Загальна інформаціяЗагальна інформація

Наукова робота в університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності та провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності.

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є: одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів; застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою; формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

Основними пріоритетними науковими напрямами в університеті визначено:

 • дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук; створення нових прогресивних технологій переробки харчових продуктів;
 • дослідження з питань удосконалення технології, процесів та апаратів харчових виробництв;
 • дослідження асортименту та якості товарів; розробка нових та вдосконалення існуючих методів досліджень;
 • дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі;
 • інформаційні системи обліку, аналізу та фінансів у стратегії розвитку ринкових структур; дослідження у сфері інформаційних ресурсів та технологій;
 • дослідження з питань охорони довкілля тощо.
 • У 2015 році університетом пройдено процедуру перереєстрації як наукової установи, яким надається підтримка держави, та отримано свідоцтво №01993 серія ВГ від 17 вересня 2015 р. про внесення до Державного реєстру наукових установ.
В університеті сформовані та функціонують 22 наукові школи. Наукові розробки переважно спрямовані на створення прогресивних технологій харчової продукції; удосконалення процесів та апаратів харчових виробництв; дослідження асортименту та якості товарів; дослідження з питань економіки, організації та управління підприємств готельного, ресторанного господарств та торгівлі; інформаційних систем обліку, аналізу та фінансів.
 
Активно розвиваються перспективні напрями розвитку харчування ХХІ століття. Широкого практичного застосування набули розробки зі створення:
 • продуктів функціонального призначення;
 • продуктів із використанням нетрадиційної сировини;
 • натуральних плодоовочевих продуктів;
 • продуктів швидкого приготування;
 • натуральних імітованих продуктів харчування;
 • харчових біологічно активних добавок та безпечних імуномоделюючих продуктів із їх використанням;
 • продуктів, отриманих за рахунок енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

У науково-дослідній роботі в 2016 р. узяли участь 100% професорсько-викладацького складу (333 особи, серед них 38 докторів наук, 199 кандидатів наук). У науково-дослідному секторі працювала 209 осіб. Про авторитетність вчених університету свідчить участь їх в роботі в конкурсних комісій різного рівня, опонування дисертацій та інше. Серед найбільш авторитетних завдань є робота в таких наукових інституціях:

 • членами Комітету з державних премій України з напряму "Харчова та легка промисловість" є проф. Черевко О.І. та проф. Пивоваров П.П.;
 • членами експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертацій  з напряму "Технологія харчової та легкої промисловості" є проф. Черевко О.І. та проф. Дейниченко Г.В.;
 • до складу двох секцій наукової ради МОН України "Біологія, біотехнології, харчування" та "Економіка" включено 4 представника ХДУХТ (проф. Михайлов В.М., проф. Гринченко О.О., проф. Головко М.П., проф. Чорна М.В.), яким надано право проводити експертизу наукових проектів і звітів за темами, що фінансуються МОН України;
 • проректора з наукової роботи Михайлова В.М. обрано до складу Президії ради проректорів із наукової роботи та директорів наукових установ МОН України.

У 2016 році в докторантурі та аспірантурі навчалися 8 докторантів та 67 аспірантів, здійснено прийом до аспірантури 12 осіб, із них 6 осіб за очною (денною), 2 за очною (вечірньою) і 4 за заочною формою навчання. До докторантури зараховано 4 особи. Закінчили аспірантуру 18 осіб, докторантуру – 2. В трьох спеціалізованих вчених радах було захищено 30 кандидатських і 7 докторських дисертацій.

Для проведення досліджень використано наявну матеріально-технічну базу – 14 науково-дослідних лабораторій і 5 наукових центрів. Відповідно до договорів про співпрацю використовувалася також база окремих академічних установ.

У 2016 році виконувалось 110 наукових робіт, у т.ч. 8 держбюджетних за планом МОН України; 43 госпдоговірних роботи різного напрямку; 35 робіт за індивідуальними планами викладачів університету (не фінансовані); 24 роботи з надання наукових послуг. Завершених робіт – 64 одиниці (з них 5 держбюджетних, 39 госпдоговірних, 20 НДР, що виконуються за планом університету), при цьому створено 188 одиниць науково-технічної продукції, більшість з них – 36% - зі створення нових технологій, 29% - нових методів, теорій.

Тематика і напрями досліджень відповідають пріоритетним державним напрямам і запитам суб’єктів господарської діяльності. За рахунок коштів державного бюджету працювало 8 наукових колективів, які створені представниками 15 кафедр університету, тобто 60% від їх загальної кількості.

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень становить 1674 тис. грн,  фінансування із загального фонду  становить 1119,9 тис. грн, зі спеціального фонду становить 515 тис. грн., за госпдоговірною тематикою отримано 554,1тис. грн.,  за госпдоговірною тематикою отримано 554,1 тис. грн. За результатами досліджень актами підтверджено 439 упроваджень науково-технічної продукції, із них 223 – у виробництво та 216 – у навчальний процес. При цьому відповідно 59 і 58 – упровадження за фінансованими тематиками.

У 2016 р. опубліковано 73 монографії, 8 підручників та 60 навчальних посібників. Кількість статей і тез доповідей складає близько 2,1 тис. од., із них 205 – у зарубіжних виданнях, 206 публікацій у міжнародних наукометричних базах. Видано 2 збірники наукових праць (по 2 випуски кожен); 5 збірників тез доповідей наукових конференцій. Отримано 92 охоронних документів, 4 позитивних рішення. Продано 13 ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності на суму 72 тис. грн.

Рішенням Наукової ради МОН України збірник наукових праць "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі" рекомендований до включення в перелік з 5-ти найбільш значимих видань для додаткового оцінювання вагомості наукового доробку вчених та результатів виконаних ними проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету з напряму "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології".
Планується випуск збірника наукових праць студентів і магістрантів. На даний момент розроблено "Положення про збірник наукових праць студентів і магістрантів", яке знаходиться на обговоренні.

Протягом поточного року в університеті поновлено комп’ютерну базу і створено інституційний репозитарій, який забезпечує інтернет-доступ до наукової та навчальної літератури. Завершується робота з внесення до репозитарію всієї літератури, опублікованої за останні 5 років. Наразі ведеться робота щодо його реєстрації в міжнародних базах систем пошуку наукової інформації.

У межах реалізації заходів щодо підвищення рейтингу фахових видань університету, зростання індексу цитування наукових праць вчених університету організовано роботу з проходження реєстрації вищевказаних збірників наукових праць в декількох наукометричних базах.

Як основний результат цієї роботи є те, що в грудні поточного року обидва збірника наукових праць зареєстровані в таких наукометричних базах: Google Scholar [Гугл Сколар]; IndexCopernicus [Індекс Копернікус]; Researchbib [Ресьорчбіб]; каталогах видань – Road (Роад), Українські наукові журнали; університетському репозитарії ХДУХТ.

З метою підвищення кваліфікації науковців університету з питань бібліо- та наукометрії було організовано цикл семінарів (11 занять) за тематикою "Наукометричний підхід для аналізу ефективності наукових досліджень" (лектори: Горальчук А.Б., Губський C.M., Зубков С.О., Бакуменко Л.Г.). Захід спрямований на підвищення рейтингу вчених університету, активізації публікування в наукометричних виданнях і зростання індексу цитування. В результаті такого навчання 61 науковець університету отримав сертифікат про підвищення кваліфікації.

Результатом системної роботи університету є розвиток інноваційної та підприємницької активності фахівців. В рамках науково-навчально-виробничого кластеру (НВВК) «ХДУХТ-ТОВ «Тайфун-2000»-ТОВ «Капсулар» було впровадження новітньої технології ХДУХТ у практичну діяльність ТОВ «Тайфун-2000» та ТОВ «Капсулар»: «Технологія десертної продукції на основі сиру кисломолочного з регульованими функціонально-технологічними властивостями»; «Технологія соусів капсульованих в асортименті»; «Технологія сиру кисломолочного з регульованими функціонально-технологічними властивостями для виробництва десертної та закусочної продукції», що підтверджено актами впроваджень.

Сумісні розробки НВВК було представлено на виставках, конференціях, семінарах, зокрема в рамках міжнародного інноваційного бізнес-семінару Open Gate Italy про можливості залучення в Україну різних фінансових інструментів Європейського Союзу, фінансової програми розвитку бізнесу. НВВК здійснив комерційні договори на поставки науково-технічних розробок у компанії міжнародного рівня, а саме: "Elayo Grupo" Іспанія – олія оливкова капсульована; "Bio-revival" Сполучені Штати Америки – солодка капсула; продукція соусна капсульована; ікра імітована; олія соняшникова капсульована.

З метою просування інноваційних ідей і продуктів в університеті створено StartUp-центр. Робота StartUp-центру проводилась з таких напрямів: активізація співпраці представників бізнесу, освітнього та наукового середовища; розробка і просування студентських інноваційних проектів, підтримка та розвиток підприємницьких ініціатив; створення умов для формування та розвитку співробітництва бізнес-товариства та активної молоді; сприяння професійній орієнтації та розвитку особистістної ефективності. В межах StartUp-центру протягом року прийняли участь у низьці міжнародних заходів: VIII міжнародному чемпіонаті "Молодежь и предпринимательство-2016" з проектом "HEALTHY LIFE" та стали переможцями у номінації "Деловая активность и инициатива"; Міжнародному молодіжному конкурсі бізнес-проектів "StartUp-Кооперация-2016"  "MOBILE VACATION – мобільний готель" та стали переможцями у номінації "Лучший StartUp – проект в сфере гостиничного бизнеса"; у фінальному турі IV Міжнародної студентської олімпіади з менеджменту та економіки, за результатами участі посіли 3 місце.

Ефективно працює одна з нових інноваційних структур університету − Науково-дослідний центр "Економічні дослідження проблем розвитку підприємництва в Україні", (керівник – д.т.н., проф. Чорна М.В.), яким у межах реалізації Програми підтримки розвитку підприємництва в м. Харкові на 2012–2017 роки під патронатом Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради проведено 5 круглих столів щодо вирішення проблем розвитку підприємництва, науковий форум школярів, навчальні та навчально-методичні семінари, громадські обговорення, зустрічі владних структур міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня та ін. Результатом такої системної роботи є залучення Науково-дослідного центру до масштабного проекту Харківської міської ради, що пов’язаний із дистанційним консультуванням суб’єктів підприємницької діяльності з використанням інтернет-ресурсу "Інвестиційний портал м. Харкова".

Університетом проведено 10 наукових заходів (із них 8 зареєстровано в МОН України) Узято участь у 21 виставці різного рівня, серед них "Агрофорум 2016", "Ніч науки в Харкові", десята спеціалізована міжнародна виставка "Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном – 2016" та ін. Досягненнями участі у виставках є чисельні грамоти, дипломи, подяки.

За високі показники в науковій роботі значну кількість співробітників було заохочено: Диплом ХVIІІ обласного конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" у номінації "Кращий завідувач кафедри" (Янчева М.О.); Подяка Харківського міського голови Г.А. Кернеса (Чорна М.В., Кушнір Т.Б.); Золота медаль імені М.І. Туган-Барановського АЕНУ (Чорна М.В.); Нагрудний знак МОН України "За наукові і освітні досягнення" (Головко М.П., Єсінова Н.І.); Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (Гринченко О.О., Гросул В.А., Крутова А.С., Малюк Л.П.); Грамота Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (Євлаш В.В., Постнов Г.М., Самохвалова О.В., Дубініна А.А.); Почесна грамота Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (Зубков С.О., Андросова Т.В., Грінько А.П., Бабкіна І.В.); Грамота міського голови (Чорна М.В., Кушнір Т.Б.); Грамота міського голови (Грінько А.П.); Грамота Харківської обласної ради (Одарченко Д.М.); Грамота Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради (Афоніна Т.М.). Проф. Погарська В.В., доц. Головко Т.М. отримували іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації у галузі технічних наук ім. Г.Ф. Проскури; Бочуля Т.В., Балабай К.С. –  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених; Тютюкова Д.О., Сардаров А.М. – стипендію Президента України.

У виконанні НДР брали участь 674 студенти, з них з оплатою працювали 59 студентів.

На базі ХДУХТ проведено: студентську наукову конференцію; другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 7.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв"; другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі науки "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції"; Міжвузівський конкурс студентських наукових робіт з галузі науки “Економіка та управління в сфері торгівлі”; науковий форум школярів "Перспективи економічного розвитку вітчизняної економіки: учнівські ініціативи".

Студенти університету також узяли участь у наукових конференціях, що проводилися у ВНЗ Києва, Харкова, Полтави, Луцька, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Житомира, Мінська (Білорусь). Студентами опубліковано 1042 наукових статті і тези доповідей, з них 278 од. є самостійними публікаціями.

8 кращих студентів університету отримують іменні стипендії державногорівня та регіонального рівня.

Усі ми працюємо для того, щоб наш навчальний заклад гідно відповідав на виклики сучасності, підтримуючи свій високий професійний рівень та інтегруючись у європейський освітньо-науковий простір.

Звіт з НДР університету за 2016 рік