Виховна робота

esinova2016 Д ержавотворчі процеси, що відбуваються в Україні протягом останніх років, зумовлюють необхідність вирішення проблем виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів, відданих Вітчизні, готових до плідної праці в ім’я рідного народу.

Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості,  підвищення рівня правової та громадянської освіти молоді. Завдання щодо виховання людей із високим духовним потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.

Звіт з гуманітарно-виховної роботи за 2019-2020 н.р.

На основі вимог до освіти в сучасних умовах сформовано стратегічну інтеграційну систему виховання студентів, що відповідає актуальним реаліям і яка включає об'єднані дії ректора, гуманітарно-виховної ради, проректорів, деканів, заступників деканів з виховної роботи, викладачів кафедр, кураторів академічних груп, центра художньо-естетичного виховання студентської молоді ПС "Сучасник", органів студентського самоврядування, наукової бібліотеки, а також створено умови для всебічного саморозвитку і самореалізації студентів.

Ми повинні виховувати національну інтелектуальну еліту, яка буде спроможна утвердити Україну у світовому економічному, політичному, культурному просторі як сильну, незалежну, економічно процвітаючу державу.

У Національній концепції виховання студентів зазначено, що метою виховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну й правову державу, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов’язки та права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно само реалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Виховний процес проводиться з використанням сучасних інноваційних форм та методів, які орієнтовані на розвиток особистості, здатної творити себе й своє життя, постійно оновлювати знання, швидко адаптуватися до змін у соціокультурній сфері. Освіта й виховання є складовою освітньо-виховного простору.

Сучасне виховання в нашому університеті побудовано з опорою на досягнення системи колективного виховання, заснованої на співпраці і партнерстві.

 

Основні принципи виховної роботи

Основні принципи виховної роботи, якими ми керуємося,  включають цілий комплекс важливих стратегічних положень, а саме:

 • гуманність освіти и гуманізм до суб'єктів виховання. Мають на увазі самореалізацію, саморозвиток, творчість, гармонію інтелектуальної і фізичної діяльності; диференційований підхід до розвитку індивідуальних якостей;
 • демократизм, що припускає реалізацію системи виховання, заснованої на взаємодії, співпраці викладачів і студентів;
 • безперервність діяльності; Оскільки виховання – це процес цілеспрямованого формування бажаних якостей особи, то і виховна робота повинна  органічно супроводжувати студента  як в  навчальний так і позанавчальний час;
 • пошана до загальнолюдських вітчизняних цінностей, прав і свобод громадян, коректності, толерантності, дотримання етичних норм;
 • спадкоємність поколінь, збереження, розповсюдження і розвиток національної культури, виховання шанобливого відношення, любові до України, рідної природи, відчуття причетності і відповідальності за справи в рідному університеті.

Згідно з концепцією виховної роботи, комплексного плану організаційно-виховної роботи у ХДУХТ проводяться багато заходів, з метою формування сумлінного ставлення до навчання, сприяння розвитку наукової творчості, організації змістовного культурного дозвілля молоді, покращення спортивно-оздоровчого процесу, попередження антигромадських дій у студентському середовищі, покращення організації студентського самоврядування робота здійснювалась за такими напрямками:

 • національно-патріотичне виховання;
 • інтелектуально-духовне виховання;
 • громадсько-правове виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • екологічне виховання;
 • фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Виховання органічно вплетене в тканину перетворень тих, що відбуваються в університеті, в розвиток всіх сфер життя колективу студентів, викладачів і співробітників. Університет бачить свою найважливішу місію в підготовці та вихованні покоління інтелектуально розвинених, високоморальних, творчо працюючих професіоналів, громадян України, патріотів, інтелігентів.

Центром художнього та естетичного виховання студентської молоді, активізації творчих ініціатив являється Палац студентів "Сучасник". Всі студентські вечори проводяться в палаці. Це заходи присвячені пам'ятним датам (дням): "Посвячення першокурсників у студенти", новорічний бал, випускний вечір, дискотеки, ігри КВК, Брейн-ринг, Тетянин день, 8 березня, День Перемоги, свято студентів 3 курсу "Екватор", міський конкурс художньої самодіяльності "Студентська весна", міжвузівські викладацькі та студентські науково-практичні конференції, фестиваль талантів першокурсників "Дебют", "Місс" та "Містер" університету, зустріч у клубі інтернаціональної дружби "Глобус", художні та фотовиставки, дні факультетів та кафедр, волонтерський центр "Щедре серце", центр національно-патріотичного виховання.

Культурно-дозвільна діяльність університету має свою специфіку й характеризується функціональною розмаїтістю, просвітньою спрямованістю, суспільним характером дозвільних занять, колективним включенням до культурних процесів, морально-етичною спрямованістю.

Інформаційне забезпечення виховної роботи здійснюється через інформаційні стенди навчального корпусу, деканати, органи студентського самоврядування університету, газету "Вісник університету", стендові газети до різноманітних свят, офіційний сайт ХДУХТ і групу студентського самоврядування в соціальній мережі "Facebook" під назвою "Активний ХДУХТ".

В університеті за підтримкою керівництва успішно розвивається система студентського самоврядування. Велику роль в надбанні студентами досвіду самоорганізації та позитивних дій в соціальному оточенні відіграє студентський парламент і студентська рада, яка обирається самими студентами (студентські ради є на кожному факультеті і в гуртожитках). Залежно від бажання, уміння, здібностей кожен студент, член парламенту університету або член ради факультету і гуртожитку, вибирає собі напрямок, яким керує протягом року.

Важливе значення для формування особистості має правове та національно-патріотичне виховання. Спрямоване на затвердження у свідомості студентів української ідеї державотворення, національної консолідації, національної злагоди. Підвищення рівня цього напрямку роботи забезпечується за рахунок взаємодії з бібліотекою університету, кафедрою суспільних та гуманітарних дисциплін. З метою оптимізації роботи зі створення умов для активної життєдіяльності студентів ефективно працюють створені в університеті клуби по інтересам ("Школа правового виховання", клуб "Дебати", дискусійний політклуб "Думка", клуб психологічної допомоги, клуб інтернаціональної дружби, спортивні кружки та кружки художньої самодіяльності, Клуб любителів інтелектуальних ігор Брейн-ринг, КВК). Великий вклад в справу виховання молоді вносить музей Історії університету.

Студенти приймають участь у спортивно-масових, оздоровчих заходах університету, міста Харкова та України. В університеті працюють 12 спортивних секцій.

Викладачами кафедр впродовж навчального року проводиться робота зі студентами з метою виховання кращих моральних якостей: толерантності, співчуття, любові до ближнього, про необхідність допомоги людям похилого віку, сиротам дитячих будинків, хворим.

Як позитивний результат морально-виховної роботи слід відзначити активну участь студентів у підтримці діяльності доброчинних організацій і добродійних акцій. Студенти активно приймають участь у діяльності волонтерського центу "Щедре серце", з напрямків організації "Дня донора", допомоги сиротам, малозабезпеченим сім'ям, людям похилого віку, які проводились спілками "Від серця до серця", "Червоний Хрест".

Щорічно збираємо добровільні внески та здаємо в Шевченківський відділ Червоного Хреста та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

Згідно розпорядження Харківської обласної державної адміністрації ми шефи КЗ "Сахновщинського навчально-реабілітаційного центру" з інтенсивною педагогічною корекцією для дітей з затримкою психічного розвитку – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Колектив та студенти університету щорічно вітає дітей з Новорічними та Різдвяними святами, Великоднем з обов'язковим врученням подарунків кожній дитині.

Створена і плідно працює гуманітарно-виховна рада університету та центр соціальних досліджень ХДУХТ в співдружності з парламентом студентського самоврядування.

Виховні задачі реалізуються в спільній навчальній, науковій і суспільній діяльності студентів, викладачів та співробітників ХДУХТ.

 

 • План виховної роботи ХДУХТ на 2018-2019 н.р. Ознайомитись...
 • План відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році в ХДУХТ на виконання Постанови Верховної Ради України від 08.02.2018 р.  Ознайомитись...

Пріоритетні завдання

Пріоритетними завданнями виховної роботи в університеті є:

створення системи постійної інформаційної та роз'яснювальної роботи серед студентів про можливості громадської діяльності та соціального зростання в університеті, сприяння формуванню у них мотивації до активного самовизначення та вироблення соціально-професійної позиції. Активне залучення до цієї роботи професорсько-викладацького складу кафедр суспільно-гуманітарного, економічного і менеджерського профілю, представників засобів масової інформації, лідерів органів студентського самоврядування, кураторів та заступників деканів факультетів та інституту з виховної роботи;

вдосконалення всієї системи роботи з адаптації студентів-першокурсників до вузівського життя;

розвиток студентських клубів та об'єднань, спрямованих на професійний та особистий розвиток  молоді;

формування у випускників вузу мотивації і навичок здорового способу життя, залучення студентів у спортивні гуртки та секції;

проведення комплексу профілактичних заходів з попередження наркоманії, тютюнопаління, споживання алкоголю, будь-яких проявів націоналізму та екстремізму в студентському середовищі;

залучення до організації позанавчальної, соціально-значущої діяльності широкого кола студентів вузу, навчання студентського активу основам управлінської діяльності, формування лідерських якостей випускників університету;

створення в вузі умов для розвитку студентських ініціатив і реалізації різних студентських проектів;

постійний пошук інноваційних  форм виховної та культурно-дозвільної діяльності, вдосконалення роботи кураторів студентських академічних груп;

розвиток корпоративної культури в університеті;

вдосконалення нормативно-правової бази, розвиток і підтримка роботи органів студентського самоврядування та студентських ініціатив;

створення системи профілактики правопорушень у студентському середовищі, підтримання безпечних умов життєдіяльності університету;

вдосконалення системи морального і матеріального стимулювання студентів і викладачів - активних учасників виховної діяльності (нагородження, проведення тематичних конкурсів "Кращий куратор навчальної групи", "Кращий староста", "Студент року", встановлення надбавок, одноразових виплат та матеріальних винагород);

вдосконалення та покращення роботи волонтерського центру "Щедре серце", забезпечення співпраці  його з волонтерськими організаціями міста;

формування у студентів почуття відповідальності, свідомого ставлення до участі у вирішенні важливих проблем студентського життя;

формування гармонійної особистості на основі національно-патріотичного виховання студентів;

організація співпраці органів студентського самоврядування з державними закладами, установами та громадянськими організаціями, щодо реалізації проектів та програм розвитку студентського лідерського руху;

посилити формування громадської компетентності, моральної стійкості студентів;

проводити тренінги інтелектуальних вмінь, інтелектуальні марафони;

формування соціальної компетентності та громадської відповідальності, як невід’ємних, визначальних якостей патріота і громадянина України;

формування особистості стійкої до навколишнього світу (вміння гнучко реагувати на зміну умов життя, адаптуватися до нагальних соціальних та професійних вимог, жити в багатонаціональному і полікультурному світі);

володіти навичками самовдосконалення, самопізнання, правового захисту особистості (вміння використовувати знання);

створення на базі університету Центра патріотичного виховання сумісно з гуманітарно-виховною радою, студентським самоврядуванням та волонтерським центром "Щедре серце".

Структура гуманітарно-виховної роботи


sxema stud