Кафедра економічної теорії та права

Сьогодення


Завідуюча кафедрою
кандидат економічних наук, професор,
Відмінник освіти України,
Заслужений працівник освіти

УШАКОВА Наталія Григорівна
 

Процеси глобалізації, інформатизації та гуманізації соціально-економічного життя суспільства вимагають фундаменталізації освіти. Органічною складовою у її забезпеченні є науково-педагогічна діяльність кафедр фундаментальних дисциплін, до яких належить кафедра економічної теорії та права.

Пріоритетними напрямами розвитку кафедри є:

  • підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу кафедри через постійне самовдосконалення та самоосвіту;
  • використання результатів наукових досліджень як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;
  • робота з модернізації навчального процесу шляхом подальшого впровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, їх забезпечення відповідними науково-методичними та дидактичними матеріалами;
  • забезпечення динамічності індивідуальної траєкторії науково-педагогічної діяльності викладачів згідно змін у навчально-інформаційному середовищі вищої школи та в рамках програми розвитку університету.

На кафедрі працюють 15 викладачів, з яких 1 доктор економічних наук, професор, 3 кандидати наук, професори та 4 кандидати наук, доценти. Рівень кваліфікації професорсько-викладацького персоналу кафедри характеризується наступними показниками: 53% від загального складу кафедри мають науковий ступінь та вчене звання, з них: 7% - докторів економічних наук, 25% – кандидати економічних наук, 7% – кандидати технічних наук, 7% – кандидати історичних наук, 7% – кандидати юридичних наук. Якісний склад викладачів забезпечує ефективне виконання усіх завдань навчальної та наукової роботи кафедри. 

Кафедра економічної теорії та права забезпечує викладання 27 дисциплін на всіх факультетах університету, підготовчому відділенні, інституті післядипломної бізнес-освіти, навчально-консультаційному центрі в м. Дніпропетровськ.

Історія

Кафедра економічної теорії та права організована у 1967 році, одночасно із заснуванням Харківського інституту громадського харчування і з 1967 по 1994 рр. мала назву кафедра політичної економії.

У 1994 році кафедру було реорганізовано у кафедру економічної теорії, що було пов’язано з перебудовою системи підготовки фахівців з економічних спеціальностей і вимагало суттєвих перетворень усіх складових діяльності кафедри: навчальної, методичної, науково-дослідної роботи, складу і змісту навчальних дисциплін. Багаторічний досвід роботи дозволив створити науково-методичну та організаційну базу для повноцінної фундаментальної освіти з економічних дисциплін, що постійно оновлюється відповідно до вимог модернізації вищої освіти України, її включення в світовий освітній простір.

З вересня 2013 року кафедра реорганізована в кафедру економічної теорії та права.

Колектив кафедри

 

УШАКОВА Наталія Григорівна, завідуюча кафедрою, канд. екон. наук, професор

У 1979 р. закінчила з відзнакою Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціальністю "Політична економія". З 1979 року працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі, де пройшла трудовий шлях від асистента до професора, завідуючої кафедрою економічної теорії та права (з 1994 р.).

Кандидат економічних наук (1985 р.), доцент (1991 р.), професор (2004 р.).

"Відмінник освіти України" (2002 р.), дипломант обласного конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" (2003 р.), "Заслужений працівник освіти" (2008 р.).
Неодноразово нагороджена Почесними грамотами міської ради та обласної державної адміністрації, ректорату Університету.

Ушакова Н.Г. є фундатором наукової школи "Політекономічний аспект функціонування торговельної галузі", яка започаткована кафедрою у 1999 році. Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Має 147 опублікованих праць: 3 монографії, 31 навчальний та навчально-методичний посібник, з яких 6 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 40 навчально-методичних розробок, 23 наукові статті та 41 теза доповідей на науково-практичні, науково-методичні конференції різних рівнів.

САВИЦЬКА Наталія Леонідівна, д-р екон. наук, професор

У 1995 році закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування, у 2012 році – докторантуру Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, професор по кафедрі економічної теорії та права.

Провідний лектор кафедри, викладає дисципліни "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Історія економіки та економічної думки", "Соціальна відповідальність".

Коло наукових інтересів пов’язано із економічною антропологією; теорією та методологією розвитку економіки знань.

ДАВИДОВА Ірина Олегівна, канд. екон. наук, професор

Закінчила з відзнакою економічний факультет Харківського державного університету, після закінчення якого працює в Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

Кандидат економічних наук. З 2013 року працює на посаді професора кафедри економічної теорії та права.

Викладає дисципліни "Політична економія", "Економічна теорія", "Чинники успішного працевлаштування за фахом".

Має більше 50 наукових праць, з яких 3 монографії.

Професійні досягнення – переможець конкурсу "Вища школа Харківщини – кращі імена" в номінації "викладач фундаментальних дисциплін".

Сфера наукових інтересів – зайнятість населення, ринок праці, інтелектуальний капітал, методологія економічної науки.

ЄСІНОВА Ніна Ігорівна, канд. техн. наук, професор

Працює в університеті з 1978 р., з 1996 року на кафедрі економічної теорії та права.

Кандидат технічних наук з 1990р., професор ХДУХТ з 2002 р., проректор з виховної роботи з 2009 р.

Загальний стаж роботи 49 років, з них науково-педагогічний 37 років.

Викладає дисципліну "Економіка праці та соціально-трудові відносини".

Має 188 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографія, 7 навчальних посібників, 32 навчально-методичних розробок, 147 статей та тез доповідей, 3 авторських свідоцтва.

Нагороджена нагрудними знаками МОН України "Відмінник освіти України" (2002 р.) і "Петро Могила" (2012 р.).

КУЛІНІЧ Оксана Андріївна, канд. екон. наук, доцент

Випускниця Харківської державної академії технології та організації харчування за спеціальністю "Менеджмент невиробничої сфери". Захистила дисертацію в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Загальний стаж роботи – 19 років, з них науково-педагогічний – 16 років.

За період роботи видано 64 публікації, з яких 50 наукових та 24 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни "Економічна теорія", "Економіка зарубіжних країн", "Рекреаційні ресурси та рекреологія", "Країнознавство", "Регіональна економіка".

ПОСТАВНИЧА Марина Вікторівна, канд. істор. наук, доцент

У 1987 р. закінчила Харківський державний університет ім. О. Горького за спеціальністю "Історія". Кандидат історичних наук (2002 р.), доцент (2011 р.).

З 2003 р. працює у Харківському державному університеті харчування та торгівлі, на посаді доцента кафедри економічної теорії та права – з 2006 р. 

Загальний стаж роботи складає 34 роки, в т.ч. науково-педагогічний – 13 років.

Має 64 наукових та навчально– методичні праці, з яких: 27 наукового та 22 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліну "Історія економіки та економічної думки".

ЧЕРЕВКО Кирило Олександрович, канд. юридич. наук, доцент

У 2002 р. закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та права.

Кандидат юридичних наук з 2011 р.

Загальний та науково-педагогічний стаж роботи складає 8 років.

Має 30 наукових та навчально-методичних праць, з яких 15 наукового та 15 навчально-методичного характеру.

До основних навчальних дисциплін належать: "Правознавство", "Трудове право", "Право".

ГЕБЕР Наталія Анатоліївна, старший викладач

У 1994 р. закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Економіка та управління в торгівлі і громадському харчуванні".

З 2003 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та права. У 2009 року призначена заступником декана економічного факультету.

Загальний та науково-педагогічний стаж роботи складає 21 рік.

Має 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких 30 наукового та 40 навчально-методичного характеру.

До основних навчальних дисциплін належать: "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економічна теорія", "Національна економіка".

ЗАРЕЦЬКА Лілія Миколаївна , старший викладач

У 1990 р. закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького де отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Історія" і здобула кваліфікацію викладача політичної історії.
У 2012 р. закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі де отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

В університеті працює з 1993 р. У 1996 р. прийнята на посаду асистента кафедри політичної економії, з 2005 р. – старшого викладача кафедри економічної теорії та права, де працює до теперішнього часу.

За час роботи на кафедрі проводила заняття з дисциплін: "Історія економіки та економічної думки", "Основи економічної теорії", "Державне регулювання економіки", "Національна економіка".

МАРУШЕВА Оксана Георгіївна, старший викладач

У 1997 р. закінчила Харківський інститут громадського харчування.
У 2006 р. закінчила Харківську Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого.

З 2004 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та права.

Загальний науково-педагогічний стаж 12 років.

Має 30 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: "Податкове право", "Договірне право", "Господарське право", "Міжнародне право".

ПОМІНОВА Ірина Іванівна, старший викладач

У 1994 р. закінчила економічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю "Економічна теорія".

Науково-педагогічний стаж роботи – 21 рік.

З 1994 по 1999 рр. працювала асистентом кафедри економічної теорії, з 2000 р. – старший викладач кафедри економічної теорії та права.

Викладає дисципліни: "Політична економія", "Економічна теорія", "Історія економіки та економічних вчень".

Кількість друкованих праць – 78, з яких навчально-методичних – 31 (з них 2 навчальних посібника, рекомендованих МОН України), наукових – 47 (з них 25 наукових статей).

СОКОЛ Наталія Анатоліївна, старший викладач

У 1994 р. закінчила Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю "Економіка та управління в торгівлі і громадському харчуванні".

З 2004 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та права.

Загальний та науково-педагогічний стаж роботи складає 21 рік.

Має 65 наукових та навчально-методичних праць, з яких 25 наукового та 40 навчально-методичного характеру.

До основних навчальних дисциплін належать: "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Інвестування".

ФЕДОРЕНКО Неля Миколаївна, старший викладач

У 1995 р. закінчила Харківську державну академію харчування та торгівлі за спеціальністю "Облік та аудит".

З 2003 р. працює на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії та права. У 2008 р. призначена завідувачем відділу ліцензування, акредитації та методичної роботи.

Загальний та науково-педагогічний стаж роботи складає 20 років.

Має 69 наукових та навчально-методичних праць, з яких 28 наукового та 41 навчально-методичного характеру.

До основних навчальних дисциплін належать: "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економічна теорія", "Регіональна економіка".

3Про кафедру
Сьогодення
Історія
Колектив кафедри
3Навчальний процес
Дисципліни
Графік консультацій on-line
Графіки ...
4Наукова діяльність
Держбюджетна тематика
Госпдоговірна тематика
Науково-дослідна робота студентів
Наукова школа
Міжнародна діяльність
2Видання
Монографії
Навчальні та навчально-методичні посібники
КОНТАКТИ

Завідуюча кафедрою:
кімн. № 310
(057)349-45-72

Викладацька:
кімн. № 315
(057)349-45-16

e-mail:
economteor@hduht.edu.ua

Skype:
 hduht_economteor