ГОРДІЄНКО Ірина Олександрівна

старший лаборант

З вересня 2007 року працює лаборантом кафедри процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв. У цьому ж році поступила навчатися на факультет обладнання та технічного сервісу, який закінчила у 2013 році.

Лабораторії

Кабінети і лабораторії кафедри  оснащені приладами та обладнанням, які забезпечують якісний навчальний процес і проведення наукових досліджень:

 • вакуум-випарний апарат;
 • конвективна сушарка;
 • стерилізатор К-75;
 • маслопрес;
 • вертикальний роторно-плівковий апарат;
 • мікрохвильова піч "Веко";
 • лабораторні стенди для проведення лабораторних занять;
 • наочні стенди, плакати.

На кафедрі діють 1 науково-дослідна та 3 навчальні лабораторії.

 Науково-дослідна лабораторія (35 м2)

Лабораторія обладнана приладом "Реотест", який забезпечує дослідження структурно-механічних властивостей харчових продуктів, і лабораторно-промисловим апаратом мембранним для ультра- і мікрофільтрації в тангенціальному потоці.

Лабораторія процесів та апаратів харчових виробництв (70 м2)

В лабораторії проводяться заняття з дисциплін "Технологічне обладнання харчових виробництв", "Технологічне обладнання малих переробних і харчових виробництв", "Устаткування підприємств харчових виробництв".

Лабораторія обладнана вакуум-випарним апаратом, конвективною сушаркою, стерилізатором К-75, а також маслопресом.

Діють учбові установки для проведення лабораторних робіт з вивчення:

 • гідравлічного опору;
 • режимів течії рідин;
 • гравітаційного осадження;
 • фільтрування;
 • реологічних характеристик харчових продуктів;
 • сепарації молока;
 • процесів перемішування;
 • теплообмінника;
 • конвективної сушарки;
 • масляного пресу;
 • вакуум-котла.

Проводиться робота з підготовки установки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Процеси та апарати харчових виробництв" за темами "Мембранні методи поділу", "Вивчення сорбційних процесів". 

Лабораторія автоматизації виробничих процесів

Лабораторія оснащена приладами для проведення лабораторних занять, в тому числі вертикальним роторно-плівковим апаратом, який застосовується для концентрування рідких плодово-ягідних та овочевих сумішей.

Кабінет з технологічних основ машинобудування (31 м2)

В кабінеті розміщено лабораторні стенди для проведення лабораторних робіт з дисциплін "Автоматизація виробничих процесів", "Автоматизація харчових виробництв" та плакати з дисципліни "Механізація ВРТС-робіт".

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПРО КАФЕДРУ
Сьогодення
Історія
Колектив кафедри
Лабораторії
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Дисципліни
Навчальні ресурси
Графіки консультування ...
Практика
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідна робота
Наукові школи
Наукові гуртки
Видання
АБІТУРІЄНТАМ