Науково-дослідні роботи


Тематичним планом НДР передбачено виконання 118 наукових робіт, з них:
  • 7 держбюджетних за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України (2 фундаментальні та 5 прикладних),
  • 42 науково-дослідні роботи за рахунок робочого часу викладачів,
  • 46 госпдоговірних, 23 роботи з надання наукових послуг.

Для виконання цих робіт під керівництвом провідних вчених створювались тимчасові дослідницькі колективи з числа членів кафедри, все ширше практикується міжкафедральна тематика, а три кафедри – технології консурвування, холодильної та торговельної техніки і устаткування виконують міжвузівські комплексні проекти.

Кількість завершених робіт складає 55 одиниць, з них 3 держбюджетні, за якими успішно прозвітували перед МОН. Cтворено 121 одиниця науково-технічної продукції, більшість з них – 49,6% - зі створення нових технологій, 43% - нових методів, теорій, 6,6% - нової техніки.

Здійснено 390 впровадженнь науково-технічної продукції, з них 236 – у виробництво та 154 – у навчальний процес. При цьому, відповідно, 56 і 53 впровадження за фінансованими тематиками.

Обсяг фінансування наукових досліджень складає 1420 тис. грн. Обсяг фінансування із загального фонду складає 873,1 тис. грн., зі спеціального – 546,5 тис. грн. Середній обсяг фінансування 1 наукової роботи: по загальному фонду – 125 тис. грн., по спеціальному фонду – 7,9 тис. грн.

Обсяг фінансування наукової діяльності на одного науково-педагогічного працівника склав 3,7 тис. грн.
За даними 2014 року за госпдоговірною тематикою при плані обсягу надходжень 506 тис. грн. отримано 500 тис. грн.