Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Нормативні документи ХДУХТ

 • Положення про про відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Харківського державного університету харчування та торгівлі   Ознайомитись
 • Положення про моніторинг та контроль якості навчання у Харківському державному університеті харчування та торгівлі   Ознайомитись
 • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ХДУХТ Ознайомитись
 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Ознайомитись
 • Програма розвитку та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності   Ознайомитись
 • Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників Ознайомитись
 • Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківського державного університету харчування та торгівлі Ознайомитись
 • Порядок призначення стипендій Ознайомитись...
 • Порядок формування рейтингу успішності студентів ХДУХТ для призначення академічних стипендій Ознайомитись...

 

 

Основною метою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є визначення її загальної структури, конкретизація змісту процедур контролю якості, здійснення моніторингу та оцінювання якості освітнього процесу на всіх етапах його реалізації, розподіл сфер відповідальності за функціонування, своєчасне виявлення відхилень фактичних показників якості від внутрішніх і зовнішніх нормативів, пошук та реалізація шляхів їх усунення.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності базується на принципах:

 • відповідності європейським та національним стандартам освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • автономності університету;
 • академічної доброчесності;
 • системності в управлінні та забезпеченні якості освітнього процесу;
 • відповідальності університету та його працівників за якість освітньої діяльності та вищої освіти;
 • процесного підходу до управління;
 • здійснення моніторингу якості;
 • безперервності підвищення якості;
 • прозорості, доступності та відкритості інформації;
 • залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості.

Система забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України "Про вищу освіту" передбачає здійснення таких процедур і заходів:

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • інших процедур і заходів.

Політика університету щодо забезпечення якості вищої освіти відображається у пріоритетних напрямах освітньої діяльності, завданнях та показниках, відображених у Концепції освітньої діяльності університету на 2018-2023 роки.

 

Методичні рекомендації для  професійного розвитку

науково-педагогічних працівників